Kravliste 545

Kravliste for gjeldende krav for bok 545 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01809Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alle feil, driftsforstyrrelser i Bane NORs lavspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.
TRV:01825Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.
TRV:01820Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ b) Det skal ikke brukes stige eller klatres i hvitmerkede stolper for vedlikehold. Nødvendig vedlikeholdsarbeid kan eventuelt utføres med bruk av bil/anleggsmaskin med kurv.
TRV:01832Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) I henhold til §4-10 [FEL] skal overvåknings- og varslingsutstyr, i anlegg med utstyr for hurtig automatisk utkobling ved en-polet jordslutning eller varsling ved isolasjonssvikt, kontrolleres i nødvendig utstrekning.
 1. Med nødvendig utstrekning menes regelmessig og etter for eksempel utførte utvidelser av høyspenningsanlegget samt etter vedlikehold og revisjoner av overvåknings- og varslingsutstyret. Veiledningen til forskriften anbefaler at kontroll utføres hver 3. måned. Dersom en i løpet av en slik periode har hatt feil eller hendelser som har ført til utkopling og overvåknings- og varslingssystemet har fungert, regnes dette som kontroll god nok.
TRV:01827Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C.
 • Kontroll av temperatur bør gjøres ved hjelp av termografering.
 • Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
 • Termograferingen skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
 • Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termograferingen starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen, skal det beregnes objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med nominell strøm kontinuerlig.
 • Termograferingen skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.
 • Generelt bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperatur gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C følges dersom termografør ikke anbefaler annet.
 • Kravlokasjon
  TRV:01815Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Eksempler på instrumenter som bør ha kalibreringssertifikat, er:
  • Isolasjonstester
  • Jordplatemåler
  • Strømtang
  • Installasjonstester
  TRV:01810Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.
  TRV:01826Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Hver enkel overgangsmotstand bør i høyspentkretser ikke overstige 70 μΩ målt med en strøm på 400 A for å sikre at varmeutviklingen ikke fører til skade på komponenten/ anlegget.
  1. I vurderingen om en overgangsmotstand er liten nok, bør forekommende last- og kortslutningsstrømmer legges til grunn. Grenseverdiene ovenfor er oppgitt for en kortslutningsstrøm på 10 kA.
  2. Målingen skal utføres slik at overgangsmotstand mellom måleapparatets tilførselsledninger og komponenten som måles, ikke medregnes. Firepunktsmåling som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Prosedyre for firepunktsmåling av kontaktmotstand (548, vedlegg 4.c) kan brukes ved måling av overgangsmotstand.
  TRV:01821Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ c) Hvitmerkede stolper skal erstattes, alternativt sikres betryggende.
  TRV:01833Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg skal tilfredsstille kravene i [NEK 400:2018, pkt. 6.4.3.3, tabell 6A].
 • Isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og beskyttelsesleder eller jord skal med alle apparater frakoplet være i henhold til Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg.
 • Prøveapparat (isolasjonstester) skal med den respektive testspenning kunne levere 1 mA.
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01816Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Viktige bærende stålkonstruksjoner bør ikke forringes utover rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 μm.
 • For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
 • Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd eller ved hjelp av sandblåsing.
 • TRV:01811Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.
  TRV:01828Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkningsfunksjoner skal undersøkes regelmessig avhengig av systemets eller komponentens sårbarhet.
  TRV:01806Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Eier og bruker av lavspenningsanlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V i forskriften, ref. §9 i [FEL].
  TRV:01822Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Pure Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes.
  TRV:01834Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Redundante anleggsdeler og funksjoner bør til enhver tid være i orden for at den nødvendige pålitelighet og tilgjengelighet skal kunne opprettholdes.
  TRV:01817Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ b) Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C, skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.
  TRV:01812Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart.
  TRV:01829Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Skilting av høyspenningsanlegg skal være utført i henhold til [FEF] og skal være utført i henhold til [515].
 • Manglende skilting bør utbedres snarest.
 • TRV:01807Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Det skal være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav, og eier skal til enhver tid oppbevare slik oppdatert dokumentasjon, ref §12 og §13 [FEL].
  TRV:01823Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.
  TRV:07884Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Stolper – enten for kontaktledning, lysmaster eller annen kabelopphengning – som står skakt, ustøtt eller der det er avdekket mye råte, skal klassifiseres som farlige. Stolpen merkes med et 5 cm bredt hvitt bånd ca. 1 m over bakken som tegn på at det ikke skal klatres i stolpen for vedlikehold eller av noen annen grunn.
  Se også avsnitt 2.8.
  TRV:01818Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.
  TRV:01830Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Alle skilt skal være synlige, lesbare og vise korrekt informasjon.
  TRV:01813Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Skader og feil som kan føre til verdiforringelse, bør utbedres ved første anledning ut fra økonomiske vurderinger.
  TRV:01808Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter på eller ved spenningssatte lavspenningsanlegg skal [FSE] følges.
 • Eier av virksomhet som omfattes av denne forskrift skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig.
 • TRV:01819Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4d) Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
 • Dersom det oppdages rust innendørs, bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
 • TRV:01831Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alle installasjoner skal være tilstrekkelig merket slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte, ref. [FEL] og [FEF].
 • Merking skal være utført på en entydig og varig måte.
 • Utendørs merking bør være utført med pregede skilt
 • TRV:08058Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Viktige bærende trekonstruksjoner som har mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt, skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01814Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Vedlikehold med funksjonsprøving:
 • Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
 • Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
 • Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
 • Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
 • Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
 • Funksjonstester bør generelt dokumenteres.
 • TRV:01841Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Dokumentasjon i støttesystemer: Gruppeskap skal ha oppdatert dokumentasjon samt korrekt merking av alt utstyr i skapet.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01858Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Synlige skader: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01836Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Spesielle forhold: Det bør gjennomføres særskilt kontroll i forkant av spesielle trafikktopper og ved spesielt krevende værforhold. En del gruppeskap for sporvekselvarme har fjernstyringsmuligheter for å endre pådraget.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01853Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Innfesting: Varmeelementene bør være festet til kjørreskinnen slik at det sikres god kontakt mellom varmeelementet og kjøreskinnen i hele varmeelements lengde. Elementene må ikke sitte så fast at de ikke kan vandre i lengderetning som følge av utvidelser ved oppvarming.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01848Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Kontroll av kommunikasjon: Fjernstyrte anlegg skal reagere på signal fra fjernstyring og gi korrekt signal tilbake til operatør om status for anlegget. Anlegg som ikke kan slås av eller på via fjernstyring, vil kunne gi driftsforstyrrelser ved at sporveksler ikke kan legges om pga. av snø og is i vekselen.Kravlokasjon
  TRV:01842Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Funksjonsbeskrivelse: Det bør alltid finnes oppdatert funksjonsbeskrivelse for tekniske systemer (styring, regulering etc.).
  1. Utførelse : Ved alle endringer i anlegget skal nødvendig dokumentasjon og merking utføres i henhold krav i prosjektering- og byggingsregelverket.
  FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01859Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5c) Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01837Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Ettersyn av utjevning: Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand), skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01854Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Klaringer: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke forhindre omlegging av sporvekselen.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:08164Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Enøk-tiltak: Klavelåste veksler er låst i posisjon og kan ikke manøvreres. Det har ingen hensikt å varme opp slike veksler, så sporvekselvarmen kan slås av (frakoples) inntil klavelås fjernes.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01849Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Funksjonskontroll: Anlegg med automatisk regulering av varmen skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse for det aktuelle anlegget. Ved kontroll av anlegget kontrolleres det at alle givere i systemet reagerer på temperatur, fuktighet, vind etc., at varmen slås av på som forutsatt ved ”simulert” aktivering av giverne. Se for øvrig Lavspenning_og_22_kV/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav om funksjonstest.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01843Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Mekanisk og termisk bestandighet: Koblingspunkter skal ikke være svekket eller forringet av termiske påkjenninger eller vibrasjoner.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01860Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5d) Støv og smuss: Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01838Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ b) Kontroll av berøringsspenning: Maksimal tillatt berøringsspenning i henhold til gjeldende forskrifter og normer skal være tilfredsstilt.
  1. Utførelse :Ved inspeksjon av anlegget bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger.
  Forskriftskrav til berøringsspenninger har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft.
  IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01855Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5c) Krav til innfesting: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke være plassert slik at de blir utsatt for mekanisk slitasje/påkjenning ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.

