Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

Dette kapittel inneholder generelle kvalitative og kvantitative funksjonskrav til prosjektering og bygging som skal stilles til relevante IKT systemer for togfremføring og EKOM nett i Bane NOR. Det er dessuten angitt krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS).

Kravene gjelder både for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Krav til dokumentasjon er i regelverket for EKOM nett/Tele lagt til eget kapittel 5.Dokumentasjon

1.2 Omfang

Innholdet i kapitlet gjelder IKT systemer som inngår i kommunikasjonsløsninger i forbindelse med fremføring av tog, her inngår også krav til grensesnitt mot andre systemer og fagområder, referanser til normgivende standarder, kompetansekrav, RAMS-krav, miljøkrav, krav til merking, kraftforsyning, jording, samt krav i forbindelse med godkjenning og kontroll.

Krav er basert på føringer og krav som er gitt i nasjonale forskrifter og tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI).

Felles bestemmelser/Forord (Bok 501) sier følgende om hva fagområde IKT/Tele/Ekom omfatter:

Ekom: Omfatter Elektroniske kommunikasjonsnett som bruker transmisjonssystemer (transmisjonsmedier og transmisjonsutstyr), togradio aksess, -kjernenett og informasjonsanlegg til systemer for togframføring.


Teknisk Regelverk / 560 Ekom / Prosjektering og bygging inneholder følgende kapitler:

Kapittel 4 Generelle tekniske krav

Kapittel 5 Dokumentasjon

Kapittel 6 Rom og bygninger med utstyr for ekomnett

Kapittel 7 Kabelanlegg

Kapittel 8 Transmisjonssystemer

Kapittel 9 Radiosystemer

Kapittel 10 Informasjonssystemer

Kapittel 11 Driftsstøttesystemer

1.3 Forhold til andre deler av Teknisk regelverk

Andre deler av Teknisk regelverk vil ha krav til prosjektering og bygging som påvirker fagområde IKT og Ekomnett med Tele:

 • 510 Felles elektro :
- Kabellegging, Kabelkanaler, Jording, Strømforsyning, Elektrotekniske rom og Driftskontrollsystemer.
 • 521 Tunneler :
- Sikkerhet og Kommunikasjonssystemer
 • 551 Signal:
- Generelle sikringstiltak og adgangskontroll
 • 543 Lavspenning og 22 kV:
- Sporvekselvarme
 • 546 Banestrømforsyning:
- Driftskontroll og samlokalisering i elektrotekniske rom
 • 590 Rolling stock:
- Onboard radio system

2 Generelt

TRV:02456

IKT systemer i publikumsområder: Utforming og innplassering av enheter i IKT systemer i publikumsområder som er offentlige rom skal være i henhold til Bane NOR sin stasjonshåndbok og "Unik stasjonshåndbok" for relevante stasjoner.

Bane NOR divisjon Eiendom, Kunde og Trafikk Informasjon (KTI) har eierskap til skilt- og møbleringsplan for stasjonsområdene.
Eksempler på IKT objekter er : digital skilting, anviser, monitor og høyttalere.

2.1 Normer og standarder

TRV:02457

Gjeldende lov og forskriftskrav: Bane NORs ekomnett med telesystemer skal prosjekteres og bygges i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de forskrifter som forvaltes av Statens jernbanetilsyn.

Oversikt over krav i nasjonale forskrifter og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
Oversikt over krav i TSI og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
Oversikt over og nærmere opplysninger om regelverket innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finnes på nkom.no.
Nærmere opplysninger om forskrifter utarbeidet av Statens jernbanetilsyn finnes på hjemmesiden til tilsynet.

3 Krav til leveranse

3.1 Krav til leverandør

TRV:02467

Autorisasjon: Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ekomnett skal inneha autorisasjon gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.

TRV:02468

Dokumentert kompetanse: Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere at personale som utfører installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant kompetanse.

Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §6.

TRV:02469

Fagmessig utførelse: Autorisert virksomhet skal være ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §4.

TRV:02470

Kompetanse og organisasjon: Leverandør skal forplikte seg til å opprettholde den kompetanse og den organisasjon som er nødvendig for å kunne modifisere eller utvide funksjonaliteten på aktuelt utstyr eller system.

TRV:02471

Arbeid på jernbaneinfrastrukturen: Leverandør skal gjøre seg kjent med og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.

TRV:02472

Norm for kvalitetssystem: Leverandør av tekniske systemer eller tjenester skal ha et kvalitetsstyringssystem som følger standarden NS-EN ISO 9001.


3.2 Krav til utførelse

TRV:02473

Forskrifter, standarder og veiledninger: Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter for fagområdet og bør i tillegg følge relevante standarder, tekniske veiledere og vedlikeholdsmanualer.

TRV:02474

Utførelse kabling: Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §7.

TRV:02475

Dokumentasjonskrav: Autorisert virksomhet som har utført installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.

TRV:02476

Samsvarserklæring forskriftskrav: Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt.

Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.

4 Grensesnitt

4.1 Grensesnitt mot andre systemer og anlegg

TRV:02477

Grensesnitt: IKT systemer for togfremføring og Ekomnett skal ha internasjonale standardiserte grensesnitt mot andre systemer.

OSI-modellen, Open Systems Interconnection (OSI) model ISO/IEC 7498-1, viser prinsippene for standardisert oppbygging av interne funksjoner i logiske lag for et kommunikasjonssystem. Prinsippene i OSI-modellen ligger til grunn for de fleste standardiserte grensesnitt.
Nærmere spesifikasjoner for grensesnitt mot interne systemer er gitt i de respektive kapitler for delsystemene.

4.2 Grensesnitt mot driftssystemer

TRV:02478

Drift og vedlikehold: IKT systemer for togfremføring og Ekomnett skal kunne tilknyttes et drifts- og overvåkingssystem ved å benytte internasjonale standardiserte grensesnitt.


5 RAMS

5.1 Generelt

Krav i forbindelse med RAMS omfatter krav til
- Pålitelighet (Reliability)
- Tilgjengelighet (Availability)
- Vedlikeholdbarhet (Maintainability)
- Sikkerhet (Safety).


TRV:02479

RAms krav:Det skal stilles krav til pålitelighet og tilgjengelighet for alle IKT systemer for togfremføring og i Ekomnett.

Spesifikke RAMS-krav for de ulike delsystemer er gitt i de respektive kapitler for systemene.
Generelle begrepsdefinisjoner for MTBF, MTTR , MRT ,MLD og λ er listet under "Generelle RAMS krav Signal"

5.2 Pålitelighet

5.2.1 Tilfeldige systemfeil

TRV:02480

MTBF for HardWare: Det skal foreligge garanterte verdier for MTBF på modul- eller kortnivå for alle enheter som inngår i IKT systemer for togfremføring eller Ekomnett.

Verdier for MTBF vil være grunnlag for tilgjengelighetsberegninger.

5.2.2 Systematiske systemfeil

TRV:02481

COTS: I forbindelse med anskaffelser av IKT systemer for togfremføring og Ekomnett skal det ikke utvikles egne løsninger.

 1. Det skal velges systemer og anlegg som er utprøvd og tilgjengelig i et kommersielt marked.

5.2.3 Eksterne hendelser

TRV:02482

Sikringstiltak: Tiltak for å sikre IKT systemer for togfremføring og Ekomnett mot eksterne uønskede hendelser skal gjennomføres i tråd med Bane NORs styringssystem.

Spesifikke krav til tiltak for å sikre ekomnett mot eksterne uønskede hendelser er gitt i 510 i Felles Elektro/Prosjektering og bygging og de øvrige kapitler i 560 Ekom/Prosjektering og bygging.

5.3 Tilgjengelighet

Tilgjengelighet i hvert enkelt telesystem eller -anlegg vurderes individuelt, i forhold til den funksjon det har i forbindelse med fremføring av tog.
Spesifikke krav til oppetider og tilgjengelighet for hvert enkelt delsystem er gitt i de respektive kapitler i 560 Ekom/Prosjektering og bygging.

5.4 Vedlikeholdbarhet

Spesifikke krav i forbindelse med drift og vedlikehold av telesystemer og -anlegg er gitt i 562 Tele/Vedlikehold.

5.4.1 Forebyggende vedlikehold

TRV:02483

ITIL - prosess og utstyr: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som sikrer at vedlikehold og service kan utføres med minst mulig innvirkning på tjenesteleveransene.

5.4.2 Korrektivt vedlikehold

TRV:02484

Tidsrom for feilretting: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som muliggjør en feilrettingstid på 30 minutter eller mindre.

Feilrettingstiden (MRT) skal baseres på SLA for tjenesten og er den tid en reparasjon tar når man kjenner feilårsak og er på stedet med rett kompetanse, utstyr og prosedyrer.

5.5 Sikkerhet

Det stilles ikke eksplisitte krav til sikkerhet (safety) for Bane NORs ekomnett. Krav til sikkerhet forutsettes ivaretatt av ende-applikasjoner.

6 Miljø

6.1 Generelt

Generelle krav til miljø er gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 11 Miljøkrav, underavsnitt 11.1 Generelle krav.
For gjennomføring av tester i forbindelse med miljøkrav gjelder standarden IEC 60068, del 2-1 for kulde og del 2-2 for tørr varme.

6.2 Lufttrykk

6.2.1 Statisk trykk

TRV:02485

Maksimal høyde - Meter Over Havet: Utstyr skal kunne fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, i en høyde opp til 1400 moh.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.2.1.

6.2.2 Trykkbølge

TRV:04349

Trykk og sug laster i tunnel: IKT eller utstyr for ekomnett som plasseres i tunnel skal følge krav som anvist i Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Laster#Trykk-_og_suglaster.

6.3 Temperatur

TRV:02486

Utstyrets funksjon - temperaturområder: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen temperaturnivåer spesifisert slik:

- Utstyr som er plassert i friluft: (-40 +35)°C.
- Utstyr som er plassert i skap: (-40 +65)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: (-20 +50)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: (+15 +30)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: (0 +45)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: (+18 +27)°C.
Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.3.

6.4 Luftfuktighet

TRV:02487

Utstyrets funksjon - Luftfuktighet: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen verdier for relativ luftfuktighet spesifisert slik:

- Utstyr som er plassert i friluft: 20% - 100%.
- Utstyr som er plassert i skap: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: 10% - 75%.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: 5% - 95%.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: 20% - 75%.
Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.4.

6.5 Vind

TRV:02488

Eurokode friluft: Utstyr som er plassert i friluft skal dimensjoneres etter Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005.

 1. Som grunnlag for beregninger skal det benyttes tabell inneholdende referansevindhastighet for alle kommuner og fylker.
 2. I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden.
Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning.

6.6 Regn

TRV:02489

Regnintensitet: Utstyr som er direkte eksponert for nedbør som regn skal tåle en regnintensitet på 6 mm/min.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.6.

6.7 Snø og is

TRV:02490

Snø og ispåvirkning: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle de påkjenninger det blir påført ved nedbør i form av snø og i forbindelse med snørydding, ising og fallende isklumper.

6.8 Solstråling

TRV:02491

Effekt av solstråling: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle påkjenninger iht. retningslinjer som anvist i Felles Elektro "Klimatiske forhold"

6.9 Lyn

TRV:02492

Lynbeskyttelse: Ekomnettet skal være beskyttet mot lyn etter tverrfaglige retningslinjer gitt i Felles Elektro Beskyttelse_mot_lynspenninger

 1. Dette omfatter ekomnettets elkraft forsyningsside, isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse samt utforming av jordingsanlegg med prinsipper nedfelt fra NEK EN 62305-1.

6.10 Forurensning

TRV:02493

Miljømessige betingelser for utstyr: Utstyr i ekomnettet som er plassert utendørs skal være konstruert for å tåle medium forurensningsnivå i henhold til EN 50125-3, kap. 4.11, tabell 4.

6.11 Vibrasjon og støt

TRV:02494

Spornært utstyr - vibrasjoner: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle vibrasjoner med akselerasjon 2,3 m/s2 vertikalt, tversgående og langsgående.

TRV:02495

Spornært utstyr - støt: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle støt i vertikal retning med akselerasjon 20 m/s2 per 11 ms.

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.13.

6.12 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

TRV:04350

EMC: Utstyr i ekomnettet som innplasseres i spornært elektromagnetisk støymiljø skal følge krav til EMC som anvist i Felles Elektro "2.1 Elektromagnetisk miljø".


7 Dokumentasjon og merking

Se kapittel 5 Dokumentasjon for krav til dokumentasjon for ekomnett

7.1 Generelt

TRV:02496

Database for objekter: Alle utstyrselementer som vil være gjenstand for test eller vedlikehold, skal kodemerkes og registreres i objektdatabasen BaneData.

Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til dokument nummer TE.807900: Dokumentasjon fagområde Tele, Merking og registrering av utstyr, Retningslinjer.

7.2 Kabel

Dokument TE.807900 angir nærmere retningslinjer for merking av kabel.

7.3 Rom og bygninger med utstyr for ekomnett

TRV:02497

Merking av brannslukkesystem: Dør til rom hvor det er installert brannslukningssystem skal merkes med opplysning om hva slags brannslukningssystem som er installert.


8 Strømforsyning

8.1 Generelt

TRV:02509

RAM krav til strømforsyning: Systemet for strømforsyning til utstyr i ekomnett skal ha en tilgjengelighet som bidrar til å oppfylle RAM krav som følger av avsnitt 5 "RAMS" ovenfor.

TRV:02510

Modulære likerettere og omformere: Strømforsyningen skal ha en modulær oppbygging som på en enkel måte gjør det mulig å øke kapasiteten.

TRV:02511

Sentralisert overvåkning: For alle delsystemer innen strømforsyning skal det være sentralisert overvåkning basert på at relevante alarmer sendes til senter for dette overvåkingssystemet.

TRV:02512

Kabler og forlegning: Strømforsyning skal være utstyrt enten med kabler som er brannbestandige eller at kabler rutes gjennom beskyttet område med hensyn til brannbestandighet.

