Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg

< Tele‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra 560/7)


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav til utvendige og innvendige kabelanlegg for telesystemer og -anlegg.

2 Funksjonskrav

TRV:00258

a) Kabler skal ha en mekanisk styrke som sikrer at kabelen ikke kvalitetsforringes ved forlegning eller ved fysiske påkjenninger i kabelens levetid.


TRV:00259

b) For fiberkabel skal det skilles mellom fiberkabel for transportnett/aksessnett og fiberkabel for lokale nett/spredenett for stasjoner og bygninger.


TRV:00260

c) For kobberkabel skal det skilles mellom langlinje kobberkabel med reduksjonsfaktor og kobberkabel for lokale nett/spredenett på stasjoner og bygninger.


2.1 Krav til fysiske egenskaper

TRV:00273

a) Telekabler skal være halogenfrie.

1. Kobberkabler som benyttes innendørs og i åpen forlegning i tunnel skal være brannhemmende i henhold til standarden EN 60332-1.

2.1.1 Fiberkabel for transport-/aksessnett

TRV:00275

a) Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for stamnett.

 1. Gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes for innkjøp av kabel.


TRV:00443

b) Søketråd: Der fiberkabel er forlagt ved pukksuging, pløyd eller gravd ned i bakken skal det installeres søketråd sammen med trekkerør.

 1. Utførelse: Søketråd bør legges med færrest mulige skjøter på strekningen.
 2. Utførelse: Ved skjøting skal veileder og dokumentasjonen fra leverandør av skjøteutstyret følges.
 3. Utførelse: Søketråd skal forlegges slik at den er tilgjengelig for påkobling i kummer
 4. Verifikasjon: Søketråden skal testes og verifiseres med forsøkspeiling som dokumenteres sammen med tilhørende føringsvei/kabelinfrastruktur.


TRV:00278

c) Antall fiber i kabel skal minimum være 144.

Enkelte prosjekterte anlegg som lokal fiber i tunnelanlegg vil kunne kreve stor fiberkapasitet. Det bør vurderes om vedlikeholdshensyn blir tilstrekkelig ivaretatt med høy grad av aggregering av fiber. Fiberkabel med kapasitet over 144 fiber medfører tidkrevende feilretting ved f.eks skjøting.

TRV:00279

d) Kabelen skal være metallfri.


TRV:00280

e) Fiberkabel for transport-/aksessnett skal termineres med SC/PC konnektorer.


TRV:00281

f) Skap for utstyr som terminerer fiberkabel i rom som er samlokalisert med andre jernbanetekniske fag eller eksterne partnere skal være låsbare.


TRV:00282

g) Dersom fiberkabelen deles med eksterne parter skal minimum 48 fiber reserveres for bruk av Bane NOR.


2.1.2 Fiberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

TRV:00283

a) Det skal benyttes metallfri single modus kabel

TRV:00284

b) Utvendig skal kabelen legges i rør.

TRV:00285

c) Innvendig skal kabel festes på kabelstige eller legges i plastkanal.


2.1.3 Kobberkabel langlinje

TRV:00286

a) Dersom det etter vurdering skal prosjekteres med langlinjekabel skal Bane NOR sin gjeldende rammeavtale for innkjøp av kobberkabel benyttes.

 1. Vurdering : i forbindelse med oppgradering av eksisterende kabelanlegg skal det vurderes om utfasing av langlinjekabel er formålstjenlig.
 2. Utførelse: Kabel skal ha reduksjonsfaktor og tråddiameter 0,9 mm.
 3. Utførelse: Kabelens skjerm skal jordes for hver kabelskjøt, jordspyd skal slås ned minimum 7 meter fra skinnegangen.
 4. Unntak: I tunneler skal armeringen ikke jordes.
Ved oppgradering av infrastrukturen legges ofte fiberkabel med tilgjengelig kapasitet for å erstatte forbindelser som tidligere ble håndtert av langlinjekabel.Omlegging av forbindelser til RTU styring , blokk styring og blokkindikeringssignaler samt nye prinsipper for nødfrakobling av kontaktledningsanlegg kan støtte opp under Bane NOR sin strategi for å redusere antallet langlinjekabler i bruk

TRV:00444

b) Måltallet for overgangsmotstand til jord skal være mindre enn 100 ohm.

 1. Vurdering : Der stedlige grunnforhold medfører at måltall for overgangsmotstand ikke er realiserbart for spesifikke skjøtepunkt skal øvrige sikkerhetsrelaterte tiltak som forlegningsmetode og anleggets totale jordingsegenskaper vurderes.
Langlinjekabler med gjennomgående kobberledere utsettes for induksjon fra kontaktledningsanlegget.

