Kravliste 522

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 522 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:02834Underbygning/Vedlikehold10Som ikke lenger oppfyller funksjonen: Gjerder som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta, skal utbedres og vedlikeholdes.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02835Underbygning/Vedlikehold10Som kan skade mennesker, dyr eller miljø: Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.
 1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.
FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02836Underbygning/Vedlikehold10Fjerning av eiendomsgrense: Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.
Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Gjerder
TRV:02746Underbygning/Vedlikehold4Mastefundament: Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
 1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
 2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02747Underbygning/Vedlikehold4Drenering av fyllinger: Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02748Underbygning/Vedlikehold4Sideterreng: Sideterreng som ut fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.
Med sideterreng menes områder langs jernbanen som ikke er bearbeidet av jernbanen (naturlig terreng, jordbruksområder, boligområder m.m.).
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02743Underbygning/Vedlikehold4Minste tverrsnitt: Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt. Minste tverrsnitt er definert i Underbygning/Prosjektering og bygging#Minste tverrsnitt.Funksjonskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02744Underbygning/Vedlikehold4Kabelplassering: Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02745Underbygning/Vedlikehold4Formasjonsplan: Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:02751Underbygning/Vedlikehold5Nærmere enn 1700 mm: Gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm, skal ikke rage over sporplanet.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02752Underbygning/Vedlikehold5Lengre fra enn 1700 mm: For gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres lengre fra spormidt enn 1700 mm gjelder Tabell: Krav til avstand.
Tabell: Krav til avstand
Høyde Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02778Underbygning/Vedlikehold5Avstand til lagrede gjenstander: Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02779Underbygning/Vedlikehold5Spenningsførende deler: Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.Utførelseskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander
TRV:02749Underbygning/Vedlikehold5Opprettholde profil: Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastrukturregisteret.

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt
TRV:02750Underbygning/Vedlikehold5Midlertidige innskrenkninger: Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Midlertidige innskrenkninger
TRV:02781Underbygning/Vedlikehold6Telehiv: Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.
Aktuelle tiltak ved telehiv kan være:
 • Frostsikring med tresviller eller isolasjonsmaterialer. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak.
 • Sporløfting. På smale fyllinger hvor det kan være problemer med solslyng skal ikke sporløfting foretas uten samtidig utvidelse av fyllingsprofilet. Se vedlegg a og kap. 10 i Overbygning/Prosjektering.
 • Ballastrensing.
 • Tetting av skulder og sideskråning ved åpen fyllingsstruktur.
Vedrørende frostproblematikk vises generelt til kap.9 Frost i Underbygning/Prosjektering og bygging.
Sporfeil som oppstår regelmessig på samme sted etter gjentatte justeringer kan ha sin årsak i underbygningen. En del slike feil med mulige årsaker og tiltak er gitt i vedlegg b: Feilsøking.
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Banelegeme
TRV:02782Underbygning/Vedlikehold6Vurdering av fyllingens stabilitet: Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet, bør hver fylling vurderes spesielt.IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Fyllinger
TRV:02783Underbygning/Vedlikehold6Fyllingsutvidelse: Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.
Aktuelle tiltak ved stabilitetsproblemer og setninger i fyllinger kan være:
 • masseutskifting med grus i fyllingsskråning/-fot
 • masseutskifting med lettklinker eller annen lett masse
 • legge filterfylling utenfor og mot fyllingen på nedstrøms side
 • legge motfylling
 • oppstramming av fylling med geonett, gabioner eller tørrmur
 • breddeutvidelse med ”overbredde”
 • grunnforsterkning
Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak.
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Fyllinger
TRV:02784Underbygning/Vedlikehold6Langtidsstabilitet: Jordskjæringers langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.
Fare for utglidninger i skjæringer øker dersom dreneringsanleggene forfaller, eller ved tele og teleløsning i frostaktive jordarter.

Aktuelle tiltak kan være:

 • utslaking av skråning dersom terreng- og naboforhold ligger til rette
 • masseskifting med stabile grusmasser, eventuelt pukkstein og fiberduk i skråningen
 • anlegge lukkede drensgrøfter i skråningen og eventuelt overvannsgrøft på toppen av skjæringen
 • grunnforsterkning og forstøtninger (støttemurer, spuntvegger)
 • vedlikehold og kontroll av dreneringssystem
Prinsipper for stabilisering av jordskjæringer er også beskrevet i kap. 8 Stabilitet i Underbygning/Prosjektering og bygging.
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Jordskjæring og –skråning
TRV:02785Underbygning/Vedlikehold6Kartlegging av rasfare: Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i skjæringer/sideterreng benyttes. Risikovurdering og kost-nytte-analyse basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av skredekspert, sammen med konsekvensberegninger, legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.
Veilederen beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.

Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås

 • beregnet sannsynlighet for ras
 • beregnet konsekvens av ras
 • tiltakskostnad og
 • nytte-/kostnadsverdi

Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.

Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng, vedlegg b.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c: Rasvurdering i fjellskjæring/sideterreng (pdf)
Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Naboterreng/sideterreng
TRV:02786Underbygning/Vedlikehold6Vedlikehold i naboterreng: Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i Tabell: Risikofylte forhold.
Risikofylt virksomhet i naboterrenget Inngrep, risiko og sikkerhetstiltak vedrørende naboforhold
Generelt angående anleggsarbeider Det skal foreligge nabovarsel og godkjennelse i henhold til plan- og bygningsloven eller avtale i henhold til jernbaneloven.
Utlegging av fylling Skal vurderes ut fra grunnforholdene. Hvis det er bløt leire, skrånende terreng e.l., skal det utføres geoteknisk undersøkelse.
Utgraving av mindre byggegrop Ved alle slags grunnforhold, skal endring av vannløp og dreneringsforhold vurderes. Ved kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser. For øvrig skal det utføres en geoteknisk vurdering.
Utgraving av større byggegrop Uttalelse fra geoteknisk sakkyndig skal foreligge.
Bakkeplanering Ved større planeringsarbeider skal uttalelse fra geoteknisk sakkyndig foreligge.
Endring av bekkeløp eller drensledning Endringen skal ikke føre til overbelastning av jernbanens drenssystem eller stikkrenner. Endringen skal ikke føre til ukontrollert oppbløting og erosjon av nabogrunn eller skjæringer.
Tilførsel av spillvann til jernbanens drensløp eller stikkrenner Nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Grøfting av myrer i jernbanens nedslagsfelt Arbeidet skal varsles vedkommende landbruksnemd for vurdering hvis det er risiko for overbelastning av drensledninger eller stikkrenner.
Hogstfelter langs jernbanen Ved større hogstfelt (over 50 mål), skal risiko for økt vanntilsig eller utglidning (også snøskred) vurderes.
Nyanlegg av veger Godkjennelse må foreligge i henhold til plan- og bygningsloven. Geoteknisk undersøkelse må foreligge for større planeringsarbeider.
Økt vanntilførsel ved nyanlegg eller utvidelse av veger Det skal undersøkes om drenssystemet kan motta de mere konsentrerte vannmengder som må forventes. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot økning av vannmengder fra avrenning som følge av fast dekke på veiene.
Utlegging av steinfyllinger langs linjen Stein skal ikke kunne falle på sporet.
Sprengning langs linjen Steinsprut på linjen skal ikke forekomme.
Graving av grøfter Det skal vurderes om arbeidet kan medføre fare for sporets stabilitet eller om arbeidet på annen måte kan gjøre skade på Jernbaneverkets grunn.
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Naboterreng/sideterreng
TRV:02780Underbygning/Vedlikehold6Stabilitet: Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Banelegeme
TRV:02793Underbygning/Vedlikehold7Tiltakskriterier for kummer: Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet står over rørnivå i kummen
 • 1/5 av diameteren på drensledningen er oppslammet
 • oppslamming har nådd 10 cm fra avløp i sandfangskummer
 • det er andre feil/mangler som gjør at kummen ikke fungerer som forutsatt
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Kummer
TRV:08271Underbygning/Vedlikehold7Tiltak for terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner: For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:
 1. det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
 2. det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner.
 3. grøfta er påført skade slik at den ikke fungerer som forutsatt.
 4. erosjonssikringen i ei nedføringsrenne har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
 5. det er andre feil/mangler som gjør at grøfta eller renna ikke fungerer som forutsatt.
FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner
TRV:02788Underbygning/Vedlikehold7Dreneringens funksjon: Dreneringsanlegget skal:
 • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen
 • hindre at vann renner inn i underbygningen
 • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Drenering
TRV:02794Underbygning/Vedlikehold7Eksterne tiltakshavere: Det skal ikke gis tillatelse til eksterne tiltakshavere til å legge eller føre vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner som er en del av jernbanens drenssystem.
Vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner tar opp en del av kapasiteten til stikkrennene og er til ulempe ved drift og vedlikehold.
For etablering av kryssing under sporet for eksterne, se Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Grov infrastruktur på Bane NORs grunn.
IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Ledningsanlegg tilhørende eksterne
TRV:02789Underbygning/Vedlikehold7Rehabilitering av dreneringsanlegg: Ved rehabilitering av dreneringsanlegget skal det unngås å skade skråningsfot.IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Drenering
TRV:02790Underbygning/Vedlikehold7Tiltakskriterier for stikkrenner: Tiltak bør iverksettes dersom:
 • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
 • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
 • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
 • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
 • det er problemer med is i stikkrenna
 • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt
UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Stikkrenner
TRV:02791Underbygning/Vedlikehold7Tiltakskriterier for åpen drenering: Tiltak bør iverksettes dersom:
 • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
 • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
 • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
 • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
 • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
 • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
 • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
 • UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Åpen drenering
  TRV:02792Underbygning/Vedlikehold7Tiltakskriterier for lukket drenering: Tiltak bør iverksettes dersom:
 • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
 • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
 • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
 • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.
 • UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Lukket drenering
  TRV:02787Underbygning/Vedlikehold7Endring i avrenningsforhold: Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.

  Slike forhold kan være:

  • jernbanens egne arbeider
  • grøfting av myrer
  • anlegg av veier
  • asfaltering
  • opparbeidelse av idrettsbaner
  • bakkeplanering for jordbruksformål
  • flatehogst
  • andre tiltak på nabogrunn
  IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Drenering#Generelt
  TRV:02832Underbygning/Vedlikehold9Løvtrær: Etter felling av løvtrær skal det gjennomføres stubbebehandling. Tilsvarende gjelder etter rydding av løvkratt og løvbusker.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02815Underbygning/Vedlikehold9Sikt til signaler: Siktavstanden til signaler skal tilfredsstille krav gitt i Signal/Prosjektering/Lyssignal. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02826Underbygning/Vedlikehold9Sikringspunkter: I sikringspunktene skal det være tilstrekkelig sikt for å kunne utføre satellittbasert posisjonsbestemmelse.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02821Underbygning/Vedlikehold9Drenering: Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Drenering
  TRV:02833Underbygning/Vedlikehold9Bartrær: Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste grenkrans/gren. Tilsvarende gjelder etter rydding av småtrær og kratt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
  TRV:02816Underbygning/Vedlikehold9Sikt til skilt: Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
  TRV:02827Underbygning/Vedlikehold9Til fastmerke: På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker
  TRV:02822Underbygning/Vedlikehold9Rotsprengning: Trær som spirer i forstøtningsmurer, fjellskjæringer, bruer og brufundamenter skal fjernes før de forårsaker rotsprengning.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Rotsprengning
  TRV:08282Underbygning/Vedlikehold9Håndtering: Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i Forskrift om plantevernmidler. Det er også krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern.Utførelseskrav;DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Håndtering og bruk av plantevernmidler
  TRV:02817Underbygning/Vedlikehold9Vegetasjon nær strømførende deler: Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:02828Underbygning/Vedlikehold9Til planoverganger: Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring skal tilfredsstille krav i Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger, avsnitt 2.1.Funksjonskrav;SikkerhetskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring
  TRV:02812Underbygning/Vedlikehold9Miljørisikoanalyse: Før oppstart av vegetasjonskontroll i sideterrenget skal det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver risikoer for ytre miljø ved utførelsen.DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02823Underbygning/Vedlikehold9Løvfall: Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene eller på ballastoverflaten.IntensjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Løvfall på skinnene og på ballastoverflaten
  TRV:08283Underbygning/Vedlikehold9Bruk: Forbruk (type og mengde) av plantevernmidler skal rapporteres i Bane NORs til enhver tid gjeldende system for dette.DokumentasjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Håndtering og bruk av plantevernmidler
  TRV:02818Underbygning/Vedlikehold9Innbøying: Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  TRV:02829Underbygning/Vedlikehold9Brannrisiko: For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:
 • Visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
 • Forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks. hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
 • Sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.
 • UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Brann
  TRV:02813Underbygning/Vedlikehold9Verneområder: Ved skoghogst eller andre tiltak i tilknytting til verneområder, steder med prioriterte arter eller utvalgte naturtyper skal alltid statsforvalterens miljøvernavdeling kontaktes på forhånd.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll
  TRV:02824Underbygning/Vedlikehold9Skader på gods eller på rullende materiell: Grener fra trær og busker som vokser inn i minste tverrsnitt eller som under snøvekt eller nedising kan bli bøyet inn i minste tverrsnitt, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Skader på gods eller rullende materiell
  TRV:02819Underbygning/Vedlikehold9Vindfall: Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

  Trær i jernbanefyllingen som vurderes å kunne rotvelte bør også fjernes selv om disse ikke kan falle over sporet.

  Utførelse: Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg skal oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast. Se for øvrig skisse i Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

  Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.
  FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet
  … flere resultater