TRV:02513

Kabler i strømforsyningsanlegg: Kabling i systemet for strømforsyning skal være brannbestandige ihht følgende spesifikasjoner:

 1. Halogenfri i henhold til IEC 60754-1
 2. Røykfri i henhold til IEC 61034
 3. Ikke korroderende i henhold til IEC 60754-2
 4. Flammedempende i henhold til IEC 60332-1

TRV:02514

Underfordeling og distribusjon: I bygninger og rom med utstyr til ekomnett skal det være intern distribusjon av strømforsyning med separate fordelingstavler og sikringer.


8.2 Hovedstrømforsyning

TRV:02515

Normert forsyningsspenning: Utstyr til ekomnett og øvrig IKT utstyr for togfremføring skal forsynes med

 1. 230/400 V AC (50 Hz) og/eller
 2. 48 V DC
Serverbasert KV-IKT utstyr kan avhengig av konfigurasjon og applikasjonsanvendelse benytte fleksible avbruddsfrie forsyningsalternativer som tilfredsstiller RAM krav til tjenestene.

TRV:02516

Grensesnitt til kraftforsyning: Grensesnittet mellom hovedstrømforsyning, tilkoplet utstyr i ekomnett og IKT utstyr for togfremføring skal være i henhold til:

 1. ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (2011-12) for 48 V DC forsyning med en nominell spenning på 48 V DC
 2. ETSI EN 300 132-3 V2.1.1 (2012-02) for AC-forsyning opp til 400 V AC.


8.3 Reservestrømforsyning

Kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er utgangspunktet for de tekniske kravene til reservestrømsforsyning.

Fastsettelse av kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er beskrevet i bok 510 kap 9 : Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom

TRV:02517

Felles retningslinjer for reservestrømforsyning : Krav til reservestrømforsyningens utforming og kapasitet skal bygge på felles bestemmelser som listet i Tabell: Krav til reservestrømsforsyning på sted der det er et elektroteknisk rom utstyr for ekomnett.


9 Jording

TRV:07898

Felles retningslinjer for utjevning og jording: Jording av anlegg med utstyr til ekomnett skal utføres ihht retningslinjer fra Felles elektro , Prosjektering og bygging " - Jording og utjevning".


10 Godkjenning og kontroll

10.1 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

TRV:02518

Infrastrukturforvalters godkjenning: Valg av teknologi og systemtekniske endringer for ekomnett skal godkjennes av infrastrukturforvalter.

Med systemtekniske endringer menes endringer i
- design/teknologi
- operativsystem
- programvare
- struktur i styring og overvåking
- radiofrekvenser.
I forbindelse med levering av større og mer komplekse systemer, forutsettes at krav om garanti for funksjon for hele systemet blir vurdert.
For øvrig er krav og bestemmelser i forbindelse med godkjenning og kontroll gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 10 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, med unntak av underavsnitt 10.4 Systemendringer.

10.2 Godkjenning av leveranser

10.2.1 Installasjonskontroll

TRV:02525

Kontroll av installasjon: Det skal gjennomføres installasjonskontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Installasjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en godkjent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse. Som et minimum omfattes følgende av kontrollen:
- Dokumentasjon
- Enheter og underenheter, om nødvendig ned til komponentnivå
- Kabling, termineringer og eventuelle skjøter
- Strømforsyning og jording
- Merking.
Installasjonen godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.

10.2.2 Funksjonskontroll

TRV:02526

Funksjonskontroll: Det skal gjennomføres funksjonskontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Funksjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget fungerer i henhold til tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en omforent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse.
Funksjonen for anlegget godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.

10.2.3 Sluttkontroll

TRV:02527

Sluttkontroll: Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.

Sluttkontroll innebærer en kontroll av at systemet, i forbindelse med etablering av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg, fungerer i henhold til gjeldende funksjonskrav. Kontrollen gjennonføres i henhold til en omforent mal for protokoll.
Anlegget godkjennes på grunnlag av protokoller for gjennomført sluttkontroll, godkjent installasjonskontroll og godkjent funksjonskontroll.

11 Referanser

 1. Referansen er fjernet
 2. FOR 2011-12-07 nr 1206, Autorisasjonsforskriften
 3. ISO/IEC 7498, Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model
 4. EN 50129:2010, Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling
 5. EN 50125-3, Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: equipment for signalling and telecommunications
 6. IEC 60068-2, Environmental testing
 7. NEK EN 62305-1 Protection against lightning - Part 1: General principles
 8. TE.807900, Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr
 9. IEC 60754, Test on gases evolved during combustion of materials from cables
 10. IEC 61034, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions
 11. IEC 60332, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
 12. EN 300 132, Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment
 13. Håndbok for RAMS
 14. NS-EN ISO