Kravliste 544

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 544 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01721Lavspenning og 22 kV/Bygging4Registrering av informasjon om anlegg: All informasjon som kreves i Bane NORs sentrale database over infrastrukturen, BaneData, skal til enhver tid registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.DokumentasjonskravSikre registering av anlegg i Bane Nors sentrale database for infrastrukturen.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01716Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 1. Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
Funksjonskrav;UtformingskravSikre at maskiner, mekanisk utstyr og komponenter fungerer sikkert i hele sin levetid under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01722Lavspenning og 22 kV/Bygging4Fabrikanterklæring: For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.
 • Utførelse: Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.
 • Utførelse: Erklæringen skal inneholde følgende:
  1. Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.
  2. Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Bane NOR og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.
  3. Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.
  4. Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.
  5. Angivelse av kvalitetssikringssystem.
 • Utførelseskrav;DokumentasjonskravSikre at dokumentasjon på at alt utstyr oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01717Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
  1. Utførelse: Kravene i Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
  UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01723Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Forskrifter: For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg, gjelder "Forskrift om elektrisk utstyr" .UtformingskravSikre at rett forskrift følges for elektrisk utstyr.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01718Lavspenning og 22 kV/Bygging4Utjevning: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i henhold til [510], jording, er oppfylt.UtformingskravSikre at alle anlegg utjevnes iht. kravene som stilles i TRV.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01725Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.Utførelseskrav;UtformingskravSikre rett innfesting av komponenter på skinner.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01719Lavspenning og 22 kV/Bygging4ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

  Eksempler på ENØK-tiltak er:

  • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
  • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
  • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.
  Utformingskrav;IntensjonskravSikre at prosjektering utføres med tanke energiøkonomisering (ENØK).Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01720Lavspenning og 22 kV/Bygging4Registrering av driftstid eller forbruk Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
  1. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre.
  2. Utførelse: Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.
  3. Utførelse: Alle data skal registreres (f.eks. i BaneData eller annet egnet system) med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
  Utførelseskrav;UtformingskravSikre registering av energiforbruket i alle infrastrukturanlegg.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01727Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal være prosjektert i henhold til [543], Sporvekselvarme.UtformingskravSikre at anlegget er prosjektert i henhold til TRVs bestemmelser.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01744Lavspenning og 22 kV/Bygging5Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.Utførelseskrav;UtformingskravSikre en rett festemetode som forhindrer en svekkelse av svillen.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01738Lavspenning og 22 kV/Bygging5Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg fjernes.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav;SystemspesifiktSikre rett overvåkning av systemet.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01733Lavspenning og 22 kV/Bygging5Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.UtformingskravSikre tilstrekkelig beskyttelse av kabler.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01750Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.
 • Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
  Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
 • Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
  For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
 • Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.
 • DokumentasjonskravSikre at anlegget overholder de tekniske spesifikasjoner etter at anlegget er levert og montert på installasjonssted.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01728Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alle anlegg skal bygges i henhold til [FEL].UtformingskravSikre at anlegget bygges iht. forskriftskrav.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01745Lavspenning og 22 kV/Bygging5Installasjoner som befinner seg innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i [510], Jording.
 • Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre ut fra sporet.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravSikre anlegget mot farlige berøringsspenninger i en feilsituasjon.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01739Lavspenning og 22 kV/Bygging5Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.UtformingskravSikre at rett antall følere og plassering for disse blir fulgt for det aktuelle systemet.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01734Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.Utførelseskrav;UtformingskravSikre mot vanninntrenging i skapet.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01751Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.DokumentasjonskravSikre at anlegget til enhver tid er registret med korrekte opplysninger.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01729Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.UtførelseskravSikre at anlegget monteres etter leverandørens anvisning.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01746Lavspenning og 22 kV/Bygging5Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.Utførelseskrav;UtformingskravSikre en rett utjevning av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01740Lavspenning og 22 kV/Bygging5Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utformingskrav;SikkerhetskravSikre en sikker arbeidssituasjon ved vedlikeholdsarbeider.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01735Lavspenning og 22 kV/Bygging5Ved montering av utstyr på skapet skal dette ha samme kapslingsgrad, og det skal ikke redusere kapslingsgraden til skapet.</UtformingskravSikre at alt utstyr på skapet har samme kapslingsgrad.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01752Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal utstedes samsvarserklæring for det bygde/ombygde anlegget, ref. [FEL].DokumentasjonskravSikre erklæring fra leverandør om at anlegget er utført etter forskriften (FEL).Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01730Lavspenning og 22 kV/Bygging5Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.
 • Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.
 • UtformingskravSikre rett strømforsyningen til anlegget.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01747Lavspenning og 22 kV/Bygging5Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravSikre rett utjevning/ jording av rådegravselement for å beskytte mot farlige berøringsspenninger.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01742Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.UtførelseskravSikre mot svekkelse av skinnene.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01736Lavspenning og 22 kV/Bygging5Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).UtformingskravSikre 20 % utvidelseskapasitet i anlegget.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01753Lavspenning og 22 kV/Bygging5Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.

