Kravliste 510

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 510 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08198Felles elektro/Prosjektering og bygging10Komponenttegninger: Komponenttegninger skal angi dimensjoner og monteringsdetaljer.Kravlokasjon
TRV:08214Felles elektro/Prosjektering og bygging10Samband: Tilkobling til samband bør være standardisert for åpen modulbasert oppbygning av anleggene.
 1. Utførelse: Digital (TCP/IP) ethernettilkobling bør være IEEE 802.3/RJ45 SFP (shielded braid/foil, twisted pair).
 2. Utførelse: Eventuell optisk digital ethernettilkobling bør være type LC eller SC og benytte singelmodus.
 3. Utførelse: Eventuell serietilkobling bør være RS232 eller RS485.
Kravlokasjon
TRV:08182Felles elektro/Prosjektering og bygging10Overføring av måleverdier: Måleverdier skal overføres mellom driftskontrollnivåer syklisk og i tillegg umiddelbart ved overskridelse av et nærmere definert dødbånd.
 • Utførelse: Måleverdier skal skaleres til riktig enhet i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere typiske måleverdier med enhet, tidssyklus, dødbånd og grenseverdier.
 • Utførelse: Tidssyklus og dødbånd for å overføre endring av måleverdier bør tilpasses måleverdien slik at datamengden bli håndterlig uten å miste informasjon, for eksempel:
  1. Syklus på 1 s eller mindre og dødbånd på 50 % eller mer av nominell verdi for måleverdier som endres ofte.
  2. Syklus på 5 s eller mer og dødbånd på 10 % eller mindre av nominell verdi for måleverdier som normalt endres lite.
 • Utførelse: Hvilke måleverdier som faktisk skal samles inn med tilhørende grenseverdier, skal spesifiseres og begrunnes av den som prosjekterer og bygger det spesifikke forsyningsanlegget.
 • Utførelse: Grenseverdier brukt i lokalkontroll skal gjenspeiles i fjernkontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:08193Felles elektro/Prosjektering og bygging10Funksjonsbeskrivelse: Funksjonsbeskrivelsen skal beskrive driftskontrollsystemets oppbygning, funksjon, virkemåte og sikring.
 • Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal angi hvordan krav i Teknisk regelverk og relevante forskrifter er oppfylt.
 • Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen for elektriske forsyningsanlegg skal begrunne hvilke anleggsdeler og funksjoner i aktuelt forsyningsanlegg som fjernkontrolleres, se krav om fjernkontroll.
 • Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal omfatte forriglinger, se krav om forrigling.
 • Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde en skjematisk fremstilling av driftskontrollsystemets logiske og fysiske nett med eventuelle tilgangspunkter utenfra.
 • Utførelse: Kravspesifikasjonen kan inngå som en del av funksjonsbeskrivelsen.
 • Kravlokasjon
  TRV:03253Felles elektro/Prosjektering og bygging10Skjermbilder: Skjermbilder for leder for kobling skal være oversiktlige og inneholde relevant informasjon for effektiv driftskontroll, og for å redusere sannsynligheten for feilbetjening.
 • Utførelse: Følgende statisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. forsyningsanleggets skjematiske oppbygning med brytere og komponenter relevant for driftskontroll i faktisk innbyrdes rekkefølge,
  2. driftsmerking,
  3. spenningsnivå med farger,
  4. antall faser i enlinjeskjema med tilsvarende antall skråstreker (/, //, ///) på den ekvivalente linjen (se S00002 i NEK144:2017), i det minste der antall faser ikke er åpenbart,
  5. type bryter eller omkobler (fjernstyrt/ikke-fjernstyrt, skille-, lastskille-, effekt- osv.).
 • Utførelse: Følgende dynamisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. indikering av status for anleggsdel (bryter, omkobler, aggregat etc.) og eventuell lås/blokkering inklusive årsakene, f.eks. arbeid og feil,
  2. indikering av spenningssatt, ikke-spenningssatt, jordet anleggsdel og arbeid pågår,
  3. indikering av objekter i normalstilling/unormalstilling,
  4. pågående sekvenser,
  5. alarmer,
  6. måleverdier,
  7. angivelse av ugyldig informasjon,
  8. eventuell avstand til feil fra distansevern og kortslutningsstrøm fra overstrømsvern.
 • Utførelse: Skjermbilder for fjernkontroll skal følge Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 • Utførelse: Skjermbilder for stasjonskontroll kan følge leverandørens standard eller Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 • Utførelse: Skjermbilder for oversikt bør være enlinjeskjema, spesielt for store forsyningsanlegg, for eksempel ved tofaset koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg for en strekning (autotransformatorsystem).
 • Kravlokasjon
  TRV:08209Felles elektro/Prosjektering og bygging10Selvstendighet: Lokalkontrollanlegg skal fungere selvstendig uten overordnet driftskontrollsystem (-nivå) for økt robusthet, for eksempel ved feil i overordnet driftskontrollsystem eller samband.
 • Utførelse: En konsekvens av dette er at funksjoner, f.eks. forriglinger, skal legges på lavest mulig driftskontrollnivå for å gjøre anlegget minst avhengig av samband med overordnet nivå.
