Overbygning/Prosjektering/Planoverganger

< Overbygning‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 530/12)

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kravene og retningslinjene gitt i dette kapittel er å bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan (kryssing ved planoverganger).

Kapitlet omhandler krav til sikring, krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger og veigeometri inn mot planoverganger. For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger.

Drift- og beredskapsovergang omfattes kun av kravene i Konstruksjonsprinsipper

2 Sikring av planoverganger

TRV:03552

På strekninger hvor toghastigheten er > 160 km/t skal det være planskilt kryssing (undergang/overgang).

TRV:03553

For strekninger med toghastigheter i området 130 km/t < V < 160 km/t skal alle planoverganger sikres med vegsikringsanlegg eller vegbomanlegg.

 • Unntak: Gjelder ikke planoverganger som er ute av bruk.

TRV:08308

Planovergang på riks- eller fylkesvei skal utstyres med veibomanlegg.

TRV:03554

For hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv.. For minimumskrav til sikringstiltak for denne type planoverganger, se Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger.

TRV:03555

Planoverganger på dobbeltspor tillates ikke.

TRV:03556

Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Samtidige togbevegelser fastsetter betingelser for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger.

Regler for sikring av planoverganger åpen for alminnelig ferdsel, gjelder uavhengig av trafikk som benytter overgangen, herunder også personer for adkomst til plattform. Regler for sikring gjelder ikke for planoverganger som ikke er tilgjengelig for alminnelig ferdsel tilrettelagt for driftsoppgaver og beredskap og som kun kan benyttes etter disponering av spor.

3 Konstruksjonsprinsipper

I planovergang anlegges dekke som kan utføres i følgende materialer:
 • gummi
 • betong
 • asfalt
 • tre

TRV:03557

Anvendelse:

 • Trelemmer skal bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk.
 • Asfaltdekke skal bare benyttes i sidespor og terminaler
 • I offentlige planoverganger med større og tyngre trafikk skal betongelementer og gummielementer benyttes
 • Kombinasjoner av elementer av ulike materialtyper nevnt ovenfor kan benyttes i planoverganger med liten trafikk

TRV:03558

Godkjente planovergangsløsninger med gummi- og betongelementer finnes i vedlegg Planovergangsløsninger. Andre planovergangsløsninger godkjennes i henhold til Teknisk spesifikasjon for Planoverganger

3.1 Planovergang av gummielementer

Figur: Prinsipp for planovergang med gummielementer

TRV:03559

Planovergangen skal monteres iht. leverandørens beskrivelse.

TRV:03560

Svilleavstand skal være 600 mm

TRV:03561

Svillelengde skal være min. 2400 mm

3.2 Planovergang av betongelementer

Betongelementene i sporet spenner fra skinne til skinne og hviler på gummiklosser på skinnefoten eller gummimembran på svillene. De er derfor elektrisk isolert.
Figur: Prinsipp for planovergang med betongdekke

TRV:03562

Planovergangen skal monteres iht. leverandørens beskrivelse.

TRV:03563

Det skal benyttes betongsviller

3.3 Planovergang med asfaltdekke

I planovergang med asfaltdekke anordnes sporrenne ved å bruke rilleskinner, rillelasker eller kontraskinner. Ved sporjustering må asfalten fjernes og nytt asfaltdekke legges etter at sporet er justert.

TRV:03564

Kontraskinner skal være av samme profil som kjøreskinnen.

TRV:03565

Kontraskinner skal festes sammen med kjøreskinnen på felles underlagsplater som spesiallages ved å kappe og sveise sammen ordinære underlagsplater.

TRV:03566

Ved bruk av kontraskinner skal rillebredden være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm.

TRV:03567

I kurver med radius < 1000 m skal sporvidden sikres ved at skinnestrengene innbyrdes forbindes med skinneforbindere av flatjern som festes med bolter til skinnestrengene.

TRV:03568

Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal befestigelse av type Hey-Back eller Pandrol e/PR clip anvendes.

TRV:03569

Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal svilleavstanden ikke overstige 600 mm.

TRV:03570

For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde, se Overbygning/Sporets_geometri,_beliggenhet_og_kvalitet

TRV:03571

Planoverganger med asfaltdekke tillates bare brukt i sidespor og terminaler.

3.4 Planovergang av trelemmer

Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer.

TRV:03572

a) Planovergangen skal konstrueres med et midtelement og to sideelementer med trevirke av 73 mm høy plank. Elementene kan være løse eller fastmonterte (Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer).

TRV:03573

b) Faste elementer skal spikres fast til labanker som er fastgjort til svillene.

TRV:03574

c) Løse elementer skal legges løst opplagt på labanker. I dette tilfelle må midtelementet utføres i to halvdeler, delt etter spormidt.