Spenningen som induseres i signallederne kan overstige grenseverdiene for hva som regnes som sikkert å berøre.

Ved arbeid på kabler gjelder derfor også sikkerhetsrelaterte krav som listet under Felles Elektro_Kabellegging og kabelkanaler_Vedlegg_b_Skjøting_og_terminering_av_kabel#Sikkerhet

2.1.4 Kobberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

TRV:00293

a) Det skal benyttes uskjermet eller skjermet kabel av kategori 5e eller høyere.

 1. Dersom det benyttes skjermet kabel skal denne jordes i forsyningsende, det skal kun jordes i en ende.


TRV:00295

b) Kobberkabel (kategori 5 og 6) skal ikke benyttes for kabellengder over 90 meter.


TRV:00296

c) I støyfylte miljøer (elektromagnetisk støy) eller ved videredistribusjon av signaler skal fiberkabel benyttes i stedet for kobberkabel.


2.2 Krav til transmisjonsegenskaper

2.2.1 Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel

TRV:01187

a) Krav til dempning i kabel med og uten skjøter skal være som listet i tabell under krav TRV:01187

Bølgelengde λ[nm] Dempning u/levetidstillegg Α0[dB/km] Levetidstillegg, 25 år ΑT[dB/km]
u/skjøter m/skjøter m/skjøter
1310 ≤ 0,360 ≤ 0,375 ≤ 0,015
1550 ≤ 0,230 ≤ 0,250 ≤ 0,02


TRV:01188

b) Måltall for dempning i fiberskjøt: Ingen av fiberskjøtene skal ha høyere dempning enn 0,14999 dB målt i begge retninger, summert og delt på 2.

Måltall for maksimal dempning i enkeltstående skjøtepunkt kan i enkelte tilfeller være vanskelig å realisere. Eksempelvis der eldre fibertyper skjøtes med nye kabeltyper, forskjellig MFD o.l.

Intensjonen med kravet er at det skal være mulig å oppnå måltallet ved etablering av nye fiberanlegg ved bruk av moderne skjøteutstyr.

Eventuelle avvik kan begrunnes med at det totale dempningsbudsjettet for anlegget er innenfor toleransegrensene

TRV:01189

c) Ingen refleksjon (Return Loss) i fiberskjøten tillates.


2.2.2 Kobberkabel

TRV:01190

a) Upupinisert kobberkabel skal ha en karakteristisk impedans på 110 ohm +/- 10 ohm.


TRV:01191

b) Demping for upupinisert kobberkabel med tråddiameter 0,9 mm skal være mindre enn 15dB/km målt høyohmig, 50 Mohm.


TRV:01192

c) Isolasjonsmotstand mellom hver leder og jord og mellom ledere innbyrdes skal være større enn 50 Mohm, målt ved 250 VDC påtrykt spenning.


TRV:01193

d) Det skal forutsettes at kabel blir benyttet for balansert overføring.


3 Anleggsspesifikke krav

3.1 Luftkabelanlegg

TRV:01194

a) Fiberkabel ved nybygging av KL-system (inkl. AT): på strekninger som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler og røranlegg bør det henges opp ADSS-fiberkabel der det er behov for økning av fiberkapasitet eller redundans.

 1. Utførelse : Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.
Avdekkes det et behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning Dimensjoneringskriterier. Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene.

3.2 Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger

3.2.1 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved enkeltspor

TRV:01195

a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det legges minimum 2 stk. PN 12 rør med utvendig diameter på 40 mm for hvert rør:

 1. Utførelse : Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet
 2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignenede
 3. Vurdering : Det kan være behov for å utøke antall rør ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart.


3.2.2 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor

TRV:01203

a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den ene side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.

 1. Utførelse : Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnett
 2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignende.
 3. Vurdering : Det kan være behov for å utøke antall rør, f.eks. ved behov for flere fiberkabler i aksessnettet, eller ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart.


TRV:01204

b) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.

 1. Utførelse : Ett rør skal innehold fiberkabel for transmisjonsnett
 2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, ERTMS og lignende.


3.2.3 Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel

TRV:01205

a) I tunneler skal det benyttes hvite PN 12 rør uten fargestoffer med brannhemmende kappe og ytre diameter på 40 mm.

Trekkerør med «brannhemmende egenskaper» gjelder ved åpen forlegning ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur. Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler er gjeldende føringer for vurdering av materialvalg, kabeltyper ,føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel.

