Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning

< Signal‎ | Prosjektering(Omdirigert fra 550/8)


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til sporveksel- og sporsperreutrustning.

Figur: Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Sporvekselutrustning, herunder:

 • Sporvekseldrivverk
 • Kontrollås og rigel

Sporsperreutrustning, herunder:

 • Sporsperre
 • Sporsperredrivverk
 • Kontrollås og rigel

Lokalstiller

1.1 Systemdefinisjon

1.1.1 Generelt

Figur: Systemdefinisjon sporveksel- og sporsperreutrustning

Med sporveksel- og sporsperreutrustning menes enhet for styring/kontroll av sporveksel- og sporsperreutrustning og nødvendige utvendige enheter for omlegging, låsing og kontroll (av låsing og posisjon).

I tillegg inngår for håndstilt sporveksel- og sporsperreutrustning nødvendige enheter for sperring for omlegging.

1.1.2 Sporvekselutrustning

Figur: Systemoversikt - Sporvekselutrustning

Med sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene og sporvekselkryss med bevegelig krysspiss.

En sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel består av sporvekseldrivverk. Antall og plassering av sporvekseldrivverk er avhengig av sporvekselens skinneprofil, stigning og radius.

Med sporvekselutrustning for en håndstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre sperring av omlegging og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene.

Sporvekselutrustning for håndstilt sporveksel består av kontrollås eller rigel.

1.1.3 Sporsperreutrustning

Sporsperre skal hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer eller som siste utvei å avspore materiellet.
Figur: Systemoversikt - Sporsperreutrustning

Med sporsperreutrustning for en sentralstilt sporsperre menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjon av sporsperre.

Sporsperreutrustning for sentralstilt sporsperre består av sporsperredrivverk.

Med sporsperreutrustning for en håndstilt sporsperre menes all nødvendig utrustning for å utføre sperring for omlegging og kontroll av posisjon av sporsperre.

Sporsperreutrustning for håndstilt sporsperre består av kontrollås eller rigel.

1.1.4 Lokalstiller

Figur: Systemoversikt - Lokalstiller


Med lokalstiller menes utrustning for lokal betjening og lokal indikering av sentralstilt sporveksel og/eller sporsperre.

2 Plassering av utstyr

2.1 Bestykning av sporveksel

Bestykning av sporvekslene er beskrevet i følgende tabeller:

Tabellene er basert på følgende forutsetninger:

 • Sporviddereduksjon ≥ 10 mm skal detekteres (gjelder sporveksler med flere angrepspunkter).
 • Maksimal åpning tunge - stokkskinne ved tungespiss = 3 mm
 • Maksimal åpning tunge - stokkskinne ved sporvekseldrivverk = 1 mm
 • Omleggingskraft for sporvekseldrivverk: 4 kN eller 6,5 kN
 • Friksjonskoeffisient mellom sporvekseltunge og glideplater = 0,3
 • Sporvekseltunge med tungeprofil ZU-54 eller 60D

TRV:05532

En sporveksel som kan inngå i en togvei skal være sikret ved hjelp av en sporvekselutrustning og være bestykket som beskrevet i dette avsnittet.

Dette betyr at sentralstilte sporveksler i usikret område, eller som bare kan inngå i skifteveier, kan bestykkes på annen måte enn det som er beskrevet i kravene i dette kapitlet. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Eksakt plassering av sporvekselutrustningen avgjøres av sporvekselleverandøren og blir fastlagt i de forskjellige sporvekslenes typetegninger.

Oversikt over typetegninger over alle sporveksler i jernbaneinfrastrukturen, med korrekt bestykning, finnes her: Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt_over_sporvekseltegninger


2.1.1 Sporveksel med stigning 1:9

Figur: Bestykning av sporveksel 1:9
Figur: Bestykning av sporveksel 1:9 med bevegelig kryss


Tabell: Bestykning av sporveksel 1:9
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3
1:9

R190

S54

Bestykning dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:9

R300

S54 /

UIC60

Bestykning dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5


* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

dv - sporvekseldrivverk.

