Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

< Tele‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra 560/4)

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

Dette kapittel inneholder generelle kvalitative og kvantitative funksjonskrav som skal stilles til telesystemer og -anlegg i forbindelse med prosjektering og bygging. Det er dessuten angitt krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS).

Kravene gjelder både for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Krav til dokumentasjon er i Teleregelverket lagt til eget kapittel 5.Dokumentasjon

1.2 Omfang

Innholdet i kapitlet gjelder telesystemer og -anlegg som inngår i kommunikasjonsløsninger i forbindelse med fremføring av tog, her inngår også krav til grensesnitt mot andre systemer og fagområder, referanser til normgivende standarder, kompetansekrav, RAMS-krav, miljøkrav, krav til merking, kraftforsyning, jording, samt krav i forbindelse med godkjenning og kontroll.

Krav er basert på føringer og krav som er gitt i nasjonale forskrifter og tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI).

Felles bestemmelser/Forord (Bok 501) sier følgende om hva fagområde Tele omfatter:

“Tele omfatter den del av telekommunikasjonssystemet, transmisjonssystemer (transmisjonsmedier og transmisjonsutstyr), telefoni, radio og informasjonssystemer, som er relatert til togframføring.”

Teknisk Regelverk / 560 Tele / Prosjektering og bygging inneholder følgende kapitler:

Kapittel 4 Generelle tekniske krav

Kapittel 5 Dokumentasjon

Kapittel 6 Teletekniske rom

Kapittel 7 Kabelanlegg

Kapittel 8 Transmisjonssystemer

Kapittel 9 Radiosystemer

Kapittel 10 Informasjonssystemer

Kapittel 11 Driftsstøttesystemer

1.3 Forhold til andre deler av Teknisk regelverk

Også innholdet i andre deler av Teknisk regelverk vil angå fagområde Tele:

 • Kabellegging og kabelkanaler:
- 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 5
 • Jording:
- 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 6
 • Lavspent strømforsyning:
- 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 8
 • Sikkerhetstiltak:
- 521 Tunneler, Prosjektering og bygging, kapittel 13
 • Kommunikasjonssystemer:
- 521 Tunneler, Prosjektering og bygging, kapittel 14
 • Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR:
- 551 Signal, Bygging, kapittel 4 Generelle krav
 • Fjernstyring:
- 546 Banestrømforsyning, Prosjektering, kapittel 11
 • Onboard control, command and signalling:
- 590 Rolling stock, Supplementary information, kapittel 12.

2 Generelt

TRV:02456

a) KV-IKT systemer i publikumsområder: Utforming og innplassering av enheter i KV-IKT systemer i publikumsområder som er offentlige rom skal være i henhold til en skilt- og møbleringsplan for vedkommende stasjon.

Bane NOR divisjon Drift og Teknologi - Trafikk har ansvar for at skilt- og møbleringsplan foreligger.
Eksempler på KV-IKT objekter er : digital skilting, anvisere, monitor, høyttalere og teleslynger.


I henhold til standarden NS 8175:2012 vil følgende forutsetninger gjelde som veiledende med hensyn til støy fra installasjoner i publikumsområder:

Klasse venterom:

Lydklasse "C"
Romkategori "Resepsjoner, henvendelsespunkter, foajeer, ventearealer, inngangspartier o.l."

Klasse terminal(større venteareal/knutepunkt i større bygninger):

Lydklasse "D"
Romkategori "Samferdsels- og telekommunikasjonsbygninger."

Klasse tilkomstvei m/kulvert og orienteringspunkt:

Lydklasse "D"
Romkategori "Kommunikasjonsveier".


2.1 Normer og standarder

TRV:02457

a) Gjeldende lov og forskriftskrav: Bane NORs telesystemer skal prosjekteres og bygges i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de forskrifter som er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.

Oversikt over krav i nasjonale forskrifter og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
Oversikt over krav i TSI og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
Oversikt over og nærmere opplysninger om regelverket innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finnes på nkom.no.
Nærmere opplysninger om forskrifter utarbeidet av Statens jernbanetilsyn finnes på hjemmesiden til tilsynet.

3 Krav til leveranse

3.1 Krav til leverandør

TRV:02467

a) Autorisasjon: Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av teletekniske anlegg skal inneha autorisasjon gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.

TRV:02468

b) Dokumentert kompetanse: Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere at personale som utfører installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant kompetanse.

Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §6.

TRV:02469

c) Fagmessig utførelse: Autorisert virksomhet skal være ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §4.

TRV:02470

d) Kompetanse og organisasjon: Leverandør skal forplikte seg til å opprettholde den kompetanse og den organisasjon som er nødvendig for å kunne modifisere eller utvide funksjonaliteten på aktuelt utstyr eller system.

TRV:02471

e) Arbeid på jernbaneinfrastrukturen: Leverandør skal gjøre seg kjent med og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.

TRV:02472

f) Norm for kvalitetssystem: Leverandør av tekniske systemer eller tjenester skal ha et kvalitetsstyringssystem som følger standarden NS-EN ISO 9001.


3.2 Krav til utførelse

TRV:02473

a) Forskrifter, standarder og veiledninger: Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger.

TRV:02474

b) Utførelse kabling: Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §7.

TRV:02475

c) Dokumentasjonskrav: Autorisert virksomhet som har utført installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.

TRV:02476

d) Samsvarserklæring forskriftskrav: Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.

4 Grensesnitt

4.1 Grensesnitt mot andre systemer og anlegg

TRV:02477

a) Grensesnitt: Telesystemer og – anlegg skal ha internasjonale standardiserte grensesnitt mot andre systemer.

OSI-modellen, Open Systems Interconnection (OSI) model ISO/IEC 7498-1, viser prinsippene for standardisert oppbygging av interne funksjoner i logiske lag for et kommunikasjonssystem. Prinsippene i OSI-modellen ligger til grunn for de fleste standardiserte grensesnitt.
Nærmere spesifikasjoner for grensesnitt mot interne systemer er gitt i de respektive kapitler for delsystemene.

4.2 Grensesnitt mot driftssystemer

TRV:02478

a) Drift og vedlikehold: Telesystemer og -anlegg skal kunne tilknyttes et drifts- og overvåkingssystem ved å benytte internasjonale standardiserte grensesnitt.


5 RAMS

5.1 Generelt

Krav i forbindelse med RAMS omfatter krav til
- Pålitelighet (Reliability)
- Tilgjengelighet (Availability)
- Vedlikeholdbarhet (Maintainability)
- Sikkerhet (Safety).


TRV:02479

a) Det skal stilles krav til pålitelighet og tilgjengelighet for alle telesystemer og -anlegg.

Spesifikke RAMS-krav for de ulike delsystemer er gitt i de respektive kapitler for systemene.
Generelle begrepsdefinisjoner for MTBF, MTTR , MRT ,MLD og λ er listet under "Generelle RAMS krav Signal"

5.2 Pålitelighet

5.2.1 Tilfeldige systemfeil

TRV:02480

a) MTBF for HardWare: Det skal foreligge garanterte verdier for MTBF på modul- eller kortnivå for alle enheter som inngår i teleanlegg.

Verdier for MTBF vil være grunnlag for tilgjengelighetsberegninger.

5.2.2 Systematiske systemfeil

TRV:02481

a) COTS: I forbindelse med anskaffelser skal det ikke utvikles egne løsninger.

 1. Det skal velges systemer og anlegg som er utprøvd og vanlig tilgjengelig i det kommersielle marked.

5.2.3 Eksterne hendelser

TRV:02482

a) Sikringstiltak: Tiltak for å sikre Bane NORs telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser skal gjennomføres.

Spesifikke krav til tiltak for å sikre telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser er gitt i 510 i Felles Elektro/Prosjektering og bygging og de øvrige kapitler i 560 Tele/Prosjektering og bygging.

5.3 Tilgjengelighet

Tilgjengelighet i hvert enkelt telesystem eller -anlegg vurderes individuelt, i forhold til den funksjon det har i forbindelse med fremføring av tog.
Spesifikke krav til oppetider og tilgjengelighet for hvert enkelt delsystem er gitt i de respektive kapitler i 560 Tele/Prosjektering og bygging.

5.4 Vedlikeholdbarhet

Spesifikke krav i forbindelse med drift og vedlikehold av telesystemer og -anlegg er gitt i 562 Tele/Vedlikehold.

5.4.1 Forebyggende vedlikehold

TRV:02483

a) ITIL - prosess og utstyr: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som sikrer at vedlikehold og service kan utføres med minst mulig innvirkning på tjenesteleveransene.

5.4.2 Korrektivt vedlikehold

TRV:02484

a) Tidsrom for feilretting: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som muliggjør en feilrettingstid på 30 minutter eller mindre.

Feilrettingstiden (MRT) skal baseres på SLA for tjenesten og er den tid en reparasjon tar når man kjenner feilårsak og er på stedet med rett kompetanse, utstyr og prosedyrer.

5.5 Sikkerhet

Det stilles ikke eksplisitte krav til sikkerhet (safety) for Bane NORs telesystemer og -anlegg. Krav til sikkerhet forutsettes ivaretatt av ende-applikasjoner.

6 Miljø

6.1 Generelt

Generelle krav til miljø er gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 11 Miljøkrav, underavsnitt 11.1 Generelle krav.
For gjennomføring av tester i forbindelse med miljøkrav gjelder standarden IEC 60068, del 2-1 for kulde og del 2-2 for tørr varme.

6.2 Lufttrykk

6.2.1 Statisk trykk

TRV:02485

a) Maksimal høyde - Meter Over Havet: Utstyr skal kunne fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, i en høyde opp til 1400 moh.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.2.1.

6.2.2 Trykkbølge

TRV:04349

a) Trykk og sug laster i tunnel: Tele og KV-IKT utstyr som plasseres i tunnel skal følge krav som anvist i Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Laster#Trykk-_og_suglaster.

6.3 Temperatur

TRV:02486

a) Utstyrets funksjon - temperaturområder: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen temperaturnivåer spesifisert slik:

- Utstyr som er plassert i friluft: (-40 +35)°C.
- Utstyr som er plassert i skap: (-40 +65)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: (-20 +50)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: (+15 +30)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: (0 +45)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: (+18 +27)°C.
Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.3.

6.4 Luftfuktighet

TRV:02487

a) Utstyrets funksjon - Luftfuktighet: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen verdier for relativ luftfuktighet spesifisert slik:

- Utstyr som er plassert i friluft: 20% - 100%.
- Utstyr som er plassert i skap: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: 10% - 75%.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: 5% - 95%.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: 20% - 75%.
Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.4.

6.5 Vind

TRV:02488

a) Eurokode friluft: Utstyr som er plassert i friluft skal dimensjoneres etter Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005.

 1. Som grunnlag for beregninger skal det benyttes tabell inneholdende referansevindhastighet for alle kommuner og fylker.
 2. I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden.
Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning.

6.6 Regn

TRV:02489

a) Regnintensitet: Utstyr som er direkte eksponert for nedbør som regn skal tåle en regnintensitet på 6 mm/min.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.6.

6.7 Snø og is

TRV:02490

a) Snø og ispåvirkning: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle de påkjenninger det blir påført ved nedbør i form av snø og i forbindelse med snørydding, ising og fallende isklumper.

6.8 Solstråling

TRV:02491

a) Effekt av solstråling: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle påkjenninger iht. retningslinjer som anvist i Felles Elektro "Klimatiske forhold"

6.9 Lyn

TRV:02492

a) Lynbeskyttelse: Teleanlegg skal være beskyttet mot lyn etter tverrfaglige retningslinjer gitt i Felles Elektro Beskyttelse_mot_lynspenninger

 1. Dette omfatter teleanleggs elkraft forsyningsside,Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse samt utforming av jordingsanlegg med prinsipper nedfelt fra NEK EN 62305-1.

6.10 Forurensning

TRV:02493

a) Miljømessige betingelser for utstyr: Teleanlegg som er plassert utendørs skal være konstruert for å tåle medium forurensningsnivå i henhold til EN 50125-3, kap. 4.11, tabell 4.

6.11 Vibrasjon og støt

TRV:02494

a) Spornært utstyr - vibrasjoner: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle vibrasjoner med akselerasjon 2,3 m/s2 vertikalt, tversgående og langsgående.

TRV:02495

b) Spornært utstyr - støt: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle støt i vertikal retning med akselerasjon 20 m/s2 per 11 ms.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.13.

6.12 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

TRV:04350

a) EMC: Tele og KV-IKT utstyr skal følge krav til EMC som anvist i Felles Elektro "2.1 Elektromagnetisk miljø".


7 Dokumentasjon og merking

Se kapittel 5 Dokumentasjon for krav til dokumentasjon for telesystemer og -anlegg.

7.1 Generelt

TRV:02496

a) Database for objekter: Alle utstyrselementer som vil være gjenstand for test eller vedlikehold, skal kodemerkes og registreres i objektdatabasen BaneData.

Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til dokument nummer TE.807900: Dokumentasjon fagområde Tele, Merking og registrering av utstyr, Retningslinjer.

7.2 Kabel

Dokument TE.807900 angir nærmere retningslinjer for merking av kabel.

7.3 Teletekniske bygninger og rom

TRV:02497

a) Merking av brannslukkesystem: Dør til rom hvor det er installert brannslukningssystem skal merkes med opplysning om hva slags brannslukningssystem som er installert.


8 Strømforsyning

8.1 Generelt

TRV:02509

a) RAM krav til strømforsyning: Systemet for strømforsyning til tele og KV-IKT utstyr skal ha en tilgjengelighet som bidrar til å oppfylle RAM krav som følger av avsnitt 5 "RAMS" ovenfor.

TRV:02510

b) Modulære likerettere og omformere: Strømforsyningen skal ha en modulær oppbygging som på en enkel måte gjør det mulig å øke kapasiteten.

TRV:02511

c) Sentralisert overvåkning: For alle delsystemer innen strømforsyning skal det være sentralisert overvåkning basert på at relevante alarmer sendes til senter for dette overvåkingssystemet.

TRV:02512

d) Kabler og forlegning: Strømforsyning skal være utstyrt enten med kabler som er brannbestandige eller at kabler rutes gjennom beskyttet område med hensyn til brannbestandighet.

TRV:02513

e) Kabler i strømforsyningsanlegg: Kabling i systemet for strømforsyning skal være brannbestandige ihht følgende spesifikasjoner:

 1. Halogenfri i henhold til IEC 60754-1
 2. Røykfri i henhold til IEC 61034
 3. Ikke korroderende i henhold til IEC 60754-2
 4. Flammedempende i henhold til IEC 60332-1

TRV:02514

f) Underfordeling og distribusjon: I tekniske bygninger og rom skal det være intern distribusjon av strømforsyning til tele og KV-IKT utstyr med tilhørende fordelingstavler og sikringer.


8.2 Hovedstrømforsyning

TRV:02515

a) Normert forsyningsspenning: Tele og KV-IKT utstyr i Bane NORs anlegg skal forsynes med

 1. 230/400 V AC (50 Hz) og/eller
 2. 48 V DC
Serverbasert KV-IKT utstyr kan avhengig av konfigurasjon og applikasjonsanvendelse benytte fleksible avbruddsfrie forsyningsalternativer som tilfredsstiller RAM krav til tjenestene.

TRV:02516

b) Grensesnitt til kraftforsyning: Grensesnittet mellom hovedstrømforsyning og tilkoplet tele og KV-IKT utstyr skal være i henhold til:

 1. ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (2011-12) for 48 V DC forsyning med en nominell spenning på 48 V DC
 2. ETSI EN 300 132-3 V2.1.1 (2012-02) for AC-forsyning opp til 400 V AC.


8.3 Reservestrømforsyning

Kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er utgangspunktet for de tekniske kravene til reservestrømsforsyning.

Fastsettelse av kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er beskrevet i bok 510 kap 9 : Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom

TRV:02517

a) Felles retningslinjer for reservestrømforsyning : Krav til reservestrømforsyningens utforming og kapasitet skal bygge på felles bestemmelser som listet i Tabell: Krav til reservestrømsforsyning på sted der det er et elektroteknisk rom med telekommunikasjon.


9 Jording

TRV:07898

a) Felles retningslinjer for jording: Jording av teleanlegg skal utføres ihht retningslinjer fra Felles elektro , Prosjektering og bygging " - Jording og utjevning".


10 Godkjenning og kontroll

10.1 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

TRV:02518

a) Infrastrukturforvalters godkjenning: Valg av teknologi og systemtekniske endringer for telesystemer og -anlegg skal godkjennes av infrastrukturforvalter.

Med systemtekniske endringer menes endringer i
- design/teknologi
- operativsystem
- programvare
- struktur i styring og overvåking
- radiofrekvenser.
I forbindelse med levering av større og mer komplekse systemer, forutsettes at krav om garanti for funksjon for hele systemet blir vurdert.
For øvrig er krav og bestemmelser i forbindelse med godkjenning og kontroll gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 10 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, med unntak av underavsnitt 10.4 Systemendringer.

10.2 Godkjenning av leveranser

10.2.1 Installasjonskontroll

TRV:02525

a) Kontroll av installasjon: Det skal gjennomføres installasjonskontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Installasjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en godkjent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse. Som et minimum omfattes følgende av kontrollen:
- Dokumentasjon
- Enheter og underenheter, om nødvendig ned til komponentnivå
- Kabling, termineringer og eventuelle skjøter
- Strømforsyning og jording
- Merking.
Installasjonen godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.

10.2.2 Funksjonskontroll

TRV:02526

a) Funksjonskontroll: Det skal gjennomføres funksjonskontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Funksjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget fungerer i henhold til tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en omforent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse.
Funksjonen for anlegget godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.

10.2.3 Sluttkontroll

TRV:02527

a) Sluttkontroll: Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Sluttkontroll innebærer en kontroll av at systemet, i forbindelse med etablering av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg, fungerer i henhold til gjeldende funksjonskrav. Kontrollen gjennonføres i henhold til en omforent mal for protokoll.
Anlegget godkjennes på grunnlag av protokoller for gjennomført sluttkontroll, godkjent installasjonskontroll og godkjent funksjonskontroll.

11 Referanser

 1. Referansen er fjernet
 2. FOR 2011-12-07 nr 1206, Autorisasjonsforskriften
 3. ISO/IEC 7498, Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model
 4. EN 50129:2010, Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling
 5. EN 50125-3, Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: equipment for signalling and telecommunications
 6. IEC 60068-2, Environmental testing
 7. NEK EN 62305-1 Protection against lightning - Part 1: General principles
 8. TE.807900, Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr
 9. IEC 60754, Test on gases evolved during combustion of materials from cables
 10. IEC 61034, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions
 11. IEC 60332, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
 12. EN 300 132, Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment
 13. Håndbok for RAMS
 14. NS-EN ISO