Kravliste 522

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 522 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:02835Underbygning/Vedlikehold10Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.
 1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.
FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02836Underbygning/Vedlikehold10Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.
Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02834Underbygning/Vedlikehold10Gjerder som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta, skal utbedres og vedlikeholdes.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02743Underbygning/Vedlikehold4Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt. (Minste tverrsnitt er definert i Minste_tverrsnitt)Funksjonskrav;SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:02744Underbygning/Vedlikehold4Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:02745Underbygning/Vedlikehold4Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:02746Underbygning/Vedlikehold4Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
 1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
 2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:02747Underbygning/Vedlikehold4Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:02748Underbygning/Vedlikehold4Sideterreng som ut fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:02779Underbygning/Vedlikehold5▶ Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02749Underbygning/Vedlikehold5Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt
TRV:02750Underbygning/Vedlikehold5Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Midlertidige innskrenkninger
TRV:02751Underbygning/Vedlikehold5Gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm, skal ikke rage over sporplanet.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02752Underbygning/Vedlikehold5For gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder Tabell: Krav til avstand.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02778Underbygning/Vedlikehold5▶ Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02784Underbygning/Vedlikehold6a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.Kravlokasjon
TRV:02786Underbygning/Vedlikehold6▶ b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i Tabell: Risikofylte forhold.Kravlokasjon
TRV:02780Underbygning/Vedlikehold6▶ a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.Kravlokasjon
TRV:02781Underbygning/Vedlikehold6b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.Kravlokasjon
TRV:02782Underbygning/Vedlikehold6a) Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet bør hver fylling vurderes spesielt.Kravlokasjon
TRV:02783Underbygning/Vedlikehold6b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.Kravlokasjon
TRV:02791Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
 • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
 • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
 • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
 • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
 • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
 • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
Kravlokasjon
TRV:02792Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
 • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
 • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
 • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.
 • Kravlokasjon
  TRV:02787Underbygning/Vedlikehold7▶ a) Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.

  Slike forhold kan være:

  • jernbanens egne arbeider
  • grøfting av myrer
  • anlegg av veier
  • asfaltering
  • opparbeidelse av idrettsbaner
  • bakkeplanering for jordbruksformål
  • flatehogst
  • andre tiltak på nabogrunn
  Kravlokasjon
  TRV:02793Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet står over rørnivå i kummen
 • 1/5 av diameteren på drensledningen er oppslammet
 • oppslamming har nådd 10 cm fra avløp i sandfangskummer
 • det er andre feil/mangler som gjør at kummen ikke fungerer som forutsatt
 • Kravlokasjon
  TRV:02788Underbygning/Vedlikehold7▶ a) Dreneringsanlegget skal:
 • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen,
 • hindre at vann renner inn i underbygningen,
 • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet.
 • Kravlokasjon
  TRV:08271Underbygning/Vedlikehold7For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:
  1. det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
  2. det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner.
  3. grøfta er påført skade slik at den ikke fungerer som forutsatt.
  4. erosjonssikringen i ei nedføringsrenne har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
  5. det er andre feil/mangler som gjør at grøfta eller renna ikke fungerer som forutsatt.
  Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Terreng.2Fskr.C3.A5ningsgr.C3.B8ft_og_nedf.C3.B8ringsrenner
  TRV:02794Underbygning/Vedlikehold7a) Det skal ikke gis tillatelse til eksterne tiltakshavere til å legge eller føre vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner som er en del av jernbanens drenssystem.Kravlokasjon
  TRV:02789Underbygning/Vedlikehold7b) Ved rehabilitering av dreneringsanlegget skal det unngås å skade skråningsfot.Kravlokasjon
  TRV:02790Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
  • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
  • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
  • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
  • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
  • det er problemer med is i stikkrenna
  • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt
  Kravlokasjon
  TRV:02818Underbygning/Vedlikehold9Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:02813Underbygning/Vedlikehold9Ved skoghogst eller andre tiltak i tilknytting til verneområder, steder med prioriterte arter eller utvalgte naturtyper skal alltid statsforvalterens miljøvernavdeling kontaktes på forhånd.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02829Underbygning/Vedlikehold9For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:
 • Visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
 • Forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks. hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
 • Sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.
 • UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Brann
  TRV:02824Underbygning/Vedlikehold9Grener fra trær og busker som vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Skader på gods
  TRV:02819Underbygning/Vedlikehold9Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

  Utførelse: Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg skal oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast. Se for øvrig skisse i Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

  Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.
  FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:02814Underbygning/Vedlikehold9Ved skoghogst eller andre tiltak hvor jernbanen krysser eller har nærføring til bekker/elver/innsjøer og våtmarksområder skal Vannressursloven §11 følges.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02831Underbygning/Vedlikehold9Om og hvor ofte sideterreng skal behandles med plantevernmidler avhenger av de ulike stedlige forhold. Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre om og hvor ofte sprøyting bør foretas. For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør sprøyteplaner med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler utarbeides.

  Sprøyteplan skal som minimum inneholde:

  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
  DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Bruk av ugrasmidler som supplement til manuell vegetasjonsrydding i sideterrenget
  TRV:02825Underbygning/Vedlikehold9Det skal være fri sikt fra ett geodetisk fastmerke til det foregående og etterfølgende fastmerke.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02820Underbygning/Vedlikehold9▶ Der det kan dokumenteres at dyrepåkjørsler er til ulempe for togframføringen skal det iverksettes tiltak for å redusere antall påkjørsler.

  Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:

  • Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
  • Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
  • Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet hjortevilt, skal skal om mulig fjernes etter at hogging er utført.
  Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler
  TRV:07904Underbygning/Vedlikehold9Når det besluttes at tiltak i form av vegetasjonskontroll skal iverksettes også på naboeiendom, skal retningslinjer beskrevet i Vegetasjonskontroll på naboeiendom benyttes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen
  TRV:02815Underbygning/Vedlikehold9▶ Siktavstanden til signaler skal tilfredsstille krav gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02832Underbygning/Vedlikehold9Etter felling av løvtrær skal det gjennomføres stubbebehandling.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02826Underbygning/Vedlikehold9I sikringspunktene skal det være tilstrekkelig sikt for å kunne utføre satellittbasert posisjonsbestemmelse.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02821Underbygning/Vedlikehold9Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Drenering
  TRV:02816Underbygning/Vedlikehold9▶ Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02833Underbygning/Vedlikehold9Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste grenkrans.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02827Underbygning/Vedlikehold9På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02822Underbygning/Vedlikehold9Trær som spirer i forstøtningsmurer, fjellskjæringer, bruer og brufundamenter skal fjernes før de forårsaker rotsprengning.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Rotsprengning
  TRV:08282Underbygning/Vedlikehold9Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i Forskrift om plantevernmidler. Det er også krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern.Utførelseskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Håndtering og bruk av plantevernmidler
  TRV:02817Underbygning/Vedlikehold9Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  … flere resultater