Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner

< Overbygning‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 530/14)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger bygningstekniske og geometriske regler for

 • plattformer
 • nummerering av spor på stasjoner
Ved prosjektering av nye sporarrangementer, plattformer og plattformforlengelser må det tas hensyn til krav TRV:02519 i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Sikkerhetsavstand med hensyn til avstand mellom stoppskilt og sporets middel

2 Plattformer

2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant

Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant
Hp plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet
A0 avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet
Ai/Ay horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve
Hi/Hy vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform

TRV:03949

For plattformer mot rettlinje skal horisontal avstand fra spormidt til plattformkant være i henhold til Tabell: Plattformhøyder og avstand - rett linje.

Tabell: Plattformhøyder og avstand - rett linje
Plattformtype Hp [mm] A0 [mm]
Lav 550 1680
Høy 760 1680
Universelt utformet plattform forutsetter 760mm plattformhøyde. Tilgjengelig plattform oppnås med 550 mm plattformhøyde

TRV:03950

Ved bygging av ny plattform og ved ombygging av eksisterende plattform skal det benyttes 760 mm plattformhøyde.

TRV:03952

Byggetoleranser for plattformer er gitt i Tabell: Byggetoleranser for plattformer.


Tabell: Byggetoleranser for plattformer
Plattformtype Toleranse i side [mm] Toleranse i høyde [mm]
Lav - 10, + 20 - 20, + 20
Høy - 10, + 10 - 20, 0
Høydeforskjell mellom to nærliggende plattformelementer, eller andre fuger på plattformen, skal tilfredsstille krav TRV:08067 i Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal

TRV:08304

Overgang mellom to ulike plattformhøyder skal anlegges med maksimal stigning på 2% i plattformens lengderetning.

TRV:03953

Ved utforming av plattformen skal det sikres god drenering.

TRV:03954

For lasteramper mot rettlinje skal horisontal avstand være i henhold til Tabell: Rampehøyder og avstand - rett linje.

Større avstand fra spormidt er nødvendig når det er KP eller OB i nærheten av plattformen, eller når det er en sporveksel foran plattformen/rampen. Se Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver - figur 3

Spor med overhøyde

Størrelsen Ai, Hi, Ay og Hy bestemmes ved hjelp av beregningsunderlag gitt i Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver og regler for kurveutslag, jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt.

Tabell: Rampehøyder og avstand - rett linje
Rampetype Hp [mm] A0 [mm]
Ramper mot togspor 700-1400 2240
Ramper mot depotspor 350-1180 1700
Vanlige lasteramper 1100 1700
Godshusramper 1180 1700
Ramper hvor det behandles varme- eller kjølegods som fremføres i vogner med utoverslående dører 1150 1700

TRV:03955

Ved prosjektering av plattformer i kurve skal det tas hensyn til avstanden som vil oppstå mellom togsett og plattformkant. Dersom plattformer må anlegges i så krappe kurver at denne avstanden oppleves som for stor for det aktuelle togmateriellet, bør ekstra tiltak iverksettes individuelt. Slike tiltak kan være:

 • fallrist langs plattformkant
 • kameraovervåking

2.2 Plattformlengde

TRV:03956

Plattformlengde skal være i henhold til Tabell: Plattformlengde.


Tabell: Plattformlengde
Plattformtype Dimensjonerende toglengde [m] Plattformlengde [m]
Normale krav Minstekrav
Nærtrafikk utenom østlandsområdet 110 175 110 1
Nærtrafikk i østlandsområdet 220 250 220
Regionekspress (Intercity) trafikk 330 350 4
Fjerntrafikk 280-350 2 280-350 2 220 3
Baner spesielt bygget for høyhastighetstog 400 400


Differanse mellom plattformlengde og dimensjonerende toglengde skal ivareta mulighet for at togene effektivt skal kunne stoppe med minst mulig tidstap. Ingen eller liten differanse mellom tog- og plattformlengde medfører tidligere/saktere nedbremsing for å sikre at alle dører kommer innenfor plattformlengden.
1) For plattformer med trafikk avgrenset til én eller få bestemte materielltyper, kan kortere plattformer enn 100 m etableres og opprettholdes så lenge alminnelig av- og påstigning til tog kan gjennomføres.
2) Lengde på plattform tilpasses den til enhver tid gjeldende fjerntogsstrategi. Ansvaret for en slik strategi er tillagt Jernbanedirektoratet.
3) For stasjoner med begrenset trafikkgrunnlag kan plattformlengde reduseres til minimum 220 meter
4) Plattformlengde kan reduseres til 250 meter for å tilpasse til dagens trafikk, dersom det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av plattformlengde til 350 meter.