 • Operative tiltak: Det skal være operative regler for tilsyn av anlegg som ikke fjernkontrolleres.
 • Kravlokasjon
  TRV:08177Felles elektro/Prosjektering og bygging10Redundant samband: Samband mellom sentralt kontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal være redundant for å sikre tilstrekkelig tilgjengelig fjernkontroll av de elektriske forsyningsanleggene.
 • Utførelse: Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Nettstruktur.
 • Vurdering: Direkte tilkobling mellom lokalkontrollanlegg og nærmeste punkt i aksessnettet kan være uten redundans dersom kbf § 7-14 ikke stiller strengere krav, eller forsyningsanlegget ikke er spesielt viktig for trafikken på flere strekninger eller i en region.
 • Kravlokasjon
  TRV:08188Felles elektro/Prosjektering og bygging10Sikring: Driftskontrollsystemet med samband skal sikres etter kbf klasse 2, CLC/TS 50701:2021 (så langt det er relevant) og Bane NORs retningslinjer forøvrig.
 • Utførelse: Driftskontrollsystemer med samband skal sikres og beskyttes etter kbf §§ 5, 6 og 7.
 • Utførelse: Driftskontrollsystemet med samband skal krypteres, segregeres horisontalt, være sikret mot traversering og ha implementert sikkerhetsbarrierer ut mot Bane NORs IP/MPLS-nett, som er kategori 3 etter EN 50159.
 • Utførelse: Det skal være overvåking av digitale samband og tiltak mot uautorisert tilgang til verninnstillinger, kommandoer og tilhørende samband i samsvar med 7.3.2, bokstavene m) og s), i EN 50562.
 • Utførelse: Utstyr som tilkobles driftskontrollsystemet, skal oppfylle relevante industristandarder. Eier, prosjekt eller leverandør skal angi hvilke standarder som er lagt til grunn og oppfylt. IKT-produkter som er sertifiserte og evaluert av en tiltrodd tredjepart, bør foretrekkes, jf. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. (https://nsm.no/getfile.php/133735-1592917067/Demo/Dokumenter/Veiledere/nsms-grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-v2.0.pdf)
 • Utførelse: Sikkerhetsoppdateringer av løsninger skal gjøres tilgjengelig i driftskontroll-anleggets/-utstyrets levetid og bør distribueres via KraftCERT.
 • Utførelse: Bane NORs IKT-sikkerhetskoordinator etter kbf §2-2 skal konsulteres for retningslinjer og valg av løsning for sikring.
 • IKT-sikring med tilhørende krav er et eget fagområde som ikke er jernbanespesifikt, og som håndteres av andre retningslinjer i Bane NOR enn Teknisk regelverk. Eksempler på identifiserte relevante IKT-sikringskrav til RTU for kontaktledningsbrytere finnes i følgende tekniske spesifikasjon: https://trv.banenor.no/ts/Kontaktledning/RTU, oppdatert i 2021.
  Kravlokasjon
  TRV:08204Felles elektro/Prosjektering og bygging10Informasjonsdeling: Det sentrale kontrollanlegget skal lagre og tilgjengeliggjøre hendelseslogg og måleverdier som samles inn gjennom fjernkontroll, slik at de er tilgjengelig for videre overvåking og analyse.
  1. Utførelse: Hendelseslogg og måleverdier skal lagres og være tilgjengelige i minimum 10 år.
  2. Utførelse: Det skal være mulig å eksportere data til et åpent format.
  3. Utførelse: Sanntidseksport av informasjon skal følge standardisert protokoll, se standardiserte protokoller (ICCP).
  Kravlokasjon
  TRV:08172Felles elektro/Prosjektering og bygging10Omstart: Lokalkontrollanlegg skal kunne startes om fra fjernkontroll eller ekstern tilkobling for hensiktsmessig feilretting.
 • Utførelse: Hovedregelen er at enkle lokalkontrollanlegg skal kunne omstartes fra fjernkontroll, og større stasjonskontrollanlegg skal kunne omstartes fra ekstern tilkobling. Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi eventuelle avvik.
 • Utførelse: For omstart fra fjernkontroll skal kommandoen: C_RP_NA_1 (Reset process command) benyttes, se IEC 60870-5-104 (og IEC 60870-5-101).
 • Kravlokasjon
  TRV:08199Felles elektro/Prosjektering og bygging10Datablad: Datablad skal gi tilstrekkelige detaljer om ytelse, grensesnitt og andre karakteristikker for en komponent eller et system for å forstå hva komponenten eller systemet er, hvilken rolle den/det har og hvordan den/det kan integreres i driftskontrollsystemet.Kravlokasjon
  TRV:08215Felles elektro/Prosjektering og bygging10Andre grensesnitt: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere grensesnitt for:
  • Strømforsyning (for eksempel 230 VAC, 110 VDC eller 24 VDC).
  • Tilkobling til anleggsdel (prosessen, for eksempel RTU-manøvermaskin for kontaktledningsbryter).
  • Personale (for eksempel behov for betjeningspanel).
