Kravliste 544

Kravliste for gjeldende krav for bok 544 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01717Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
 1. Utførelse: Kravene i Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01723Lavspenning og 22 kV/Bygging4a) Forskrifter: For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg, gjelder "Forskrift om elektrisk utstyr" .UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01718Lavspenning og 22 kV/Bygging4Utjevning: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i henhold til [510], jording, er oppfylt.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01725Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01719Lavspenning og 22 kV/Bygging4ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:

 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.
Utformingskrav;IntensjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01720Lavspenning og 22 kV/Bygging4Registrering av driftstid eller forbruk Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
 1. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre.
 2. Utførelse: Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.
 3. Utførelse: Alle data skal registreres (f.eks. i BaneData eller annet egnet system) med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01721Lavspenning og 22 kV/Bygging4Registrering av informasjon om anlegg: All informasjon som kreves i Bane NORs sentrale database over infrastrukturen, BaneData, skal til enhver tid registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
TRV:01716Lavspenning og 22 kV/Bygging4Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 • Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 • Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01722Lavspenning og 22 kV/Bygging4Fabrikanterklæring: For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.
 • Utførelse: Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.
 • Utførelse: Erklæringen skal inneholde følgende:
  1. Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.
  2. Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Bane NOR og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.
  3. Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.
  4. Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.
  5. Angivelse av kvalitetssikringssystem.
 • Utførelseskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01734Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01752Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal utstedes samsvarserklæring for det bygde/ombygde anlegget, ref. [FEL].DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01729Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01747Lavspenning og 22 kV/Bygging5Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01742Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01735Lavspenning og 22 kV/Bygging5Ved montering av utstyr på skapet skal dette ha samme kapslingsgrad, og det skal ikke redusere kapslingsgraden til skapet.</UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01753Lavspenning og 22 kV/Bygging5Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.

  ”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

  1. Hovedstrømsskjema
  2. Styrestrømskjema
  3. Kursfortegnelse
  4. Arrangementstegning for skap
  5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
  6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
  7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
  8. Liste over komponenter
  9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
  10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
  DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01730Lavspenning og 22 kV/Bygging5Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.
 • Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.
 • UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01748Lavspenning og 22 kV/Bygging5Krav til merking er beskrevet i [510] kapittel 5 om merking.Utførelseskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01743Lavspenning og 22 kV/Bygging5Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01736Lavspenning og 22 kV/Bygging5Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01731Lavspenning og 22 kV/Bygging5Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01749Lavspenning og 22 kV/Bygging5Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01726Lavspenning og 22 kV/Bygging5Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01744Lavspenning og 22 kV/Bygging5Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01737Lavspenning og 22 kV/Bygging5Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.Utformingskrav;SystemspesifiktLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01738Lavspenning og 22 kV/Bygging5Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg/togledersentral fjernes.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav;SystemspesifiktLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01732Lavspenning og 22 kV/Bygging5Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.
 • Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 • Dører bør vende vekk fra sporet.
 • Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.
 • Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01750Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.
 • Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
  Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
 • Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
  For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
 • Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.
 • DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01727Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal være prosjektert i henhold til [543], Sporvekselvarme.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01745Lavspenning og 22 kV/Bygging5Installasjoner som befinner seg innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i [510], Jording.
 • Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre ut fra sporet.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01739Lavspenning og 22 kV/Bygging5Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01733Lavspenning og 22 kV/Bygging5Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01751Lavspenning og 22 kV/Bygging5Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01728Lavspenning og 22 kV/Bygging5Alle anlegg skal bygges i henhold til [FEL].UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01746Lavspenning og 22 kV/Bygging5Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01740Lavspenning og 22 kV/Bygging5Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme
  TRV:01768Lavspenning og 22 kV/Bygging6Togvarmeanlegg: Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres/avgrenses.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01763Lavspenning og 22 kV/Bygging6Klaring til spor: Togvarmepost skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i samsvar med Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01774Lavspenning og 22 kV/Bygging6Fjernovervåking: Det skal kontrolleres at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01758Lavspenning og 22 kV/Bygging6Merking, skilt: Fordelingstavler skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema.
 • Utførelse: Skilting skal tydelig indikere hvorvidt hele eller deler av anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme.
 • Utførelseskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01769Lavspenning og 22 kV/Bygging6Krav til returkretsen: Returkretsen skal ikke ha brytere eller vern.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01764Lavspenning og 22 kV/Bygging6Utjevning til kjøreskinner: Togvarmepost skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinnene. Ved plassering mellom to spor skal det være utjevningsforbindelse til begge spor.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01775Lavspenning og 22 kV/Bygging6b) Det skal for alle anlegg utarbeides:
  • Hovedstrømsskjema
  • Styrestrømsskjema.
  • Returkretsskjema.
  • Transformatorkort
  • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
  • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
  • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
  • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
  • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)
  DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01759Lavspenning og 22 kV/Bygging6Instruert betjening: Fordelingstavler skal kun betjenes av instruert personale.Funksjonskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01754Lavspenning og 22 kV/Bygging6Hensetting under kl: Ved bygging av togvarmeanlegg skal det tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området.
  1. 'Utførelse: Spesielt skal forhold til kontaktledningsanlegg over spor prosjektert for togvarmeanlegg vurderes.
  2. Utførelse: Dersom det finnes signalanlegg med sporfelter i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.
  FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01770Lavspenning og 22 kV/Bygging6'Innstilling av vern: Alle vern skal innstilles i samsvar med prosjekterte verdier.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01765Lavspenning og 22 kV/Bygging6Dedikering til spor: Togvarmepost skal kunne tilkobles kun ett spor.UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01776Lavspenning og 22 kV/Bygging6Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01760Lavspenning og 22 kV/Bygging6Varselskilt: Det skal settes opp skilt for å varsle om farlig spenning (togvarmeanlegg).Utførelseskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  TRV:01755Lavspenning og 22 kV/Bygging6Krav til elsikkerhet: For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes.
 • Utførelse: Bygging skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H.
 • Utførelse: Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.
 • SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme
  … flere resultater