For sporveksel med stigning 1:9 kan dv (sporvekseldrivverk) være utført som kontrollås/rigel og med egen utrustning for låsing og omlegging.

2.1.2 Sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4

Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4
Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4 med bevegelig kryss


Tabell: Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5
1:12 R500 S54/UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14 R760 S54 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14/15 R760 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:18,4 R1200 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

2.1.3 Sporveksel med stigning 1:26,1

Figur: Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1


Tabell: Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:26,1

R2500

UIC60

Bestykning dv dv dv dv dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6* ≥ 6* ≥ 6* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.


TRV:05533

En sporveksel med tillatt hastighet > 130 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk.

Kontrollås er ikke tillatt i sporveksel hvor tillatt hastighet er over 130 km/h.

TRV:05534

Sporveksel med tillatt hastighet i avvikespor > 40 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk.

Kontrollås er ikke tillatt i sporveksel hvor tillatt hastighet i avvikespor er høyere enn 40 km/h.

TRV:05535

Sporveksler uten bevegelig kryss med stigning 1:9 skal kunne sikres med kontrollås eller rigel. Øvrige sporveksler skal sikres med sporvekseldrivverk.

TRV:05536

Sporveksel sikret med kontrollås eller rigel skal ha egen utrustning for låsing og omlegging, Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

2.1.4 Enkel og dobbel kryssveksel

TRV:05537

Enkel og dobbel kryssveksel skal bestykkes med ett sporvekseldrivverk i tungespiss.

2.2 Plassering av sporsperre

TRV:05538

En sporsperre skal plasseres minimum 5 meter innenfor middel til nabospor, i retning bort fra sporvekselen.

TRV:05539

En sporsperre skal plasseres på en av skinnestrengene.

TRV:05540

For avsporing til venstre skal sporsperren plasseres på venstre skinnestreng og for avsporing til høyre skal sporsperren plasseres på høyre skinnestreng.

TRV:05541

En sporsperre skal styre avsporingen slik at avsporing skjer i retning bort fra mest trafikkerte spor.

2.3 Plassering av lokalstiller

TRV:05542

En lokalstiller skal plasseres 1-2 meter foran tungespiss.

TRV:05543

Ved koblede sporveksler i en sporvekselsløyfe (to veksler som betjenes med samme ordre) skal lokalstilleren plasseres ved den sporvekselen som omlegges sist.

Omlegges begge sporvekslene samtidig skal lokalstilleren plasseres der det er mest hensiktsmessig for bruker.

3 Sporvekselutrustning - tekniske krav

3.1 Generelt

TRV:05544

Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når avstanden mellom tilliggende sporvekseltunge/krysspiss og stokkskinne/vingeskinne er ≤ 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt.

TRV:05545

Sporvekselutrustningen skal prosjekteres slik at av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er ≥ 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.

Ved målinger i installert infrastruktur kan noe lavere sporvidde aksepteres, se TRV:07162


TRV:05546

Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av posisjon kun oppnås når avstanden mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinne er ≥ 58 mm ved kontrollpunktene.


TRV:05547

Det mekaniske grensesnittet mot tunge skal tåle en tungevandring ±40 millimeter fra nøytraltemperaturpunktet.

TRV:05548

Sporvekselutrustningen skal tåle en vertikal bevegelse av sporvekseltungen/kryss-spissen på ±10 mm i forhold til stokkskinne/vingeskinne uten at kontroll av låsing og posisjon påvirkes.

TRV:05549

Mekaniske fester til tunge, stokkskinne og vingeskinne, skal være boret og skrudd.

TRV:05550

Skrudde fester til tunge, stokkskinne og vingeskinne, skal være sikret mekanisk mot utilsiktet løsning av festene.

TRV:05551

De deler av utrustning for omlegging, låsing og kontroll av posisjon som er justerbare skal være utført slik at justering ikke kan endres utilsiktet.

TRV:05552

Sporvekselutrustningen for sentralstilt sporveksel skal være bygd inn i kassesville.

3.2 Sporvekseldrivverk

TRV:05553

Sporvekseldrivverket skal kunne gi informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustningen.

