Kravliste 546 547

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 546 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:03173Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Dimensjonering av returforbindelse for adskilte mateforbindelser: Returforbindelsen skal ha like stor strømføringsevne som mateforbindelsen den tilhører, se TRV:03169.
 1. Utførelse: Denne forbindelsen skal ikke påvirke dimensjoneringen av stasjonens øvrige returforbindelse.
Kontaktledningsanlegget er i mange tilfeller termisk svært overdimensjonert, ettersom det er dimensjonert ut ifra impedans/spenningsfall (Elutforming E) eller mekanisk styrke (Elutforming A, B og C). Derfor vil det kunne føre til unødig store kabeldimensjoner om matekabler dimensjoneres for samme termiske strømføringsevne som kontaktledningsanlegget.
UtførelseskravKrave sikrer at feildimensjonering av returforbindelsen i slike spesielle tilfeller unngås.Kravlokasjon
TRV:03168Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Returleder for Elutforming C fører, avhengig av belastning, en spenning mot jord. For at denne spenningen ikke skal bli tilgjengelig for berøring, gjelder: Kobling mellom returforbindelse og returleder: På strekninger med sugetransformator og returledere (Elutforming-C), skal det etableres nedføring mellom returleder og kjøreskinner ved tilkobling av returforbindelse for matestasjonen.UtformingskravHensikten er at en stor strøm i kjøreskinne unngås, men ledes rett til nedføringen fra returleder der strømmen uansett vil gå.Kravlokasjon
TRV:03163Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Redundans for returforbindelser: Retur- og utjevningsforbindelser mellom banestrømforsyningsanlegg og returkretsen skal være redundante slik at brudd i én leder ikke fører til brudd i forbindelsen. Se også NEK 900:2014, NEK EN 50122-1:2011 avsnitt 10.3.1.Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravUnngå overbelastning av gjenværende leder slik at totalt brudd, som gir en rekke risikoer som høy spenning i returkretsen, manglende utmating, lysbue og/eller oppvarming, ikke skal skje. Selv om risikoen for hver av disse er små, er det totale risikobildet summen av mange små risikoer. Kostandene er også små. Den eller de gjenværende ledere skal ikke bli overbelastet eller få uheldig spenningsfall. Brudd i en av kablene vil ikke bli detektert før om lang tid, og en alvorlig hendelse kan oppstå som følge av det.Kravlokasjon
TRV:03169Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Forskjellige føringsveier for mateforbindelser: Der hvor mateforbindelser har adskilte føringsveier, for eksempel i forskjellige traseer eller de går mot adskilte baner, skal det legges egen returforbindelse sammen med mateforbindelsen.
 1. Utførelse: Denne returforbindelsen kan etablerers uten dublering siden redundans er iveratatt av de andre forbindelsene.
 2. Begrunnelse: Fellesføring av retur- og mateforbindelse gjøres for å begrense induktivt overførte spenninger og redusere impedansen for mate- og returforbindelsen.
Kravet er mest relevant for matestasjon eller koblingshus der flere banestrekninger møtes og en matekabel forlegges i en egen trase i stor avstand fra øvrige kabler. Eksempler fra eksisterende anlegg er:
 • Jessheim omformerstasjon avganger for Hovedbanen
 • Lunner omformerstasjon avgang for Roa-Hønefossbanen

Mateledere som er ført parallelt med og nær sporet trenger normalt ikke egen returleder tett inntil, da avstanden til kjøreskinner eventuelt returleder (i Elutforming C) er kort og det eksisterer andre krav for håndtering av EMC og returstrøm i kjøreskinnene. Egen returleder kan likevel være en løsning som bidrar til å redusere EMC emisjon til sårbare parallelle kabler og utstyr med spesielt lav EMC immunitet (eks. signal og tele) der de andre kravene ikke kan oppfylles eller er utilstrekkelige.

Utformingskrav;SikkerhetskravI helt spesielle tilfeller der mateledere har forskjellige føringsveier kan det ikke legges kun én returkabelforbindelse. For at EMC-forholdene skal bli akseptable må tur- og returledere ikke forlegges adskilte over lengre strekninger.Kravlokasjon
TRV:03164Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Sikker forlegning: Returledere direkte forlagt i grøft kan forlegges mellom matekabler for å øke sannsynligheten for deteksjon ved overgraving.Utførelseskrav;SikkerhetskravOpplyse om mulighet for å verne kablene mot overgraving som ikke detekteres.Kravlokasjon
TRV:03170Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Merking: I mangel av andre retningslinjer kan tidligere praksis for merking av kabler fortsatt benyttes, dvs. at kabel merkes med spenningsnivå, kabeltype og navn på linjeavgang. (Eks. 36 kV 1x400 PEX E. FETSUND)UtførelseskravVeilede i hvordan kabel kan merkes etter gammel praksis inntil nye regler foreligger.Kravlokasjon
TRV:03165Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Ledertype for returforbindelse: Returforbindelse skal være utført med isolerte ledere eller med uisolerte kobberledere.
 1. Utførelse: Uisolerte kobberledere i kabelkanal skal forlegges i termisk isolerende rør for å beskytte øvrige kabler i kabelkanalen mot oppvarming og skade.
 2. Utførelse: Uisolerte kobberledere i jord skal være korrosjonsbeskyttet iht. krav i NEK 440:2015/NEK EN 50522:2010 Tillegg C.
 3. Utførelse: For isolerte returledere er det ikke krav til spenningsnivå fordi isolasjonen er en korrosjonsbeskyttelse.
Fordeler ved uisolert kobberleder forlagt direkte i jord er:
 • lederen fungerer som en jordelektrode,
 • lederen har stor overbelastbarhet og tåler høy temperatur før den tar skade,
 • lederen har lav kostnad.

