Kravliste 522

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 522 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:02836Underbygning/Vedlikehold10Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.
Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02834Underbygning/Vedlikehold10Gjerder som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta, skal utbedres og vedlikeholdes.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02835Underbygning/Vedlikehold10Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.
 1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.
FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02748Underbygning/Vedlikehold4f) Sideterreng som ut i fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.Kravlokasjon
TRV:02743Underbygning/Vedlikehold4a) Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt.Kravlokasjon
TRV:02744Underbygning/Vedlikehold4b) Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.Kravlokasjon
TRV:02745Underbygning/Vedlikehold4c) Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.Kravlokasjon
TRV:02746Underbygning/Vedlikehold4d) Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
 1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
 2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
Kravlokasjon
TRV:02747Underbygning/Vedlikehold4e) Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.Kravlokasjon
TRV:02752Underbygning/Vedlikehold5For gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder Tabell: Krav til avstand.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02749Underbygning/Vedlikehold5Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt
TRV:02750Underbygning/Vedlikehold5Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Midlertidige innskrenkninger
TRV:02778Underbygning/Vedlikehold5▶ Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02779Underbygning/Vedlikehold5▶ Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02751Underbygning/Vedlikehold5Gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm, skal ikke rage over sporplanet.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02784Underbygning/Vedlikehold6a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.Kravlokasjon
TRV:02786Underbygning/Vedlikehold6▶ b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i Tabell: Risikofylte forhold.Kravlokasjon
TRV:02780Underbygning/Vedlikehold6▶ a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.Kravlokasjon
TRV:02781Underbygning/Vedlikehold6b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.Kravlokasjon
TRV:02782Underbygning/Vedlikehold6a) Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet bør hver fylling vurderes spesielt.Kravlokasjon
TRV:02783Underbygning/Vedlikehold6b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.Kravlokasjon
TRV:02791Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
 • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
 • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
 • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
 • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
 • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
 • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
Kravlokasjon
TRV:02792Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
 • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
 • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
 • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.
 • Kravlokasjon
  TRV:02787Underbygning/Vedlikehold7▶ a) Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.

  Slike forhold kan være:

  • jernbanens egne arbeider
  • grøfting av myrer
  • anlegg av veier
  • asfaltering
  • opparbeidelse av idrettsbaner
  • bakkeplanering for jordbruksformål
  • flatehogst
  • andre tiltak på nabogrunn
  Kravlokasjon
  TRV:02793Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet står over rørnivå i kummen
 • 1/5 av diameteren på drensledningen er oppslammet
 • oppslamming har nådd 10 cm fra avløp i sandfangskummer
 • det er andre feil/mangler som gjør at kummen ikke fungerer som forutsatt
 • Kravlokasjon
  TRV:02788Underbygning/Vedlikehold7▶ a) Dreneringsanlegget skal:
 • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen,
 • hindre at vann renner inn i underbygningen,
 • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet.
 • Kravlokasjon
  TRV:02794Underbygning/Vedlikehold7a) Det skal ikke gis tillatelse til eksterne tiltakshavere til å legge eller føre vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner som er en del av jernbanens drenssystem.Kravlokasjon
  TRV:02789Underbygning/Vedlikehold7b) Ved rehabilitering av dreneringsanlegget skal det unngås å skade skråningsfot.Kravlokasjon
  TRV:02790Underbygning/Vedlikehold7a) Tiltak bør iverksettes dersom:
 • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
 • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
 • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
 • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
 • det er problemer med is i stikkrenna
 • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt
 • Kravlokasjon
  TRV:02815Underbygning/Vedlikehold9▶ Siktavstanden til signaler skal tilfredsstille krav gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02832Underbygning/Vedlikehold9Etter felling av løvtrær skal det gjennomføres stubbebehandling.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02826Underbygning/Vedlikehold9I sikringspunktene skal det være tilstrekkelig sikt for å kunne utføre satellittbasert posisjonsbestemmelse.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02821Underbygning/Vedlikehold9Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Drenering
  TRV:02816Underbygning/Vedlikehold9▶ Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02833Underbygning/Vedlikehold9Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste grenkrans.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02827Underbygning/Vedlikehold9På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02822Underbygning/Vedlikehold9Trær som spirer i forstøtningsmurer, fjellskjæringer, bruer og brufundamenter skal fjernes før de forårsaker rotsprengning.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Rotsprengning
  TRV:02817Underbygning/Vedlikehold9Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:07903Underbygning/Vedlikehold9I et 10 m bredt belte, på begge sider av sporet, regnet fra spormidt, bør det ikke være vegetasjon over markhøyde. Trær og busker bør som regel fjernes i dette området.Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen
  TRV:02812Underbygning/Vedlikehold9Før oppstart av vegetasjonskontroll i sideterrenget skal det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver risikoer for ytre miljø ved utførelsen.DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02828Underbygning/Vedlikehold9▶ Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring skal tilfredsstille krav i Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger, avsnitt 2.1.Funksjonskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring
  TRV:02823Underbygning/Vedlikehold9Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene og på ballastoverflaten.IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Løvfall på skinnene og på ballastoverflaten
  TRV:02818Underbygning/Vedlikehold9Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:07904Underbygning/Vedlikehold9Når det besluttes at tiltak i form av vegetasjonskontroll skal iverksettes også på naboeiendom, skal retningslinjer beskrevet i Vegetasjonskontroll på naboeiendom benyttes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen
  TRV:02813Underbygning/Vedlikehold9Ved skoghogst eller andre tiltak i tilknytting til verneområder, steder med prioriterte arter eller utvalgte naturtyper skal alltid statsforvalterens miljøvernavdeling kontaktes på forhånd.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02829Underbygning/Vedlikehold9For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:
 • Visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
 • Forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks. hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
 • Sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.
 • UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Brann
  TRV:02824Underbygning/Vedlikehold9Grener fra trær og busker som vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Skader på gods
  TRV:02819Underbygning/Vedlikehold9Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

  Utførelse: Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg skal oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast. Se for øvrig skisse i Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

  Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.
  FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:02814Underbygning/Vedlikehold9Ved skoghogst eller andre tiltak hvor jernbanen krysser eller har nærføring til bekker/elver/innsjøer og våtmarksområder skal Vannressursloven §11 følges.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02831Underbygning/Vedlikehold9For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør planer for bruk av ugrasmidler «over tid» med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Planen skal som minimum inneholde:
  • Oversikt over areal som skal behandles
  • Oversikt over areal som ikke skal behandles
  • Tidsrom
  • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
  • Dosering
  DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Bruk av ugrasmidler som supplement til manuell vegetasjonsrydding i sideterrenget
  … flere resultater