TRV:05554

Sporvekseldrivverket skal kunne motta og effektuere ordre om omlegging fra forriglingsutrustningen.

TRV:05555

Sporvekseldrivverket skal kunne legge sporveksel tilbake til opprinnelig posisjon, dersom en omlegging av sporveksel ikke fullføres.

TRV:05556

Omlegging, låsing, og kontroll av sporvekseltunger/krysspiss skal følge sekvensen:

 1. Kontroll oppheves
 2. Låsing oppheves
 3. Omlegging
 4. Låsing
 5. Kontroll av låsing
 6. Kontroll av posisjon


3.2.1 Utrustning for omlegging

TRV:05557

Sporvekseldrivverket skal ha tilstrekkelig omleggingskraft til å kunne legge over sporvekseltunger/krysspiss med maksimalverdier som angitt i bestykning av sporveksel.

Med omleggingskraft menes den kraft som sporvekseldrivverket påfører sporvekseltungene/krysspissen under omlegging.

TRV:05558

Omlegging av sporvekseltunger skal kunne skje med en horisontal bevegelse av sporvekseltunger på 58 – 160 mm.

Normalavstand mellom fraliggende sporvekseltunge og stokkskinn i tungespiss skal være 110 mm, men for en sporveksel med bare ett sporvekseldrivverk skal avstanden være 160 mm for å oppnå minimumsavstand på 58 mm bakover i sporvekselen.

TRV:05559

Omlegging av krysspiss skal kunne skje med en horisontal bevegelse på krysspiss på 35 – 60 millimeter.

TRV:05560

Den horisontale bevegelsen i utrustning for omlegging skal være justerbar i trinn ≤ 2 mm.

TRV:05561

Omlegging skal kunne skje i løpet av < 6 sekunder.

TRV:05562

Manuell omlegging skal kunne gjøres ved hjelp av sveiv eller lignende.

TRV:05563

Ved manuell omlegging skal sporvekseldrivverket hindre automatisk omlegging av sporvekselen.

TRV:05564

Utrustning for omlegging skal holde sporvekseltungene/krysspiss på plass slik at de ikke beveges ved en horisontal kraft ≤ 2 kN normalt på sporvekseltungene/krysspissen, selv uten låsing.

Dette for å sikre en fastholdekraft på sporvekseltungene/krysspissen slik at sporveksel kan passeres i 10 km/t etter visuell kontroll av posisjon til sporvekseltungene/krysspissen.

3.2.2 Utrustning for låsing

TRV:05565

Sporvekseldrivverket skal ha en fastholdekraft som angitt i bestykning av sporveksel.

Med fastholdekraft menes den kraft som sporvekseldrivverket holder sporvekseltunge og krysspiss på plass med i tilliggende og fraliggende stilling.

TRV:05566

Ved oppkjøring av en sporveksel skal låsingen av både tilliggende og fraliggende sporvekseltunge oppheves uten at låsemekanismen ødelegges.

Med oppkjøring av en sporveksel menes at fraliggende sporvekseltunge utsettes for en horisontal kraft normalt på tunga større enn fastholdekraften.

TRV:05567

Utrustningen for låsing skal låse bare når sporvekseltungene/krysspissen er i korrekt posisjon.

TRV:05568

Utrustningen for låsing av tilliggende sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i området 0,5 – 10 mm.

TRV:05569

Utrustningen for låsing av fraliggende sporvekseltunge i forhold til stokkskinne skal være justerbar i området 58 – 110 millimeter (160 millimeter ved bare ett sporvekseldrivverk).

TRV:05570

Utrustningen for låsing av sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i trinn ≤0,5 mm.

TRV:05571

Ved oppkjøring skal kun en lett utskiftbar komponent (oppkjøringssikring) deformeres eller ødelegges.

3.2.3 Utrustning for kontroll av låsing

TRV:05572

Kontroll av låsing av sporvekseltungene/krysspissen skal være uavhengig av kontroll av posisjon.

