Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 531 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05363Overbygning/Bygging6c) Skinner som er utlagt midt i sporet for sveising med brennstuksveisemaskin, kan sveises uavhengig av skinnetemperaturen, dog ikke under ‑5°C.Kravlokasjon
TRV:05315Overbygning/Bygging6Kapping av sveiseåpning ved skjøtsveising av skinner i R200 kvalitet kan utføres med skjærebrenner forutsatt nødvendig forvarming og fjerning av slagg.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner
TRV:05380Overbygning/Bygging6b) Rapporten skal inngå som en del av dokumentasjonen som overleveres byggherren.Kravlokasjon
TRV:05397Overbygning/Bygging6a) Hastighet over midlertidig laskede skjøter skal ikke overstige verdier i Tabell: Tillatt hastighet ved midlertidig lasking av skinner avhengig av sikring:Kravlokasjon
TRV:05331Overbygning/Bygging6For sveising ved skinnetemperatur under 00 C kreves en tilleggsertifisering for sveising i kaldt klima i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisereFunksjonskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kompetansekrav
TRV:05347Overbygning/Bygging6Et utvalg på min. 15% av alle produserte sveiser skal kontrolleres.Funksjonskrav;UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg
TRV:05358Overbygning/Bygging6

a) Følgende feilindikasjoner er ikke tillatt og skal medføre at sveisen blir underkjent:

 • Feil med maks amplitude ≤ FBH 5 mm
 • Flere indikasjoner som overstiger registreringsnivået, dersom innbyrdes avstand er mindre enn 10 mm, og samlet feilflate bedømmes til å være større en referansefeilens flate
 • Mer enn 10 feilindikasjoner som overstiger referansenivået
Kravlokasjon
TRV:05310Overbygning/Bygging6Skjøtsveising av skinner i spor skal utføres ved elektrisk motstandssveising (brennstuksveising) eller aluminiotermisk sveising.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Generelle krav
TRV:05375Overbygning/Bygging6c) Sluttsveising skal skje ved temperaturer som ligger innenfor nøytraltemperaturområdet eller ved skinnelengder som tilsvarer nøytraltemperaturområdet.Kravlokasjon
TRV:05326Overbygning/Bygging6Elektrisk motstandssveising av skinner i spor skal utføres i henhold til Teknisk spesifikasjon Mobil_elektrisk_motstandssveising_av_skinner.Funksjonskrav;UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveiseprosesser
TRV:05391Overbygning/Bygging6For å unngå at skinneendene deformeres skal skinnene sveises snarest mulig og senest en måned etter innlegging.Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter
TRV:05408Overbygning/Bygging6d) Ved overgang fra helsveist spor til lasket spor skal de første 100 m av det laskede spor regnes som et overgangsparti. På dette parti skal bevegelsen og til dels kreftene fra pustepartiet opptas og overføres til det laskede spor med gradvis avtrapping til normale forhold for lasket spor.Kravlokasjon
TRV:05342Overbygning/Bygging6

Alle skjøter som er sveist med aluminiotermisk metode skal merkes med følgende data:

 1. sveiserens identifikasjonsnr.
 2. sveiseporsjonens identifikasjonsnr (batch nr.).
 3. dato når sveisen ble utført (måned og år)
UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Merking
TRV:06110Overbygning/Bygging6b) Er tunnelen lengre enn 60 m, skal skinnene de første 30 m fra tunnelåpningene nøytraliseres med samme nøytraltemperatur som for spor utenfor tunneler.Kravlokasjon
TRV:05369Overbygning/Bygging6Ved sporjustering i kurver med radius < 600 m skal det utføres sikring mot solslyng i ikke nøytraliserte langskinner dersom skinnetemperaturen kan forventes å overstige 15°C høyere enn leggetemperaturen.Kravlokasjon
TRV:05321Overbygning/Bygging6Hullene skal fases med faseverktøy.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner
TRV:05386Overbygning/Bygging6b) Skinnen skal kappes på det aktuelle sted og forberedes før montering.Kravlokasjon
TRV:05403Overbygning/Bygging6a) Ved midlertidige skjøter i forbindelse med skinnebrudd skal permanent utbedring utføres så snart temperaturforholdene tillater det, se forøvrig Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil.Kravlokasjon
TRV:05337Overbygning/Bygging6

Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:

