Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 546 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:03218Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Simuleringsmodell: For at Bane NOR selv skal være i stand til å selv gjøre analyser av overharmoniske og dynamiske fenomener i eget kraftsystem skal det for relevante nye banestrømforsyningsanlegg leveres en verifisert og relevant dokumentert simuleringsmodell av anlegget som kan implementeres i et vilkårlig simuleringsprogram for kraftsystemanalyse.DokumentasjonskravSikre at anleggsforvalter kan gjøre analyser av sine egne anleggKravlokasjon
TRV:03185Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Tilgjengelighetsstudie: For alle stasjonsanlegg (matestasjoner, koblingshus, sonegrensebrytere osv.) og ledningsanlegg skal det i prosjekteringen utføres en pålitelighetsstudie som sannsynliggjør forventede RAM-parametere over anleggets levetid og konsekvens for kraftsystemet anlegget er en del av.

 1. Utførelse: Studien skal skille mellom planlagt utilgjengelighet (eksempel forebyggende vedlikehold) og ikke planlagt utilgjengelighet (eksempel feil).
 2. Utførelse: Studien skal skille mellom kortvarig (< 1 dag) og langvarig (> 1 dag) utilgjengelighet.
 3. Dokumentasjon: Studien skal dokumenteres i en teknisk rapport som beskriver både forutsetninger, analysemetodikk og resultater.
 4. Unntak: For kontaktledningssystemer i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming og Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming kan tilgjengelighetsstudien begrenses til å gjelde seksjonerings- og omkoblingsmuligheter, bruk av matekabler, forbigangsledning osv.
 5. Verifikasjon: Rapporten skal oppdateres for eventuelle endringer etter bygging.
Funksjonskrav;Dokumentasjonskrav

Verifikasjon av systemkrav til RAMS-parametere.

Tilsvare FASIT-rapportering.

Kravlokasjon
TRV:03213Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Laststrømsmarginer: Det skal legges til grunn tilstrekkelige marginer mot for høye laststrømmer for å unngå overbelastning av tekniske komponenter og for å unngå feiltilstander.

 1. Utførelse: Totale marginer bør som hovedregel være minst 15 %, det vil si 5 % mot usikkerheter i målinger og beregningsunderlag og 10 % reserve for forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
 2. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes for komponenter eller anlegg med lang levetid og/eller kostbar eller vanskelig oppgradering.
 3. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes ved usikker eller lite robust fremtidig trafikkprognose.
 4. Unntak (fra 1): Der utstyr automatisk beskyttes med begrensningsfunksjon eller lignende kan marginene reduseres eller fjernes avhengig av risiko.
 5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
FunksjonskravSikre at det tas robuste marginer mot overbelastning.Kravlokasjon
TRV:03180Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Endepunktsjording: Strekninger med tunneler skal ha fjernstyrt frakobling med seriejording av hele kontaktledningsanlegget (inklusive eventuelle AT-ledninger) i alle punkter som kan tilføre spenning for å oppfylle SRT TSI punkt 4.2.2.2.

 1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Jording av kontaktledning i tunneler.
Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravForenkle kommunikasjonen med brann og redningsetatene, unngå faren for å bli påkjørt av tog under redning og redusere antall brytere i tunnelanleggene. Det er ikke hensikten at disse endepunktsjording skal brukes i forbindelse med frakobling og jordingen under arbeid på kontaktledningen. Hensikten med å ta inn kravet er på en enkel måte få endepunktjordingsfunksjonen i nye anlegg (noen i JBV bygger slik funksjon allerede).Kravlokasjon
TRV:03196Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Generell kvalitet: Kvaliteten på den elektriske energiforsyningen skal ved normal infrastruktur ikke være en begrensning for påregnelig trafikk.

 1. Utførelse: Påregnelig trafikk skal omfatte fremtidig ruteplan med forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
 2. Utførelse: Normal infrastruktur skal med mindre tilgjengelighetsstudien i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Generelt tilsier noe annet omfatte
  1. utfall og vedlikehold av en vilkårlig enkeltkomponent som angitt i #Redundans
  2. både samkjøring, seksjonering og øydrift som angitt i #Systemkrav
  3. planlagte koblingsmuligheter som angitt i #Systemkrav
 3. Unntak: I spesielle tilfeller kan økt kjøretid på grunn av strømforsyningens kvalitet hensyntas i ruteplanleggingen.
 4. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Funksjonskrav;IntensjonskravSikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.Kravlokasjon
TRV:03208Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Innkoblingsstrøm: Påregnelig innkoblingsstrøm bør være betydelig, se lærebokstekst under.