TRV:05573

Kontroll av låsing omfatter både fraliggende og tilliggende sporvekseltunge.

TRV:05574

Kontroll av låsing for sporvekseldrivverk skal kun oppnås når både fraliggende og tilliggende sporvekseltunge er låst.

TRV:05575

Kontroll av låsing til sporvekseltunger skal ikke oppnås dersom oppkjøringssikring er ødelagt/deformert.

TRV:05576

Ved manuell omlegging skal sporvekseldrivverket oppheve kontroll av låsing.

3.2.4 Utrustning for kontroll av posisjon

TRV:05577

Kontroll av posisjon av sporvekseltungene/krysspissen skal være uavhengig av kontroll av låsing.

TRV:05578

Utrustningen for kontroll av posisjon til tilliggende sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbart i området 0,5 – 10 mm.

TRV:05579

Utrustningen for kontroll av posisjon til fraliggende sporvekseltunge i forhold til stokkskinne skal være justerbar i området 58 – 110 millimeter (160 millimeter ved bare ett sporvekseldrivverk).

TRV:05580

Utrustningen for kontroll av posisjon til sporvekseltunger i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i trinn ≤0,5 millimeter.

TRV:05581

Kontroll av posisjon til sporvekseltunger skal ikke oppnås dersom oppkjøringssikring er ødelagt/deformert.

TRV:05582

Ved manuell omlegging skal sporvekseldrivverket oppheve kontroll av posisjon.

3.3 Sporvekselkontrollpunkt

Sporvekselkontrollpunkt benyttes ikke i Norge.


TRV:05583

Sporvekselkontrollpunktet skal kunne gi informasjon om kontroll av posisjon til forriglingsutrustningen.

TRV:05584

Utrustningen for kontroll av posisjon til tilliggende sporvekseltunge/krysspiss i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbart i området 0,5 – 10 mm.

TRV:05585

Utrustningen for kontroll av posisjon til fraliggende sporvekseltunge i forhold til stokkskinne skal være justerbar i området 58 – 110 millimeter.

TRV:05586

Utrustningen for kontroll av posisjon til sporvekseltunger i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i trinn ≤0,5 millimeter.

3.4 Kontrollås og rigel for sporveksel

En håndstilt sporveksel sikret med kontrollås eller rigel er normalt utstyrt med stillbukk (kastelodd) for omlegging og palstengsel eller hakestengsel for låsing. Dette er utstyr som følger sporvekselen og som er overbygning sitt ansvar. Utstyr for omlegging og låsing av håndstilt sporveksel blir derfor ikke beskrevet nærmere her.

TRV:05587

Kontrollås og rigel skal kontrollere posisjon til sporvekseltunger i sporveksel.

TRV:05588

Kontrollås og rigel skal sperre for omlegging av sporvekseltunger i sporveksel.


3.4.1 Kontroll av posisjon

TRV:05589

En håndstilt sporveksel skal være utstyrt med kontrollås eller rigel for kontroll av posisjon til sporvekseltungene.

TRV:05590

For en sporveksel som er sikret med kontrollås, skal kontrollåsnøkkelen bare kunne tas ut av låsen når sporvekseltungene ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i en på forhånd valgt stilling.


Kontroll av sporvekseltungenes stilling oppnås ikke før kontrollåsnøkkelen settes inn i nøkkelapparat med kontrollutstyr, for eksempel S-lås.

TRV:05591

For en sporveksel som er sikret med rigel, skal rigelen gi informasjon til sikringsanlegget når sporvekseltungene ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i en på forhånd valgt normalstilling.

3.4.2 Sperring for omlegging

TRV:05592

Om en sporveksel forsøkes omlagt med en kraft på inntil 4 kN, skal kontrollås eller rigel i låst stilling hindre at tungelåsingen går ut av inngrep.

4 Sporsperreutrustning - tekniske krav

4.1 Generelt

TRV:05593

Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i pålagt stilling ikke kan løftes ut av sporet i støttejernet

TRV:05594

Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i pålagt stilling ikke kan løftes mer enn 10 mm over skinnetopp.