TRV:01206

b) I tunneler skal det, i tillegg til det som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 og 3.2.2, legges ekstra PN 12 rør med ytre diameter 40 mm.

 1. Vurdering : Antall kabler og rør bestemmes ut fra utstyrsmengde i tunnelen, medregnet en reserve på minst 25%.


3.2.4 Forlegning av fiberkabel utenfor kabelkanal der etablerte føringsveier ikke er tilstrekkelig dimensjonert

TRV:01207

a) På strekninger hvor det ikke foreligger etablerte føringsveier eller det ikke er kapasitet i eksisterende føringsvei for ny fiberkabel skal det graves/ pløyes ned minimum ett rør med ytre diameter 40mm. I røret blåses det inn fiberkabel, G144.

 1. Vurdering : Antall rør og fiberkabler kan utøkes dersom det er behov for mer fiberkapasitet i forbindelse med anleggsfelleskap med eksterne parter.


3.2.5 Føringsvei på bru

TRV:01208

a) Ved prosjektering av ny føringsvei på eksisterende brukonstruksjoner skal det benyttes kabelkanal.

1. Utførelse: Kabelkanal i betong kan benyttes dersom styrkeberegning av bæreevnen til brukonstruksjonen er innenfor toleransegrenser for utøket last.

2. Utførelse: Kabelkanal i kompositt materiale kan benyttes. Kanallokk skal festes med skruer.

3. Utførelse: Kabelkanalen skal avsluttes ved brukarene slik at den flukter med føringsveiene i forlengelsen.


3.3 Krav til kabelkum og trekkekum

TRV:01209

a) Skal følge felles retningslinjer for føringer, kabelkummer og trekkekummer i Felles Elektro prosjektering og bygging Kabellegging og kabelkanaler.


TRV:01210

b) Kummer skal leveres med utsparinger tilpasset dimensjoneringen av kabelvolum - Ref. også Felles Elektro 2.7 Kryssing av spor.

1. Utførelse: Minimumsdimensjon på skjøte- og trekkekummer er TK-2 e.l. med BxLxH = 700x1400x500 mm.

2. Utførelse: Kabel- og trekkekummer skal ha tette lokk og ellers utføres med tilfredsstillende tetting mhp gnagere.

3. Utførelse: I forbindelse med kryssing under spor kan det benyttes rund kabelkum med minimum størrelse DxH = 1200x1500 mm.

4. Utførelse: Kabelkum benyttet for T-avgreining skal minimum leveres med 2 stk. hull for 110mm rør i 3 retninger.

5. Utførelse: Ved graving på plattform eller ved spor skal det vurderes om det er hensiktsmessig med ledige rør for framtidig utvidelser.

6. Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming.


For alle typer etablering og endring av føringsveier, kabelkummer og kryssing vil det også for Tele være viktig å ta hensyn til forhold knyttet til drenering av banelegemet.Generelle føringer for dette er listet i bok 552 vedlikeholdsdelen av underbygging

Merk at ved en utvidelse i ettertid vil fremtidige gravekostnader være større enn kostnadene for supplerende varerør o.l.

Begrepet "skjøtekum" brukes som generelt begrep for kummer med plass til utførelse av skjøt og skjøteutstyr

3.4 Skjøter, avtappinger, termineringer

3.4.1 Fiberkabel

TRV:01317

a) For rom av kategori 2 skal det etableres 2 skjøtekummer spornært med minimum 4 meter avstand mellom kummene for redundant innføring.

 1. Utførelse Det skal legges innføringskabel fra kummene og inn til terminering i rommet.


TRV:01318

b) Det skal etableres en skjøtekum spornært for rom i kategori 3.

 1. Utførelse : Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.


TRV:01319

c) Minst 24 fiber skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori «3 skap».

TRV:01320

d) Forberedende aktiviteter for skjøting og avgrening: For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer på et senere tidspunkt det skal settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere og RTU’er.

Vurdering: prosjekterende skal søke informasjon i ERTMS programmet for å avdekke behov for forberedende aktiviteter og øvrige endringer i kabelanlegget.
Bane NOR skal oppgradere hele jernbaneinfrastrukturen med nytt signalanlegg der kabelanlegget som benyttes til kjøreveiskritisk transmisjon blir en del av ETCS. Ved strekningsbaserte oppgraderinger kan endinger i strukturen for bla. blokkposter og veibomanlegg påvirke prosjektering av kabelanlegget

TRV:01321

e) I alle kummer skal det legges ekstra kabel i kveil på ca. 20m. Kravet om 20m kabelkveil kan fravikes når Funksjonskrav beskrevet i seksjon 2 b) kommer til anvendelse for lokale nett/spredenett.


