Kravliste 562

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 562 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07594Tele/Vedlikehold10Kameraovervåkning øvrige anlegg: For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer som er i tråd med tjenestenivå/SLA.IntensjonskravAvsnitt - "Kameraovervåkning"
TRV:07587Tele/Vedlikehold10Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. - det er systemalarm
 2. - det er feil på betjeningsenhet
 3. - det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
 4. - lesbarheten er dårlig
IntensjonskravAvsnitt - "Informasjonselementer"
TRV:07584Tele/Vedlikehold10Hensyn til oppetid ved vedlikeholdsaktiviteter: Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett årIntensjonskravAvsnitt - "Generelt"
TRV:07590Tele/Vedlikehold10Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer.IntensjonskravAvsnitt - "Høyttaleranlegg"
TRV:07588Tele/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.IntensjonskravAvanitt - "Stasjonsur"
TRV:07591Tele/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår skade på oppheng eller innfesting av deler til høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.IntensjonskravAvsnitt - "Høyttaleranlegg"
TRV:07589Tele/Vedlikehold10Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. - det er systemalarm
 2. - ett eller flere ur går feil
 3. - det er dårlig lesbarhet
IntensjonskravAvsnitt - "Stasjonsur"
TRV:07592Tele/Vedlikehold10Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. - det er systemalarm
 2. - det er feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
 3. - det er feil på bakgrunnsstøy mikrofon(støysensor)
 4. - en eller flere høyttalere ikke fungerer eller har dårlig taleforståelighet.
IntensjonskravAvsnitt - "Høyttaleranlegg"
TRV:07585Tele/Vedlikehold10Oppheng eller innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.IntensjonskravAvsnitt - "Informasjonselementer" "
TRV:07593Tele/Vedlikehold10Kameraovervåkning som er sikkerhetsrelatert: Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.IntensjonskravAvsnitt - "Kameraovervåkning"
TRV:07586Tele/Vedlikehold10Feilinformasjon på Digital-skilting: Dersom anvisere eller monitor viser feil informasjon skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.IntensjonskravAvsnitt - "Informasjonselementer"
TRV:07583Tele/Vedlikehold10Forhold til sikkerhetsrelaterte funksjoner: Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner.IntensjonskravAvsnitt - "Generelt"
TRV:04805Tele/Vedlikehold11Vedlikeholdstiltak for Langlinjekabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er
 1. - forstyrrende støy på samband
 2. - registrert for høy bitfeilrate i forhold til endeutstyrets spesifikasjoner
 3. - synlige skader på spole/skjøt
 4. - brudd på ikke sikkerhetskritisk samband
 5. - feil på karakteristisk impedans
 6. - feil på separat jordingssystem
 7. - feil på reduksjonsfaktor (spenning mellom jord og leder).
IntensjonskravAvsnitt - "Langlinjekabel"
TRV:04667Tele/Vedlikehold2Vedlikehold ved overvåkning av belastning: Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.IntensjonskravAvsnitt - "Normal belastning"
TRV:04668Tele/Vedlikehold2Syklisk, tidsstyrt og tilstandsbasert overvåkning: Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.IntensjonskravAvsnitt - "Systemer og komponenter med selvovervåking"
TRV:04664Tele/Vedlikehold2Utstyr som lagres: Lagring av utstyr som inngår i ekomnett skal skje på forsvarlig vis.
 1. Det klimatiske og mekaniske miljø ved lagring av utstyr for teleanlegg og ekomnett skal minimum være i henhold til miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1].
 2. Ved lagring av programvare på flyttbare lagringsmedier skal disse plasseres i brannsikre skap.
IntensjonskravAvsnitt - "Lagring og transport av utstyr til ekomnett"
TRV:04662Tele/Vedlikehold4Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V, §9 i forskriften.IntensjonskravAvsnitt - "GENERELLE KRAV"
TRV:07901Tele/Vedlikehold4Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

 1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.
 2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ihht pkt. 3.2 "Vedlegg b)"
 3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.
 4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
 5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.
IntensjonskravAvsnitt - "Generelt"
TRV:04663Tele/Vedlikehold4Digital sikkerhet: Ekomnettet skal være beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.IntensjonskravAvsnitt - "Informasjonssikkerhet"
TRV:08219Tele/Vedlikehold4Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.IntensjonskravMinimere sannsynligheten for uautorisert aksess og nedetid for noder i transmisjonsnettet som er viktige for togfremføring.Avsnitt - "GENERELLE KRAV"
TRV:04665Tele/Vedlikehold4Utstyr under transport: Transport av utstyr være i henhold til klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2] eller bedre.IntensjonskravAvsnitt - "Lagring og transport av utstyr til ekomnett"
TRV:04666Tele/Vedlikehold4Utstyr innenfor KL sone: Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal opprettholde utjamningsforbindelse til banestrømmens returkrets.
 1. I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
 2. For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
 3. Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
 4. Tilkopling til sporet skal utføres i henhold til type sporfelt på stedet:
-For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
- For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
- For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.
FunksjonskravAvsnitt - " Vedlikehold av Jordingsforbindelser"
TRV:04661Tele/Vedlikehold4Virkeområde for regelverk ,forskrift og autorisasjon - vedlikehold av ekomnett :Bane NORs elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Bane NORs ekomnett er omfattet av følgende forskrifter og standarder relevant for vedlikehold:IntensjonskravAvnistt - "GENERELLE KRAV"
TRV:04683Tele/Vedlikehold5Ved feil på bryter for åpning av dør: Dersom åpneknappen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG - "Åpneknapp"
TRV:04678Tele/Vedlikehold5Tiltak ved utfall eller feilspenning: Dersom primærstrømforsyning til adgangskontroll er falt ut og/eller utgangsspenning ikke er korrekt, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Primær og reservestrømforsyning"
TRV:04689Tele/Vedlikehold5Støy, EMC og vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er elektrisk støy på ekom eller teleteknisk utstyr.IntensjonskravAvsnitt "Jordingssystem"
TRV:04673Tele/Vedlikehold5Ettersyn slukkemiddel: Brannslokkeapparater / -systemer skal ettersees periodisk og hvis nødvendig etterfylles slik at funksjonsdyktigheten sikres og tilhørende sertifiseringskrav opprettholdes.FunksjonskravAvsnitt - GENERELT - "Brannsikring"
TRV:04684Tele/Vedlikehold5Stabil strømforsyning: Strømforsyningen skal overvåkes og vedlikeholdes så tilknyttet utstyr i ekomnett med betydning for togfremføring har stabil spenningsforsyning.IntensjonskravAvsnitt - "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04679Tele/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak ved indikasjon på feil med transmisjonssystemet: Dersom det er brudd i kommunikasjon mellom sentralenhet og server, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Kjernesystem / Sentralenhet"
TRV:04690Tele/Vedlikehold5ITIL hendelseshåndtering: Tiltak som følger prosess for ITIL hendelseshåndtering (Service Operations - Event Handling) bør settes i verk for å identifisere feil dersom det er feilmeldinger på alarmsystem.IntensjonskravAvsnitt - "Alarmsystem"
TRV:04674Tele/Vedlikehold5Ettersyn med kabelgjennomføringer: Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.FunksjonskravAvsnitt - GENERELT - "Brannsikring"
TRV:04685Tele/Vedlikehold5Overvåkning av batteribank: Tiltak bør settes i verk dersom batteriene ikke har tilstrekkelig kapasitet ved forbruk/utlading.IntensjonskravAvsnitt - "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04669Tele/Vedlikehold5Tilstandskontroll: Bygninger/rom skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til personskadeIntensjonskravAvsnitt - GENERELT - "Bygning"
TRV:04680Tele/Vedlikehold5Ved feil på kortlesere: Dersom kortleser eller node ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG - " Kortleser / node (dørsentral)"
TRV:04691Tele/Vedlikehold5Jordingssystem i tilknytning til radiomast: Tiltak skal settes i verk dersom det oppdages mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring.IntensjonskravAvsnitt - "Radiomaster"
TRV:04675Tele/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. Det er skader på bygningsmassen
 2. Det er utilfredsstillende renhold
 3. Det er feil på dørlåser eller låsesystem
 4. Det er feil på lys eller varme
IntensjonskravAvsnitt - GENERELT - "Brannsikring"
TRV:04686Tele/Vedlikehold5Alarmer på reservestrømforsyning: Tiltak bør settes i verk dersom alarm på aggregat, UPS, likeretter eller ladesystem utløses.IntensjonskravAvsnitt - "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04670Tele/Vedlikehold5Rom, arealer og datagulv: Bygninger/rom bør være i en slik tilstand at det ikke oppstår skade på de elektrotekniske anleggene.
Vurdering : Datagulv skal evalueres for er feil på moduler, plater og opplagring.
IntensjonskravAvsnitt - GENERELT - "Bygning"
TRV:04681Tele/Vedlikehold5Ved feil på låsesystem: Dersom elektrisk lås ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG - "Elektrisk lås / låssylinder"
TRV:04692Tele/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak radiomaster: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. Det er feil på fundament
 2. Det er feil på mast
 3. Det er feil på klatrevern
 4. Det er feil på bardunering
 5. Det er feil på nedføringer og/eller innfesting av antennekabel
IntensjonskravAvsnitt - "Radiomast"
TRV:04676Tele/Vedlikehold5Vedlikeholdsmetodikk: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at best mulig tilgjengelighet og funksjonalitet opprettholdes for det enkelte anlegg.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Generelt"
TRV:04687Tele/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak på ekom-lokasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. Det er tette filtre
 2. Lokale alarmer utløses
 3. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalt temperaturintervall, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.
IntensjonskravAvsnitt - "Ventilasjon og klimaanlegg"
TRV:04671Tele/Vedlikehold5Forurensning og renhold: Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte.IntensjonskravAvsnitt - GENERELT - "Bygning"
TRV:04682Tele/Vedlikehold5Ved funksjonssvikt på døralarm: Dersom døralarmen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Døralarm"
TRV:04677Tele/Vedlikehold5Generelt for vedlikehold adgangskontroll: Sentralt utstyr for adgangskontrollanlegg skal kunne vedlikeholdes i elektroteknisk rom av minimum kategori 2.IntensjonskravAvsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Generelt"
TRV:04688Tele/Vedlikehold5Vedlikehold av jordledere og tilhørende festemidler: Mekanisk jordingsleder og -klammer skal være i en slik stand at det ikke fører til situasjoner som kan medføre fare for personskade ved berøring eller brann som følge av overslag.UtførelseskravAvsnitt - "Jordingssystemer"
TRV:04672Tele/Vedlikehold5Ryddig produksjonsmiljø: Rommene bør være ryddet for uvedkommende utstyr der heller ikke lagring av utstyr ,permanent eller over lengre tid, bør forekomme.IntensjonskravAvsnitt - GENERELT - "Bygning"
TRV:04807Tele/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak ved alarm på transmisjonsutstyr: Dersom det registreres høyere bitfeilrate på endeutstyret enn tillatt i endeutstyrets spesifikasjoner, skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.IntensjonskravAvsnitt - "Strålekabel - Koaksialkabel"
TRV:04802Tele/Vedlikehold6Måling av kabel etter arbeid: Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.
Unntak : Etter omlegging av fibersamband som disponeres av andre ekomtilbydere kan en forenklet verifikasjon eller kontrollmåling utføres i samarbeid med sluttbruker av tjenesten.
IntensjonskravAvsnitt - "Generelt"
TRV:04818Tele/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak for kabelmerking: Tiltak bør settes i verk dersom:
 1. - kabelmerking er slitt bort
 2. - kabelmerking er uleselig
 3. - det er nye skjøter på kabelen som skal merkes
 4. - det er endring på eksisterende samband (navn, nummer etc.).
IntensjonskravAvsnitt - "Merking"
… flere resultater