TRV:05595

Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i avlagt stilling ikke kan løftes mer enn til 30 mm over SOK.

TRV:05596

De deler av utrustning for omlegging, låsing og kontroll av posisjon som er justerbare skal være utført slik at justeringen ikke kan endres utilsiktet.

4.2 Sporsperredrivverk

TRV:05597

Sporsperredrivverket skal kunne gi informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustningen.

TRV:05598

Sporsperredrivverket skal kunne motta og utføre ordre om omlegging fra forriglingsutrustningen.

TRV:05599

Sporsperredrivverket skal kunne legge sporsperren tilbake til opprinnelig posisjon, dersom omlegging av sporsperren ikke fullføres.

TRV:05600

Omlegging, låsing, og kontroll av sporsperrens posisjon skal følge sekvensen:

 1. Kontroll oppheves
 2. Låsing oppheves
 3. Omlegging
 4. Låsing
 5. Kontroll av låsing
 6. Kontroll av posisjon


4.2.1 Utrustning for omlegging

TRV:05601

Omleggingskraften skal være tilstrekkelig til å legge over sporsperre under alle normale driftsforhold, men ikke større enn 6,5 kN.

TRV:05602

Omlegging av sporsperre skal kunne skje med en horisontal bevegelse på 160 – 230 mm.

TRV:05603

Den horisontale bevegelsen i utrustning for omlegging av sporsperre skal være justerbar i trinn ≤ 2 mm.

TRV:05604

Omlegging skal kunne skje i løpet av < 6 sekunder.

TRV:05605

Manuell omlegging skal kunne gjøres ved hjelp av sveiv eller lignende.

TRV:05606

Ved manuell omlegging skal sporsperredrivverket hindre automatisk omlegging av sporsperren.

TRV:05607

Drivverkets motor skal være beskyttet mot skader ved overbelastning under omlegging.

4.2.2 Utrustning for låsing

TRV:05608

Sporsperredrivverket skal tåle en horisontal kraft normalt på sporet på minimum 4 kN uten at låsingen påvirkes.

TRV:05609

Dersom utrustning for låsing utsettes for en horisontal kraft normalt på sporet større enn 4 kN skal låsingen oppheves uten at låsemekanismen ødelegges.

TRV:05610

Sporsperren skal kunne låses i både pålagt og avlagt posisjon.

TRV:05611

Utrustning for låsing skal ikke låse uten at sporsperren er i korrekt posisjon.

4.2.3 Utrustning for kontroll av låsing

TRV:05612

Sporsperredrivverket skal kontrollere låsing av sporsperren i pålagt og avlagt stilling.

TRV:05613

Ved manuell omlegging skal sporsperredrivverket oppheve kontroll av låsing.

4.2.4 Utrustning for kontroll av posisjon

TRV:05614

Sporsperredrivverket skal kontrollere posisjon av sporsperren i pålagt og avlagt stilling.

TRV:05615

Deteksjonen av sporsperrens posisjon skal kunne justeres 0,5 - 50 mm fra omleggingsutrustningens endeposisjoner.

TRV:05616

Deteksjonen av sporsperrens posisjon skal være justerbar i trinn ≤ 0,5 mm.

TRV:05617

Ved manuell omlegging skal sporsperredrivverket oppheve kontroll av posisjon.

4.3 Kontrollås og rigel for sporsperre

TRV:05618

Kontrollås og rigel skal kontrollere posisjon til sporsperre.

TRV:05619

b) Kontrollås og rigel skal sperre for omlegging av sporsperre. c) Kontrollås og rigel for sporsperre skal kunne låse sporsperren i pålagt og avlagt stilling.

TRV:05620

Rigel skal kunne justeres slik at kontroll kun oppnås når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i pålagt eller avlagt stilling.


4.3.1 Kontroll av posisjon

TRV:05621

En håndstilt sporsperre skal være utstyrt med kontrollåst eller rigel for kontroll av posisjon til sporsperren.