 • Sertifikater på alle sveisere
  • Sveisesertifikater
  • Sertifikater for varme arbeider
 • Sertifikater på NDT-personale som skal utføre sveisekontroll
 • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
 • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
 • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.
Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene
TRV:06105Overbygning/Bygging6a) Overgang mellom ulike skinneprofiler skal utføres i henhold til Overbygning/Prosjektering/Helsveist sporKravlokasjon
TRV:05353Overbygning/Bygging6a) Ved aluminiotermisk sveising skal sveiser utføre egenkontroll av samtlige skjøtsveiser.Kravlokasjon
TRV:05364Overbygning/Bygging6d) Før mellomsveising eller innlegging av langskinner i spor foretas, skal sporet tilfredsstille krav for helsveising av spor som er fastsatt i Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor.Kravlokasjon
TRV:05316Overbygning/Bygging6Ved lasking av skinner, midlertidig eller permanent, skal skjærebrenning aldri anvendes.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner
TRV:05381Overbygning/Bygging6a) Ved bygging av helsveist spor skal beliggenheten av isolerte skinneskjøter være planlagt på forhånd.Kravlokasjon
TRV:05398Overbygning/Bygging6b) Hastigheten i Tabell: Tillatt hastighet ved midlertidig lasking av skinner over gjelder bare for feilfrie skinneender.Kravlokasjon
TRV:05332Overbygning/Bygging6Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NORs spor skal ha en sveisekoordinator som skal koordinere sveisearbeidet.FunksjonskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon
TRV:05348Overbygning/Bygging6Sveisene skal velges ut slik at utvalget blir proporsjonalt i forhold sveiserne som har utført arbeidet.Funksjonskrav;UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg
TRV:05359Overbygning/Bygging6a) Nøytralisering skal utføres i henhold til Prosedyre for nøytralisering.Kravlokasjon
TRV:05311Overbygning/Bygging6Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal utføres ved skinnetemperaturer gitt i Tabell: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Temperaturgrenser
TRV:05376Overbygning/Bygging6d) Sluttsveising skal ikke foretas ved skinnetemperaturer over nøytraltemperaturområdet.Kravlokasjon
TRV:05327Overbygning/Bygging6Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.Funksjonskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kompetansekrav
TRV:05392Overbygning/Bygging6Mellomsveising og sluttsveising skal i alle tilfelle være fullført før vinteren.Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter
TRV:05409Overbygning/Bygging6e) Varmeromsregulering av de 3 nærmeste skjøter skal utføres med skjøtåpninger som vist i Tabell: Varmeromsåpninger i overgangspartiet (i mm), hvor "a" er skjøten nærmest det helsveiste sporet og "b" og "c" er de etterfølgende skjøter.Kravlokasjon
TRV:05343Overbygning/Bygging6Merkingen skal utføres ved å slå inn nummerene på utsiden av skinnehodet eller på merkeplate som klebes til skinnesteget. Merkene skal være plassert ca. 20 cm fra sveisemidt.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Merking
TRV:06111Overbygning/Bygging6c) Er tunnelen lengre enn 60 m, er ikke nøytralisering av skinner som ligger mer enn 30 meter fra tunnelåpning nødvendig. Skinner skal her sveises ved skinnetemperaturer iht. TemperaturgrenserKravlokasjon
TRV:05305Overbygning/Bygging6Nøytraltemperaturen skal være +21°C i Bane NOR sine spor.Funksjonskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Nøytraltemperatur
TRV:05370Overbygning/Bygging6Sikring skal utføres ved å kappe skinnene til maks. 60 m. lengder.Kravlokasjon
TRV:05322Overbygning/Bygging6Hull skal ikke fylles igjen ved hjelp av sveising eller andre metoder.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner
TRV:05387Overbygning/Bygging6c) Under montering og herding av limet skal skinneendene stå tett og øve trykk mot profilmellomlegget.Kravlokasjon
TRV:05404Overbygning/Bygging6b) Skinner som ikke sveises umiddelbart, skal uansett lengde legges med skjøtåpninger som angitt i Tabell: Skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner. Ved midlertidig utbedring av feil og brudd om vinteren skal eventuelle skinnekapp legges inn uten skjøtåpninger.Kravlokasjon
TRV:05338Overbygning/Bygging6En virksomhet som skal være ansvarlig for utføring av sveisearbeider i Bane NORS spor skal ha sertifikat som viser at virksomheten har et kvalitetssystem som tilfredstiller kravene i EN 3834-2 og avsnitt Kompetansekrav, Sveisekoordinasjon og Kvalitetssikring av sveisearbeidene. Sertifikatet skal utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.FunksjonskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene
TRV:06106Overbygning/Bygging6a) Innsveising av sporveksel i helsveist spor skal utføres i henhold til Overbygning/Bygging/Sporveksler.Kravlokasjon
TRV:05354Overbygning/Bygging6

b) Kontrollen skal omfatte:

 • retthet kjørekant/kjøreflate
 • fotskjevhet/vridning
 • visuell kontroll for overflatefeil, sandinnbrenninger og symmetri av varmepåvirket sone
Kravlokasjon
TRV:08493Overbygning/Bygging6I driftsatt spor skal det kun benyttes nødlaskeforbindere med dobbel sikring. Nødlaskeforbindere uten sikring kan kun benyttes på anleggsområder.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Sikring av midlertidige skjøter
TRV:05365Overbygning/Bygging6Dersom mellomsveising eller innlegging av langskinner i spor skjer ved temperaturer under nøytraltemperaturområdet, skal det rettes ekstra oppmerksomhet på at det kan oppstå farlige aksialkrefter i langskinnene ved temperaturstigninger.Kravlokasjon
TRV:05317Overbygning/Bygging6Ved store trykkspenninger i skinnen kan skjærebrenning anvendes for å løse ut spenningene for alle skinnekvaliteter. Snittflatene skal da umiddelbart kappes vekk med skinnekutter. Det tillates her ingen togpassering over skjøten før skinneendene er kappet med skinnekutter.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner
TRV:05382Overbygning/Bygging6b) Isolerte skjøter skal monteres inn som et ledd i mellomsveisingen.Kravlokasjon
TRV:05399Overbygning/Bygging6c) Ved midlertidig lasking av skinneender med sprekker eller andre feil skal hastigheten ikke overstige 40 km/h.Kravlokasjon
TRV:05333Overbygning/Bygging6Sveisekoordinatoren skal ha det overordnede kvalitetsansvar for sveisingens utførelse.FunksjonskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon
TRV:05349Overbygning/Bygging6Dersom det viser seg at en sveiser har to eller flere underkjente skjøter, skal samtlige skjøter vedkommende sveiser har produsert i det aktuelle prosjektet kontrolleres.Funksjonskrav;UtførelseskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg