Kravliste 562

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 562 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07585Ekom/Vedlikehold10Oppheng eller innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.IntensjonskravSikre at oppheng av anvisere, monitorer og høyttalerelementer er i forsvarlig stand."Informasjonselementer" "
TRV:07594Ekom/Vedlikehold10Kameraovervåkning øvrige anlegg: For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer som er i tråd med tjenestenivå/SLA.IntensjonskravSikre at vedlikehold av ITV anlegg er tilpasset utstyrets funksjoner og tjenestetilbud.Vedlikehold - "Kameraovervåkning"
TRV:07586Ekom/Vedlikehold10Feilinformasjon på Digital-skilting: Dersom anvisere eller monitor viser feil informasjon skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

Vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm
 • Feil på betjeningsenhet
 • Dersom det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
 • Hvis lesbarheten på hele eller deler av skjermene er redusert
IntensjonskravSikre at trafikkinformasjon kan formidles til de reisende i samsvar med operative rutiner."Informasjonselementer"
TRV:07588Ekom/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Ved defekt eller skadet oppheng på uranlegg som kan føre til personskade ved nedfall skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykker.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm.
 • Ett eller flere ur som har feilvisning.
 • Hvis lesbarheten på hele eller deler av urskive er redusert.
IntensjonskravSikre at oppheng av uranlegg er i forsvarlig stand og at lesbarhet og visningsfunksjoner fungerer.Vedlikehold - "Stasjonsur"
TRV:07590Ekom/Vedlikehold10Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer.IntensjonskravSikre at kombinerte høyttaleranlegg med funksjoner for evakuering og redning (EVAC) utfører vedlikehold som er tilpasset anleggets utstyr og funksjoner.Vedlikehold - "Høyttaleranlegg"
TRV:07583Ekom/Vedlikehold10Forhold til sikkerhetsrelaterte funksjoner: Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner.IntensjonskravSikre vedlikehold av informasjonselementer så disse opprettholder sin funksjonalitet for å gi personer på stasjonsområder vanlig trafikkinformasjon, ved avvik og passerende tog mv. Informasjonselementer med "sikkerhetsrelaterte funksjoner" kan f.eks være på stasjoner med personovergang i plan."Generelt"
TRV:07591Ekom/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår skade på oppheng eller innfesting av deler til høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm
 • Feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
 • Feil på mikrofon som benyttes for bakgrunnstøykompensering (støysensor - ANS)
 • En eller flere høyttalere ikke fungerer eller stasjonsområder med dårlig taleforståelighet. (STIPA reduksjon)
IntensjonskravSikre at høyttaleranlegg opprettholder kvaliteten på oppheng, innfesting og funksjonalitetVedlikehold - "Høyttaleranlegg"
TRV:07584Ekom/Vedlikehold10Hensyn til oppetid ved vedlikeholdsaktiviteter: Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett årIntensjonskravSikre at organisasjonens vedlikeholdsrutiner er tilpasset krav til informasjonstjenestenes behov for oppetid."Generelt"
TRV:07593Ekom/Vedlikehold10Kameraovervåkning som er sikkerhetsrelatert: Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.IntensjonskravSikre at vedlikehold av ITV anlegg som overvåker spesielle objekter eller områder er tilpasset anleggets utstyr og funksjoner.Vedlikehold - "Kameraovervåkning"
TRV:04805Ekom/Vedlikehold11Vedlikeholdstiltak for Langlinjekabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er
 1. - forstyrrende støy på samband
 2. - registrert for høy bitfeilrate i forhold til endeutstyrets spesifikasjoner
 3. - synlige skader på spole/skjøt
 4. - brudd på ikke sikkerhetskritisk samband
 5. - feil på karakteristisk impedans
 6. - feil på separat jordingssystem
 7. - feil på reduksjonsfaktor (spenning mellom jord og leder).
IntensjonskravSikre vedlikehold av langlinjekabel som fortsatt er i bruk i Ekomnett.Vedlikehold kabelanlegg - "Langlinjekabel"
TRV:04664Ekom/Vedlikehold2Utstyr som lagres: Lagring av utstyr som inngår i ekomnett skal skje på forsvarlig vis.
 1. Ved lagring av utstyr for teleanlegg og ekomnett skal lagringsmiljøet minimum samsvare med miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1 Class 1.1: Weatherprotected, partly temperature-controlled storage locations].
 2. Ved lagring av programvare på flyttbare lagringsmedier skal disse plasseres i brannsikre skap.
IntensjonskravSikre forsvarlig lagringsmiljø for utstyr til ekomnett."Lagring og transport av utstyr til ekomnett"
TRV:04665Ekom/Vedlikehold4Utstyr under transport: Utstyr som transporteres skal ved pakking og forsegling minimum tilfredsstille klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2 Class 2.3: "Public transportation"].IntensjonskravSikre at utstyr for ekomnett skal følge utstyrsspesifikke standarder for transportklassifisering."Lagring og transport av utstyr til ekomnett"
TRV:04666Ekom/Vedlikehold4Utstyr innenfor KL-sone: Utjevningsforbindelser til komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal vedlikeholdes så disse opprettholder god forbindelse til banestrømmens returkrets.
 • Manglende utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
 • I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
 • For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
 • Tilkopling til sporet skal vedlikeholdes i henhold til typer av sporfelt på stedet:
  • For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
  • For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
  • For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.
FunksjonskravSiker at kabling fra objekter i ekomnett vedlikeholdes så disse opprettholder egenskapene til forskjellig typer utjevning/jording.Vedlikehold av jordingsforbindelser
TRV:04661Ekom/Vedlikehold4Virkeområde for regelverk ,forskrift og autorisasjon - vedlikehold av ekomnett :Bane NORs elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Bane NORs ekomnett er omfattet av følgende forskrifter og standarder relevant for vedlikehold:IntensjonskravSikre at relevante deler av forskrifts- og autorisasjonskrav som gjelder vedlikehold er implementert i Bane NORs vedlikeholdsrutiner for ekomnett.GENERELLE KRAV
TRV:07901Ekom/Vedlikehold4Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

 1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.
 2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
 3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.
 4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
 5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.
IntensjonskravSiker at virksomheter som utfører vedlikeholdsoppdrag har autorisasjon og at deres personell tilfredsstiller gjeldende kompetansekrav for oppgaven.Generelt
TRV:04662Ekom/Vedlikehold4Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i Kapittel V i forskriften.IntensjonskravSikre at ettersyn og vedlikehold blir utført i samsvar med gjeldende elsikkerhetsrelaterte forskriftskrav.GENERELLE KRAV
TRV:04663Ekom/Vedlikehold4Digital sikkerhet: Ekomnettet skal vedlikeholdes ved at programvare og utstyr sikkerhetsoppgraderes så disse er best mulig beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.IntensjonskravSikre at utstyr (HW) og programvare (SW) følger leverandørenes rutiner for sikkerhetsoppgradering. (ITIL change management/Patching)"Informasjonssikkerhet"
TRV:08219Ekom/Vedlikehold4Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.IntensjonskravSikre at personell som får adgang til lokasjoner med utstyr som er kategorisert som kritisk for oppetid og togfremføring er autorisert gjennom Bane NORs adgangs- og innloggingssystemer."GENERELLE KRAV"
TRV:04672Ekom/Vedlikehold5Ryddig produksjonsmiljø: Rommene bør være ryddet for uvedkommende utstyr der heller ikke lagring av utstyr ,permanent eller over lengre tid, bør forekomme.IntensjonskravSikre at arealer som benyttes for utstyr i ekomnett ikke benyttes som lagerlokaler eller på annen måte oppbevaring av utstyr og andre objekter som ikke er relatert til lokasjonens kjernevirksomhet.GENERELT - "Bygning"
TRV:04689Ekom/Vedlikehold5Støy, EMC og vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er elektrisk støy på ekom eller teleteknisk utstyr.IntensjonskravSikre at det ved indikasjon på støy fra øvrige elektrotekniske installasjoner iverksettes vedlikeholdstiltak.Vedlikehold - "Jordingssystem"
TRV:04684Ekom/Vedlikehold5Stabil strømforsyning: Strømforsyningen skal overvåkes og vedlikeholdes så tilknyttet utstyr i ekomnett med betydning for togfremføring har stabil spenningsforsyning.IntensjonskravSikre at reservestrømforsyning har driftsovervåkning så vedlikeholdstiltak kan tilpasses tilknyttet utstyrs kritikalitet."Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04679Ekom/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak ved indikasjon på feil med transmisjonssystemet: Dersom det er brudd i kommunikasjon mellom sentralenhet og server, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at det iverksettes vedlikeholdstiltak ved feil på kommunikasjonslinjer.Adgangskontrollanlegg -"Kjernesystem / Sentralenhet"
TRV:04673Ekom/Vedlikehold5Ettersyn slukkemiddel: Brannslokkeapparater / -systemer skal ettersees periodisk og hvis nødvendig etterfylles slik at funksjonsdyktigheten sikres og tilhørende sertifiseringskrav opprettholdes.FunksjonskravSikre pålagte forskriftskrav for brannsikring.GENERELT - "Brannsikring"
TRV:04690Ekom/Vedlikehold5ITIL hendelseshåndtering: Tiltak som følger prosess for ITIL hendelseshåndtering (Service Operations - Event Handling) bør settes i verk for å identifisere feil dersom det er feilmeldinger på alarmsystem.IntensjonskravSikre at feilretting på alarmutstyr skjer i samsvar med Bane NORs ITIL prosedyrer (STY for IKT)Vedlikehold - "Alarmsystem"
TRV:04685Ekom/Vedlikehold5Overvåkning av batteribank: Tiltak bør settes i verk dersom batteriene ikke har tilstrekkelig kapasitet ved forbruk/utlading.IntensjonskravSikre at batteribank opprettholder kapasitet i samsvar med RAM krav og tjenestegaranti for tilknyttet utstyr.Vedlikehold "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04680Ekom/Vedlikehold5Ved feil på kortlesere: Dersom kortleser eller node ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at funksjonaliteten til kortlesersystemet opprettholdes.Adgangskontrollanlegg - " Kortleser / node (dørsentral)"
TRV:04674Ekom/Vedlikehold5Ettersyn med kabelgjennomføringer: Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.FunksjonskravAvsnitt - GENERELT - "Brannsikring"
TRV:04691Ekom/Vedlikehold5Jordingssystem i tilknytning til radiomast: Tiltak skal settes i verk dersom det oppdages mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring.IntensjonskravSikre at jordingsforbindelse vedlikeholdes i samsvar med generelle forskriftskrav.Vedlikehold - "Radiomaster"
TRV:04669Ekom/Vedlikehold5Tilstandskontroll: Bygninger/rom skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til personskadeIntensjonskravSikre vedlikehold av arealer som benyttes for utstyr i ekomnett."Bygning"
TRV:04686Ekom/Vedlikehold5Alarmer på reservestrømforsyning: Tiltak bør settes i verk dersom alarm på aggregat, UPS, likeretter eller ladesystem utløses.IntensjonskravSikre at utstyr for reservekraft opprettholder sin kapasitet i samsvar med RAM krav og tjenestegaranti for tilknyttet utstyr.Vedlikehold - "Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg"
TRV:04681Ekom/Vedlikehold5Ved feil på låsesystem: Dersom elektrisk lås ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at låssystemer opprettholder sin funksjonalitet.Adgangskontrollanlegg - "Elektrisk lås / låssylinder"
TRV:04676Ekom/Vedlikehold5Vedlikeholdsmetodikk: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at best mulig tilgjengelighet og funksjonalitet opprettholdes for det enkelte anlegg.IntensjonskravSikre at adgangskontrollanlegg vedlikeholdes for å opprettholde tjenestenes funksjonsevne.Adgangskontrollanlegg -"Generelt"
TRV:04692Ekom/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak radiomaster: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. Det er feil på fundament
 2. Det er feil på mast
 3. Det er feil på klatrevern
 4. Det er feil på bardunering
 5. Det er feil på nedføringer og/eller innfesting av antennekabel
 6. Det er feil eller manglende status i databaseinformasjon for når mastekontroll er gjennomført.
IntensjonskravSikre vedlikehold av mastekonstruksjon og tilhørende sikkerhetsanordninger.Vedlikehold - "Radiomast"
TRV:04670Ekom/Vedlikehold5Rom, arealer og datagulv: Bygninger/rom bør være i en slik tilstand at det ikke oppstår skade på de elektrotekniske anleggene.
Vurdering : Datagulv skal evalueres for er feil på moduler, plater og opplagring.
IntensjonskravSikre vedlikehold av arealer som benyttes i ekomnett."Bygning"
TRV:04687Ekom/Vedlikehold5Vedlikeholdstiltak på ekom-lokasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom
 1. Det er tette filtre
 2. Lokale alarmer utløses
 3. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalte temperaturgrenser, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.
IntensjonskravSikre stabilt driftsmiljø for utstyr i ekomnett.Vedlikehold - "Ventilasjon og klimaanlegg"
TRV:04682Ekom/Vedlikehold5Ved funksjonssvikt på døralarm: Dersom døralarmen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at bryter/givere for døralarmer opprettholder sin funksjonalitet.Adgangskontrollanlegg -"Døralarm"
TRV:04677Ekom/Vedlikehold5Generelt for vedlikehold adgangskontroll: Sentralt utstyr for adgangskontrollanlegg skal kunne vedlikeholdes i elektroteknisk rom av minimum kategori 2.IntensjonskravSikre at vedlikehold av sentralutstyr kan utføres i klassifiserte romkategorier.Adgangskontrollanlegg -"Generelt"
TRV:04671Ekom/Vedlikehold5Forurensning og renhold: Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personalet og tekniske anlegg på en uheldig måte.IntensjonskravSikre vedlikehold av arealer som benyttes i ekomnett."Bygning"
TRV:04688Ekom/Vedlikehold5Vedlikehold av jordledere og tilhørende festemidler: Mekanisk jordingsleder og -klammer skal være i en slik stand at det ikke fører til situasjoner som kan medføre fare for personskade ved berøring eller brann som følge av overslag.UtførelseskravSikre at jordingsanlegg opprettholder sin funksjonalitet iht. forskriftskravVedlikehold - "Jordingssystemer"
TRV:04683Ekom/Vedlikehold5Ved feil på bryter for åpning av dør: Dersom åpneknappen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at funksjonalitet for åpneknapp/bryter opprettholdes.Adgangskontrollanlegg - "Åpneknapp"
TRV:04678Ekom/Vedlikehold5Tiltak ved utfall eller feilspenning: Dersom primærstrømforsyning til adgangskontroll er falt ut og/eller utgangsspenning ikke er korrekt, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.IntensjonskravSikre at kraftforsyningskilder til en hver tid er operative i adgangskontrollsystemene.Adgangskontrollanlegg -"Primær og reservestrømforsyning"
TRV:04812Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak ved feil på fiberkabler: Tiltak bør settes i verk dersom det er
 • - brudd på samband
 • - registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
 • - synlige skader
 • Vurdering: Før feilretting utføres på strekninger med OPGW kabel skal det vurderes om ansvars- og myndighetsforhold, sikkerhetstiltak og risikotiltak er tilstrekkelig ivaretatt.

  Utførelse: Ved skjøting og annet arbeid på OPGW skal arbeidsstedet sikres mot skadelige potensialforskjeller.
  IntensjonskravSikre at vedlikeholdspersonell for Ekomnett er klar over fiberkabelens eierskap i et høyspenningsanlegg ved bruk av OPGW og at risikovurdering av arbeidsoperasjonen skiller seg fra andre kabeltyper i transmisjonsnettetVedlikehold - "Fiberkabel"
  TRV:04807Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak ved alarmindikasjon fra transmisjonsutstyr: Dersom det registreres høy bitfeilrate fra tilkoblet transmisjonsutstyr skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.IntensjonskravSikre vedlikehold av kabelanlegg i ekomnett.Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"
  TRV:04802Ekom/Vedlikehold6Måling av kabel etter arbeid: Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.
  Unntak : Etter omlegging av fibersamband som disponeres av andre ekomtilbydere kan en forenklet verifikasjon eller kontrollmåling utføres i samarbeid med sluttbruker av tjenesten.
  IntensjonskravSikre at det utføres kontrollmåling på relevante kabeltyper etter feilrettingstiltak.Vedlikehold kabelanlegg - "Generelt"
  TRV:04818Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak for kabelmerking: Tiltak bør settes i verk dersom:
  1. - kabelmerking er slitt bort
  2. - kabelmerking er uleselig
  3. - det er nye skjøter på kabelen som skal merkes
  4. - det er endring på eksisterende samband (navn, nummer etc.).
  IntensjonskravSikre at merkesystemet for kabelanlegg opprettholder sin funksjon.Vedlikehold - kabelanlegg - "Merking"
  TRV:04813Ekom/Vedlikehold6Koblingsskap med lavspenningsinstallasjoner: Feil på jording eller overspenningsvern kan føre til berøringsfare i rack/koblingsstativ eller koblingsskap og skal rettes umiddelbart.Intensjonskrav;SikkerhetskravSikre at Bane NOR overholde forskriftskrav til Ekom-utstyr som er omfattet av definisjoner i lavspenningsanlegg.Vedlikehold - "Kabel i rack/stativ og koblingsskap"
  TRV:04808Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak ved andre typer endeutstyr: Dersom det ikke er kontakt med endeutstyr skal det settes i verk tiltak for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.IntensjonskravSikre vedlikehold av kabelanlegg i tunnel og i radiomaster.Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"
  TRV:04803Ekom/Vedlikehold6Oppetidskrav under vedlikehold: Vedlikehold av kabelanlegg skal tilrettelegges og tilpasses anleggenes systemkrav slik at avtalefestet tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
  1. Tilgjengeligheten angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år.
  2. Tilgjengeligheten skal beregnes fra tjenestenes aksessgrensesnitt der kabelanleggets oppetid kalkuleres i sammenheng med øvrig transmisjonsutstyr.
  IntensjonskravSikre at vedlikeholdsaktiviteter planlegges og at brukeres tjenestebehov blir best mulig ivaretatt.Vedlikehold kabelanlegg - "Generelt"
  TRV:04814Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak på koblingspunkter: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - overslag
  2. - løse ledninger
  3. - svidde ledninger
  4. - brudd i sikringer
  5. - løse kontakter , termineringsplugger eller koblingsplinter
  IntensjonskravSikre vedlikehold av tilkoblingspunkter.Vedlikehold - " Kabel i rack/stativ og koblingsskap"
  TRV:04809Ekom/Vedlikehold6Vedlikeholdstiltak ved skadet kabel eller oppheng: Tiltak bør settes i verk dersom det er synlige skader på kabelen eller innfesting/ oppheng.IntensjonskravSikre at oppheng av strålekabel og fester til koaksialkabel opprettholder tilfredsstillende kvalitet.Vedlikehold - "Strålekabel - Koaksialkabel"
  … flere resultater