Endringslogg Tunneler/Prosjektering og bygging

Innhold

1 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 07.02.2024

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring Det er avdekket ulik praksis på Bane NOR sine tunnelanlegg når det kommer til arbeid i faresonen i tunnel, dvs. området foran bomfestet på tunnelriggen under boring. Nytt krav sørger for felles praksis og er basert på lover, forskrifter, praksis i bransjen, kartlagte hendelser i Synergi og vurdering av risikomomenter knyttet til arbeid foran bomfestet. 521 2023 Endringsartikkel 3544 TRV:08298

2.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Krav til underbygning i tunnel er samlet i ett kapittel i Tunnel/Prosjektering og bygging: Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel

3 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 09.02.2023

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring En rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av NFF i 2021, konkluderte med at bruk av elektriske tennere sammen med elektriske anleggsmaskiner medfører uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner, og at dette frarådes på det sterkeste. Elektriske tennere benyttes ikke lenger på norske tunnelanlegg, men benyttes fortsatt i underjordsdrift i utlandet til tross for at dette har vært forbundet med sprengningsulykker. Det er imidlertid ikke noe eksplisitt forbud mot bruk av elektriske tennere ved tunneldriving i norsk lov, og det er besluttet å innføre et krav i TRV for å utelukke at dette forekommer. I den forbindelse innføres det et nytt krav om at det skal benyttes elektroniske tennere ved all tunneldriving. 521 2022 Endringsartikkel 3344 TRV:08257
Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav Krav til kontroll av prosjektering og utførelse er upresist og gir mye rom for tolkning. Det tydeliggjøres at kontrollen omhandler kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse. Det legges også inn retningslinjer for hvordan denne kontrollen skal utføres, da dette i dag praktiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Krav til uavhengig kontroll er også tydeliggjort med henvisning til eurokoden, byggesaksforskriften og NBGs veileder. 521 2022 Endringsartikkel 3360 TRV:00029, TRV:00030 og TRV:00032
Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring Det er avdekket at det ved enkelte prosjekter i Bane NOR har blitt praktisert samtidig boring og lading i tunnel. Dette har foregått inntil svært nylig. Når forskriften tolkes ulikt av prosjektene ser vi behov for å legge inn en presisering i TRV. 521 2022 Endringsartikkel 3410 TRV:08256

4.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Kapittel "Arbeider foran stuff og stabilitetssikring" har endret navn til "Tunneldriving og stabilitetssikring", og inneholder to nye avsnitt; "Sprengning" og "Ytre miljø". Sistnevnte er flyttet fra kapittel "Tunneldrift" som er et kapittel som nå utgår. TBM-type og spesifikasjon som tidligere lå i "Tunneldrift" er flyttet til "Tunneldriving og stabilitetssikring".

Krav til kontroll og godkjenning av vannsikringsløsninger er tydeliggjort som egne krav.

5 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser De senere årene har det vært en utvikling i bransjen innen både kartlegging av overskuddsmasser, geologisk mangfold, usikkerheter tilknyttet forundersøkelser og geologisk informasjon og rapportering av nasjonale databaser. Kapittel 5 Forundersøkelser er gjennomgått og oppdatert. 521 2021 Endringsartikkel 3158 Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser (hele kapitlet er omstrukturert/endret)

6 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 14.09.2021

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Forinjeksjon Det tillates å benytte mineralske injeksjonsmiddel basert på kolloidal silika i nanometrisk kornstørrelse der det ikke har lyktes å oppnå tilstrekkelig tetthet med sementbaserte injeksjonsmidler, eller som forinjeksjon ved krevende forhold. 521 2021 Endringsartikkel 2812 TRV:07907
Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak TSI SRT er utgitt i ny versjon (2019), og vi har generelt hatt en proaktiv holdning om å innføre nye krav i Teknisk regelverk så lenge det ikke er strid med gjeldende TSI-krav i norsk rett. I all hovedsak er det gjennomført mindre endringer, presiseringer og tydeliggjøring av eksisterende krav. Der det er endringer i forhold til 2014-versjonen er dette lagt inn som en merknad (lærebokstekst) for informasjon. SJT har gitt aksept for at Arna-Stanghelle-prosjektet prosjeteres i henhold til TSI SRT 2019-utgaven. 521 2021 Endringsartikkel 2904 Alle krav i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer er oppdatert i henhold til TSI SRT 2019-utgaven.

8 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

8.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Det er presisert ytterligere ett unntak for krav til vertikal høydeforskjell. I tillegg til å øke ballasttykkelsen med minst 20 cm over de høyeste punktene er det også ok å øke massene under formasjonsplanet med minst 20 cm.

9 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Bortsett fra krav om lysåpning, er det ikke angitt spesifikke krav til dører til nødutganger i TSI SRT. Det har vært et ønske fra prosjektene om at dette spesifiseres i regelverket slik at ikke hvert prosjekt skal vurdere dette selv. 521 2019 Endringsartikkel 2517

9.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Kap. 12 Kommunikasjonssystemer inneholdt kun en lenke til regelverket for Tele og en lærebokstekst. Det ble vurdert som lite hensiktsmessig å ha et eget kapittel kun for dette, og dette er nå flyttet til kap. 11 Sikkerhetstiltak, både under Hensikt og omfang, men også under gjeldende krav til nødkommunikasjon og kommunikasjonsmidler i sikre områder. Det er også etablert et avsnitt "Kommunikasjon" der læreboksteksten er gjengitt.

10 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring Omstrukturering ved ny oppbygging av kapitlet for å få et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. Krav til stabilitetssikring av jernbanetunneler der endelig vannsikringskledning er bergnære løsninger er endret basert på anbefalinger fra NGI, se vedlagt rapport. 521 2019 Endringsartikkel 2353
Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring Krav som i dag ligger i teknisk spesifikasjon for vannsikringsprodukter flyttes tilbake til regelverket. Krav som er direkte hentet fra Statens vegvesen sine håndbøker tas bort, og det legges inn henvisninger. Omstrukturering for et bedre og oversiktelig regelverk. Presisering av krav til frostdimensjonering for de ulike løsningene. 521 2019 Endringsartikkel 2354

10.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

TSI SRT er utgitt i ny versjon. Prosjekter anbefales å ta i bruk den nye versjonen.

11 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 05.02.2019

Det er ingen endringer i Tunneler/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

12 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging/Stabilitetssikring#Sprøytebetong Endring av krav til fiber i sprøytebetong til stabilitetssikring og krav om økt tykkelse i områder med saltvann og aggressive miljøer 521 2018 Endringsartikkel 1925
Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Kompletterende krav for rømningsskilt i eksisterende enkeltsporstunneler Fjernet krav om at skiltet kan vise telefonnummer til togledersentral 521 2018 Endringsartikkel 2056

13 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Fjernet uoverenstemmelse med håndløperkrav i Felles elektro. 521 2017 Endringsartikkel 1785

13.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Kapitlet for Forundersøkelser er flyttet ut som eget kapittel.

Det er innført henvisning til Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Jording av kontaktledning i tunneler for brannslokkingspunkter og jording av kontaktledning/strømskinne.

Krav som tidligere lå i avsnittet Tunneler/Prosjektering og bygging/Kommunikasjonssystemer er flyttet til Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler.

14 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 01.02.2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster Hele kap. er gått igjennom og oppdatert med riktig inndeling av laster (ref. Svvs håndbok) og henvisninger til eurokode. I tillegg er det lagt inn nye krav om dimensjonering for vanntrykk i udrenerte tunneler. Komfortkriterier er flyttet til Profiler og minste tverrsnitt. 521 2017 Endringsartikkel 1641

14.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Kapitlet for Forundersøkelser er flyttet til Generelle tekniske krav.

Kapitlet for Snø- og rasoverbygg er fjernet. Kravene inngår som en del av Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.