  • Eventuelle mekaniske restriksjoner (for eksempel størrelse og vekt).
  Kravlokasjon
  TRV:08183Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tidfesting: Signaler (kommandoer, hendelser og måleverdier) skal tidfestes i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem, og fra en intern klokke med oppløsning og nøyaktighet på 10 ms for å kunne etablere korrekte hendelsesforløp.
  1. Unntak: Driftskontrollanlegg som skal sende ut tidsynkronisering til underliggende driftskontrollnivå, skal ha egen synkronisering via GPS, for eksempel sentralt kontrollanlegg og stasjonskontrollanlegg.
  2. Unntak: Sentralt kontrollanlegg skal sende ut tidsynkronisering til lokalkontrollanlegg som ikke har egen synkronisering, for eksempel RTU og PLS, via IEC 60870-5-104 (-101) C_CS_NA_1, Clock synchronization command.
  Kravlokasjon
  TRV:08194Felles elektro/Prosjektering og bygging10Signalliste for fjernkontroll: Signalliste for fjernkontroll skal inneholde liste over fjernkontrollerte objekter med:
  1. Utførelse: Listen skal føres i mal for IO-liste, se vedlegg.
  Kravlokasjon
  TRV:08210Felles elektro/Prosjektering og bygging10Automatisk oppstart: Lokalkontrollanlegg skal starte opp automatisk når strømforsyning gjenopprettes etter avbrudd, med riktig parametrisering og uten behov for andre tiltak.Kravlokasjon
  TRV:08178Felles elektro/Prosjektering og bygging10Feilhåndtering: Feil i ett driftskontrollanlegg eller tilhørende samband skal ikke føre til feil, feil styring eller feil informasjon i et annet driftskontrollanlegg (hverken på overliggende, redundant, samme eller underliggende driftskontrollnivå).
 • Utførelse: Enkeltfeil i utstyr eller konfigurasjon skal ikke føre til feil styring eller feil informasjon, slik som utilsiktet styring eller informasjon, og manglende styring eller informasjon som ikke detekteres).
 • Utførelse: Enkeltfeil og enkelthendelser skal ikke føre til fellesfeil eller svikt i fellesfunksjoner for redundante driftskontrollanlegg.
 • Utførelse: Generelt skal driftskontrollsystemet utformes slik at det feiler til en sikker tilstand eller låses i seneste posisjon.
 • Verifikasjon: Korrekt funksjon og konfigurasjon etter endringer skal verifiseres med test.
 • Et eksempel på feil styring er at et driftskontrollanlegg sender vilkårlig kommando eller indikering under en oppstartsrutine, og som fører til endringer eller avvikende informasjon sammenlignet med forsyningsanleggets faktiske status.
  Kravlokasjon
  TRV:08189Felles elektro/Prosjektering og bygging10Objektdefinisjon for fjernkontroll: Objekter som skal fjernkontrolleres, skal defineres som angitt i tabell: Objektdefinisjoner med indikeringer og kommandoer.
  1. Utførelse: fjernkontroll skal for aktuell kommunikasjonsprotokoll utføres med meldinger som angitt i tabell: Meldingstyper for driftskontrollsystemer.
  2. Dokumentasjon: Fjernkontrollerte objekter i aktuelle forsyningsanlegg skal dokumenteres ved hjelp av Liste over fjernkontrollerte objekter, se vedlegg for mal.
  Kravlokasjon
  TRV:03248Felles elektro/Prosjektering og bygging10Lokalkontroll: Elektriske forsyningsanlegg skal kunne lokalkontrolleres av driftspersonell som er på stedet (lokalt ved eller i anlegget), for eksempel ved vedlikehold og i ekstraordinære situasjoner.
 • Utførelse: Lokal betjening (f.eks. kobler eller utpekt leder for kobling) skal minst kunne styre, overvåke, regulere og feilsøke ned på et komponentnivå som er tilstrekkelig, for kunne håndtere situasjoner som oppstår oftere enn hvert 10. år.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi to nedre og to øvre grenser for måleverdier som skal trigge respektive alarmer. Se krav i alarmoversikt.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere krav til vern som en del av lokalkontrollanlegget.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for lokalkontroll av elektriske forsyningsanlegg, som også omfatter svikt i forsyningsanlegget eller i driftskontrollsystemet.
 • Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med individuell test for hver funksjon fra ende til ende.
 • Kravlokasjon
  TRV:08205Felles elektro/Prosjektering og bygging10Bryterstatus: Det sentrale kontrollanlegget skal føre løpende oversikt over brytere med kommandosperre og blokkering i de elektriske forsyningsanleggene, blant annet for sikring mot innkobling i samsvar med fse.
 • Utførelse: Kravet gjelder både fjernstyrte og ikke-fjernstyrte brytere.
 • Kravlokasjon
  TRV:08173Felles elektro/Prosjektering og bygging10Selvovervåking: Driftskontrollsystemer med samband skal selvovervåkes og varsle interne feil umiddelbart til overordnet driftskontrollnivå.
