Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer

< Overbygning‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 530/11)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omhandler krav til prosjektering av sporkonstruksjoner på bruer med og uten gjennomgående ballast.

Ved temperaturendringer kan lengdeendringer i brukonstruksjonen føre til store langsgående tilleggskrefter i skinnene. Likeledes kan sporet overføre store langsgående krefter til brukonstruksjonen som følge av temperaturendringer og pga. oppbremsing og akselerasjon fra det rullende materiell. Spor på bruer må derfor konstrueres slik at kraftoverføringene mellom spor og brukonstruksjon begrenses.

2 Spor på bruer med gjennomgående ballast

For traubruer settes det krav til sporets forskyvning, traubunnens bredde samt avstand til innerkant. Krav for nye bruer er gitt i Bruer/Prosjektering og bygging.

TRV:03472

På bruer med gjennomgående ballast anvendes samme sporkonstruksjon som i sporet på begge sider av brua bortsett fra at betongsviller skal ha svillematter og at det avhengig av bruas lengde skal påmonteres ledeskinner.

TRV:03473

Sporveksler skal ikke plasseres på bruer med bevegelig lager.


2.1 Ballastprofil

TRV:03474

På bruer skal det anvendes ballastprofil i henhold til Ballast#Profiler på hardt underlag

2.2 Sviller

TRV:03475

Betongsviller på bruer med lengde > 30 m, og som ikke tilfredsstiller kriterier i TRV:03483, skal ha ekstra anker for feste av ledeskinner og svillematter, se Sporkonstruksjoner, brusviller

TRV:03476

Det skal benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,15 N/mm3 gjennom hele bruen og i en lengde på minimum 3/4 x v (m/s) x 0,5 (s) på hver side av bruen.

  • Unntak: På baner med aksellast >24 tonn skal det benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,25-0,30 på bruer som ikke krever bruk av ledeskinner.

2.3 Ledeskinner

TRV:03477

På bruer med gjennomgående ballast, teoretisk spennvidde større enn 30 m og som ikke tilfredsstiller kriterier i TRV:03483, skal det være ledeskinner med profil 49E1. På bruer med kjøreskinner i profil 60E1 kan også ledeskinner i profil 54E3 anvendes.

TRV:03478

Ledeskinner skal være lasket med åpne skjøter der avstanden mellom to skjøter ikke overstiger 40 m.

TRV:03479

Ved alle bevegelige lager skal det anordnes ekspansjonsåpning i ledeskinnene som vist i avsnitt Ekspansjonsåpning.

TRV:03480

Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.

TRV:03481

Ledeskinnene festes til svillene med Pandrol PR eller e-fjærer med unntak av avslutningspartiet. Her brukes skruefeste med klemplater på en underlagsplate pr. sville der underlagsplaten festes i svillene med to innstøpte plastdybler sdü9, (se Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner).

TRV:03482

Ved prosjektering av ledeskinner skal det tas hensyn til evt. baliser som skal monteres i sporet. Signal/Bygging/ATC beskriver baliseplassering i ledeskinner.

TRV:03483

Det er ikke nødvendig å anvende ledeskinner dersom brua oppfyller følgende kriterier:

2.4 Glideskjøter

TRV:03484

På betong- og samvirkekonstruksjoner med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 120 m skal det være glideskjøt.

TRV:03485

På stålbruer med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 90 m skal det være glideskjøt.

TRV:03486

Hvilken type glideskjøt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring, ΔD maks, over ekspansjonslengden D. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser glideskjøter med hovedmål som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging.

Lengdeendring over dilatasjonslengden


Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast
Betegnelse Skinneprofil ΔD maks A (mm) B (mm) J (mm) L (mm) Tegn. nr. Artikkel nr.
GL-60-200B 60E1 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800174 114121
GL-60-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 KO-800173 109466
GL-60-1200B ± 600 mm 9150 10202 3975 19352 KO-800172 109467
GL-60-1800B ± 900 mm 9450 10202 4125 19652 KO-800170 115021
GL-54-200B 54E3 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800175 114123
GL-54-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 KO-800176 114124

Montering og vedlikeholdsmanual for glideskjøter: KO-070356

TRV:03487

Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser standard glideskjøter for bruk i Bane NOR med hovedmål.

TRV:03488

Ved behov for glideskjøter for lengre ekspansjonslengder kan dette anskaffes på grunnlag av Technical specification - Expansion devices.

Figur: Glideskjøter hovedmål
Glideskjøt leveres ferdig montert på sviller, hvor man kan velge mellom å få skjøten levert i en del eller delt i to deler (A-del og B-del).

2.4.1 Plassering av glideskjøter

TRV:03489

Plassering av glideskjøter: Glideskjøtene skal plasseres ved det bevegelige lageret.

TRV:03490

Der det er to bevegelige lager etter hverandre plasseres glideskjøten på det lengste bruspennet.

På Figur: Plassering av glideskjøter er vist prinsippskisser for plassering av glideskjøter på bruer.

Figur: Plassering av glideskjøter

D = ekspansjonslengde = summen av brulengder hvis lengdevariasjon ved temperatur og belastning utløses gjennom bevegelige lagre på samme sted

G = glideskjøtkonstruksjon

TRV:07817

Glideskjøter bør plasseres på rettlinje. Avstand til kurvepunkt bør være minimum 15 meter.

Ved glideskjøt i kurve eller overgangskurve må skjøten spesialtilpasses. Vedlikehold av sporgeometri blir enklere om glideskjøten ligger på rettlinje.

TRV:08230

Glideskjøt skal ikke plasseres i horisontalkurve med radius mindre enn 250 meter.


TRV:08231

Glideskjøt skal ikke plasseres i vertikalkurve med radius mindre enn 10 000 meter.


Glideskjøtens stedsangivelse med kilometer legges normalt til landkaret i konstruksjonsfugen hvor glideskjøten er plassert. I de tilfellene hvor glideskjøten er plassert mellom to spenn ute på en bru, legges stedsangivelsen med kilometer til brufugen mellom spennene, på enden til spennet som ligger nærmest kilometreringens nullpunkt.

3 Spor på stålbruer uten ballast

3.1 Generelle regler

TRV:03491

På bruer hvor det ikke er anordnet ballast skal det ved sporfornyelse og nyanlegg anvendes skinneprofil 49E1 eller større.

TRV:03492

Skinneprofilet skal være likt eller større enn skinneprofilet i sporet på begge sider av brua.

TRV:03493

Sporveksler skal ikke plasseres på stålbruer uten ballast.

TRV:03494

Skinneskjøter på stålbruer og i de tilsluttende spor skal ikke ligge nærmere bruas teoretiske opplagerpunkter på landkarene enn 2 m. Glideskjøtkonstruksjonene kan dog ligge nærmere opplagerpunktene.


3.1.1 Stålbruer med ekspansjonslengde D > 100 m

TRV:03495

Det skal være glideskjøtkonstruksjon ved bruas bevegelige lager.

TRV:03496

Det skal anvendes normal fjærende befestigelse hvor skinnene følger stålkonstruksjonens bevegelse ved temperaturvariasjoner og togbelastning.

TRV:03497

Når de tilsluttende spor på en eller begge sider av brua er helsveist, gjelder spesielle regler, jf.Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor

3.1.2 Stålbruer med ekspansjonslengde 10 m < D ≤ 100 m

TRV:03498

Det skal ikke anvendes glideskjøtkonstruksjoner.

TRV:03499

Det skal derfor anvendes en befestigelse som tillater en lengdebevegelse av skinnene uavhengig av bruas bevegelse (se Sviller).

TRV:03500

Helsveising tillates bare når brua befinner seg i et helsveist spor som på begge sider av brua har en lengde på minst 150 m regnet fra nærmeste landkar.

3.1.3 Stålbruer med ekspansjonslengde D ≤ 10 m

TRV:03501

Det skal anvendes samme skinnebefestigelse som i de tilsluttende spor.

TRV:03502

Det skal ikke legges skinneskjøter på brua.

TRV:03503

Når brua befinner seg i et helsveist spor skal en evt. overgang til lasket spor ikke ligge nærmere enn 150 m fra brua.

3.2 Glideskjøter

TRV:03504

På stålbruer uten ballast med ekspansjonslengde over 100 m skal det normalt være glideskjøt. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer angir glideskjøtkonstruksjoner med hovedmål som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.


Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer
Betegnelse Skinneprofil ΔD maks A (mm) B (mm) J (mm) L (mm) Tegn. nr. Artikkel nr.
GL-60-200T 60E1 ± 100 mm KO-701269 115022
GL-54-200T 54E3 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 KO-800177 109468
Se Figur: Glideskjøter hovedmål for forklaring til hovedmål

TRV:03505

Glideskjøter skal plasseres i henhold til "Plassering av glideskjøter"

TRV:03506

Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices

3.3 Sviller

3.3.1 Bruer med enkle bærere

TRV:03507

Sviller og svilledeling på stålbruer med enkle bærere skal være i henhold til Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere.

TRV:03508

Svillene skal ligge godt an på bærebjelkene og utboring for naglehoder skal utføres så nøyaktig at svillenes anleggsflate ikke minskes unødvendig.

TRV:03509

Overkanten av svillene skal ligge i flukt med hverandre.

TRV:03510

Alle sviller skal festes med to hakebolter til bærebjelkene.

TRV:03511

Over enden av svillene skal det monteres 48x123 impregnerte planker som festes med bolter Ø16 til svillene.

TRV:03512

I skarpe kurver skal svilleavstanden forminskes eller svilledimensjonen økes.

Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere


Sviller på stålbruer med enkle bærere
Avstand mellom bærebjelkene e ≤ 1800 mm e > 1800 mm
Svilledeling Etter Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere Skal bestemmes for hvert tilfelle
Svilletype Brusville 230x230 Brusville 230x230
Svillelengde 2500 mm 2700 mm

3.3.2 Bruer med tvillingbærere

TRV:03513

Sviller og svilledeling på stålbruer med tvillingbærere skal være i henhold til Tabell: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker.

TRV:03514

Svillene skal ligge godt an på bærebjelkene og utboring for naglehoder skal utføres så nøyaktig at svillenes anleggsflate ikke unødvendig minskes.

TRV:03516

Overkanten av svillene skal ligge i flukt med hverandre.

TRV:03517

Alle sviller festes med to hakebolter til bærebjelkene.

TRV:03518

Over enden av svillene monteres impregnert justert trevirke J 48x123, som festes med bolter Ø16 mm til svillene.

Figur: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker


Tabell: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker
Avstand mellom tvillingbjelkene, t (se Figur: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker) t ≤ 400 mm 400 mm< t ≤ 500 mm t ≥ 500 mm
Svilledeling Etter Figur: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker Etter Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere Bestemmes for hvert tilfelle
Svilletype Type X Brusville 230x230 Brusville 230x230
Svillelengde 2500 mm 2700 mm 2700 mm

3.4 Befestigelse

På stålbruer uten ballast skiller vi mellom to prinsipper for befestigelse:
  • befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand (underlagsplate med fjærfeste)
  • befestigelse som tillater fri lengdebevegelse av skinnene relativt til svillene
Hvilken type befestigelse som skal benyttes er avhengig av bruas ekspansjonslengde og om det benyttes glideskjøt eller ikke.

TRV:03519

Tabell: Glideskjøt og befestigelse på stålbruer viser anvendelse av glideskjøt og befestigelse på stålbruer med forskjellig ekspansjonlengde.


Tabell: Glideskjøt og befestigelse på stålbruer
ekspansjonslengde D < 10 m 10 m < D < 100 m D > 100 m
Glideskjøt Nei Nei Ja
Skinnebefestigelse Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 1) Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 2)
  1. Det forutsettes at underlagsplate med fjærfeste benyttes i tilsluttende spor på begge sider av brua og at sporene er lagt i pukkballast. Dersom dette kravet ikke er oppfylt benyttes befestigelse som tillater fri lengdebevegelse.
  2. Dersom de tilsluttende spor på land ikke er forsynt med underlagsplater med fjærfeste skal skinnene sikres mot skinnevandring ved hjelp av skinnestoppere.

3.4.1 Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand

TRV:03520

Det skal benyttes samme befestigelse som på tresviller i sporet for øvrig.


Befestigelse som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Pandrol e Skinneprofil Underlagsplate Fjær Mellomlegg Svilleskrue
Betegnelse 49E1/54E3 Sk 3049 Pandrol FC1501 Fastclip PU 10x175x160 SK 1086
F.nr. 103.049.190 103.203.010 103.101.590 104.101.310

Figurer / tegninger av befestigelsessystemet og komponentene finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner og Vedlegg/Befestigelse.


Befestigelse som for øvrig forekommer i eksisterende spor
Hey-Back Skinneprofil Underlagsplate Fjær Mellomlegg Svilleskrue
Betegnelse 35kg/NSB40 Sk 695 HBFJ35 2x160x110 Sk 1086
F.nr. 103.035.03 103.201.01 103.101.16 104.101.31
Betegnelse S41/49E1 Sk 691 HBFJ49 2x170x125 Sk 1086
F.nr. 103.035.03 103.201.01 103.101.15 104.101.31
Betegnelse 54E3 Sk 691 HBFJ54 2x170x125 Sk 1086
F.nr. 103.035.03 103.201.01 103.101.15 104.101.31

Figurer / tegninger av befestigelsessystemet og komponentene finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner og Vedlegg/Befestigelse.

3.4.2 Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse

TRV:03521

Det skal benyttes befestigelse av typen Pandrol Railfree.


Befestigelse som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Pandrol Railfree Skinneprofil Underlagsplate Fjær Anleggsplate Svilleskrue
Betegnelse 49E1/54E3 Sk 3131 Pandrol e2071 Sk 3134 Sk 1086
F.nr. 103.049.18 103.201.73 103.201.63 104.101.31

Sammenstilling Figur: Pandrol Railfree befestigelse. Figurer / tegninger av befestigelseskomponentene finnes i vedlegg 6.d.

Figur: Pandrol Railfree befestigelse


Befestigelse som for øvrig forekommer i eksisterende spor
Klemplate/kile Skinneprofil Underlagsplate Klemplate / kile Svilleskrue
Betegnelse 49E1/54E3 Ribbeplate Sk 3039 Kpo B9 Sk 1086
F.nr. 104.101.31
Betegnelse 49E1/54E3 Bøyleplate Sk 463 Spesialkile Sk 1615 Sk 1086
F.nr. 103.049.04 103.201.47 104.101.31
Betegnelse 35 kg Bøyleplate Sk 476 Slipt kile Sk 476 Sk 1086
F.nr. 103.035.02 103.201.41 104.101.31

3.4.3 Befestigelse for støydemping på bruer uten ballast

På bruer uten ballast med spesielle krav til støydemping kan spesielle sporkonstruksjoner med ekstra vertikal fleksibilitet anvendes. 3 ulike utgaver av Pandrol VIPA hvor ekstra vertikal fleksibilitet er bygd inn i en dobbel underlagsplate er vist i Vedlegg/Sporkonstruksjoner.

3.5 Ledeskinner

TRV:03522

På alle stålbruer med samlet lengde over 10 m skal det være ledeskinner. Utskiftede og kappede skinner kan benyttes.

TRV:03523

For bruer med kjøreskinner opp til profil 49E1 skal det benyttes skinner med samme profil som kjøreskinnene på brua.

TRV:03524

For bruer med kjøreskinner som har større profil enn 49E1, skal det benyttes 49E1 skinner.

TRV:03525

Ledeskinnene skal legges direkte på svillene og festes med to svilleskruer til hver sville (Figur: Ledeskinner).

TRV:03526

Ledeskinnene skal skjøtes med vanlige lasker.

TRV:03527

Ledeskinnene skal føres minst 10 m forbi landkarene ved begge ender av brua og avsluttes i en spiss.

TRV:03528

Avslutning av ledeskinner med profil 49E1 skal beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.

TRV:03529

Avslutning av ledeskinner med mindre profil enn 49E1 skal beskyttes med oppkjørsplanke.

Figur: Ledeskinner

3.5.1 Ekspansjonsåpning

TRV:03530

Ekspansjonsåpninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i mellomrommet mellom de to sviller hvor bevegelsen foregår.

TRV:03531

Ved ekspansjonsåpningen skal det ikke benyttes lasker.

TRV:03532

Plassering av ekspansjonsåpninger skal være i henhold til Fig.7.

TRV:03533

Størrelsen av ekspansjonsåpningen (d), avhengig av skinnetemperaturen og ekspansjonslengden (D) er gitt i Tabell: Dilatasjonsåpning for ledeskinner.


Tabell: Ekspansjonsåpning for ledeskinner
Skinnetemp. (0C) +25 + 20 +15 + 10 +5 0 -5 -10 -15
d (mm) 0,76xD 0,82xD 0,88xD 0,94xD D 1.06xD 1,12xD 1,18xD 1,24xD

Eksempel : Ved skinnetemp. = 15 0C og D = 125 m blir d = 0,88 x 125 = 110 mm.

Ekspansjonsåpninger for ledeskinner

3.6 Landkarkonstruksjon

TRV:03534

Landkarsvillene skal ha godt anlegg på murverk eller betong og festes med to bolter med Ø24 mm.

TRV:03535

Svilleavstanden A, se Figur: Landkarkonstruksjon, skal ved faste opplagerpunkter være mindre enn den største tillatte svilleavstanden for den aktuelle overbygningsklassen, se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav

TRV:03536

Det skal anvendes elastiske sviller av tre- eller komposittmateriale på landkar.

Figur: Landkarkonstruksjon

3.7 Spor i kurver

3.7.1 Spor med overhøyde på stålbruer

TRV:03537

Ved bruer med spennvidde inntil ca. 10 m skal overhøyden tilordnes ved å legge stålkonstruksjonen i skråstilling tilsvarende overhøyden.

TRV:03538

For spor med overhøyde på stålbruer bør det anvendes skråskjærte brusviller for å gi sporet nødvendig overhøyde. Tykkelsen på hver enkelt sville tilpasses for å bygge opp overhøyden i overgangskurver.

TRV:03539

Alternativt kan overhøydeklosser av impregnert tre brukes for å gi sporet nødvendig overhøyde. Sporkonstruksjon med overhøydeklosser er vist på Figur: Sporkonstruksjon på stålbruer.

TRV:03540

Bredde av klossene skal være minst 165 mm.

TRV:03541

Stigningen skal være 1: N = 1: (1500/h)

TRV:03542

Når overhøyden er mindre enn 20 mm skal overhøydeklossene erstattes av en stålplate som felles inn i svillen.

TRV:03543

Tykkelsen t på stålplaten skal være lik eller større enn (h+3) mm.

TRV:03544

Stålkiler skal legges under underlagsplatene til indre skinne for å gi denne riktig helning mot spormidt.

Stålkile er vist på Figur: Stålkiler til sporkonstruksjon på stålbruer. Helningen bestemmes også ved fallretningen til underlagsplatene. Tabell: Stålkiler og overhøydeklosser/stålplater i sporkonstruksjoner på stålbruer viser stålkilenes stigning og fallretning, samt underlagsplatenes fallretning, avhengig av overhøyden.

Figur: Sporkonstruksjon på stålbruer
  1. S = den foreskrevne sporutvidelse
  2. Når overhøyden er mindre enn 40 mm avsluttes klossen etter den stiplete linjen. Den ene skruen (Sk 357) faller da bort.
  3. Hullene i overbygningsklossen bores med samme diameter som bolter (16 mm) og svilleskruer (23 mm)


Tabell: Stålkiler og overhøydeklosser/stålplater i sporkonstruksjoner på stålbruer
Overhøyde h (mm) Stålkilenes stigning Fallretning for stålkiler Fallretning for underlagsplate (Indre skinne) Overhøydeklossen / Stålplatens tykkelse T / t (se Figur: Sporkonstruksjon på stålbruer)
h < 20 Stålkiler brukes ikke - Mot spormidt (normalretning) t ≥ h+3 mm
20 ≤ h ≤ 75 h/1500 Fra spormidt Mot spormidt (normalretning) T = h + 12 (mm)
75 < h ≤ 130 (150 - h)/1500 Mot spormidt Fra spormidt (snudd 1800) T = h + 12 (mm)
h > 130 Stålkiler brukes ikke - Fra spormidt (snudd 1800) T = h (mm)
Figur: Stålkiler til sporkonstruksjon på stålbruer


Stålkiler til overbygningskonstruksjon på stålbruer
Skinneprofil Underlagsplater Mål (mm) for stålkiler (se Figur: Stålkiler til overbygningskonstruksjon på stålbruer)
Type Betegnelse b l c d
35 kg Hey - Back Sk 695 150 310 30 65
49E1/54E3 Hey-Back Sk 691 160 350 25 80
Pandrol Sk 3131 160 393 28 80

3.7.2 Plassering av spor i kurver på stålbruer

TRV:03545

Beliggenheten av sporets midtlinje i forhold til bruaksen skal utføres etter Figur: Plassering av sporets midtlinje.

TRV:03546

Anordning av overgangskurver på bruer skal bestemmes i hvert enkelt tilfelle.

For eksisterende bruer kan det gjøres unntak fra ovenstående hvis tverrsnittet ikke tilfredsstiller minste tverrsnitt.

Figur: Plassering av sporets midtlinje

Forklaringer:

R = Kurveradius (m)

l = Bruas lengde (m)

f = Kurvens horisontale pilhøyde over bruas lengde

3.8 Bolter

TRV:03547

Figur: Bolter til sporkonstruksjoner på bruer viser bolter som skal anvendes til sporkonstruksjoner på stålbruer.

Figur: Bolter til sporkonstruksjoner på bruer


Innstøpte bolter på landkarsviller og splintbolter leveres i lengder på 370 mm og 460 mm. Hakebolter og bolter for feste av plank på svilleendene leveres i varierende lengder. Lengdene som forekommer er gitt i Tabell: Hakebolter.


Tabell: Hakebolter
L (mm) F.nr. Hakebolter
180 104.150.01
200 104.150.02
220 104.150.03
240 104.150.04
260 104.150.05
280 104.150.06
300 104.150.07
320 104.150.08
340 104.150.09
360 104.150.10
380 104.150.11
400 104.150.12
420 104.150.13
440 104.150.14
460 104.150.15
480 104.150.16
500 104.150.17