Fordeler ved isolert returleder er:

 • galvanisk overført spenning fra returlederen til jordoverflaten (skrittspenning) begrenses
 • isolert leder kan forlegges i kabelkanal uten egne tiltak.
Utførelseskrav;SikkerhetskravGir prosjekterende ingeniør en hentydning til et materialvalg med mindre risiko.Kravlokasjon
TRV:03171Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Dimensjonering av mateforbindelser: Mateforbindelser skal dimensjoneres med hensyn på påregnelig høyeste strøm for hver avgang.UtførelseskravKravet skal føre til riktig dimensjonering. (Unngå dimensjonering som tar hensyn til nominell strøm for kl-anlegg som ikke kan forventes å gå i anleggets levetid.)Kravlokasjon
TRV:03166Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Kabelendebryter: Matekabler for koblingsanlegg og sonegrensebryterer skal utstyres med skillebryter ved tilkobling til kontaktledningsanlegget for enklere tilgang til vedlikehold av matekabel og stasjonsanlegg.
 1. Utførelse: Dersom avgang i koblingsanlegg ikke har fjernstyrt skillefunksjon, jf. TRV:03124, skal skillebryteren være fjernstyrt for å sikre frakobling ved arbeid på kontaktledningsanlegg eller stasjonsanlegg.
 2. Utførelse: I øvrige tilfeller skal skillebryteren være manuelt betjent.
UtformingskravFå mulighet til å koble fra matekabelen selv om det er spenning på kontaktledningsanlegget. Dermed kan vedlikehold, f.eks. av vask av kabelmuffer, gjøres selv om det er drift på banen det mates ut til.Kravlokasjon
TRV:03172Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Dimensjonering av returforbindelser: Returforbindelser skal dimensjoneres med hensyn på total påregnelig strøm for stasjonsanlegget.UtførelseskravUnngå dimensjonering med hensyn på hver avgang som blir unødvendig kostbart.Kravlokasjon
TRV:03167Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Elektromagnetisk sameksistens: Mate- og returledere skal forlegges slik at galvanisk og induktivt overført spenning til eksterne ledende deler ikke medfører fare.
 • Utførelse: Der ledende deler er lengre fra kabeltraseen enn ca. 2,5 meter kan det legges til grunn at det ikke oppstår fare som følge av galvanisk overført spenning.
 • Utførelse: Der alle lederne til et stasjonsanlegg ligger i samme trase og traseen er kortere enn 5 km kan det legges til grunn at det ikke oppstår fare som følge av induktivt overført spenning.
 • Galvanisk overført spenning er en risiko ved uisolerte ledere forlagt direkte i jord, fordi overflatepotensialet nær traseen da øker. Ledende deler nær traseen som fører et annet jordpotensial enn returpotensial gir opphav til en berøringsspenning. Slike ledende deler kan være metalliske gjerder og rekkverk, og ledende deler knyttet til andre jordnettverk enn returkretsen.

  Induktivt overført spenning er en risiko ved lange parallellføringer mellom kabeltraseen og parallelle ledende deler slik som telekabler og gjerder, der belastningsstrøm er stor eller det er stor avstand mellom tur- og returstrøm.

  (Kapasitivt overført spenning utgjør ikke en EMC-risiko for mate- og returforbindelser)

  Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravUnngå induktivt-, kapasitiv- og konduktiv påvirkning av andre systemer, anlegg eller konstruksjoner.Kravlokasjon
  TRV:07985Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging12Funksjon: Trafikkstyrer skal kunne aktivere nødfrakobling fra trafikkstyringssentral (togleder) eller betjent jernbanestasjon (togekspeditør) for å hurtig frakoble kontaktledningsanlegget på aktuell(e) nødfrakoblingsstrekning(er).
  1. Utførelse: Ved aktivert nødfrakobling skal alle effektbrytere som mater nødfrakoblingsstrekningen automatisk koble ut og gjøre strekningen spenningsløs uten unødvendige forsinkelser.
   • Dersom det for eksempel mates fra en reservebryter, så skal også denne effektbryteren løses ut
   • I eventuelle spesielle driftssituasjoner hvor frakobling av nødfrakoblingsstrekningen ikke er mulig, skal dette på forhånd varsles trafikkstyrer gjennom operative rutiner.
  2. Utførelse: Nødfrakoblingsknapper skal merkes med "Nødfrakobling" med hvit tekst på rød bunn.
  3. Utførelse: Aktivert nødfrakobling og tilhørende respektive brytere skal registreres i hendeleseloggen.
  4. Operative tiltak: Se krav om driftsinstrukser under.
  5. Verifikasjon: Riktig funksjon skal verifiseres med skarp test av nødfrakoblingen på nye strekninger før idriftsettelse og ved endringer eksisterende strekninger.
  6. Dokumentasjon: Dokumentasjonen av nødfrakoblingsfunksjonen skal være tilstrekkelig til at drift (inkludert feilretting) og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.
  NFK er en integrert funksjon i FJEL. Dette betyr at det ikke stilles eksplisitte krav til nødfrakoblingsfunksjonen for verken tilgjengelighet, pålitelighet eller responstider utover det som gjelder for driftskontrollsystemet forøvrig. Der vil en bryter kobles ut få sekunder etter aktivering.
  Funksjonskrav;Utformingskrav;Dokumentasjonskrav;SikkerhetskravSikre at trafikkstyrer hurtig kan fjerne spenningen.Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav
  TRV:07986Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging12Driftsinstrukser Det skal utarbeides skriftlig instruks for togleder, togsekspeditør, leder for kobling og eventuelt andre som kan bli direkte involvert ved utløsning av nødfrakobling.
  1. Utførelse: Driftsinstruks skal minimum beskrive følgende forhold der dette er aktuelt:
   • Person som har utløst nødfrakobling skal muntlig underrette togleder og leder for kobling snarest etter at utløsning har skjedd.
   • Leder for kobling skal bekrefte at nødfrakobling har virket.
   • Togleder og leder for kobling skal holdes fortløpende orientert og informeres når normal drift kan gjenopptas.
   • Dersom ingen annen melding er mottatt kan leder for kobling sette på spenning igjen etter 5 minutter etter samråd med togleder.
   • Dersom nødfrakobling tas på strekning som grenser opp mot annet toglederområde og/eller annet elkraftsentralområde skal disse underrettes så raskt som mulig.
   • Informasjon om krav til test av nødfrakoblingsstrekninger, samt protokollføring av testene .
   • Informasjon om krav til utarbeidelse av protokoll over tilsiktede og utilsiktede nødfrakoblinger.
   • Beskrivelse av prosedyrer for melding av nødfrakoblingsfunksjon "ut av drift".
  2. Operative tiltak: Instruks skal distribueres til aktuelt personell. Nødvendig opplæring skal gis.
  Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at det utarbeides tilstrekkelig operativ instruks for betjening nødfrakoblingen som teknisk anlegg.Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav
  TRV:07984Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging12Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger
 • Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
  • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
  • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
 • Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
 • Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
 • Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller leder for kobling.
 • Funksjonskrav;Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at spenningen hurtig kan fjernes på elektrifisert jernbane.Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav
  TRV:03178Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Håndtering av feiltilstander: Alle komponenter i kraftsystemet skal være vernet slik at skade som følge av feil eller overbelastning begrenses i størst mulig grad.
 • Utførelse: Vernutrustningen skal for å påvirke togtrafikken i minst mulig grad være oppbygd selektivt slik at bare den feilbefengte delen av anlegget blir satt ut av drift.
 • Utførelse: Vern skal prosjekteres, bygges og innstilles som angitt Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.
 • Funksjonskrav;Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravBegrense skade som følge av feil eller overbelastning.Kravlokasjon
  TRV:03194Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Dimensjonering: Verdiene og grensene for spenning og frekvens skal iht. ENE TSI punkt 4.2.3 2) være i samsvar med punkt 4 i NEK EN 50163:2004.Tilstrekkelig strømforsyningskapasitet iht. ENE TSI.Kravlokasjon
  TRV:03211Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Destabilisering av resonanser: Påregnelig destabilisering av resonanser i kraftsystemet (elektriske og andre) skal være som for eksisterende kraftelektronikkomponenter (rullende materiell og statiske omformerer).
 • Utførelse: For elektriske resonanser se #Elektriske resonanser.
 • FunksjonskravSikre kraftsystemplanleggingen tar hensyn til påregnelig destabilisering fra kraftelektronikkomponenter.Kravlokasjon
  TRV:03222Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Demping av resonanser: Eventuelle lavfrekvente resonanser i kraftsystemet skal være godt dempet.
 • Unntak: For samspill med roterende omformer skal dempingen ikke være mindre enn omformerens egen demping i tomgang (se lærebokstekst)
 • Verifikasjon: Dempingen av eventuelle lavfrekvente resonanser skal undersøkes ved hjelp av teoretiske analyser og bør bekreftes ved praktiske tester så langt mulig.
 • Vurdering:”Føre-var” prinsippet skal legges til grunn.
 • FunksjonskravMed rimelig sikkerhet unngå ustabilitet og driftsforstyrrelser.Kravlokasjon
  TRV:03189Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Seksjoneringsmuligheter: Hvert trafikkområde (eks. by eller strekning) bør kunne seksjoneres ut og driftes som selvstendig øy, det vil si adskilt fra resten av nettet ved hjelp av en dødseksjon (for eksempel for å kunne midlertidig kunne håndtere ulik innfasing av matestasjoner etc.).
 • Verifikasjon: Enkel risikoanalyse skal gjennomføres som en del av kraftsystemplanleggingen, se forklaringen over.
 • Eksempler på trafikkområder med tilhørende mulig plassering av dødseksjon:

  • Bergen: Øst for Voss
  • Stavanger: Øst for Egersund
  • Trondheim: Sør for Støren og Øst for Hell
  • Oslo: Rundt koblingshuset Oslo S eller
   • Østfoldbanen vestre linje: Sør for Ski eller Moss
   • Østfoldbanen østre linje: Sør for Mysen
   • Drammenbanen: Mellom Asker og Drammen eller Utenfor Drammen før Sande og Hokksund.
   • Gjøvikbanen: Ved Stryken
   • Dovrebanen: Nord for Eidsvoll
   • Kongsvingerbanen: Øst for Årnes
   • Alternativt: Dødseksjoner rundt Oslo S som gjør at hver bane ut fra Oslo kan driftes selvstendig (eks. Kjelsås, Bekkelaget og Skøyen).
  FunksjonskravKunne drifte deler av nettet uavhengig av andre deler av nettet ved faseforskjell. Inkluderer å kunne utsette sammenkobling til et tidspunkt der mer mindre trafikk.Kravlokasjon
  TRV:03206Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Lavfrekvente pendlinger: Påregnelige lavfrekvente effektpendlinger kan forårsake spenningsvariasjoner på opp til 2 kV og frekvensvariasjoner på opp til +/- 2 % fra nominell frekvens.