TRV:01322

f) Fiberkabel skal som hovedregel termineres på ODF (Optical Distribution Frame) i teletekniske rom.

 1. Vurdering: Prosjektert termineringsløsning for fiber i anlegget skal vurderes med hensyn på bla. totaldemping , tidsforsinkelser og eventuelle utstyrsspesifikke termineringsbehov.
 2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel bør Nasjonalt IP/MPLS transportnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
 3. Utførelse : Det skal etableres lokal fiber til utstyr i tunnel med tilstrekkelig reservekapasitet for fremtidige applikasjoner.
 4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner via aksessnett bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
 5. Utførelse: For fiberkabel i aksessnettverket i tunnel bør det legges en kveil for hver 500m dersom dette er hensiktsmessig i forhold til vedlikeholdshensyn og fremtidig avgrening til installasjoner i tverrslag, nisjer, og telerom eller til avsatt areal for ekomutstyr.
 6. Dokumentasjon: Prosjekteringsunderlaget skal beskrive hvilke kapasitetskriterier som ligger til grunn for etablering av reservekapasitet mellom alle rom og endepunkt.
Prosjektering av radioanlegg i tunnel med tilhørende fiberkabelanlegg og terminering for Togradio, Nødnett og evt. kommersiell mobildekning følger øvrige retningslinjer under:Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer - Tunnel

TRV:01323

g) Skjøtepunkt for transportnett og aksessnett skal ikke være på samme skjøtebrett.


TRV:01324

h) Skjøt for kabel i kanal skal etableres i kabelkum.


TRV:01325

i) Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i skap.

TRV:01326

j) Fiberkabel som benyttes av eksterne partnere skal gjennomskjøtes mellom skjøtekummer med mulighet for innkobling av minimum 24 fiber. Kravet gjelder lokasjoner der fiberkabler fra to eller flere strekninger møtes og som ikke skal termineres.

 1. Vurdering: I prosjekter med eksterne partnere kan det være behov for flere fiberpar og mere kapasitet mellom skjøteboksene. Minstekravet som vist til over skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastrukturforvalter.
 2. Dokumentasjon: Kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres i Bane NOR sin database for kabelanlegg (Telemator) med egen banedatareferanse (objektkode)


Egnet skjøteboks for kabel i kanal og luftkabel, unntatt for skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, kan være Tyco/TE Electronics FOSC-400 eller tilsvarende. For skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, optical ground wire (OPGW), benyttes en egen type skjøteboks som er egnet.

3.4.2 Kobberkabel

TRV:01327

a) Dersom det er installasjoner mellom stasjonene, skal nødvendig antall kabelpar avgreines fra en skjøt i kabelkum.

TRV:01328

b) Der ny kobberkabel skjøtes inn på en delstrekning, skal det gjøres tiltak slik at kabelens karakteristikk opprettholdes på de pupiniserte parene.

TRV:01329

c) Alle trådpar skal termineres på Krone-plinter.

TRV:01330

d) Ved avslutning av langlinje parkabler i teletekniske rom av kategori 1 skal det benyttes halvfelt..

TRV:01331

e) Ved avslutning av langlinje parkabel i teletekniske rom av kategori 2 bør det benyttes halvfelt.


Ved avslutning av langlinje parkabel i teletekniske rom av kategori 3 stilles det ingen krav om bruk av halvfelt.

3.5 Akseptansetest

3.5.1 Fiberkabel

TRV:01332

a) Det skal foretas målinger for alle installerte og konnekterte fiberforbindelser.


TRV:01333

b) Kvalitetssikring av installasjoner : Fiberkabel som benyttes i det nasjonale transportnettet eller det strekningsvise IP/MPLS aksessnettet skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.

1. Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Retningslinjer for OTDR måling og innmålingsprotokoll"
2. Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
Dokumentasjon av OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om:
Fiber ID (fibernummer i kabelen)
Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)
Startposisjon for målingene
Endeposisjon for målingene
Måleretning O – E / E – O
Bølgelengder
Pulsbredde


3. Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
4. Utførelse : For lokale fiberkabel installasjoner i spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.


3.5.2 Kobberkabel

TRV:01372

a) For alle par skal det foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende for frekvensene 300 Hz, 3400 Hz og 4000 Hz.


TRV:01373

b) Mellom hver leder og jord og mellom ledere innbyrdes skal isolasjonsmotstand måles.