 • Utførelse: Deteksjon av interne feil i driftskontrollsystemer bør ikke automatisk føre til at forsyningsanlegget slutter å fungere (driftsstopp).
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av varsel om intern feil fra selvovervåking.
 • Vurdering: Selvovervåking betyr at funksjonen er en del av driftskontrollsystemet, og det er ikke nødvendigvis et krav om å etablere egne overvåkingssystemer, for eksempel med særskilte strømforsynings- eller sambandsløsninger.
 • Kravlokasjon
  TRV:08200Felles elektro/Prosjektering og bygging10Dokumentasjon av akseptansetest: Dokumentasjon av akseptansetest skal minimum inneholde komplette testplaner, testprosedyrer og testprotokoller for typetest, FAT og SAT.
 • Utførelse: Det skal dokumenteres full sporbarhet og etterprøvbarhet i forhold til gitte krav. Se verifikasjonskrav i krav om fjernkontroll og lokalkontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:08216Felles elektro/Prosjektering og bygging10Lås/kommandosperre: Brytere og utvalgte funksjoner og eventuelt betjeningsutstyr skal kunne låses i en bestemt stilling eller modus for å hindre feilbetjening og reduksjon av sikkerhetsbarrierer, for eksempel bryter «UTE» ved arbeid etter fse.
 • Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med kommandosperre eller blokkering mot fjernbetjening i fjernkontrollanlegget.
 • Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med hengelås eller annen egnet måte lokalt på eller nær ved anleggsdelen, jf. fse § 9.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for låsing av brytere og bruk av kommandosperre.
 • Kravlokasjon
  TRV:08168Felles elektro/Prosjektering og bygging10Fjernkontroll: Elektriske forsyningsanlegg skal kunne fjernkontrolleres fra en døgnbemannet driftssentral med leder for kobling.
 • Utførelse: Fjernkontroll skal være tilstrekkelig for daglig drift av forsyningsanleggene uten lokalt tilsyn. Det omfatter:
  1. styring (med regulering og parameterendring) og overvåking for å sikre at anleggene driftes etter forutsetningene,
  2. håndtering av alarmer og ekstraordinære hendelser,
  3. feilsøking på overordnet nivå, slik som identifisering og frakobling av feilbefengt anleggsdel.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi hvilke anleggsdeler og funksjoner som normalt skal fjernkontrolleres, og omfanget av tilhørende signaler og alarmer. Hensikten er å forenkle anskaffelser og idriftsettelse samt å redusere sannsynligheten for feilkonfigurasjon og feilbetjening.
 • Utførelse: Fjernkontroll av funksjoner og omfanget av tilhørende signaler og alarmer utover det som angis som normalt i Teknisk regelverk, skal angis for det enkelte forsyningsanlegget (for eksempel av anleggets eier, av prosjektet som bygger det, eller av leverandøren som leverer det).
 • Dokumentasjon: Hvilke anleggsdeler og funksjoner som fjernkontrolleres for det enkelte forsyningsanlegget, skal dokumenteres med begrunnelse og spesifiseres i en liste over fjernstyrte funksjoner (se mal i vedlegg) for utarbeidelse av operative tiltak og korrekt konfigurasjon.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for fjernkontroll av elektriske forsyningsanlegg, samt tiltak ved svikt i forsyningsanlegget eller driftskontrollsystemet, og hvilke tiltak som forventes av leder for kobling for de ulike alarmene.
 • Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med individuell test for hver funksjon fra ende til ende.
 • Alarmfilosofi for Jernbaneverket (2015, IUP-00-A-00961) som er basert på EN 62682:2015, gir hensiktsmessig veiledning for identifisering og utvelging av alarmer.
  Kravlokasjon
  TRV:08184Felles elektro/Prosjektering og bygging10Omgivelser: Driftskontrollsystemer med samband skal spesifiseres og utformes for omgivelsesbetingelser som angitt i EN 50125-3.
  1. Utførelse: Temperatur- og luftfuktighetsklasser T2 bør generelt legges til grunn.
  2. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Klimatiske forhold.
  3. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom.
  Kravlokasjon
  TRV:08195Felles elektro/Prosjektering og bygging10Utstyrsliste: Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i driftskontrollsystemet med følgende informasjon:
  • utstyrets identifikasjonsnummer,
  • beskrivelse av hva komponenten brukes til,
  • beskrivelse av komponentens utstyrstilknytning,
  • utstyrstype,
  • referanse til tilhørende dokumentasjon som brukermanual, installasjons- og vedlikeholdsmanual, komponenttegning, datablad osv.
  Kravlokasjon
  TRV:08211Felles elektro/Prosjektering og bygging10Automatisk gjenoppretting av samband: Lokalkontrollanlegg skal automatisk gjenopprette korrekt samband med overordnet driftskontrollnivå etter avbrudd, for eksempel etter svikt sentralt, lokalt eller i samband mellom disse, og sende lokalt mellomlagret informasjon.Kravlokasjon
  TRV:08179Felles elektro/Prosjektering og bygging10Vedlikeholdbarhet: Driftskontrollsystemer skal for effektivt vedlikehold kunne oppdateres, konfigureres og repareres i levetiden, for eksempel legge til, endre og fjerne hensiktsmessige moduler i utstyr, objekter med styring og overvåking, parametere, sertifikater, rapporter og skjermbilder.
  1. Utførelse: Aktiviteter som forventes oftere enn minimum hvert 10. år, skal kunne utføres av Bane NOR eller den leverandør av drift og vedlikehold som Bane NOR velger.
  2. Utførelse: Vedlikehold og feilretting på enkeltmoduler skal være mulig uten at driftskontrollsystemet mister sin funksjon. Kravet er ofte dekket ved redundans, eller at driftskontrollnivåer er uavhengige.
  3. Utførelse: Nødvendig dokumentasjon, veiledning og programvare med lisens for vedlikeholdet skal leveres sammen med og følge driftskontrollsystemet.
  4. Utførelse: Det skal være et konfigurasjonsstyringssystem som sikrer versjonshåndtering og sporbarhet på all programvare og dokumentasjon.
  Kravlokasjon
  TRV:08190Felles elektro/Prosjektering og bygging10Dokumentasjon: Driftskontrollsystemer inklusive maskinvare, programvare og tjenester skal, der det er relevant, dokumenteres med:

  • samsvarserklæring, • risikovurdering, • funksjonsbeskrivelse, • liste over fjernkontrollerte objekter, • utstyrsliste, • brukermanual, • installasjons- og vedlikeholdsmanual, • komponenttegninger, • datablad, • dokumentasjon av akseptansetest.

  1. Utførelse: Se respektive krav til hver enkelt type dokumentasjon.
  2. Utførelse: Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til utforming av teknisk dokumentasjon. Ifølge TRV:00337 er IEC 61082-1:2014 relevant standard for fagområdet.
  Kravlokasjon
  TRV:03249Felles elektro/Prosjektering og bygging10Ekstern tilkobling: For effektiv detaljert feilsøking, oppdatering (for eksempel parameterendring og konfigurering), datainnsamling og lignende, skal lokalkontrollanlegg ha mulighet for ekstern tilkobling lokalt i forsyningsanlegget og bør ha mulighet for ekstern tilkobling via nettforbindelse.
 • Utførelse: Ekstern tilkobling skal sikres i samsvar kbf §7 og Bane NORs retningslinjer.
 • Utførelse: Tilkoblingen bør være USB, RJ45, RS232 eller RS485.
 • Kravlokasjon
  TRV:08206Felles elektro/Prosjektering og bygging10Alarmhåndtering: Det sentrale kontrollanlegget skal håndtere alarmer i driftskontrollsystemet og kontrollerte elektriske forsyningsanlegg.
 • Utførelse: Det sentrale kontrollanlegget skal varsle leder for kobling om en hendelse som krever reaksjon, og gi informasjon om hva som har skjedd, og hvor den har oppstått, og angi kritikalitet, se fjernkontroll og alarmoversikt.
 • Utførelse: Det sentrale kontrollanlegget skal lagre alarmer og hendelseslogger i tilknytning til alarm, slik at det i etterkant kan gjennomføres feil- og trendanalyser og vurdere tiltak for å unngå at tilsvarende hendelse oppstår i fremtiden, se hendelseslogg og informasjonsdeling.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av alarmer, blant annet med angivelse av hvem som har ansvar/mandat til å gjøre noe med hendelsen, som alarmen varsler om, se fjernkontroll.
 • Alarmfilosofi for Jernbaneverket (2015, IUP-00-A-00961 er basert på EN 62682:2015 og gir hensiktsmessig veiledning for identifisering og utvelging av alarmer.
  Kravlokasjon
  TRV:08174Felles elektro/Prosjektering og bygging10Avvikshåndtering: Avvik mellom forventet og faktisk informasjon eller status skal automatisk detekteres, varsles leder for kobling og registreres i hendelsesloggen, for eksempel:
  • endret indikering uten forutgående kommando,
  • manglende respons i indikering etter kommando innen rimelig tid,
  • manglende kontakt med underliggende driftskontrollnivå eller prosessen.
  1. Utførelse: Objekter uten (oppdatert) informasjon skal merkes som ugyldig informasjon («gammelmerkes»).
  2. Utførelse: Rimelig tid for manglende respons på kommando bør være innstillbar.
  3. Utførelse: Informasjon (f.eks. indikering og måleverdier) som sendes til høyere driftskontrollnivå, skal mellomlagres av sender ved sambandsavbrudd og automatisk overføres når sambandet fungerer igjen, slik at informasjon ikke går tapt.
  4. Utførelse: Kommandoer som sendes til lavere driftskontrollnivå, skal overvåkes, slik at sambandsavbrudd identifiseres, men uten automatisk overføring når sambandet fungerer igjen.
  5. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av slike avvik.
  Kravlokasjon
  TRV:08201Felles elektro/Prosjektering og bygging10Simulering av kobling (studiemodus): Leder for kobling skal kunne simulere konsekvens av ønsket kobling for å redusere sannsynlighet for feilbetjening, for eksempel for sikker frakobling av arbeidssted og for sikker forsyning der det er behov.
 • Utførelse: Simuleringen skal vise hvorvidt en anleggsdel blir spenningsløs eller spenningssatt.
 • Utførelse: Simuleringen skal omfatte alle brytere som må være ute/åpne for å sikre spenningsløs anleggsdel, dvs. både brytere som må legges ut, og brytere som må forbli ute.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for bruk av funksjonen.
 • Kravlokasjon
  TRV:08217Felles elektro/Prosjektering og bygging10Hendelseslogg: Alle endringer og hendelser i driftskontrollsystemet skal automatisk føres i Hendelseslogg. Det omfatter:
  • manuelle endringer (f.eks. kommando)
  • automatiske hendelser, f.eks.:
  • endring av binære signaler,
  • passering av grenseverdier,
  • aktivering av begrenser- og vernfunksjoner,
  • manglende kontakt med underliggende driftskontrollnivå,
  • melding fra selvovervåking.
  1. Utførelse: Hendelsesloggen skal være tilstrekkelig og tilgjengelig for henholdsvis fjernkontroll og lokalkontroll.
  2. Utførelse: Hendelsesloggen skal være en historisk rapport som lagres i minimum 10 år.
  3. Utførelse: Alle hendelser skal være tidfestet med angivelse av komponenten, anleggsdelen, alarmen, funksjonen, signalet eller brukeren som har skapt hendelsen.
  Kravlokasjon
  TRV:08169Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tillatte koblinger: Tillatte og ikke-tillatte koblinger skal være identifisert og informert (skriftlig) til leder for kobling, for eksempel med angivelse av frakoblet anleggsdel, bruk av riktig bryter og verndekning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper.
 • Utførelse: Utførelse kan være:
  1. Proaktiv, for eksempel generiske konsepter i Teknisk regelverk med opplæring og spesielle tiltakskort (for stedlige anlegg) eller E-sirkulære.
  2. Reaktiv, for eksempel med lås og forrigling, se krav om lås og kommandosperre.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi tillatte/ikke-tillatte koblinger.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler som hindrer bruk av koblinger som ikke er tillatt.
 • Kravlokasjon
  TRV:08185Felles elektro/Prosjektering og bygging10Elektromagnetisk sameksistens: Driftskontrollsystemer skal oppfylle EN 50121, mer spesifikt del 4 eller del 5, som er produktfamiliestandard for jernbane til henholdsvis signal- og teleapparater og elkraftinstallasjoner og -apparater.
 • Utførelse, vurdering og dokumentasjon: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektromagnetisk miljø.
 • Utførelse: I mangel av andre spesifikke krav i EN 50121 og Teknisk regelverk skal det i EMC-planen etter del 1 tas hensyn til emisjon fra høyspentledere for banestrømmen som kan føre til en induksjon i nærliggende kabler for driftskontroll på 1,0 V/km ved 16 2/3 Hz og 0,3 V/km ved høyere frekvenser dersom det ikke utføres tiltak for å begrense påvirkningen.
 • Unntak: Enkeltkomponenter kan, for å øke antallet mulige leverandører, oppfylle EN 61000-6-2 og EN 61000-6-4 som er generelle industristandarder, eller IEC 60870-2-1 som er produktfamiliestandard for fjernkontroll, forutsatt at det gjøres tiltak i installasjonen som gjør at kravene til nødvendig immunitet i jernbaneomgivelser likevel oppfylles.
 • Mulige tiltak for forbedret elektromagnetisk immunitet er:
  • bruk av fiberoptisk signaloverføring.
  • med elektrisk signaloverføring:
  • valg av utstyr med robuste signaldrivere/mottakere (balanserte signaler),
  • valg av kabel med god undertrykkelse av fellesmodusstrømmer (parrevolvert),
  • valg av kabel med omsluttende metallskjerm (folie-/flettet -skjerm eller begge deler),
  • galvanisk skille med relé eller linjetransformatorer,
  • omsluttende metallisk kapsling eller utstyrsskap,
  • jording av kabelskjerm, eventuelt kapasitiv jording med seriekoblet kondensator,
  • overspenningsvern,
  • økt avstand til støykilder.
  Kravlokasjon
  TRV:08196Felles elektro/Prosjektering og bygging10Brukermanual: Brukermanual skal angi opplysninger og instrukser om driftskontrollsystemet til daglig bruk og drift.
  1. Utførelse: Manualen skal også gi driftspersonell tilstrekkelig veiledning om feilsøking for å kunne formidle hensiktsmessige feilmeldinger til vedlikeholdspersonell.
  Kravlokasjon
  TRV:08212Felles elektro/Prosjektering og bygging10RAM-parametere: For aktuelle anskaffelser av lokalkontrollanlegg og dets komponenter skal RAM-parametere (MTBF, levetid etc.) identifiseres og vurderes.
 • Utførelse: Alternative løsninger til spesifisering av konkrete RAM-parametere kan være garanti- eller reklamasjonsklausuler, slik at kostnader for feil som ikke kan heftes ved installasjonen eller bruken, belastes leverandøren.
 • Vurdering: Vurderingen skal gjøres opp mot hva som er rimelig å forvente, og behovene for den enkelte anvendelsen.
 • Kravlokasjon
  TRV:08180Felles elektro/Prosjektering og bygging10Standardiserte protokoller: Samband mellom driftskontrollnivåer skal baseres på åpne (ikke-proprietære) protokoller for modulær oppbygning av anleggene.
 • Utførelse: Samband mellom fjernkontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal benytte IEC 60870-5-104 NUC (Norwegian User Convention) versjon 2.0 datert 2000-03-24. IEC 61850 kan vurderes i fremtiden.
 • Utførelse: Samband mellom fjernkontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal benytte IEC 60870-5-101 NUC (Norwegian User Convention) versjon 1.2 datert 2000-02-04 der det kun er analogt telenett tilgjengelig.
 • Utførelse: Samband mot eksterne driftskontrollsystemer (eller prosesskontrollsystemer) skal benytte IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP (Telecontrol Application Service Element/Inter-Control Center Communications Protocol)).
 • Utførelse: Samband internt i lokalkontrollanlegg bør benytte IEC 61850, eller IEC 61784-2, alternativt IEC 60870-5-104.
 • Utførelse: Lokalkontrollanlegg bør uansett forberedes for IEC 61850 for å kunne ta i bruk digitale muligheter som blant annet finnes i protokollen GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event).
 • Flere av kravene stilt til driftskontrollsystemer i Teknisk regelverk understøttes direkte ved bruk av de standardiserte protokollene som er angitt over.
  Kravlokasjon
  TRV:08191Felles elektro/Prosjektering og bygging10Samsvarserklæring: Samsvarserklæringen skal angi at driftskontrollanlegget samsvarer med relevante krav i forskrifter (fef og kbf), Teknisk regelverk og relevante standarder.
  1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar.
  Kravlokasjon
  TRV:03250Felles elektro/Prosjektering og bygging10Alarmoversikt: Mottatte signaler fra prosessen skal klassifiseres som angitt i tabell: Alarmklassifisering av signaler og alarmklasse 1, 2 og 3 skal automatisk føres i alarmoversikt og varsles leder for kobling.
 • Utførelse: Alarmoversikten skal være tilstrekkelig og tilgjengelig for henholdsvis fjernkontroll og lokalkontroll.
 • Utførelse: Alarmoversikten skal være levende, det vil si at kvitterte og avsluttede alarmer skal fjernes fra alarmoversikten. Med avsluttet alarm menes at årsaken til alarmen er utbedret.
 • Utførelse: Alle alarmer skal være tidfestet sammen med angivelse av komponenten eller anleggsdelen som har skapt signalet.
 • Utførelse: Måleverdier som overskrider grenseverdi 1 og 2, skal gi henholdsvis alarmklasse 1 og 2.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere om alarmer, grenser for måleverdier og eventuelle samlemeldinger.
 • Operative tiltak: Alarmer skal håndteres som beskrevet i tabell: Alarmklassifisering av signaler. Det bør spesifiseres ytterligere operative regler.
 • Kravlokasjon
  TRV:08207Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tilgjengelighet av sentralt kontrollanlegg: Sentralt kontrollanlegg skal ha høy tilgjengelighet.
 • Utførelse: Tilgjengelighetskravet medfører at det skal være redundans.
 • Vurdering: Vurdering av tilstrekkelig tilgjengelighet kan ta utgangspunkt maksimalt 4 utfall som medfører en akkumulert utilgjengelighet på 2 timer per år. Dette tilsvarer en tilgjengelighet på 99,98 % per år.
 • Kravlokasjon
  TRV:00329Felles elektro/Prosjektering og bygging10Driftsmerking: Elektriske forsyningsanlegg skal driftsmerkes, og denne merkingen skal brukes i driftskontrollsystemet for å redusere sannsynligheten for feilbetjening og feilkonfigurering.
 • Utførelse: Se Vedlegg f - normativt - Driftsmerking.
 • Kravlokasjon
  TRV:08483Felles elektro/Prosjektering og bygging10Informasjon: Driftskontrollsystemet skal presentere og lagre informasjon tilstrekkelig for:
  • Fjernkontroll (TRV:08168)
  • Lokalkontroll (TRV:03248)
  • Feilanalyse, dvs. grovt identifisere årsaksforhold for alarmer i både de elektriske forsyningsanleggene (TRV:03250) og driftskontrollsystemet selv (eks. TRV:08173 og TRV:08188)
  • Statistikkformål, eks. feilstatistikk og belastningsstatistikk for både de elektriske forsyningsanleggene og driftskontrollsystemet selv.
  • Driftsplanlegging, eks. kjøre/driftsplaner.
  1. Utførelse: All lagret informasjon skal være lett tilgjengelig for eksport til et åpent filformat for effektiv videre analyse.
  Funksjonskrav;UtførelseskravSørge for nødvendig lagring og presentasjon av informasjon fra driftskontrollsystemetFelles elektro, Prosjektering og bygging, Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg, Funksjonskrav
  TRV:08175Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tilgjengelighet og robusthet: Driftskontrollsystemer skal i samsvar med kbf §7 til enhver tid virke etter sin hensikt og skal beskyttes mot alle typer uønskede hendelser.