  Problem med klips som faller av kan skyldes flere forhold:

  • Feil klips i forhold til skinnetypen
  • For mye pukk i sporet/vekselen. Overflødig pukk vil kunne påvirke klipsene slik at de forskyves og/eller faller av.
  UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01850Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Krav til innfesting: Det skal ikke bores i verken tunge- eller stokkskinne for montasje av elementer eller andre komponenter til sporvekselvarmeanlegget.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01844Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ b) Tilpasset moment og press: Koblingspunkter skal være tilskrudd eller presset med riktig moment.
  1. Utførelse :Bruk av termografering kan benyttes for å finne svakheter i anlegget, se Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg.
  Alle koblingspunkter som er utsatt for vibrasjon eller varierende strømbelastning, vil kunne få dårligere forbindelse over tid. Dersom koblingspunkter har fått dårlig elektrisk forbindelse, vil dette forsterkes ved økt temperaturstigning ved strømbelastning og tilsvarende dårligere kontakt ved avtagende strømbelastning.
  SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01839Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) kontroll av beskyttelse av kabler: Kabler inn til sporet skal være tilstrekkelig mekanisk beskyttet med kabelvernrør, ”panserslange” eller lignende der kablene ligger:
  • synlig i sporet eller
  • ligger innenfor kabelfritt profil.
  Kravlokasjon
  TRV:01856Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5d) Festebeslag: Det bør alltid benyttes festebeslag som sikrer elementet i tilførselsenden.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01851Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Vesentlig skade på varmeelement: Varmeelementer skal være hele og uten ytre skader som kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i varmeelementet.
  1. Varmeelementer med tydelige skader med brudd på ytre mantel/kappe skal byttes.

  Klemskade: Varmeelementer med mindre klemskader bør vurderes byttet.

  1. Runde varmeelementer (skrudd eller poppet fast til skinne) bør ved bytting erstattes av flatovale varmeelementer.
  Flatovale varmeelementer har langt større kontaktflate med underlaget og gir bedre varmeoverføring mellom skinne og varmeelement. Det anbfales å montere temperaturstyring i veksler med flatovale varmeelementer, for at vekselen ikke skal bli for varm og at smøringen opprettholdes intakt. Vær også oppmerksom på at det ved bytte til flatovale elementer kan være behov sliping av støtteklosser for å få plass til elementene, se Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme/Vedlegg - Utfresing i eldre typer støttekloss for nye varmeelementer (vedlegg 5.a).
  SikkerhetskravKravlokasjon
  … flere resultater