Ved spenningssetting av en utgående linje kan det oppstå høye innkoblingsstrømmer (eng.: inrush current). For transformatorer skyldes innkoblingsstrømmen misforhold mellom nødvendig magnetisering av jernkjernen i innkoblingsøyeblikket og magnetiseringen som gjenstår fra forrige gang transformatoren var spenningssatt (remanens). I banestrømforsyningen finnes både togtransformatorer, autotransformatorer, enfasetransformatorer, fjernledningstransformatorer og transformatorer for togvarme, biforbruk og reservestrøm. Sum innkoblingsstrøm fra alle disse transformatorene kan bli betydelig. Spesielt kan innkoblingsstrømmen på strekninger med autotransformatorer bli høy, se Jernbanekompetanse.no.
 • Forventet innkoblingsstrøm for 5 MVA autotransformator (oppgitt av leverandør) er:
  • 4,7 kA toppverdi, 1,7 kA middelverdi og halveringstid på 0,63 s ved innkobling på 16,5 kV og
  • 2,7 kA toppverdi, symmetrisk strøm 0,956 kA RMS og halveringstid på 1,05 s ved innkobling på 33 kV.
 • For flere typer eldre rullende materiell kobles ikke høyspentbryter ut når linjespenningen bortfaller hvilket kan resultere i høy innkoblingsstrøm og laststrøm ved spenningssetting av linjen igjen.
 • For nytt rullende materiell begrenses innkoblingsstrømmen for hvert togsett til 2,0 kA i henhold til Jernbanekjøretøyforskriftens vedlegg punkt 8.2.1.1 og NEK EN 50388-1:2022 punkt 11.4, og høyspenningsbryter kobles automatisk ut og inn etter NEK EN 50388-1:2022 punkt 11.3.
 • For eldre 16 2/3 Hz togvarmeanlegg forsynt fra kontaktledningen spenningsettes både togvarmetransforamtor og tilkoblet rullende materiell ved spenningssetting av kontaktledningen.
FunksjonskravHindre at vi anskaffer eller bygger anlegg som svikter på grunn av innkoblingsstrømmer vi har i dag.Kravlokasjon
TRV:03224Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Langvarige overspenninger: Langvarige overspenninger som resultat av enkelthendelser skal begrenses i henhold til NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex A.

 1. Verifikasjon: Overholdelse av kravet bør verifiseres ved relevant test og skal alternativt verifiseres ved teoretiske beregninger og argumentasjon.
FunksjonskravBegrense transiente overspenninger ihht. Europeisk standard.Kravlokasjon
TRV:03175Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Samkjøring: Kraftsystemet skal i normal drift samkjøres på enfasesiden for redundant forsyning med størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.

 1. Utførelse: Manglende samkjøring (inklusive øydrift) på grunn av for eksempel seksjonering av kontaktledningen (se for eksempel krav om koblingsmuligheter) kan likevel hyppig forekomme og skal derfor hensyntas i design og dimensjonering av systemet og dets anlegg og komponenter.
 2. Verifikasjon: Optimal samkjøring (lastfordeling, lastflyt etc.) skal verifiseres med en lastflytanalyse som også gir anbefaling for innstilling av regulatorer i matestasjonene.
Funksjonskrav;UtformingskravUnngå utilstrekkelig systemdesign eller dimensjonering, dvs. størst mulig kapasitet til togene, utnyttelse av bremseenergi og reduksjon av overføringstap og antall matestasjoner.Kravlokasjon
TRV:03191Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

n-1: Kraftsystemet skal være planlagt, utformet og konstruert slik at det kan forsyne togtrafikken med tilstrekkelig effekt innenfor anleggenes grenser for spenning og termisk belastning ved utilgjengelighet av en vilkårlig enkeltkomponent (for eksempel mateenhet, bryter eller ledning) som med rimelighet kan antas å bli tatt ut av drift i sin helhet ved feil eller planlagt vedlikehold.

 1. Utførelse: Dersom kravet søkes tilfredsstilt ved flere komponenter/anlegg i parallell skal disse så langt det er mulig være uavhengige.
 2. Unntak: Kontaktledningen kan utferdiges uten redundans ettersom det er praktisk umulig å bygge slikt samt umulig å opprettholde trafikken dersom kontaktledningen er mekanisk revet ned.
 3. Unntak: Utfall av enkeltkomponenter kan aksepteres der sviktsannsynligheten er svært lav og en med enkle og raske tiltak kan gjenopprette normal togtrafikk.
 4. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Funksjonskrav;Utformingskrav;Intensjonskrav

Robust og rimelig strømforsyning.

Kravet er en kvalitativ tommelfingerregel. Kvantitative beregninger er naturlig underlag for dispensasjon fra kravet.

Kravlokasjon
TRV:03203Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Kortslutningsstrøm: Påregnelig kortslutningsstrøm skal være ihht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget.FunksjonskravSikre at komponenter tåler den kortslutningsstrømmen de kan utsettes for.Kravlokasjon
TRV:03219Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Laveste elektriske resonansfrekvens: For å sikre stabilitet og robust samtrafikkevne skal kraftsystemet (både med og uten rullende materiell) utformes uten elektriske resonanser med frekvens under fL = 87 Hz (iht. prEN50388-2:201Y)

 1. Verifikasjon: For overslagsberegninger av laveste resonansfrekvens kan vedlegg C i NEK TS 50238-2:2020 benyttes dersom det legges inn god margin, dvs. ingen resonanser under 2·fL og ingen resonanser under to ganger laveste frekvens hvor forventede kjøretøy i trafikk og statiske omformere kan være aktive. Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) og EH.800501-000 for målte karakteristikker for eksisterende tog og omformere.
 2. Verifikasjon: Overholdelse kan verifiseres ved hjelp av en teoretisk studie, for eksempel basert på tilnærmingen i www.jernbanekompetanse.no/stabilitet i kraftsystemet i kraftsystemet kapittel 5.8.
 3. Unntak: Dersom resonanser under fL er uungåelig (for eksempel på grunn av filter), skal disse ha tilstrekkelig demping dokumentert ved hjelp stabilitetsanalyser i hvert enkelt tilfelle ettersom det er forventet at kraftelektronikkomponenter bidrar med negativ demping (opptrer destabiliserende) under fL.
 4. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en teknisk rapport hvor forutsetningene, metodikken og robustheten kommer tydelig frem.
Funksjonskrav;Utførelseskrav;DokumentasjonskravMed rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.Kravlokasjon
TRV:03186Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Selvstendighet: Kraftsystemet og anleggene skal designes mest mulig selvstendige, det vil si med/som autonome enheter.