TRV:03575

d) Rillebredden skal være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm.

TRV:03576

e) Begge ender av sporrillen skal ha en bredde av minst 100 mm. Overgangen utjevnes over en lengde på 250 mm.

TRV:03577

f) For å unngå forurensing av ballasten skal sideelementene skjøtes på med et løst element som kan være to gode brukte tresviller. Disse skal legges direkte på ballasten.

TRV:03578

g) Ved bruk av betongsviller i sporet skal labankene bandasjeres fast til svillene. Planovergangselementer av tre blir lagt på labankene på vanlig måte.

TRV:03579

h) Når planovergangen ligger på en elektrifisert bane eller i et isolert sporfelt for sikringsanlegg, skal midtelementet ligge mellom 5 mm og 20 mm over sporplanet.

TRV:03580

i) På elektrifiserte baner ved planoverganger i en avstand 500 m fra sugetransformator skal det anordnes et veidekke av tre eller asfalt utenfor sideelementet inntil en avstand av 2,75 m fra nærmeste skinne.

TRV:03581

j) Ved alle planoverganger skal det monteres oppkjørsplanker eller Oppkjørsbjelke av hensyn til sporrensere og nedhengende koppel.

TRV:03582

k) Ved bruk av oppkjørsplanke bør denne ha en lengde av minst 2,50 m utenfor midtelementet. Oppkjørsplanken består av plank J 73 x 148 mm som festes til svillene og midtelementet.

4 Utforming av vei

Dette kapittelet omhandler krav til vei inn mot planovergang. Det er ikke tillatt å bygge nye planoverganger, og kravene vil kun bli gjeldende ved ombygging av veier og ved evt. dispensasjon fra forskriftskrav om etablering av planovergang.

TRV:08309

Veiens lengdeprofil inn mot planovergang skal tilfredstille:

 • et fall på 2,5 % (1:40) fra nærmeste skinnestreng og til en avstand på minimum 4,5 meter fra denne.
 • for neste delstreknining over en lengde på minimum 3,5 meter gjelder følgende grenseverdier:
  • Fall: 3,3 % (1:30)
  • Stigning: 5,0 % (1:20)


Veiens lengdeprofil ved planovergang

TRV:08310

Kryssingsvinkel mellom jernbanespor og vei skal være i området mellom 70 og 110 grader.

Vei bør bygges vinkelrett på sporet ved planoverganger og utforming bør være slik at kjøretøy kan stoppe slik at hele kjøretøyet står vinkelrett på planovergangen.

Veiens kryssingsvinkel med jernbanesporet

TRV:08311

Dersom jernbanesporet går parallelt med en vei, skal det være minimum 30 meter fra avkjørsel til planovergang.

Det er svært viktig at avkjørsel er utformet slik at kjøretøy som har passert planovergang ikke blir stående med deler av kjøretøyet i sporet når det venter på å kjøre inn på hovedveien. Det samme forholdet gjelder også ved avkjørsel fra hovedveien, der en må forsikre seg om at ikke deler av kjøretøy blir stående i hovedveien ved stopp før planovergangen. For begge disse tilfellene gjelder det at bilfører ikke må tvinges til å velge mellom å stå i sporet og i hovedvei.

Veikryss med fare for at biler blir stående i spor

TRV:08312

Planovergangen skal ikke være bredere enn veien inn mot jernbanesporet.

Bredden på veien, og dermed bredden på trelemmer og grindåpninger, må først og fremst tilpasses hvilken bruk som er avtalt for planovergangen.
Ved nyanlegg og omlegging av private veier, bør Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse (2016) fra Landbruk- og matdepartementet legges til grunn

5 Plattformadkomst i plan

Her beskrives krav i forbindelse med adkomst til plattform ved bruk av planovergangsløsning (personovergang) Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform angir krav til ferdsel over spor på stasjon

TRV:03584

Planoverganger med lengde < 5 meter skal ha en bredde på minimum 1400 mm

TRV:03585

Planoverganger med lengde ≥ 5 meter skal ha en bredde på minimum 1800 mm.

TRV:03586

Overgang mellom plattform og planovergang skal utformes med rampe hvor stigning ikke overstiger 1:12

TRV:03587

Maksimal tillatt rillebredde i planovergangen er 75 mm.

TRV:03588

Det bør anvendes planovergang med gummileppe som lukker sporrillene slik at små hjul ikke kan sette seg fast ved passering. Se Vedlegg/Planovergangsløsninger#Personoverganger for eksempel på dette.

TRV:03589

Dersom det benyttes faste barrierer for å hindre at kjøretøy eller personer utilsiktet krysser sporene skal det være minimum 900 mm åpning for passering av rullestol.

TRV:03590

Visuell og taktil merking skal markere planovergangens ender

6 Vedlegg

Planovergangsløsninger