TRV:03957

For tilfellet 1) og 3) i Tabell: Plattformlengde skal konsekvensen av redusert plattformlengde mht. infrastrukturkapasitet på banen/strekningen vurderes og dokumenteres.

TRV:03958

For tilfellene 1), 2) og 3) i Tabell: Plattformlengde skal tiltak for å kompensere for økt risiko ved kortere plattform dokumenteres.

2.3 Spor mot plattformer

TRV:03959

I henhold til Jernbaneinfrastrukturforskriftens § 3-4 skal nye plattformer ikke legges i kurve med radius under 2000 meter.

TRV:03960

Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot ny del av plattform ha radius ≥ 300 m

TRV:03961

Plattform mot kurvens ytterside bør unngås på grunn av siktforhold. Dersom plattform i ytterkurve er påkrevd og siktforholdene samtidig redusert skal plattformen utrustes slik at føreren, evt. i samarbeid med ombordpersonalet, har oversikt langs hele toget ved av- og påstigning

TRV:03962

Sporets overhøyde skal ikke overstige 80 mm (nye baner) / 130 mm (eksisterende baner)

TRV:03963

Sporveksler bør unngås. På stedet der sporveksler ikke kan unngås vises det til figur 3 i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver.

TRV:03964

Sporene skal ikke ha større stigning/fall enn 12,5 ‰.

TRV:03965

Der det planlegges for skjøting og deling av passasjervogner, med eller uten egen trekkraft, skal stigning/fall ikke overstige 2,5 ‰.

Det vises for øvrig til Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver, samt avsnitt Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant.

2.4 Tillatt hastighet for passerende tog

TRV:03966

Største tillatte hastighet for tog som passerer plattform er begrenset av bredden av Sikkerhetssone og Varsling av passerende tog.

TRV:03967

Ved hastighet mellom 200 < V ≤ 230 km/h skal det settes opp fysisk barriere i form av gjerdeelementer 2,0 m fra plattformkant i hele plattformens lengde utenfor sikkerhetssonen.

 1. Utførelse: Utfyllende krav til plattform, gjerde og skilting er gitt i vedlegg Gjerde på plattform med høy hastighet.
 2. Utførelse: Plattform skal være utstyrt med varme og/eller tak som sikrer at snørydding ikke er nødvendig hverken i sikkerhetssone eller oppholdssone.
 3. Utførelse: Plattformhøyde skal være 760 mm.
Området bak gjerdet (i sikker sone) er definert som oppholdssone. Her gjelder krav til bredde og avstander til faste objekter gitt i Oppholdssone og Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen

TRV:07962

Det skal ikke bygges plattform langs spor med tillatt hastighet over 230 km/h.

2.4.1 Varsling av passerende tog

TRV:03968

Passerende tog skal varsles visuelt og med høyttaler i henhold til Tabell: Varsling av passerende tog.

Visuell varsling utføres normalt vha. stasjonens toganviseranlegg.


Tabell: Varsling av passerende tog
Tillatt hastighet [km/h] Visuell varsling Varsling med høyttaler
V ≤ 50 - -
50 < V ≤ 140 Ja -
v > 140 Ja Ja

2.5 Atkomst til plattform

TRV:03969

Plattformer skal være tilgjengelige for snøryddingsutstyr.

TRV:03970

Fri høyde under samtlige konstruksjoner på plattformen skal være minimum 2,70 m.

TRV:03971

Fjerntogplattformer skal være tilgjengelige for bagasjetraller og mindre postbiler. Ved store stasjoner kreves planskilt atkomst for disse.

TRV:03972

For atkomst til plattform skal tiltak i Tabell: Tiltak for plankryssing ved stasjoner med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av Figur: Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time legges til grunn.

TRV:03973

Krav til utforming av personovergang er gitt i Planoverganger#Plattformatkomst i plan

TRV:03974

Krav til utforming av mekanisk stengsel er gitt i Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Samtidige togbevegelser fastsetter betingelser for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger.


Tabell: Tiltak for plankryssing ved stasjoner
Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde Tiltak for stasjoner uten samtidige togbevegelser Tiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser
grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner)
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler.
  • Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform eller mellomplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
gult område (tiltak som skal utføres i tillegg til tiltak i grønt område)
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg
  • Unntak: bomanlegg kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform eller mellomplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
rødt område *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes
Figur: Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time
Antall av- og påstigende gjelder antall personer på den plattformen som betinger kryssing av sporet for å komme til/fra plattform.

Når adkomsten krysser bare ett spor og gir adkomst bare til én plattform, skal ikke tog som passerer i tidsrom hvor det ikke ventes tog med passasjerutveksling som krever bruk av adkomsten, tas med i beregningsgrunnlaget.

Eksempler på kryssinger som ikke skal regnes med:

 • Kryssing mellom to tog uten passasjerutveksling
 • Kryssing mellom et tog med passasjerutveksling og et tog uten passasjerutveksling når toget med passasjerutveksling kjøres til den plattformen som ikke benytter adkomsten.

Med dimensjonerende time menes den timen i henhold til ruteplan som har flest kryssinger, og antall av- og påstigende, ved stasjonen. Det vil si at ekstra togavganger i forbindelse med arrangementer, høytider o.l. som ikke er oppgitt i ruteplan, ikke skal regnes med.

2.5.1 Ledelinjer

TRV:03975

Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i Figur: Ledelinjer på plattform.

TRV:03976

Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen.

For utforming av ledelinjer på øvrige områder av stasjonen / holdeplassen se Stasjonshåndboken 2-1-helhetlig-ledesystem.

Figur: Ledelinjer på plattform

2.6 Plattformbredde

Plattformbredde er summen av sikkerhetssone og oppholdssone. I sikkerhetssonen er det kun tillatt for reisende å oppholde seg når tog har stoppet for av- og påstigning. I oppholdssonen er det tillatt for reisende å oppholde seg.

TRV:03977

Minste plattformbredde skal være 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform.

TRV:03978

I tillegg skal plattformen tilfredsstille krav til sikkerhetssone og oppholdssone. For mellomplattform kan bredde avtrappes til min. 2,5 meter ved plattformendene.

2.6.1 Sikkerhetssone

Sikkerhetssonen (Si) utgjør den del av plattformen som er nærmest sporet. Sikkerhetssonen varsler fare ved opphold når tog ikke har stoppet for av- og påstigning. Sikkerhetssonen er en del av gangforbindelse til toget når tog har stoppet for av- og påstigning.

TRV:03979

Bredden av sikkerhetssonen skal være i henhold til Tabell: Bredde av sikkerhetssone.


Tabell: Bredde av sikkerhetssone
Tillatt hastighet [km/h] Si [m]
V ≤ 50 0,5
50 < V ≤ 140 1,0
140 < V ≤ 200 1,5
V > 200 2,0 + fysisk barriere

TRV:03980

Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje 1.

TRV:03981

Plattformkanten skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje.

TRV:03982

Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer.

1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen.

TRV:03983

Sikkerhetssonen skal være fri for hindringer.

2.6.2 Oppholdssone

Oppholdssonen utgjør den del av plattformen som ikke er sikkerhetssonen.

TRV:03984

Bredde av oppholdssonen skal bestemmes ved å summere nedenstående faktorer.

 • minimumsbredde = 1,8 m
 • tilleggsbredde for kjøretøy med leveranser til togene = 1,0 m
 • tilleggsbredde for reisende (forhøyes opp til nærmeste halve meter) = n/200 m,

for n<50 settes n = 0

n = en prognose for maksimalt antall samtidig personer på plattform.

TRV:03985

Breddekravene skal oppfylles i en lengde av minst 200 m, med unntak av gangplass for reisende som skal oppfylles langs hele plattformen.

TRV:03986

Ved plattformender får bredden minskes med maks. 2 m, dog ikke ved plattformovergang eller trappehus.

Maskinell snørydding legges ikke til grunn for nødvendig bredde på oppholdssonen.


2.6.2.1 Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe

TRV:03987

På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).

TRV:03988

midtplattform og mellomplattform hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).

Breddekrav til rullestolrampe gjelder ikke ved plattformender.

2.6.3 Minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen

TRV:03989

Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 2,0 m
 • 2,5 m når trafikk med servicebil forekommer

TRV:03990

Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, kan plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:

 • 1,5 m
 • 2,0 m når trafikk med servicebil forekommer

2.7 Plattformender

2.7.1 Merking av plattformender

TRV:03991

Plattformender skal merkes både visuelt og taktilt

2.7.2 Avfasing av plattformendene

TRV:03992

Plattformkanten skal avfases med minst 50 mm i endene av plattformen.

TRV:03993

Avfasingen fra opprinnelig bredde skal ha en stigning på 1:40 eller mindre (dvs. 2 m lengde eller mer).

Avfasing av plattformkant

2.8 Plattformens tverrprofil

TRV:03994

Nye plattformer skal bygges med 2 % fall fra plattformkant.

TRV:03995

Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2 % fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.

TRV:03996

Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.

2.9 Nødvendig avstand til kontaktledning

TRV:03997

Minimumavstander fra plattform og konstruksjoner på plattform til kontaktledning skal ivareta krav gitt i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

3 Krysningsspor

Godsstrategi utgitt av Jernbanedirektoratet i 2019 (Godsstrategi-hovedrapport-2-2.pdf) og nye effektpakker setter mål for kapasitet med hensyn til toglengder for godstransport.

TRV:00200

Nye krysningsspor skal ta utgangspunkt i en dimensjonerende toglengde i henhold til i henhold til TABELL:Krav til dimensjonerende toglengde for krysningsspor

Allerede pågående krysningsspor der hvor det medfører store økonomiske og tidsmessige overskridelser av å endre lengde, skal bygges iht. pågående planer.

Tabell: Krav til dimensjonerende toglengde for krysningsspor
Strekning Dimensjonerende toglengde (m)
Bergensbanen 640
Dovrebanen 650
Nordlandsbanen 600
Sørlandsbanen 650
Kongsvingerbanen 740
Østfoldbanen 740
Ofotbanen 750

TRV:00201

Krysningsspor skal bygges med samtidig innkjør.

4 Nummerering av spor på stasjoner

TRV:03998

Spor på stasjoner skal nummereres med arabiske tall.

TRV:03999

To spor innen samme stasjon skal ikke ha samme nummer.

TRV:04000

Nummereringen bør følge retningslinjene under.

 • Parallelle spor i samme sporgruppe gis fortløpende nummer med laveste nummer for sporene nærmest stasjonsbygning/plattform
 • Spor med km-retning fra Oslo gis de laveste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor
 • Spor med km-retning til Oslo gis de høyeste nummer på strekninger med dobbeltspor/4 spor

TRV:04001

Togspor skal nummereres med lavere nummer i forhold til skiftespor

 • Ved flere sporgrupper innen stasjonen foretas nummereringen – bortsett fra togsporgruppa – fra den ende av stasjonen som ligger nærmest Oslo
Eksempel på nummerering av stasjonsspor på enkeltsporet strekning
Eksempel på nummerering av stasjonsspor på dobbeltsporet strekning
Eksempel på nummerering av stasjonsspor på strekning med 4 spor

For nummerering av sporveksler, se Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

5 Vedlegg

Plattformer og lasteramper mot spor i kurver

Utforming av sikkerhetssone på plattformer

Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

Gjerde på plattform med høy hastighet

 1. Skiltet "Stopp ved planoverganger" benyttes ikke ved bruk av veisikringsanlegg
 2. Minimumskrav om mekanisk stengsel vil være oppfylt ved bruk av automatisk bomanlegg.