 1. Utførelse: Sidestilte komponenter og anlegg skal være uavhengige.
 2. Utførelse: Ved manglende overordnet styring eller overvåkning skal anleggene fremdeles operere selvstendig innenfor forsvarlige rammer.
 3. Verifikasjon: Selvstendigheten skal testes under realistiske forhold.
Funksjonskrav;IntensjonskravRedusere sannsynlighet for serieutfall, forbedre robustheten mot enkeltfeil.Kravlokasjon
TRV:03214Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Kraftsystemets ytelses- og tåleevne: Ved (om)bygging av et anlegg skal eventuelle endrede forutsetninger for ruteplanleggingen eller togfremføringen rapporteres.

 1. Utførelse: Ved klassifiseringen bør det legges opp til mest mulig standardiserte verdier for enkel togfremføring ettersom det er lokomotivførerne som i praksis må håndtere begrensningen manuelt i mangel av en automatisk teknisk løsning.
 2. Dokumentasjon: Maksimal tillatt strøm/effekt (traksjon og tilbakemating) for en strekning skal angis i Network Statement.
Funksjonskrav;Utførelseskrav;DokumentasjonskravSikre at banestrømforsyningen ikke belastes med mer enn den er beregnet for, tilfredsstille FEF§2-5 og krav om registrering i infrastrukturregisteretKravlokasjon
TRV:03181Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Nødfrakobling: Togleder og togekspeditør skal på en enkel måte hurtig kunne koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.

 1. Operative tiltak: Nødfrakoblingen kan kun tilstrekkelig stoppe fremdriften på elektriske tog når Trafikkregler for jernbanenettet 7.25 Spenningsløs kontaktledning følges.
 2. Utførelse: Inntil videre gjelder Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling.
Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravEnkel måte hurtig kunne koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.Kravlokasjon
TRV:03197Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Lav spenning: Spenningen på togs strømavtaker skal være god nok til at togene kan følge ruteplanen uten forsinkelse.

 1. Utførelse: Erfaring har vist at en kan anta at tog holder ruta si ved spenning høyere enn 13,5 kV.
 2. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal baseres på målinger eller beregninger og skal dokumenteres.
 3. Vurdering: Økt kjøretid på grunn av strømforsyningen kan aksepteres så lenge dette ikke blir et problem for togfremføringen.
Funksjonskrav;Utformingskrav;IntensjonskravSikre minimum spenningskvalitet.Kravlokasjon
TRV:03225Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Generelt: For å sannsynliggjøre oppfyllelse av EMC-direktivet skal kraftsystemet designes, prosjekteres, bygges og verifiseres i henhold til NEK EN 50121-1:2017 og NEK EN 50121-2:2017.Funksjonskrav;Utførelseskrav;IntensjonskravHindre at strømforsyningsanlegget påvirker andre anlegg utillatelig og sikre at strømforsyningsanlegget er immunt mot eksterne tillatte forstyrrelser.Kravlokasjon
TRV:03209Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18Likestrøm: Påregnelig likestrøm utover det som er beskrevet i NEK EN 50388-1:2022 punkt 13, for eksempel på grunn av rim på kontakttråden, kan være opp til 40 A i 60 sekunder og 70 A kortvarig (per tog eller trekkraftkjøretøy).FunksjonskravHindre at vi anskaffer utstyr som svikter på grunn av likestrøm i enfasenettet.Kravlokasjon
TRV:03176Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Koblingsmuligheter: Kraftsystemet skal ha tilstrekkelige hurtige koblingsmuligheter for å sikre tilgjengelig effekt, selektiv vernutkobling, feilsøking og -klarering, tilstrekkelig fleksibilitet i togfremføringen og tilstrekkelig tilgjengelighet for vedlikehold.

 1. Utførelse: Koblingsmulighetene i kraftsystemet skal koordineres med sporplan, signalanlegg og matestasjoner for sikker og effektiv drift, vedlikehold og håndtering av avvikssituasjoner.
 2. Utførelse: Matestasjoner skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av koblingsanlegg som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg
 3. Utførelse: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg vurderes.
 4. Utførelse: På strekninger der det forventes faseulikhet på grunn av brudd i samkjøringen i overliggende trefasenett skal det etableres faseskilleseksjoner (nøytralseksjon) som beskrevet i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering#Nøytralseksjon for å tillate togpassering uten å kortslutte faseulikheten og bør det etableres sonegrensebryter som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter for enkel betjening.
 5. Utførelse: Se forøvrig krav i
  1. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering
  2. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming/Vedlegg/Elutforming-E#Seksjonering av kontaktledningsnettet
  3. Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter
 6. Utførelse: Konsept for plassering av brytere i koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg skal velges i henhold til tabell.
 7. Vurdering: Valg av koblingskonsept for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 8. Dokumentasjon: Det bør utføres en systematisk oversikt som beskriver mulige og lovlige koblingssituasjoner, verninnstillinger, nødfrakoblingsstrekninger, eventuelle operative tiltak, etablering av arbeidsområder, mulige korridorer gjennom store stasjoner og restriksjoner basert på tilgjengelighetsanalyse og risikoanalyse for et større område (eksempel Oslo-området, Stavangerområdet etc.) som input til retningslinjer for leder for kobling.
 9. Operative tiltak: Det bør utarbeides beskrivelse av operative tiltak (for eksempel tiltakskort) til bruk for leder for kobling for mulige og lovlige koblingssituasjoner.
 10. Utførelse: På strekninger hvor det kan oppstå faseulikhet mellom mateenheter skal det etableres rutine for kommunikasjon mellom leder for kobling på elkraftsentralog Energis driftsentral for å unngå å sammenkoble deler av kontaktledningsanlegget som ikke er i fase.
 11. Utførelse: På strekninger hvor det kan oppstå faseulikhet mellom mateenheter kan det i tillegg vurderes fjernstyrt skillebryter med fasesperre for å hindre sammenkobling av deler av kontaktledningsanlegget som ikke er i fase. Behovet for en slik seksjonering av strekningen skal komme frem i kapasitetsvurderingen for strekningen.
Funksjonskrav;Utformingskrav;DokumentasjonskravSikre tilgjengelig effekt, selektiv vernutkobling, hurtig feilsøking og -klarering, tilstrekkelig fleksibilitet i togfremføringen og tilstrekkelig tilgjengelighet for vedlikeholdKravlokasjon
TRV:03202Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

Effektretning: Påregnelig aktiv og reaktiv effektretning for laststrømmen skal være i alle fire kvadranter på grunn av togenes effektfaktor (inklusive kapasitive filtere), tilbakemating og effektflyt på grunn av samkjøring.

 1. Utførelse: Kraftsystemet skal iht. ENE TSI punkt 4.2.6 designes for sømløs tilbakemating/regenerativ bremsing fra tog.
Typiske gjennomsnittsverdier for effektfaktor for ulike typer belastning er vist i [Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning]. Merk spesielt at utover gjennomsnittsverdiene at:
 • kjøretøy med fasevinkelstyrt DC motor ved hjelp tyristorbroer kan ha vesentlig lavere induktiv effektfaktor ved lav hastighet (under 0,7).
 • kjøretøy med fasevinkelstyrt DC motor ved hjelp tyristorbroer kan være kapasitiv når det ikke trekker aktiv effekt (stillstand eller rulling).
 • kjøretøy med firekvadrants nettstrømretter kan kapasitiv effektfaktor ved lav linjespenning for å kompensere for det reaktive spenningsfallet (dvs. 4. kvadrant).
 • kjøretøy med firekvadrants nettstrømretter kan ha induktiv effektfaktor ved høy linjespenning, for eksempel for å redusere spenningsstigningen ved tilbakemating (dvs. 2. kvadrant).
Jernbanekjøretøy kan ha installert passive filtre for reduksjon av overharmoniske strømmer eller høyspentkabler med betydelig kapasitans. Størrelsen på kapasitansen er for nytt rullende materiell begrenset av NEK EN 50388-1:2022 punkt 6.3. Eksisterende tyristorlokomotiver har filtre på 0,6 MVAr (ved 16,7 Hz) For noen lokomotiver reduseres den kapasitive effekten til 10% ved parkering). Ved flere tog parkert sammen kan den kapasitive effekten bli betydelig.
FunksjonskravSikre at anleggene dimensjoneres for påregnelige påkjenninger.Kravlokasjon
TRV:03192Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging18

n-2: Kraftsystemet for Oslo-området skal i tillegg til n-1-kravet (TRV:03191) være planlagt, utformet og konstruert slik at det kan forsyne togtrafikken med tilstrekkelig effekt innenfor anleggenes grenser for spenning og termisk belastning ved samtidig utfall/stans av to mateenheter i ulike matestasjoner.

 1. Utførelse: Risikoen ved n-2 kan redusers ved
  • Frekvensreduserende tiltak, for eksempel bruk av lastoverføring til andre mateenheter/-stasjoner eller planlegging av stans i lavlastperioder.
  • Konsekvensreduserende tiltak, for eksempel internredundans i mateenheter.
 2. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Funksjonskrav;IntensjonskravKravlokasjon
TRV:03246Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Fjernovervåkning: Matestasjoner skal overføre driftsstatus og samlemeldinger ved hendelser til elkraftsentral for hver mateenhet og -stasjon.

 1. Utførelse: Driftsstatus bør for enkel og standardisert informasjon til leder for kobling omfatte I drift, Startklar eller Ikke i drift samt eventuelle spesielle driftsmoder som Lokalkontroll, VAR-kompensering, Termografering etc.
 2. Utførelse: For å bidra til rask og riktig prioritering av meldinger bør det legges stor vekt på utforming av samlemeldinger som leder for kobling kan videreformidle til kompetent personale for nærmere undersøkelse, for eksempel gjennom servicetilgang.
Funksjonskrav;UtførelseskravStandardisering og gjøre prosjektgjennomføring enklere. Gi tilstrekkelig informasjon til Leder for kobling.Kravlokasjon
TRV:03267Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Varsling ved brann: Det skal installeres brannvarslingsanlegg som detekterer og varsler brann i alle rom slik at tiltak kan iverksettes for å begrense personskader, materielle skader og utetid som følge av brann.

 1. Utførelse: Utløst brannalarm skal medføre akustisk alarm og lysalarm i hele stasjonen slik at alt personell varles.
 2. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal sende signal til fjernstyringsanlegget med angivelse av hvilket rom det er detektert brann i, slik at operatør kan iverksette tiltak.
 3. Utførelse: En enkelt feil (for eksempel falsk alarm) i brannvarslingsanlegget skal ikke redusere matestasjonens tilgjengelighet, det vil si at dersom brannvarslingsanlegget automatisk kobler ut komponenter skal dette skje på en selektiv måte.
UtformingskravSikre varsling ved brann. Sikre at ikke feil i brannvarslingsanlegget reduserer matestasjonens tilgjengelighet. Sikre at falsk alarm etc ikke automatisk fører til utkobling uten at den er verifisert. Sikre at betjening kan motta og verifisere alarm som en konsekvens av at enkelt alarm ikke skal føre til utkobling.Kravlokasjon
TRV:03283Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) - vern: For å sikre at det ikke mates ut strømmer som fører til sikkerhetsfeil og driftsfeil for lavfrekvente sporfelt skal matestasjoner med statiske mateenheter, og bør matestasjoner med andre typer mateenheter, utstyres med vern som kobler bort banestrømmen ved for stort innhold av 95 eller 105 Hz-komponenter.