15 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Komfortkriterie Lagt inn en presisering om at komfortkriteriet er et minimumskrav og lagt inn hvilke forhold som er bestemmende for utforming av nødvendig tverrsnitt, og vist hvilke parametere som er styrende for utformingen. Endret kravet til kritisk lengde for tunnellengde. 521 2016 Endringsartikkel 1530

16 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Vann- og frostsikring Tittelen på kapitlet er endret til Vannsikring. Dimensjonering av frost iht. beregnet frost i området. 521 2015 Endringsartikkel 1168
Vann- og frostsikring Endring av krav om at vannavskjermingen skal være gjennomgående, dvs. dekke hele tunnelens lengde og tverrprofil over sålen. Kravet er at vannavskjermingen skal sikre at det skal unngås direkte drypp og rennende vann som kan treffe konstruksjonselementer av betong eller stål. I tunneler med svært lite fukt og lekkasje bør det enkelte tunnelprosjekt selv vurdere ut fra sine forutsetninger om det er tilstrekkelig med vannsikringskledning kun over spor og tekniske installasjoner. I frostsonen skal det være gjennomgående vannavskjerming, og løsningen skal dimensjoneres iht. beregnet frost i området. 521 2015 Endringsartikkel 1265
Stabilitetssikring Av bestandighetshensyn bør sprøytebetong påføres i minimum 8 cm tykkelse. 521 2015 Endringsartikkel 1266
Vann- og frostsikring#Kontruksjonstyper Det skal velges en vannavskjermingsløsning som kan monteres i direktekontakt med bergsikringen. Det betyr at hvelvløsninger som PE-skum og betongelementhvelv tas bort fra listen over aktuelle konstruksjonstyper 521 2016 Endringsartikkel 1312
Vann- og frostsikring Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen. 521 2016 Endringsartikkel 1314

17 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Stabilitetssikring#Materialkrav betong- og stålkonstruksjoner Endret krav til miljøklasse for konstruksjonsstål fra C5-M (kyst- og havstrøk med høyt saltinnhold) til en mindre aggressiv korrosjonsklasse C3 (by- og indusriatmosfære, moderat forurenset med svoveldioksid, kyststrøk med lavt saltinnhold) 521 2015 Endringsartikkel 1074
Stabilitetssikring Det er tatt inn to nye metoder for stabilitetssikring av tunneler, rørparaply og grunnfrysing. I tillegg en spesifisering av at prosedyre for prøvetrekking av bolter gjelde for endeforankrede bolter 521 2015 Endringsartikkel 1167
Sikkerhetstiltak Varmgangsdeteksjon endret til "Overvåkning" for samsvar med ny TSI SRT. I tillegg tatt inn lenke til Jernbaneverkets gjeldende detektorstrategi 521 2015 Endringsartikkel 1171
Underbygning Kapitlet Underbygning er flyttet i sin helhet til Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme

18 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Endret krav til telefonnr. på skilt til togledersentral til et kan-krav 521 2015 Endringsartikkel 973
Laster#Påkjørselslaster Krav til påkjørselslaster iht. UIC 777-2 er tatt inn i regelverket 525 2014 Endringsartikkel 793

18.1 Andre endringer (foruten nye krav/kravendringer)

Kravnummereringen i Sikkerhetstiltak følger ny TSI SRT som er vedtatt i EU, og var gjeldende fra 12.12.2014.

19 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 29.08.2014

Det er ingen endringer i Tunneler/Prosjektering og bygging siden siste versjon

20 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging Vann- og frostsikring 521 2013 Endringsartikkel 653
Tunneler/Prosjektering og bygging Snøoverbygg 521 2013 Endringsartikkel 686
Tunneler/Prosjektering og bygging Tunnelprofil kortere tunneler 521 2013 Endringsartikkel 690

21 Endringslogg for Tunneler/Prosjektering og bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging Til nå har Teknisk regelverk stort sett dekket krav til sprengte tunneler. Det er derfor tatt en gjennomgang av Teknisk regelverk for Tunneler slik at kravene blir komplette også ved bruk av tunnelbormaskin (TBM) som drivemetode. 521 2013 Endringsartikkel 597
Tunneler/Prosjektering og bygging Det er gjort en kravendring når det gjelder inspeksjon bak vann- og frostsikringen da dette ikke var et godt formulert krav. I tillegg er kontaktstøp med drenslag og membran tatt inn som et valgbart alternativ. 521 2013 Endringsartikkel 621