  Flere eksisterende roterende frekvensomformere har en dårlig dempet elektromekanisk resonansfrekvens ved 1,5...2,0 Hz, se #Lavfrekvent stabilitet og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt).

  FunksjonskravHindre utfall eller manglende funksjon på grunn av effektpendinger som sikkert kan forventes å oppstå.Kravlokasjon
  TRV:03217Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Kortvarig overspenning: Varigheten av overspenning opp til 30 kV toppverdi skal ikke overstige 5 minutter.
  I fremtidig EN 50388 er det foreslått å redusere denne tiden til 30 s. Bane NOR vurderer bruk av overspenningsvern i omformere eller multifunksjonsvern som en ekstra barriere mot overspenninger og som dermed kan redusere usikkerhet/marginer og gi større fleksibilitet i utforming av kraftsystemet.
  FunksjonskravSikre at komponenter ikke ødelegges på grunn av overspenninger.Kravlokasjon
  TRV:03202Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Effektretning: Påregnelig aktiv og reaktiv effektretning for laststrømmen skal være i alle fire kvadranter på grunn av togenes effektfaktor (inklusive kapasitive filtere), tilbakemating og effektflyt på grunn av samkjøring.
  1. Utførelse: Kraftsystemet skal iht. ENE TSI punkt 4.2.6 designes for sømløs tilbakemating/regenerativ bremsing fra tog.
  Typiske gjennomsnittsverdier for effektfaktor for ulike typer belastning er vist i [Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning]. Merk spesielt at utover gjennomsnittsverdiene at:
  • kjøretøy med fasevinkelstyrt DC motor ved hjelp tyristorbroer kan ha vesentlig lavere induktiv effektfaktor ved lav hastighet (under 0,7).
  • kjøretøy med fasevinkelstyrt DC motor ved hjelp tyristorbroer kan være kapasitiv når det ikke trekker aktiv effekt (stillstand eller rulling).
  • kjøretøy med firekvadrants nettstrømretter kan kapasitiv effektfaktor ved lav linjespenning for å kompensere for det reaktive spenningsfallet (dvs. 4. kvadrant).
  • kjøretøy med firekvadrants nettstrømretter kan ha induktiv effektfaktor ved høy linjespenning, for eksempel for å redusere spenningsstigningen ved tilbakemating (dvs. 2. kvadrant).
  Jernbanekjøretøy kan ha installert passive filtre for reduksjon av overharmoniske strømmer eller høyspentkabler med betydelig kapasitans. Størrelsen på kapasitansen er for nytt rullende materiell begrenset av [NEK EN 50388:2012/AC:2013] punkt 6.3 (for tiden under revisjon og en kan forvente at fremtidige nye tog også produserer reaktiv effekt, foreslått verdi er maksimalt 60 kVAr kapasitiv per togsett). Eksisterende tyristorlokomotiver har filtre på 0,6 MVAr (ved 16,7 Hz) For noen lokomotiver reduseres den kapasitive effekten til 10% ved parkering). Ved flere tog parkert sammen kan den kapasitive effekten bli betydelig.
  FunksjonskravSikre at anleggene dimensjoneres for påregnelige påkjenninger.Kravlokasjon
  TRV:03225Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Generelt: For å sannsynliggjøre oppfyllelse av EMC-direktivet skal kraftsystemet designes, prosjekteres, bygges og verifiseres i henhold til NEK EN 50121-1:2017 og NEK EN 50121-2:2017.Funksjonskrav;Utførelseskrav;IntensjonskravHindre at strømforsyningsanlegget påvirker andre anlegg utillatelig og sikre at strømforsyningsanlegget er immunt mot eksterne tillatte forstyrrelser.Kravlokasjon
  TRV:03184Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Generell robusthet: Strømforsyningen til tog skal være robust mot endringer som ofte kan forventes og bør være robust mot unormale driftsituasjoner.
  1. Utførelse: Se mer spesifikke krav i etterfølgende avsnitt samt kapittel om spesifikk dimensjonering.
  2. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
  Funksjonskrav;IntensjonskravSikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.Kravlokasjon
  TRV:03200Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Overspenninger: Påregnelige overspenninger skal være ihht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV og ihht. NEK EN 50388:2012/AC:2013 punkt 10.4 og NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex A.Sikre at komponenter tåler den spenningen de kan utsettes for.Kravlokasjon
  TRV:03179Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Maksimal kortslutningsstrøm: Kortslutningsstrømmen i kraftsystemet skal ikke overskride dimensjoneringsverdiene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget og skal ikke overskride verdiene gitt i ENE TSI punkt 4.2.7.
 • Verifikasjon: Beregnede maksimale kortslutningsstrømmer skal dokumenteres i en teknisk rapport.
 • Krav vedrørende egenskapene robusthet, dimmensjonering og overharmoniske og dynamiske fenomener er gitt i de etterfølgende underkapitlene med samme tittel.

