Kravliste 544

Kravliste for gjeldende krav for bok 544 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01722Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Fabrikanterklæring: For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.
 1. Utførelse: Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.
 2. Utførelse: Erklæringen skal inneholde følgende:
  1. Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.
  2. Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Bane NOR og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.
  3. Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.
  4. Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.
  5. Angivelse av kvalitetssikringssystem.
TRV:01717Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
 1. Utførelse: Kravene i Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
TRV:01723Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Forskrifter: For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg, gjelder "Forskrift om elektrisk utstyr".
TRV:01718Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Utjevning: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i henhold til [510], jording, er oppfylt.
TRV:01725Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
TRV:01719Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:

 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.
TRV:01720Lavspenning og 22 kV/Bygging4b) Registrering av driftstid eller forbruk Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
 1. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre.
 2. Utførelse: Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.
 3. Utførelse: Alle data skal registreres (f.eks. i BaneData eller annet egnet system) med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
TRV:01721Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Registrering av informasjon om anlegg: All informasjon som kreves i Bane NORs sentrale database over infrastrukturen, BaneData, skal til enhver tid registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.
TRV:01716Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 • Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 • TRV:01728Lavspenning og 22 kV/Bygging5c) Alle anlegg skal bygges i henhold til [FEL].
  TRV:01745Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Installasjoner som befinner seg innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i [510], Jording.
 • Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre ut fra sporet.
 • TRV:01740Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
  TRV:01734Lavspenning og 22 kV/Bygging5d) Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.
  TRV:01751Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.
  TRV:01729Lavspenning og 22 kV/Bygging5d) Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.
  TRV:01746Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
  TRV:01741Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
  TRV:01735Lavspenning og 22 kV/Bygging5e) Ved montering av utstyr på skapet skal dette ha samme kapslingsgrad, og det skal ikke redusere kapslingsgraden til skapet.</
  TRV:01752Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Det skal utstedes samsvarserklæring for det bygde/ombygde anlegget, ref. [FEL].
  TRV:01730Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.
 • Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.
 • TRV:01747Lavspenning og 22 kV/Bygging5c) Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.
  TRV:01742Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.
  TRV:01736Lavspenning og 22 kV/Bygging5f) Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).
  TRV:01753Lavspenning og 22 kV/Bygging5c) Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.

  ”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

  1. Hovedstrømsskjema
  2. Styrestrømskjema
  3. Kursfortegnelse
  4. Arrangementstegning for skap
  5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
  6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
  7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
  8. Liste over komponenter
  9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
  10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
  TRV:01731Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.
  TRV:01748Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Krav til merking er beskrevet i [510] kapittel 5 om merking.
  TRV:01726Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.
  TRV:01743Lavspenning og 22 kV/Bygging5c) Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.
  TRV:01737Lavspenning og 22 kV/Bygging5g) Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.
  TRV:01732Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.
 • Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 • Dører bør vende vekk fra sporet.
 • Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.
 • TRV:01749Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).
  TRV:01738Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg/togledersentral fjernes.
 • TRV:01727Lavspenning og 22 kV/Bygging5b) Anlegget skal være prosjektert i henhold til [543], Sporvekselvarme.
  TRV:01744Lavspenning og 22 kV/Bygging5d) Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.
  TRV:01739Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.
  TRV:01733Lavspenning og 22 kV/Bygging5c) Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.
  TRV:01750Lavspenning og 22 kV/Bygging5a) Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.
 • Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
  Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
 • Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
  For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
 • Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.
 • TRV:01761Lavspenning og 22 kV/Bygging6a) Betjening og merking: Togvarmepost skal utstyres med nødvendig merking og betjeningsveiledning.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:01777Lavspenning og 22 kV/Bygging6d) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
  TRV:01756Lavspenning og 22 kV/Bygging6c) Krav til utstyr og materiell: Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:01772Lavspenning og 22 kV/Bygging6c) Forriglingstiltak: Det skal kontrolleres at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01767Lavspenning og 22 kV/Bygging6b) Krav til skinneforbindere: Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu.Kravlokasjon
  TRV:01762Lavspenning og 22 kV/Bygging6b) Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:07882Lavspenning og 22 kV/Bygging6a) Ferdigstille dokumenasjon: Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides dokumentasjon som beskriver anlegget. Tegningene og dokumenter betegnet “Som bygget-dokumentasjon” skal overleveres til eieren av anlegget ved overtagelsen.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01757Lavspenning og 22 kV/Bygging6d) Oppfølging under bygging: Under bygging skal det kontrolleres at de etterfølgende kravene er oppfylt.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01773Lavspenning og 22 kV/Bygging6d) Forrigling mot signal og kl: Funksjonen i eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg skal kontrolleres.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01768Lavspenning og 22 kV/Bygging6c) Togvarmeanlegg: Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres/avgrenses.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:01763Lavspenning og 22 kV/Bygging6c) Klaring til spor: Togvarmepost skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i samsvar med Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:01758Lavspenning og 22 kV/Bygging6a) Merking, skilt: Fordelingstavler skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema.
 • Utførelse: Skilting skal tydelig indikere hvorvidt hele eller deler av anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme.
 • Kravlokasjon
  TRV:01774Lavspenning og 22 kV/Bygging6a) Fjernovervåking: Det skal kontrolleres at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer.UtførelseskravKravlokasjon
  … flere resultater