  Kravliste for gjeldende krav for bok 545 i Teknisk regelverk

   BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
  TRV:01809Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alle feil, driftsforstyrrelser i Bane NORs lavspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.
  TRV:01825Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.
  TRV:01820Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ b) Det skal ikke brukes stige eller klatres i hvitmerkede stolper for vedlikehold. Nødvendig vedlikeholdsarbeid kan eventuelt utføres med bruk av bil/anleggsmaskin med kurv.
  TRV:01832Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) I henhold til §4-10 [FEL] skal overvåknings- og varslingsutstyr, i anlegg med utstyr for hurtig automatisk utkobling ved en-polet jordslutning eller varsling ved isolasjonssvikt, kontrolleres i nødvendig utstrekning.
  1. Med nødvendig utstrekning menes regelmessig og etter for eksempel utførte utvidelser av høyspenningsanlegget samt etter vedlikehold og revisjoner av overvåknings- og varslingsutstyret. Veiledningen til forskriften anbefaler at kontroll utføres hver 3. måned. Dersom en i løpet av en slik periode har hatt feil eller hendelser som har ført til utkopling og overvåknings- og varslingssystemet har fungert, regnes dette som kontroll god nok.
  TRV:01827Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C.
 • Kontroll av temperatur bør gjøres ved hjelp av termografering.
 • Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
 • Termograferingen skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
 • Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termograferingen starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen, skal det beregnes objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med nominell strøm kontinuerlig.
 • Termograferingen skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.
 • Generelt bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperatur gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C følges dersom termografør ikke anbefaler annet.
 • Kravlokasjon
  TRV:01815Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Eksempler på instrumenter som bør ha kalibreringssertifikat, er:
  • Isolasjonstester
  • Jordplatemåler
  • Strømtang
  • Installasjonstester
  TRV:01810Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.
  TRV:01826Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Hver enkel overgangsmotstand bør i høyspentkretser ikke overstige 70 μΩ målt med en strøm på 400 A for å sikre at varmeutviklingen ikke fører til skade på komponenten/ anlegget.
  1. I vurderingen om en overgangsmotstand er liten nok, bør forekommende last- og kortslutningsstrømmer legges til grunn. Grenseverdiene ovenfor er oppgitt for en kortslutningsstrøm på 10 kA.
  2. Målingen skal utføres slik at overgangsmotstand mellom måleapparatets tilførselsledninger og komponenten som måles, ikke medregnes. Firepunktsmåling som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Prosedyre for firepunktsmåling av kontaktmotstand (548, vedlegg 4.c) kan brukes ved måling av overgangsmotstand.
  TRV:01821Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ c) Hvitmerkede stolper skal erstattes, alternativt sikres betryggende.
  TRV:01833Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg skal tilfredsstille kravene i [NEK 400:2018, pkt. 6.4.3.3, tabell 6A].
 • Isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og beskyttelsesleder eller jord skal med alle apparater frakoplet være i henhold til Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg.
 • Prøveapparat (isolasjonstester) skal med den respektive testspenning kunne levere 1 mA.
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01816Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Viktige bærende stålkonstruksjoner bør ikke forringes utover rustgrad B eller ha tynnere sinkbelegg enn 50 μm.
 • For å redusere rustangrepet og forlenge konstruksjonens levetid bør konstruksjonen vedlikeholdsmales.
 • Før vedlikeholdsmaling skal konstruksjonen forbehandles med skraping eller stålbørsting for hånd eller ved hjelp av sandblåsing.
 • TRV:01811Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.
  TRV:01828Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkningsfunksjoner skal undersøkes regelmessig avhengig av systemets eller komponentens sårbarhet.
  TRV:01806Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Eier og bruker av lavspenningsanlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V i forskriften, ref. §9 i [FEL].
  TRV:01822Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Pure Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes.
  TRV:01834Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Redundante anleggsdeler og funksjoner bør til enhver tid være i orden for at den nødvendige pålitelighet og tilgjengelighet skal kunne opprettholdes.
  TRV:01817Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ b) Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C, skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.
  TRV:01812Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart.
  TRV:01829Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Skilting av høyspenningsanlegg skal være utført i henhold til [FEF] og skal være utført i henhold til [515].
 • Manglende skilting bør utbedres snarest.
 • TRV:01807Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Det skal være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav, og eier skal til enhver tid oppbevare slik oppdatert dokumentasjon, ref §12 og §13 [FEL].
  TRV:01823Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.
  TRV:07884Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Stolper – enten for kontaktledning, lysmaster eller annen kabelopphengning – som står skakt, ustøtt eller der det er avdekket mye råte, skal klassifiseres som farlige. Stolpen merkes med et 5 cm bredt hvitt bånd ca. 1 m over bakken som tegn på at det ikke skal klatres i stolpen for vedlikehold eller av noen annen grunn.
  Se også avsnitt 2.8.
  TRV:01818Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.
  TRV:01830Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4b) Alle skilt skal være synlige, lesbare og vise korrekt informasjon.
  TRV:01813Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Skader og feil som kan føre til verdiforringelse, bør utbedres ved første anledning ut fra økonomiske vurderinger.
  TRV:01808Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4c) Ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter på eller ved spenningssatte lavspenningsanlegg skal [FSE] følges.
 • Eier av virksomhet som omfattes av denne forskrift skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig.
 • TRV:01819Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4d) Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
 • Dersom det oppdages rust innendørs, bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
 • TRV:01831Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Alle installasjoner skal være tilstrekkelig merket slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte, ref. [FEL] og [FEF].
 • Merking skal være utført på en entydig og varig måte.
 • Utendørs merking bør være utført med pregede skilt
 • TRV:08058Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4▶ a) Viktige bærende trekonstruksjoner som har mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt, skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01814Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold4a) Vedlikehold med funksjonsprøving:
 • Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
 • Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
 • Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
 • Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
 • Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
 • Funksjonstester bør generelt dokumenteres.
 • TRV:01841Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Dokumentasjon i støttesystemer: Gruppeskap skal ha oppdatert dokumentasjon samt korrekt merking av alt utstyr i skapet.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01858Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Synlige skader: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01836Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Spesielle forhold: Det bør gjennomføres særskilt kontroll i forkant av spesielle trafikktopper og ved spesielt krevende værforhold. En del gruppeskap for sporvekselvarme har fjernstyringsmuligheter for å endre pådraget.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01853Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Innfesting: Varmeelementene bør være festet til kjørreskinnen slik at det sikres god kontakt mellom varmeelementet og kjøreskinnen i hele varmeelements lengde. Elementene må ikke sitte så fast at de ikke kan vandre i lengderetning som følge av utvidelser ved oppvarming.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01848Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Kontroll av kommunikasjon: Fjernstyrte anlegg skal reagere på signal fra fjernstyring og gi korrekt signal tilbake til operatør om status for anlegget. Anlegg som ikke kan slås av eller på via fjernstyring, vil kunne gi driftsforstyrrelser ved at sporveksler ikke kan legges om pga. av snø og is i vekselen.Kravlokasjon
  TRV:01842Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Funksjonsbeskrivelse: Det bør alltid finnes oppdatert funksjonsbeskrivelse for tekniske systemer (styring, regulering etc.).
  1. Utførelse : Ved alle endringer i anlegget skal nødvendig dokumentasjon og merking utføres i henhold krav i prosjektering- og byggingsregelverket.
  FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01859Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5c) Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01837Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Ettersyn av utjevning: Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand), skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01854Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5b) Klaringer: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke forhindre omlegging av sporvekselen.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:08164Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Enøk-tiltak: Klavelåste veksler er låst i posisjon og kan ikke manøvreres. Det har ingen hensikt å varme opp slike veksler, så sporvekselvarmen kan slås av (frakoples) inntil klavelås fjernes.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01849Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Funksjonskontroll: Anlegg med automatisk regulering av varmen skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse for det aktuelle anlegget. Ved kontroll av anlegget kontrolleres det at alle givere i systemet reagerer på temperatur, fuktighet, vind etc., at varmen slås av på som forutsatt ved ”simulert” aktivering av giverne. Se for øvrig Lavspenning_og_22_kV/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav om funksjonstest.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01843Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Mekanisk og termisk bestandighet: Koblingspunkter skal ikke være svekket eller forringet av termiske påkjenninger eller vibrasjoner.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01860Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5d) Støv og smuss: Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:01838Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ b) Kontroll av berøringsspenning: Maksimal tillatt berøringsspenning i henhold til gjeldende forskrifter og normer skal være tilfredsstilt.
  1. Utførelse :Ved inspeksjon av anlegget bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger.
  Forskriftskrav til berøringsspenninger har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft.
  IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:01855Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5c) Krav til innfesting: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke være plassert slik at de blir utsatt for mekanisk slitasje/påkjenning ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.

  Problem med klips som faller av kan skyldes flere forhold:

  • Feil klips i forhold til skinnetypen
  • For mye pukk i sporet/vekselen. Overflødig pukk vil kunne påvirke klipsene slik at de forskyves og/eller faller av.
  UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01850Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5a) Krav til innfesting: Det skal ikke bores i verken tunge- eller stokkskinne for montasje av elementer eller andre komponenter til sporvekselvarmeanlegget.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01844Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ b) Tilpasset moment og press: Koblingspunkter skal være tilskrudd eller presset med riktig moment.
  1. Utførelse :Bruk av termografering kan benyttes for å finne svakheter i anlegget, se Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg.
  Alle koblingspunkter som er utsatt for vibrasjon eller varierende strømbelastning, vil kunne få dårligere forbindelse over tid. Dersom koblingspunkter har fått dårlig elektrisk forbindelse, vil dette forsterkes ved økt temperaturstigning ved strømbelastning og tilsvarende dårligere kontakt ved avtagende strømbelastning.
  SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:01839Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) kontroll av beskyttelse av kabler: Kabler inn til sporet skal være tilstrekkelig mekanisk beskyttet med kabelvernrør, ”panserslange” eller lignende der kablene ligger:
  • synlig i sporet eller
  • ligger innenfor kabelfritt profil.
  Kravlokasjon
  TRV:01856Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5d) Festebeslag: Det bør alltid benyttes festebeslag som sikrer elementet i tilførselsenden.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01851Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5▶ a) Vesentlig skade på varmeelement: Varmeelementer skal være hele og uten ytre skader som kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i varmeelementet.
  1. Varmeelementer med tydelige skader med brudd på ytre mantel/kappe skal byttes.

  Klemskade: Varmeelementer med mindre klemskader bør vurderes byttet.

  1. Runde varmeelementer (skrudd eller poppet fast til skinne) bør ved bytting erstattes av flatovale varmeelementer.
  Flatovale varmeelementer har langt større kontaktflate med underlaget og gir bedre varmeoverføring mellom skinne og varmeelement. Det anbfales å montere temperaturstyring i veksler med flatovale varmeelementer, for at vekselen ikke skal bli for varm og at smøringen opprettholdes intakt. Vær også oppmerksom på at det ved bytte til flatovale elementer kan være behov sliping av støtteklosser for å få plass til elementene, se Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme/Vedlegg - Utfresing i eldre typer støttekloss for nye varmeelementer (vedlegg 5.a).
  SikkerhetskravKravlokasjon
  … flere resultater