 1. Betingelse: Kravet skal kun gjelde når mateenheten kan mate ut til en strekning der disse sporfeltene benyttes.
 2. Utførelse: Vernet bør monteres på utgående linjeavganger for selektiv utkobling og automatisk gjeninnkobling.
 3. Utførelse: Vernet skal beregne støystrømmen i henhold til evalueringsmetoden gitt i CLC/TS 50238-2:2020.
 4. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern av sporfelt for nærmere innstilling.
 5. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med minimum laboratorietest som viser at vernet løser for frekvenser i angitt frekvensområde og ikke løser for frekvenser utenfor.
 6. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en testrapport.
Utførelseskrav;Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at matestasjonen ikke forstyrrer sporfeltene.Kravlokasjon
TRV:03241Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Samkjøring: En mateenhet skal kunne starte opp mot, fase inn mot, mate ut effekt til og tilbakemate effekt fra resten av kraftsystemet med forbindelse til andre mateenheter.

 1. Betingelse: Det skal forventes samkjøring med matestasjoner som ligger minst to matestrekninger fra tiltenkt plassering ved utfall av mating fra mellomliggende matestasjoner.
 2. Utførelse: Dersom stasjonens 16,7 Hz-samleskinne er spenningssatt, skal omformerenheter ved oppstart synkronisere mot samleskinnespenningen.
 3. Unntak: Transformatorer (som mateenheter) kan i stedet for synkroniseringfunksjonalitet utstyres med fasesperre for å hindre innkopling i feil fase.
 4. Verifikasjon: Funksjonen skal undersøkes teoretisk på forhånd og skal verifiseres ved test.
Funksjonskrav;UtformingskravUnngå unødvendig og skadelig faseforskjell i nettet.Kravlokasjon
TRV:03262Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Redundant hjelpekraftforsyning: Matestasjonen skal kunne starte opp, operere og stoppe uavhengig av enkeltfeil i ekstern strømforsyning, for eksempel bortfall av lokalstrømforsyning (“bygdestrøm”), eller kort dipp i trefaseforsyningen til omformerstasjoner.

 1. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles ved hjelp av batterianlegg, prioritering av laster, dublering av anlegg som en er avhengig av eller et anlegg per redundant mateenhet med omkoblingsmulighet.
 2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test basert på en enkel risikovurdering.
UtformingskravSikre tilgjengelig banestrømforsyningKravlokasjon
TRV:03278Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

c) Regulatordynamikk: For å bidra til rask regulering og samtidig redusere bidrag til pendlinger og oversving i kraftsystemet skal spennings- og fasevinkelreguleringen designes slik at utspenningen under påregnelige påkjenninger (se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger) er iht. NEK EN 50163:2004/AC:2013 (inklusive Annex A).

 1. Utførelse: Regulatorer bør utformes slik at de ikke går i begrensning for påregnelige dynamiske påkjenninger uten at risikoen er vurdert særskilt.
 2. Utførelse: Regulatorer bør ha et dempeforhold på 0,5…1,0.
 3. Verifikasjon: Regulatorresponsen skal verifiseres med teoretisk studie og måles/testes så langt praktisk mulig.
UtformingskravSikre en minimum ønsket dynamikk, for eksempel transient respons og dempingKravlokasjon
TRV:03257Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Termograferingsfunksjon: For å muliggjøre termofotografering og impedansmåling av kontaktledningsanlegget med mer skal det i hver matestasjon være mulig å regulere utspenningen fra 0,0 til 17,3 kV i steg av maksimalt 0,1 kV og utstrømmen mellom 0 og 50 % av kontaktledningsanleggets strømføringsevne (se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming) i steg av maksimalt 0,01 kA.

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke transformatorstasjoner.
 2. Utførelse: Både maksimal innstilt spenning og strøm bør være aktiv som begrensning samtidig, og mateenheten bør rampe opp utspenningen fra 0 til den begrensningen som inntreffer først.
 3. Verifikasjon: Funksjonen skal verifiseres ved test og bør koordineres med en reell impedansmåling for verifisering av input til releplanen.
Funksjonskrav;UtformingskravFor å kunne utføre termografering.Kravlokasjon
TRV:03273Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Tilbakemating: For å tilfredsstille krav i ENE TSI om tilbakemating og redusere driftsproblemer/-begrensninger skal mateeneheter kunne håndtere tilbakematet effekt fra togene både i samkjøring og øydrift.

 1. Utførelse: Omformerstasjoner bør mate tilbakematet effekt tilbake til trefasenettet på samme måte som eksisterende roterende omformerstasjoner dersom kraftsystemet forøvrig ikke kan motta effekten, det vil si gjennom fasevinkelkarakteristikken.
 2. Verifikasjon: Funksjonaliteten og virkemåten skal beskrives i en teknisk rapport samt verifiseres med test.
FunksjonskravUnngå driftsforstyrrelser ved tilbakemating, begrensninger i koblinger i enfasenettet (ref Stavne og Kielland) samt best mulig energiøkonomi. Tilfredsstille krav i TSI ENE punkt 4.2.7 om regenerativ bremsing.Kravlokasjon
TRV:03289Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Roterende maskiner: For synkronmaskiner skal det leveres synkronmaskinparametere for stasjonær, transient og sub-transient drift både for d- og q-akse, opplysning om innfesting til aksel (for mekanisk vinkel) og blokkskjema med parameterlister tilstrekkelig for modellering av spenningsregulering.

 1. Utførelse: Spenningsreguleringsmodellen skal være verifisert med måling.
 2. Dokumentasjon: Dokumentasjonen bør tilsvare IEEE 421.5-2016.
DokumentasjonskravSikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftsystem.Kravlokasjon
TRV:03247Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19Fjernstyring: Leder for kobling skal kunne starte, stoppe og blokkere mateenheter og koble og (de)blokkere tilhørende brytere, i tillegg til å utføre regulering av disse som er nødvendig for den løpende driften.Funksjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03268Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19Standardløsninger: Statiske omformerstasjoner skal for enklere standardisering av spesifikasjoner og anlegg baseres på internasjonale standarder som NEK EN 50327:2003, NEK EN 50328:2003 og NEK EN 50329:2003.UtførelseskravStandardisere spesifikasjoner og anlegg.Kravlokasjon
TRV:03284Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) – selvgenerering: Matestasjonen skal for å redusere antall vernutkoblinger selv ikke generere mer støystrøm enn i størrelsesorden 1 A i 1 s etter samme evalueringsmetode som for vernet i krav a).

 1. Verifikasjon: Overholdelse bør verifiseres med teoretiske undersøkelser, simuleringer eller målinger under relevante feilmoder i stasjonen og påregnelige påkjenninger, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelige påkjenninger.
Utformingskrav;SikkerhetskravTydeliggjøre forventning til omformer for å begrense utkoblinger av 95/105 Hz vernetKravlokasjon
TRV:08228Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Driftsmerking: For å bedre oversikten over matestasjoner og forhindre feilbetjening skal matestasjoner ha enhetlig og logisk driftsmerking.

 1. Utførelse: Merkingen skal utføres som angitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking
Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre enhetlig merking og dermed gjøre anleggene mer oversiktelige og forhindre feilbetjeningKravlokasjon
TRV:03242Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Øydrift: En mateenehet skal kunne starte opp mot, spenningssette, mate ut effekt til og tilbakemate effekt fra resten av kraftsystemet uten forbindelse med andre mateeneheter

 1. Verifikasjon: Funksjonen skal verifiseres ved test.
FunksjonskravSikre funksjon. Øydrift er en ikke uvanlig driftsmodus.Kravlokasjon
TRV:03263Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Matestasjon som koblingshus: For å sikre samkjøring dersom en matestasjon midlertidig mister sin matefunksjon på grunn av manglende innkommende forsyning, brann i mateenhet etc. skal matestasjonen fremdeles kunne driftes som koblingshus.

 1. Utførelse: Funksjonaliteten skal være som for koblingshus.
 2. Utførelse: Se også krav vedrørende fasekompensering.
 3. Verifikasjon: Funksjonaliteten skal testes under realistiske forhold mtp. hendelse, tid osv.
UtformingskravSikre samkjøring, spesielt når en matestasjon er ute (dvs ikke har primæforsyning)Kravlokasjon
TRV:03279Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Demping av roterende omformeres egenfrekvens: For ikke å forringe dynamikken og stabiliteten i kraftsystemet skal ikke endringer i eksisterende roterende omformere medføre redusert demping av den elektromekaniske egenfrekvensen, men bør i stedet bidra til å øke dempingen.

 1. Utførelse: Magnetiseringssystemet skal forberedes for PSS (power system stabiliser) med mindre en slik funksjon implementeres og idriftsettes.
 2. Utførelse: Kravspesifikasjon for nye magnetiseringssystemer bør ta hensyn til krav ut i utført generisk kompatibilitetsstudie, se EB.800126.
 3. Verifikasjon: Eventuell endring kan verifiseres med enkel vurdering eller teoretisk studie i forkant av endringen og eventuelt måling eller test i etterkant for kontroll.
UtformingskravHindre at det blir enda vanskeligere for tog å kunne kjøre i norsk banestrømforsyning.Kravlokasjon
TRV:03258Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Minimering av konsekvens ved utfall: Matestasjoner skal designes og utrustes for å minimere konsekvens av feil, utfall og unormale driftssituasjoner

 1. Utførelse: Det skal ikke være fellesfunksjoner som kan ramme flere parallelle komponenter utover det som er absolutt nødvendig, det vil si at redundante komponenter skal være uavhengige.
 2. Utførelse: Anlegg og komponenter skal i størst mulig grad være autonome enheter som kan operere uten avhengighet til overordnet styring og som kan beskytte seg selv.
 3. Utførelse: Konsekvensen av utfall av en mateenhet kan minimeres ved bruk av tekniske løsninger som automatisk gjeninnkobling, automatisk start-/stoppautomatikk, mateenhet i kald eller varm reserve, reduksjon av oppstartstid, lastbegrensning osv. se egne krav.
 4. Verifikasjon: Robustheten skal testes før idriftsettelse under mest mulig realistiske forhold.
Utførelseskrav;UtformingskravSikre tilgjengelig banestrømforsyning.Kravlokasjon
TRV:03274Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19Fremtidig utvidelse: For i rimelig grad å legge til rette for senere utvidelse eller endring bør det settes av plass til en ekstra mateenhet i hver stasjon (stasjonær eller mobil).Redusere faren for at vi i fremtiden står med et anlegg som vi ikke klarer å utvide og tilpasse ønsket kapasitetsøkning.Kravlokasjon
TRV:03290Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19Transformatorer: For transformatorer skal det leveres kortslutnings- og omsetningsdata sammen med blokkskjema med parameterlister tilstrekkelig for modellering av eventuelle spenningsregulering med mer.DokumentasjonskravSikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftystem.Kravlokasjon
TRV:03252Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Feilskriver: Mateenheter skal for effektiv feilsøking og -analyse ha feilskriver som høyoppløselig (ca. 10 kHz) logger relevante analoge signaler og prosessverdier trigget av alt som klassifiseres som Alvorlig feil fra minimum 10 sekunder før til 5 sekunder etter trigging.

 1. Utførelse: Loggingen skal være tilstrekkelig for utførelse av lokalkontroll og tilgjengelig ved lokalkontroll.
For effektiv feilsøking og -analyse.Kravlokasjon
TRV:03269Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Start-/stoppautomatikk: Matestasjoner skal automatisk kunne starte og stoppe egne mateenheter etter lastbehov i kraftsystemet ut fra en overordnet styring for tilstrekkelig kapasitet til lavest mulig tap.

 1. Unntak: Ved tilsvarende overordnet automatisk styring på kraftsystemnivå, for eksempel fra elkraftsentral, kan stasjonens start/-stoppautomatikk som beskrevet her utelates.
 2. Utførelse: Automatikken skal tilpasses mateenhetens starttid og risikoen for overbelastning av andre mateenheter i nærheten før mateenheten starter.
 3. Utførelse: Automatikken skal automatisk starte alternativ ledig mateenhet dersom en enhet i drift faller ut.
 4. Verifikasjon: Automatikken skal testes og innjusteres i prøvedriftsperioden.
 5. Dokumentasjon: Det skal beskrives hvordan automatikken fungerer og kan justeres.
Funksjonskrav;DokumentasjonskravSikre optimal tilgjengelig ytelse til best mulig virkningsgrad.Kravlokasjon
TRV:03285Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Audiofrekvente sporfelt: For å redusere sannsynligheten for driftsforstyrrelse for audiofrekvente sporfelt skal overharmonisk spenning fra en matestasjon med statiske mateenheter ikke føre til overharmoniske strømmer gjennom kjøreskinnene i et sporavsnitt som overskrider 10 % av tillatte grenseverdier for “influencing unit” i CLC/TS 50238-2:2020.

 1. Betingelse: Kravet skal kun gjelde når mateenheten kan mate ut til en strekning der disse sporfeltene benyttes: TI21 (avsnitt A.17), FTGS 46 og FTGS 917 (avsnitt A.7).
 2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved teoretisk beregning gitt kraftsystemet matestasjonen skal plasseres i sammen med et for strekningen representativt togsett plassert nært og fjernt fra matestasjonen.
 3. Verifikasjon: En detaljert modell av kraftsystemet som påkrevd i verifikasjon 2 kan erstattes av en antatt og forenklet worst-case modell i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (med tilhørende tog) dersom denne antas å være representativ.
 4. Verifisering: Oppfyllelse av kravet skal verifiseres ved måling i 15-20 sekunder etter at transienter er dødd ut og for alle driftsmodi av mateenheten (variasjon av modulasjonsindeks, ulike kontrollstrategier, filterkonfigurasjoner, mateenheter i drift osv.)
 5. Utførelse av verifikasjon: Ved bruk av typisk og kjent svitsjeteknologi med filterkonfigurasjon LC eller LCL, tog (“influencing unit”) som beskrevet i NEK CLC/TS 50617-1:2015 punkt F.3 og verste tilfelle med ensidig mating kan verdier gitt i EH-900127-000 mtp. audiofrekvente sporfelt benyttes som veiledning til krav til matestasjonens 15 kV-samleskinnespenning i tomgang når alle utgående linjebrytere er utkoblet.
 6. Vurdering: Vurdering av overholdelse skal gjøres hjelp av evalueringsmetoden (båndpassfilter og integrasjonstid) som er angitt i CLC/TS 50238-2:2020.
 7. Vurdering: I tilfelle det er betydelige økonomiske gevinster ved økt emisjon fra mateenheten, kan tillatt emmisjon økes med en faktor på maksimalt 2…3 forutsatt at det overordnede kravet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#EMC fremdeles overholdes.
UtformingskravRedusere sannsynligheten for forstyrrelse av audiofrekvente sporfelt.Kravlokasjon
TRV:03243Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Lastdeling: For å utnytte fordelene med samkjøring og hindre stor skjevbelastning internt i en stasjon med flere mateenheter bør matestasjoner og mateenheter i parallell dele den elektriske belastningen prosentvis likt basert på kontinuerlig ytelse under ellers like forhold og dersom ikke lastflytanalyse tilsier noe annet.

 1. Utførelse: Aktiv og reaktiv lastdeling skal foretas med en innstillbar spenningsregulering og fasevinkelkarakteristikkregulering.
 2. Utførelse: For deling av overharmonisk belastning bør alle mateenheter ha relative indre impedans i samme størrelsesorden som eksisterende roterende omformerenheter.
 3. Verifikasjon: Tilstrekkelig lastdeling skal verifiseres med teoretisk analyse på forhånd og bør understøttes av målinger ved idriftsettelse.
Overordnet krav om lastdeling for hindre overlast, skjevbelastning og unødvendige tap.Kravlokasjon
TRV:03264Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19Uavhengig trefaseforsyning: For å hindre manglende forsyning fra flere omformerstasjoner i samme område, bør de ikke forsynes fra samme radial i det overliggende nettet.UtformingskravSikre banestrømforsyning.Kravlokasjon
TRV:03280Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Overspenning på grunn av overharmoniske: For å tillate andre komponenter i kraftsystemet å generere overharmoniske samtidig som kravet om overspenningen overholdes skal matestasjoner ikke generere overspenninger noe sted i nettet som har toppverdi over 27 kV kontinuerlig og 29 kV over 5 minutter, det vil si 1 kV margin til kravene gitt for kraftsystemet totalt.