  Teknisk regelverk Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming#Elektrisk utforming regulerer valg av elektrisk uforming av kontaktledningen på matestrekninger.
  Sikre at kortslutningsstrømmen ikke overstiger det anleggene er dimensjonert for. Tilfredsstille kravet i EN50388 til maks 40 kA. Grunnen til at TR stiller strengere krav enn EN er for å begrense investeringskostnader i infrastrukturen.Kravlokasjon
  TRV:03195Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Ytelse: Kraftsystemets ytelse skal tilfredsstille krav iht. ENE TSI punkt 4.2.4.
  1. Unntak: Særtilfelle som i Forskrift om innføring av ENE TSI §2
  FunksjonskravTilstrekkelig strømforsyningskapasitet iht. ENE TSI.Kravlokasjon
  TRV:03212Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Fremtidsprognose: Dimensjonering for fremtiden skal forankres i strategiske infrastrukturplaner og strategiske trafikkprognoser.
 • Utførelse: Prognosene og planene bør være så robuste at de omfatter forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
 • Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
 • Sikre at det legges til grunn riktig trafikk for dimensjoneringen av strømforsyningen ved at en ser langt nok inn i fremtiden (strømforsyningsanlegg har lang planleggings, prosjektering og byggetid samt lang levetid.Kravlokasjon
  TRV:03223Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Eksitasjon: Unødvendige eksitasjoner i form av raske og/eller repeterende endringer i strøm og/ eller spenning skal unngås.
 • Betingelse: Unødvendig eksitasjon kan være gjentatte endringer, spesielt med deterministisk frekvens, eller endringer med steile flanker, spesielt hyppige, og som ikke skyldes eksterne forhold eller har noen spesiell hensikt.
 • Verifikasjon: Sannsynligheten for unødvendige eksitasjoner skal undersøkes teoretisk og resultatene bør bekreftes ved praktiske tester så langt mulig.
 • Vurdering: ”Føre-var” prinsippet skal legges til grunn.
 • FunksjonskravMed rimelig sikkerhet unngår ustabilitet og driftsforstyrrelser.Kravlokasjon
  TRV:03174Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Nominell spenning og frekvens: Strømforsyningen til tog skal ha en nominell spenning og frekvens på henholdsvis 15000 V og 16,7 Hz som er Bane NORs valg blant tillatte systemer i ENE TSI punkt 4.2.3 1).
 • Utførelse: Enfasenettet skal være frekvensstivt mot 50 Hz-nettet for standardisering og samkjøring med dagens system, det vil si at driftsfrekvensen i praksis benevnes som 16 2/3 Hz.
 • Utførelse: Spenning og frekvens skal settes av matestasjoner som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner, eventuelt ved bruk av autotransformatorer.
 • Unntak (til 1): Hele eller deler av enfasenettet kan drives frekvenselastisk etter utredning.
 • Unntak: Andre systemer kan velges innenfor rammene av ENE TSI dersom konseptvalgutredning (KVU) anbefaler dette til tross for brutt standardisering og manglende samkjøring med dagens system.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;SystemspesifiktStandardisering og enkel samtrafikk nasjonalt og mot Sverige.Kravlokasjon
  TRV:03190Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18
  Ekstraordinære forhold er, jf. Kraftberedskapsforskriften §5-1:
  • uvær og annen naturskade,
  • brann og eksplosjoner,
  • alvorlig teknisk svikt og
  • innbrudd, hærverk, sabotasje og andre kriminelle handlinger

  Sikring: Kraftsystemet skal sikres mot ekstraordinære forhold etter risiko og sårbarhetsvurderinger hjemlet i Forskrift om sikring på jernbane, FEF §2-2, Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1 (RAMS), Kraftberedskapsforskriften §2-3 og krav i Teknisk regelverk for øvrig.

  1. Utførelse: Teknisk regelverk Banestrømforsyning og Felles elektro stiller relevante krav til sikring av elektrotekniske anlegg med tanke på overspenninger, reservestrømforsyning og utforming av elektrotekniske bygninger og rom.
  2. Utførelse: Kraftberedskapsforskriften med veiledning, spesielt §5, inneholder krav til sikring av energiforsyningsanlegg. Forskriftens krav for ulike klasser kan være strengere enn de generelle kravene i Teknisk regelverk både for banestrømforsyning, kontaktledning og felles elektro. Det er strengeste krav som gjelder.
  Kravlokasjon
  TRV:03207Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Dynamiske hendelser: Påregnelige dynamiske hendelser kan være hurtig lastendring (for eksempel ved togs sliring eller passering av dødseksjoner), lastavslag, kortslutning, utkobling av kortslutning, spenningssetting samt inn og utkobling av både infrastrukturkomponenter (autotransformatorer, matestasjoner etc.) og rullende materiell som kan gi innkoblingsstrøm.
 • Verifikasjon: Test tilpasset komponenten skal gjennomføres så langt praktisk mulig.
 • Typiske hastigheter for endring effekt er erfaringsmessig i størrelsesorden

  • Motorvognsett: Nominell ytelse på 1 s (1500 A/s er observert).
  • Godstogslokomotiver: Nominell ytelse på 5 s.
  FunksjonskravSikre at anleggene dimensjoneres for påregnelige påkjenninger.Kravlokasjon
  TRV:03218Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Simuleringsmodell: For at Bane NOR selv skal være i stand til å selv gjøre analyser av overharmoniske og dynamiske fenomener i eget kraftsystem skal det for relevante nye banestrømforsyningsanlegg leveres en verifisert og relevant dokumentert simuleringsmodell av anlegget som kan implementeres i et vilkårlig simuleringsprogram for kraftsystemanalyse.DokumentasjonskravSikre at anleggsforvalter kan gjøre analyser av sine egne anleggKravlokasjon
  TRV:03226Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Påvirkning på signal-/sikringsanlegg: Kraftsystemet skal ikke påvirke signal-/sikringsanlegg til sikkerhets- eller driftsfeil.
  1. Utførelse: Matestasjoner skal designes med hensyn på lav emmisjon av overharmoniske spenninger, se krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.
  2. Utførelse: Kontaktledningsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging og bygging hvor relevante EMC-forhold skal ivaretas.
  Funksjonskrav;SikkerhetskravHindre farekilde at omformeren påvirker signal-sikringsanlegg slik at togkollisjon oppstår eller driftsforstyrrelser oppstår.Kravlokasjon
  TRV:03185Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Tilgjengelighetsstudie: For alle stasjonsanlegg (matestasjoner, koblingshus, sonegrensebrytere osv.) og ledningsanlegg skal det i prosjekteringen utføres en pålitelighetsstudie som sannsynliggjør forventede RAM-parametere over anleggets levetid og konsekvens for kraftsystemet anlegget er en del av.
 • Utførelse: Studien skal skille mellom planlagt utilgjengelighet (eksempel forebyggende vedlikehold) og ikke planlagt utilgjengelighet (eksempel feil).
 • Utførelse: Studien skal skille mellom kortvarig (< 1 dag) og langvarig (> 1 dag) utilgjengelighet.
 • Dokumentasjon: Studien skal dokumenteres i en teknisk rapport som beskriver både forutsetninger, analysemetodikk og resultater.
 • Unntak: For kontaktledningssystemer i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming og Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming kan tilgjengelighetsstudien begrenses til å gjelde seksjonerings- og omkoblingsmuligheter, bruk av matekabler, forbigangsledning osv.
 • Verifikasjon: Rapporten skal oppdateres for eventuelle endringer etter bygging.
 • Funksjonskrav;DokumentasjonskravVerifikasjon av systemkrav til RAMS-parametere. Tilsvare FASIT-rapportering.Kravlokasjon
  TRV:03201Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Laststrøm: Påregnelig laststrøm skal bestemmes av dagens og forventet fremtidig trafikk og infrastruktur, se krav til kvalitet, margin og trafikkprognose.
  1. Utførelse: Laststrømmen bør omfatte
  Typisk laststrøm til hensatte kjøretøy (EH-012458-000):
  • Installert effekt: –50–60 kW/personvogn
  • Typisk forbruk
   1. styring og kontroll av kjøretøyet (kommunikasjon, fremføring (regulering, lys, bremser, etc.), overvåking, dører etc.): Neglisjerbar
   2. nødvendige driftsfunksjoner og servicefunksjoner for kjøretøyet (trykkluftkompressorer, minimum kupelys, frostsikring, toaletter, stikkontakter, kjøling av matvarer, batterilading etc.): 5–15 kW/personvogn
   3. passasjerkomfort (oppvarming, ventilasjon og kjøling): 10–15–25 kW/personvogn
   4. tap hovedtransformator mm. for trekkraftkjøretøy: 2–10 kW/transformator
   • Sum typisk forbruk hensetting avhengig av utetemperatur (store kortvarige variasjoner observert): 15–25–40 kW/passasjervogn (Høyeste verdi ved ca -15 °C utetemperatur og komforttemperatur inne)
  • Etablering av 3. passasjerkomfort fra 2. nødvendige drifts og servicefunksjoner: 10–20 minutter ved installert effekt (maks opp til 1 time).
  • Effektfaktor avhengig av måten effekten mottas på og effektforbruk (høyere forbruk høyere effektfaktor):
   • Diodelikeretting: < 0,8 induktiv
   • PWM nettstrømretter: < 0,95 induktiv
   • Varmemotstand (ohmsk): 1,0
   • 1000 V togvarmestikk: > 0,85 induktiv
   • Se også e) Effektretning for kapasitiv verdi.
  Sikre tilstrekkelig dimensjonering.Kravlokasjon
  TRV:03213Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Laststrømsmarginer: Det skal legges til grunn tilstrekkelige marginer mot for høye laststrømmer for å unngå overbelastning av tekniske komponenter og for å unngå feiltilstander.
  1. Utførelse: Totale marginer bør som hovedregel være minst 15 %, det vil si 5 % mot usikkerheter i målinger og beregningsunderlag og 10 % reserve for forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
  2. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes for komponenter eller anlegg med lang levetid og/eller kostbar eller vanskelig oppgradering.
  3. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes ved usikker eller lite robust fremtidig trafikkprognose.
  4. Unntak (fra 1): Der utstyr automatisk beskyttes med begrensningsfunksjon eller lignende kan marginene reduseres eller fjernes avhengig av risiko.
  5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
  FunksjonskravSikre at det tas robuste marginer mot overbelastning.Kravlokasjon
  TRV:03180Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Endepunktsjording: Strekninger med tunneler skal ha fjernstyrt frakobling med seriejording av hele kontaktledningsanlegget (inklusive eventuelle AT-ledninger) i alle punkter som kan tilføre spenning for å oppfylle SRT TSI punkt 4.2.2.2.
 • Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Jording av kontaktledning i tunneler.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravForenkle kommunikasjonen med brann og redningsetatene, unngå faren for å bli påkjørt av tog under redning og redusere antall brytere i tunnelanleggene. Det er ikke hensikten at disse endepunktsjording skal brukes i forbindelse med frakobling og jordingen under arbeid på kontaktledningen. Hensikten med å ta inn kravet er på en enkel måte få endepunktjordingsfunksjonen i nye anlegg (noen i JBV bygger slik funksjon allerede).Kravlokasjon
  TRV:03196Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Generell kvalitet: Kvaliteten på den elektriske energiforsyningen skal ved normal infrastruktur ikke være en begrensning for påregnelig trafikk.
 • Utførelse: Påregnelig trafikk skal omfatte fremtidig ruteplan med forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
 • Utførelse: Normal infrastruktur skal med mindre tilgjengelighetsstudien i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Generelt tilsier noe annet omfatte
  1. utfall og vedlikehold av en vilkårlig enkeltkomponent som angitt i #Redundans
  2. både samkjøring, seksjonering og øydrift som angitt i #Systemkrav
  3. planlagte koblingsmuligheter som angitt i #Systemkrav
 • Unntak: I spesielle tilfeller kan økt kjøretid på grunn av strømforsyningens kvalitet hensyntas i ruteplanleggingen.
 • Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
 • Funksjonskrav;IntensjonskravSikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.Kravlokasjon
  TRV:03224Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Langvarige overspenninger: Langvarige overspenninger som resultat av enkelthendelser skal begrenses i henhold til NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex A.
 • Verifikasjon: Overholdelse av kravet bør verifiseres ved relevant test og skal alternativt verifiseres ved teoretiske beregninger og argumentasjon.
 • FunksjonskravBegrense transiente overspenninger ihht. Europeisk standard.Kravlokasjon
  TRV:03175Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Samkjøring: Kraftsystemet skal i normal drift samkjøres på enfasesiden for redundant forsyning med størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.
 • Utførelse: Manglende samkjøring (inklusive øydrift) på grunn av for eksempel seksjonering av kontaktledningen (se for eksempel krav om koblingsmuligheter) kan likevel hyppig forekomme og skal derfor hensyntas i design og dimensjonering av systemet og dets anlegg og komponenter.
 • Verifikasjon: Optimal samkjøring (lastfordeling, lastflyt etc.) skal verifiseres med en lastflytanalyse som også gir anbefaling for innstilling av regulatorer i matestasjonene.
 • Funksjonskrav;UtformingskravUnngå utilstrekkelig systemdesign eller dimensjonering, dvs. størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.Kravlokasjon
  TRV:03191Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18n-1: Kraftsystemet skal være planlagt, utformet og konstruert slik at det kan forsyne togtrafikken med tilstrekkelig effekt innenfor anleggenes grenser for spenning og termisk belastning ved utilgjengelighet av en vilkårlig enkeltkomponent (for eksempel mateenhet, bryter eller ledning) som med rimelighet kan antas å bli tatt ut av drift i sin helhet ved feil eller planlagt vedlikehold.
 • Utførelse: Dersom kravet søkes tilfredsstilt ved flere komponenter/anlegg i parallell skal disse så langt det er mulig være uavhengige.
 • Unntak: Kontaktledningen kan utferdiges uten redundans ettersom det er praktisk umulig å bygge slikt samt umulig å opprettholde trafikken dersom kontaktledningen er mekanisk revet ned.
 • Unntak: Utfall av enkeltkomponenter kan aksepteres der sviktsannsynligheten er svært lav og en med enkle og raske tiltak kan gjenopprette normal togtrafikk.
 • Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;IntensjonskravRobust og rimelig strømforsyning. Kravet er en kvalitativ tommelfingerregel. Kvantitative beregninger er naturlig underlag for dispensasjon fra kravet.Kravlokasjon
  TRV:03208Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Innkoblingsstrøm: Påregnelig innkoblingsstrøm bør være betydelig, se lærebokstekst under.
  Ved spenningssetting av en utgående linje kan det oppstå høye innkoblingsstrømmer (eng.: inrush current). For transformatorer skyldes innkoblingsstrømmen misforhold mellom nødvendig magnetisering av jernkjernen i innkoblingsøyeblikket og magnetiseringen som gjenstår fra forrige gang transformatoren var spenningssatt (remanens). I banestrømforsyningen finnes både togtransformatorer, autotransformatorer, enfasetransformatorer, fjernledningstransformatorer og transformatorer for togvarme, biforbruk og reservestrøm. Sum innkoblingsstrøm fra alle disse transformatorene kan bli betydelig. Spesielt kan innkoblingsstrømmen på strekninger med autotransformatorer bli høy, se Jernbanekompetanse.no.
  • Forventet innkoblingsstrøm for 5 MVA autotransformator (oppgitt av leverandør) er:
   • 4,7 kA toppverdi, 1,7 kA middelverdi og halveringstid på 0,63 s ved innkobling på 16,5 kV og
   • 2,7 kA toppverdi, symmetrisk strøm 0,956 kA RMS og halveringstid på 1,05 s ved innkobling på 33 kV.
  • For flere typer eldre rullende materiell kobles ikke høyspentbryter ut når linjespenningen bortfaller hvilket kan resultere i høy innkoblingsstrøm og laststrøm ved spenningssetting av linjen igjen.
  • For nytt rullende materiell begrenses innkoblingsstrømmen for hvert togsett til 2,0 kA i henhold til Jernbanekjøretøyforskriftens vedlegg punkt 8.2.1.1 og høyspenningsbryter kobles automatisk ut og inn etter NEK EN 50388:2012/AC:2013 punkt 11.3.
  • For eldre 16 2/3 Hz togvarmeanlegg forsynt fra kontaktledningen spenningsettes både togvarmetransforamtor og tilkoblet rullende materiell ved spenningssetting av kontaktledningen.
  FunksjonskravHindre at vi anskaffer eller bygger anlegg som svikter på grunn av innkoblingsstrømmer vi har i dag.Kravlokasjon
  TRV:03219Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Laveste elektriske resonansfrekvens: For å sikre stabilitet og robust samtrafikkevne skal kraftsystemet (både med og uten rullende materiell) utformes uten elektriske resonanser med frekvens under fL = 87 Hz (iht. prEN50388-2:201Y)
  1. Verifikasjon: For overslagsberegninger av laveste resonansfrekvens kan vedlegg C i NEK TS 50238-2:2020 benyttes dersom det legges inn god margin, dvs. ingen resonanser under 2·fL og ingen resonanser under to ganger laveste frekvens hvor forventede kjøretøy i trafikk kan være aktive.
  2. Verifikasjon: Overholdelse kan verifiseres ved hjelp av en teoretisk studie, for eksempel basert på tilnærmingen i www.jernbanekompetanse.no/stabilitet i kraftsystemet i kraftsystemet kapittel 5.8.
  3. Unntak: Dersom resonanser under fL er uungåelig (for eksempel på grunn av filter), skal disse ha tilstrekkelig demping dokumentert ved hjelp stabilitetsanalyser i hvert enkelt tilfelle ettersom det er forventet at kraftelektronikkomponenter bidrar med negativ demping (opptrer destabiliserende) under fL.
  4. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en teknisk rapport hvor forutsetningene, metodikken og robustheten kommer tydelig frem.
  Funksjonskrav;Utførelseskrav;DokumentasjonskravMed rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.Kravlokasjon
  TRV:03227Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Påvirkning på teleinstallasjoner: Kraftsystemet skal begrense påvirkningen på teleinstallasjoner.
 • Utførelse: Kontaktledningsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til Kontaktledning/Prosjektering, Kontaktledning/Bygging og Felles elektro/Prosjektering og bygging hvor relevante EMC-forhold skal ivaretas.
 • Utførelse: Matestasjoner skal designes med hensyn til lav emmisjon av overharmoniske spenninger, se krav i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner.
 • FunksjonskravBegrense påvirkning på teleinstallasjoner.Kravlokasjon
  TRV:03186Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Selvstendighet: Kraftsystemet og anleggene skal designes mest mulig selvstendige, det vil si med/som autonome enheter.
 • Utførelse: Sidestilte komponenter og anlegg skal være uavhengige.
 • Utførelse: Ved manglende overordnet styring eller overvåkning skal anleggene fremdeles operere selvstendig innenfor forsvarlige rammer.
 • Verifikasjon: Selvstendigheten skal testes under realistiske forhold.
 • Funksjonskrav;IntensjonskravRedusere sannsynlighet for serieutfall, forbedre robustheten mot enkeltfeil.Kravlokasjon
  TRV:03203Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Kortslutningsstrøm: Påregnelig kortslutningsstrøm skal være ihht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget.FunksjonskravSikre at komponenter tåler den kortslutningsstrømmen de kan utsettes for.Kravlokasjon
  TRV:03214Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Kraftsystemets ytelses- og tåleevne: Ved (om)bygging av et anlegg skal eventuelle endrede forutsetninger for ruteplanleggingen eller togfremføringen rapporteres.
 • Utførelse: Ved klassifiseringen bør det legges opp til mest mulig standardiserte verdier for enkel togfremføring ettersom det er lokomotivførerne som i praksis må håndtere begrensningen manuelt i mangel av en automatisk teknisk løsning.
 • Dokumentasjon: Maksimal tillatt strøm/effekt (traksjon og tilbakemating) for en strekning skal angis i Network Statement.
 • Funksjonskrav;Utførelseskrav;DokumentasjonskravSikre at banestrømforsyningen ikke belastes med mer enn den er beregnet for, tilfredsstille FEF§2-5 og krav om registrering i infrastrukturregisteretKravlokasjon
  TRV:03181Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Nødfrakobling: Togleder og togekspeditør skal på en enkel måte hurtig kunne koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.
 • Operative tiltak: Nødfrakoblingen kan kun tilstrekkelig stoppe fremdriften på elektriske tog når Trafikkregler for jernbanenettet 7.25 Spenningsløs kontaktledning følges.
 • Utførelse: Inntil videre gjelder Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravEnkel måte hurtig kunne koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.Kravlokasjon
  TRV:03197Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Lav spenning: Spenningen på togs strømavtaker skal være god nok til at togene kan følge ruteplanen uten forsinkelse.
 • Utførelse: Erfaring har vist at en kan anta at tog holder ruta si ved spenning høyere enn 13,5 kV.
 • Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal baseres på målinger eller beregninger og skal dokumenteres.
 • Vurdering: Økt kjøretid på grunn av strømforsyningen kan aksepteres så lenge dette ikke blir et problem for togfremføringen.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;IntensjonskravSikre minimum spenningskvalitet.Kravlokasjon
  … flere resultater