TRV:05622

For sporsperre som er sikret med kontrollås, skal kontrollåsnøkkelen bare kunne tas ut av låsen når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i en på forhånd valgt stilling.

Kontroll av sporsperrens stilling oppnås ikke før kontrollåsnøkkelen settes inn i nøkkelapparat med kontrollutstyr, for eksempel S-lås.

TRV:05623

For sporsperre som er sikret med rigel, skal rigelen gi informasjon til sikringsanlegget når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i pålagt eller avlagt stilling.

TRV:05624

Deteksjonen av sporsperrens posisjon skal kunne justeres 0,5 - 50 mm fra omleggingsutrustningens endeposisjoner.

TRV:05625

Deteksjonen av sporsperrens posisjon skal være trinnløs justerbar eller justerbar i trinn ≤ 0,5 mm.

4.3.2 Sperring for omlegging

TRV:05626

Om sporsperren forsøkes omlagt med en kraft på inntil 4 kN skal kontrollås eller rigel i låst stilling hindre at låsingen går ut av inngrep.

5 Lokalstiller - tekniske krav

TRV:05627

Lokalstilleren skal utstyres med en eller to trykknapper som:

 1. er uvirksomme når sporveksel/sporsperre ikke er frigitt for lokalomlegging
 2. gir ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre til forriglingsutrustning når trykknapp trykkes inn.

TRV:05628

Lokalstilleren skal utstyres med lampe som:

 1. er slukket når sporveksel/sporsperre ikke er frigitt for lokalomlegging,
 2. lyser når sporveksel/sporsperre er frigitt for lokalomlegging og sporvekseltungene er låst og kontrollert i korrekt posisjon og
 3. er slukket når sporveksel ikke er i kontroll.

TRV:05629

Lampe på lokalstiller skal ha hvitt lys.

TRV:05630

Lampe på lokalstiller skal spre lyset i alle retninger (360°).

TRV:05631

Utstyres lokalstilleren med to trykknapper skal disse merkes med “H” under trykknapp for kjøring til høyre og ”V” under trykknapp for kjøring til venstre. Bokstavene angir høyre eller venstre kjøreretning gjennom sporvekselen sett fra tungespiss.

TRV:05632

Lokalstilleren bør merkes med identifikasjon av objektene som betjenes fra lokalstilleren.

Merkingen skal ha formatet V.xxxx for enkeltobjekter, og Sp.xxxx/V.yyyy, eller V.xxxx/V.yyyy for objekter som enten er koblede, eller går samtidig. .yyyy er nærmest lokalstilleren.

6 Sveivskap

Det kan være nødvendig å gi mulighet for å lokal oppbevaring av utrustning for manuell omlegging av sporveksler og sporsperrer, som for eksempel sveiver for drivmaskiner. I slike tilfeller kan det settes opp sveivskap.

TRV:05633

Et sveivskap skal inneholde sveiv(er) for omlegging av sporveksler og sporsperrer.

TRV:05634

Et sveivskap skal begrense tilgang til sveivene.

TRV:05635

Et sveivskap skal ha utgang(er) som gir indikering og/eller kontroll av om sveivene er på plass.

7 RAMS - krav

7.1 Sikkerhet

7.1.1 Sporvekselutrustning

TRV:05636

En sporvekselutrustning skal ivareta sikkerhetskritisk funksjon, SKF2:

En sporvekselutrustning skal låse sporvekselen og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om posisjon og låsestatus.

Delfunksjoner:

 1. En sporvekselutrustning skal låse sporvekselen når betingelsene for låsing er oppfylt, og sørge for at sporvekselen forblir låst.
 2. En sporvekselutrustning skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om kontroll av låsing og posisjon.

TRV:05637

THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF2 skal være lik 10-8 feil/time for hele sporvekselutrustning.