 1. Betingelse: Spenningen på matestasjonens 15 kV-samleskinne skal være mindre eller lik Umax1 i NEK EN 50163:2004/AC:2013.
 2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved teoretisk beregning gitt kraftsystemet (uten tog) matestasjonen skal plasseres i.
 3. Verifikasjon: En detaljert modell av kraftsystemet som påkrevd i verifikasjon 1 kan erstattes av en antatt og forenklet worst-case modell i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (uten tilhørende tog) dersom denne antas å være representativ.
 4. Verifikasjon: Resultatene fra verifikasjon (2) alternativt (3) skal sannsynliggjøres med relevante målinger.
 5. Dokumentasjon: Frekvensspekter for mateenhetens utspenning, både fra mateenheten og til 15 kV-samleskinne, skal leveres med tilstrekkelig oppløsning og båndbredde på et åpent format. Se EH-900128-000 for informasjon.
Utformingskrav;DokumentasjonskravHindre at overharmoniske gir utilstrekkelig spenningskvalitet eller eksiterer elektriske resonanser i kraftsystemet.Kravlokasjon
TRV:03238Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Tomgangsfasevinkel: For korrekt samkjøring mellom parallelle omformerenheter og omformerstasjoner skal tomgangsspenningen for alle omformerenheter i et samkjørt kraftsystem ha lik fasevinkel '"`UNIQ--math-0000000E-QINU`"' (se definisjon i '"`UNIQ--xr-0000000F-QINU`"') med referanse til det norske sentralnettet.

 1. Utførelse: Tomgangsfasevinkelen '"`UNIQ--math-00000010-QINU`"' skal være forskjøvet ??? ± 120 grader ved 16 2/3 Hz i forhold til referansefasen (fase R) i sentralnettet. Det innebærer at nullgjennomgang for kontaktledningsspenningen skal komme ??? ± 20 ms før/etter nullgjennomgang for referansefasen i sentralnettet.
 2. Utførelse: En omformerenhet skal ved hver oppstart mot samkjørt nett bestemme hvilken faseposisjon som er riktig, og starte opp i denne faseposisjonen.
 3. Verifisering: Riktig tomgangsfasevinkel skal verifiseres ved teknisk beskrivelse av løsning og ved test.

NB: Tallverdier (???) er under utarbeidelse, men det foreløpige kravet er tatt med allerede for å vise helheten.

Sentralnettet på 50 Hz har tre sykluser for hver syklus i kontaktledningsanlegget på 16 2/3 Hz. Derfor har kontaktledningsspenningen tre mulige faseposisjoner med 120 elektriske graders forskyvning som alle samsvarer med kravet. Følgende figur angir dette grafisk. '"`UNIQ--math-00000011-QINU`"' for kontaktledningsnettet er bestemt av fasedreiende transformatorer mellom sentralnett og omformerenhet, og fysisk konstruksjon av eksisterende omformerenheter.

Mulige faseposisjoner
Funksjonskrav;UtformingskravSikre at nye omformere gir ut spenning i rett fase og ikke noen grader feil som fasevernet ikke oppdagerKravlokasjon
TRV:03259Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Nødstopp: Matestasjoner kan ha automatisk eller manuell nødstoppfunksjon som kobler fra avgrensede deler av anlegget i nødsituasjoner.

 1. Utførelse: Funksjonen skal være selektiv og bare koble fra aktuell anleggsdel for dermed å sikre tilgjengelig mating fra de andre mateenhetene.
Utførelseskrav;SikkerhetskravNødstopp kan hindre død eller alvorlig personskade. Selektiv nødstopp bedrer tilgjengeligheten av anleggene.Kravlokasjon
TRV:03275Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Innvirkning på kraftsystemresonans: Innvirkning fra matestasjoner på elektriske resonansfrekvenser i kraftsystemet skal undersøkes spesifikt for hver enkelt plassering og driftsmodi for stasjonen.

 1. Verifikasjon: Undersøkelsen kan gjøres teoretisk.
 2. Dokumentasjon: Overholdelse av det overordnede kravet skal dokumenteres i en teknisk rapport.
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravMed rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.Kravlokasjon
TRV:03254Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

a) Behov for koblingsanlegg: Matestasjoner skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av koblingsanlegg.

 1. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg.
Funksjonskrav;UtformingskravKraftsystemet skal ha tilstrekkelige hurtige koblingsmuligheter for å sikre tilgjengelig effekt, selektiv vernutkobling, feilsøking og -klarering, tilstrekkelig fleksibilitet i togfremføringen og tilstrekkelig tilgjengelighet for vedlikehold.Kravlokasjon
TRV:03270Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging19

Starttid: Tid fra startkommando gis til mateenheten kan mate ut merkeeffekt skal minimeres for å kunne optimalisere startautomatikk og ha tilgjengelig effekt innen rimelig tid.

 1. Utførelse: Det innebærer at det ikke skal ta lengre tid enn nødvendig å starte en mateenhet. For eksempel skal tidkrevende deler av startrutinene i størst mulig grad skje parallelt, og tidsforsinkelser skal ikke settes lengre enn nødvendig
 2. Verifisering: Tilstrekkelig kort starttid skal verifiseres med test, alternativt begrunnes ved overskridelse av preaksepterte verdier
 3. Vurdering: Følgende starttider kan vurderes som preaksepterte verdier:
  1. Statiske omformerenheter mot spenningssatt 15 kV-samleskinne: 15 sekunder
  2. Statiske omformerenheter mot spenningsløs 15 kV-samleskinne: 30 sekunder
  3. Roterende omformerenheter: 4 minutter
  4. Transformatorenheter: 15 sekunder
Funksjonskrav;UtførelseskravSikre oppstart innen en rimelig tid.Kravlokasjon