  ”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

  1. Hovedstrømsskjema
  2. Styrestrømskjema
  3. Kursfortegnelse
  4. Arrangementstegning for skap
  5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
  6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
  7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
  8. Liste over komponenter
  9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
  10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
  DokumentasjonskravSikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01731Lavspenning og 22 kV/Bygging5Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.Utførelseskrav;UtformingskravSikre en sikker fundamentering av fordelingsskap.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01748Lavspenning og 22 kV/Bygging5Krav til merking er beskrevet i [510] kapittel 5 om merking.Utførelseskrav;DokumentasjonskravSikre at anlegget blir tydelig og korrekt merket.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01726Lavspenning og 22 kV/Bygging5Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.Utformingskrav;DokumentasjonskravSikre at det bygges et godkjent anlegg.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01743Lavspenning og 22 kV/Bygging5Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.Utformingskrav;DokumentasjonskravSikre rett isolasjonsholdfasthet ved idriftsettelse.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01737Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.Utformingskrav;SystemspesifiktSikre at anlegget har Bane NORs låsesystem.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01732Lavspenning og 22 kV/Bygging5Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.
 • Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 • Dører bør vende vekk fra sporet.
 • Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.
 • Utformingskrav;SikkerhetskravSikre en trygg arbeidsposisjon for vedlikeholdsarbeider i skap.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01749Lavspenning og 22 kV/Bygging5Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).UtførelseskravSikre mot at merking blir bort som følge av et komponentskifte.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01776Lavspenning og 22 kV/Bygging6Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.DokumentasjonskravSikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01760Lavspenning og 22 kV/Bygging6Varselskilt: Det skal settes opp skilt for å varsle om farlig spenning (togvarmeanlegg).Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre tilstrekkelig varsling om fare.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01771Lavspenning og 22 kV/Bygging6Totalstopp: Det skal kontrolleres totalstopp for anlegget.Funksjonskrav;SikkerhetskravSikre at funksjonaliteten for totalstoppen av anlegget fungerer.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01755Lavspenning og 22 kV/Bygging6Krav til elsikkerhet: For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes.
 • Utførelse: Bygging skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H.
 • Utførelse: Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.
 • SikkerhetskravSikre etterfølgelses av krav til elsikkerhet basert på spenningsnivå.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01766Lavspenning og 22 kV/Bygging6Tilkobling til sporet: Tilkobling til kjøreskinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse.UtførelseskravSikre rett metode for tilkobling til sporet.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01777Lavspenning og 22 kV/Bygging6Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.DokumentasjonskravSikre at anlegget til enhver tid er registret med korrekte opplysninger.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01761Lavspenning og 22 kV/Bygging6Betjening og merking: Togvarmepost skal utstyres med nødvendig merking og betjeningsveiledning.Utformingskrav;SikkerhetskravSikre en sikker betjening av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01772Lavspenning og 22 kV/Bygging6Forriglingstiltak: Det skal kontrolleres at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at sikkerhetsfunksjoner (barrierer) fungerer.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:07882Lavspenning og 22 kV/Bygging6Ferdigstille dokumentasjon: Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides dokumentasjon som beskriver anlegget. Tegningene og dokumenter betegnet “Som bygget-dokumentasjon” skal overleveres til eieren av anlegget ved overtagelsen.Utførelseskrav;DokumentasjonskravSikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01756Lavspenning og 22 kV/Bygging6Krav til utstyr og materiell: Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.UtformingskravSikre at montert utstyr tåler de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01767Lavspenning og 22 kV/Bygging6Krav til skinneforbindere: Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu.UtformingskravSikre for rett dimensjonering av skinneforbindere.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01762Lavspenning og 22 kV/Bygging6Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.UtformingskravSikre en sikker betjening av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01773Lavspenning og 22 kV/Bygging6Forrigling mot signal og kl: Funksjonen i eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg skal kontrolleres.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at sikkerhetsfunksjoner (barrierer) fungerer.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01757Lavspenning og 22 kV/Bygging6Oppfølging under bygging: Under bygging skal det kontrolleres at de etterfølgende kravene er oppfylt.UtførelseskravSikre at anlegget levers og monteres iht. de kravene som er gjeldene.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  … flere resultater