 • Utførelse: Driftskontrollsystemet skal risikovurderes, klassifiseres, sikres og beskyttes i samsvar med kbf med vedlegg.
 • Utførelse: Forskriftens veiledning angir hvordan forskriftens krav kan oppfylles.
 • Utførelse: Teknisk regelverk kan gi ytterligere krav som skal oppfylles.
 • Kravlokasjon
  TRV:08202Felles elektro/Prosjektering og bygging10Nødfrakobling: Fjernkontrollanlegg skal ivareta funksjonen for nødfrakobling i banestrømforsyningen. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling.Kravlokasjon
  TRV:08170Felles elektro/Prosjektering og bygging10Forrigling: Der det er viktig å unngå feilbetjening med brytere og funksjoner, bør disse utstyres med forrigling for å unngå store materielle skader. For eksempel at skillebrytere ikke betjenes med last, at jordingsbrytere ikke legges inn mot spenning, og at anleggsdeler som ikke er i fase, sammenkobles.
  1. Utførelse: Forrigling i driftskontrollsystemet bør plasseres så nær anleggsdelen som mulig for selvstendighet og funksjon ved alle driftskontrollnivåer.
  2. Utførelse: Den som styrer mot en forrigling, skal automatisk informeres om den.
  3. Utførelse: Forriglinger bør manuelt og etter tydelig bekreftelse, kunne overstyres i nødsituasjoner. Overstyring skal registreres i hendelsesloggen.
  4. Utførelse: Mulige løsninger kan være:
   1. Teknisk forrigling på anleggsdel som sperrer for kommandoer fra overordnet driftskontrollnivå, for eksempel omkobler eller lås.
   2. Programvareforrigling i driftskontrollsystem, lokalt (for eksempel fasesperre eller omkobler) – alternativt fjernt (for eksempel med kommandosperre).
   3. Manuell forrigling ved operative regler, eventuelt med advarsel eller ekstra bekreftelse i driftskontrollsystemets programvare.
  5. Utførelse: Der det ikke er hensiktsmessig med forrigling, bør det benyttes ekstra bekreftelse fra leder for kobling ved betjening eller operativ instruks.
  6. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi nærmere krav om forrigling.
  7. Dokumentasjon: Forriglingers forutsetninger og virkemåte skal dokumenteres.
  Kravlokasjon
  TRV:08186Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tilkobling til andre prosesskontrollanlegg: All utveksling av informasjon mellom driftskontrollsystemet for elektriske forsyningsanlegg og andre prosesskontrollanlegg, både interne i Bane NOR og eksterne utenfor Bane NOR, skal utføres av det sentrale kontrollanlegget.
 • Utførelse: Se krav til bruk av standardiserte protokoller.
 • Kravlokasjon
  TRV:08197Felles elektro/Prosjektering og bygging10Installasjons- og vedlikeholdsmanual: Installasjons- og vedlikeholdsmanual skal angi opplysninger og instrukser om hvordan driftskontrollsystemet installeres og vedlikeholdes.
 • Utførelse: Manualen skal også gi veiledning for feilsøking. Se krav om lokalkontroll og vedlikeholdbarhet.
 • Utførelse: Manualen skal også omfatte dokumentasjon av eventuell nødvendig programvare for vedlikehold. Se krav om vedlikehold.
 • Kravlokasjon
  TRV:08213Felles elektro/Prosjektering og bygging10Reservestrømforsyning: Lokalkontrollanlegg skal ha reservestrømforsyning dersom avbrudd i hovedstrømforsyningen kan føre til stopp i togtrafikken eller redusert personsikkerhet.
 • Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning.
 • Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere behov for reservestrømforsyning og eventuelt nødstrømforsyning i tillegg til kbf.
 • Kravlokasjon
  TRV:08181Felles elektro/Prosjektering og bygging10Sambandsnett fjern-lokal: Samband mellom lokalkontrollanlegg og sentralt kontrollanlegg skal bruke Bane NORs IP/MPLS-nett.
 • Utførelse: Sentralt kontrollanlegg skal ha fire «master frontends» som har hver sin IP-adresse, men hvor kun én av dem er aktiv om gangen, bestemt av det sentrale kontrollanlegget.
 • Utførelse: Lokalkontrollanlegg skal kunne svare på oppkall fra, og kommunisere med alle disse «master frontends», uavhengig av hvilken av dem som kaller.
 • Utførelse: Normal prosedyre for bytte av «master frontend» skal være at ny «master frontend» utfører et generelt oppkall (GA) mot lokalkontrollanlegg. Etterpå overføres kun statusendringer.
 • Utførelse: Etter sambandsavbrudd skal «master frontend» utføre et generelt oppkall (GA) mot lokalkontrollanlegg. Sambandet kan under avbruddet ha byttet til en annen «master frontend».
 • Utførelse: Lokalkontrollanleggets IP-adresse skal administreres og kunne endres av Bane NOR.
 • Kravlokasjon
  … flere resultater