TRV:05638

En sporvekselutrustning skal være konstruert for å minimum ha kontroll på følgende farer:

 1. Kontroll i feil posisjon
 2. Kontroll i korrekt posisjon med for stor toleranse
 3. Kontroll i korrekt posisjon med manglende låsing
 4. Utilsiktet opplåsning
 5. Sporviddereduksjon
 6. Sporviddeutvidelse
 7. Feilaktig informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustning

7.1.2 Sporsperreutrustning

TRV:05639

En sporsperreutrustning skal ivareta tilsvarende sikkerhetskritisk funksjon som sporvekselutrustning:

En sporsperreutrustning skal låse sporsperre og gi korrekt informasjon om posisjon og låsestatus til forriglingsutrustning.

Delfunksjoner:

 1. En sporsperreutrustning skal låse sporsperren når betingelsene for låsing er oppfylt, og sørge for at sporsperren forblir låst.
 2. En sporsperreutrustning skal gi korrekt informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustningen.

TRV:05640

THR for sikkerhetskritisk funksjon til sporsperreutrustning skal være tilsvarende som THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF2 dvs. lik 10-8 feil/time for hele sporsperreutrustningen.

TRV:05641

En sporsperreutrustning skal være konstruert for å minimum ha kontroll på følgende farer:

 1. Kontroll i feil posisjon
 2. Kontroll i korrekt posisjon med for stor toleranse
 3. Kontroll i korrekt posisjon med manglende låsing
 4. Utilsiktet opplåsning
 5. Feilaktig informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustning

7.2 Tilgjengelighet

TRV:05642

En sporveksel-/sporsperreutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % pr. sporveksel/sporsperre, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år pr. sporveksel/sporsperre.

TRV:05643

Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.

7.3 Pålitelighet

TRV:05644

Sporveksel- /sporsperreutrustningen skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100 000 timer (11,4 år) pr. sporveksel.

TRV:05645

Konstruksjoner i sporet skal ha en levetid på minimum 30 år.

TRV:05646

Sporveksel- /sporsperreutrustningen bør være slik dimensjonert at den ved normal drift og normalt vedlikehold har en levetid sammenlignbar med sporveksel/sporsperre.

7.4 Vedlikeholdbarhet

7.4.1 Generelt

TRV:05647

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal være bygd av veldefinerte funksjonsenheter, det vil si at ved reparasjon i felt skal hele funksjonsenheten byttes.

TRV:05648

Det skal vurderes om sporveksel- og sporsperreutrustning skal utstyres med utrustning for overvåkning av sporvekselens tilstand.

7.4.2 Tilgang til sporvekselutrustningen

TRV:05649

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal beskyttes på en slik måte at ukyndige personer ikke skal kunne påvirke sporvekselens/sporsperrens innstillinger og koblinger, verken elektriske eller mekaniske, uten at det utøves hærverk.

TRV:05650

Det skal være maksimalt to låser på hvert beskyttelsesdeksel til sporveksel-/sporsperreutrustningen.

TRV:05651

Det skal være en nøkkel til hele sporveksel-/sporsperreutrustningen.

TRV:05652

Det skal være mulig å benytte Bane NORs låsesystem for låsing av sporveksel-/sporsperreutrustningen.

7.4.3 Reservedeler/utbyttbare deler

TRV:05653

Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.

TRV:05654

Drivverkets motor skal være vedlikeholdsfri.

7.4.4 Sporvedlikehold

TRV:05655

Pakking av ballast og øvrig sporvedlikehold skal så langt som mulig kunne skje med maskinelt utstyr.

TRV:05656

Konstruksjoner i sporet skal tåle påkjenninger forårsaket av vedlikeholdsmaskiner for spor.

TRV:05657

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal tåle maskinell snørydding.

TRV:05658

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal ikke ta skade ved maskinell pakking av ballast.

TRV:05659

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal være bygd slik at manuell pakking ikke er nødvendig.

TRV:05660

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal tåle påfylling av ballast med maskinelt utstyr.

TRV:05661

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal tåle utjevning av ballast ved hjelp av ballastfordeler.


TRV:05662

Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal tåle vibrasjoner fra sporstabilisator.

8 Vedlegg

Vedlegg a: Oversikt over drivmaskiner og komponenter som brukes i sporveksler og sporsperrer i infrastrukturen (under utarbeidelse).