4 Dokumentasjon

4.1 Elektronisk stedfesting/temakoder

4.1.1 Generelt

TRV:01398

a) Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i det databasebaserte dokumentasjonsverktøyet Telemator/TelMe.

 1. Trase og fiberkabel inkludert kveiler, kummer, gjennomføringer, termineringer prosjekteres av Bane NOR i Telemator ved nyanlegg på etablerte jernbanestrekninger.
 2. Entreprenør påfører endringer i grønt og rødt.
 3. Entreprenør utarbeider kabellengde diagram.


4.1.2 Koordinatfesting

TRV:01399

a) Dokumentasjon skal gjøres i SOSI versjon 4.0 eller nyere (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) standardformat etter følgende spesifikasjoner: KOORDSYS 22 = EUREF89 UTM SONE 32 for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 fra Nordland grense og nordover.

 1. Der SOSI-formatet (*.sos) ikke er mulig å levere skal Bane NOR kontaktes for å avtale nærmere format og kriterier for levering.


TRV:01400

b) Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag.


TRV:01401

c) Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. C-pos.


TRV:01402

d) For kabler og ledninger skal det måles i åpen grøft.


TRV:01403

e) Målepunktene langs linjer skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger skal måles inn.


4.1.3 Landmålingsrapport

TRV:01404

a) Det skal leveres landmålingsrapport som inneholder følgende:

1. Oppdragsinformasjon:

 • Bane NOR sitt prosjektnummer
 • oppdragsgiver eller leverandør og ansvarlig person
 • utførende etat/firma
 • identifikasjonsdata (eiendom, stedsnavn, områdebegrensning osv.)
 • hva oppdraget går ut på
 • detaljering og nøyaktighet

2. Geodetisk grunnlag:

 • koordinatsystem
 • vertikalt datum (høydereferansesystem)

3. Målinger:

 • utførende personell
 • tidspunkt for utførelsen
 • måleutstyr
 • måleprosedyrer
 • hvilke korreksjoner som eventuelt er påført målingene i instrumentet
 • vanskeligheter under målingene

4. Beregninger:

 • utførende personell
 • beregningsprogram, modul osv.

5. Kontroll:

 • resultat av utførte kvalitetskontroller.


4.1.4 Egenskaper/Nivåer/Koder

TRV:01405

a) Alle innmålte objekter skal registreres med egenskaper i henhold til gjeldende versjon av SOSI-standarden. Med dette menes at elementer som f.eks objekttype, stedfesting(x,y,z), materiell koding, dimensjoner, kommunenummer, målemetode, nøyaktighet, synbarhet, dato o.a. skal registreres.


TRV:01406

b) For koding skal man benytte følgende objekttyper i SOSI-fil:

 • Fiberkabel
 • Kabelkanal (legg inn egenskaper f.eks. plast eller betong kanal)
 • Kabelskjøt
 • Koplingspunkt (Skap)
 • Kum (legg inn egenskaper f.eks. firkantet eller rund kum)
 • Kveil
 • Trasénode
 • MastTele
 • MastElFagverk
 • StolpeEnkel
 • TeleFibertrase
 • Trekkrør


4.2 Bilder

TRV:01407

a) Det skal tas georefererte bilder på ”strategiske” steder av grøfter før disse fylles igjen.

 1. Bilder skal tas for hvert ”lag” i grøfta.
 2. Elektronisk bildeformat skal leveres i jpg-format.
Med georeferert bilde mener vi at bildet innehar koordinater, dvs. man vet hvilke x og y verdier fotografen hadde da bildet ble tatt. Mange kameraer har dette som standard. Det kreves ikke millimeternøyaktighet for slike bilder.

TRV:01408

b) Det skal også tas bilder av kummer som viser kummenes ”innhold”.

 1. Navn på bildefilene må referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.
Eksempel på strategiske steder:
 • Kryssekummer og kabelkummer
 • Skjøter og kveiler
 • Alle kryssinger og nærføringer av eksisterende kabel
 • Ende av plattform hvis det ikke er satt ned kum
 • Kabel eller kabelrør festet direkte på brukonstruksjoner
 • Alle provisoriske anlegg

4.3 Merking

TRV:01409

a) Merking skal utføres i hht. Dokumentet TE.807900 Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER. (Vedlegg. c)

5 Referanser

 1. EN 60332-1, Tests on electric and optical fibrecables under fire conditions
 2. STY-605302 Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre

6 Vedlegg

Vedlegg a: Retningslinjer for OTDR måling og innmålingsprotokoll (xlsx)

Vedlegg b: Dempningsmåling kobberkabel (pdf) (odt) (docx)

Vedlegg c : TE.807900 Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER