Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

Innhold

1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav#Hensikt og omfang Mindre justering i definisjon av jernbanebru fra konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk til konstruksjon med fri åpning (lysvidde) > 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk. Endringsartikkel 3942 TRV:04843

2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Stålkonstruksjoner#Konstruksjonsregler Angitt krav til overgang i bredde mellom flensplater med forskjellig bredde. Endringsartikkel 3374 TRV:05458
Laster#Ulykkeslaster Lagt til to midlertidige krav som gir føringer for hvordan NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 (EC8 del 1) og NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 (EC8 del 2) skal benyttes i kombinasjon for sporbærende konstruksjoner. Kravene skal gjelde frem til EC8 del 2 revideres og bringes i overenstemmelse med EC8 del 1. Endringsartikkel 3734 TRV:08323 TRV:08324
Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning Endring i krav til prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av midlertidige konstruksjoner, samt presiseringer rundt prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av konstruksjoner. Endringsartikkel 3773 TRV:08235 TRV:08325 TRV:07992

3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Fundamentering#Direkte_fundamentering Det er supplert med utførelseskrav for direkte fundamentering knytta til vinterbygging. Endringsartikkel 3532 TRV:04547
Fundamentering#Støttemurer_og_landkar Det er supplert med utførelseskrav for fundamentering av støttemurer og landkar knytta til vinterbygging. Endringsartikkel 3532 TRV:04624

4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Fundamentering#Forankringer_for_støttemurer og spuntkonstruksjoner Innført krav om hvordan fotbolt for spuntfot beregnes. 525_2022_Endringsartikkel_3387 TRV:08276


5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav#Midlertidige konstruksjoner Innført krav om godkjenning av midlertidige konstruksjoner som berører jernbanen. 525_2021_Endringsartikkel_2316 TRV:08235
Generelle tekniske krav#Kontroll og godkjenning Endret kriterier for hvilke bruer som skal sendes til konseptkontroll. 525_2022_Endringsartikkel_3190 TRV:07872
Generelle tekniske krav#Standarder og håndbøker Endre referanse til N400 fra 2015- til 2022-versjonen 525_2022_Endringsartikkel_3195 TRV:08111 TRV:08125
Betongkonstruksjoner Endret referanse fra SVVs prosesskoder til N400(2022) for bedre tilpasning til totalentrepriser 525_2022_Endringsartikkel_3202 TRV:05875 TRV:05933 TRV:05934 Armeringsregler Betongkonstruksjoner#Etterbehandling

6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Overgangsbruer#Seismisk klasse Lagt inn tydelig definisjon av seismisk klasse for overgangsbruer over jernbane 525 2021 Endringsartikkel 2784 TRV:08156
Betongkonstruksjoner#Dimensjonerende materialfasthet Betegnelse for lavvarme er tatt inn i regelverket for å unngå at det må søkes dispenasjon i hvert enkelt tilfelle. 525 2021 Endringsartikkel 2863 TRV:05876
Generelle tekniske krav#Standarder og håndbøker Tydeliggjøring av gyldighet av standarder og håndbøker. 525 2021 Endringsartikkel 3057 TRV:08111, TRV:08112, TRV:08113, TRV:08114, TRV:08115, TRV:08116, TRV:08117, TRV:08118, TRV:08119, TRV:08120, TRV:08121, TRV:08122, TRV:08123, TRV:08124, TRV:08125
Laster#Islaster Innført lastkombinasjonsfaktorer og partialfaktor for islast i eurokode EC0. Disse behøves for bruer som krysser elver og sjøer. 525 2021 Endringsartikkel 3083 TRV:08155
Fundamentering#Pelefundamentering Hele avsnittet er skrevet om slik at det først er gjort en generell henvising til Statens Vegvesens handbok N400, og deretter er det gitt enkelte spesifikke krav som skiller seg frå N400. 525 2021 Endringsartikkel 3084

7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer Rettet manglende samsvar mellom eksisterende krav og krav i standard for avstand mellom senterlinje spor og landkar/søyle Endringsforslag 2726 1) TRV:05190

1) Endringsforslag 2726 er klassifisert som en feilretting og har følgelig ikke en egen endringsartikkel.

8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Forankringer_for_støttemurer_og_spuntkonstruksjoner Under punkt b) er det er gitt føringar for kva last som skal reknast som dimensjonerande last for staget og korleis lasta for godkjenningsprøving skal reknast, begge delar for å oppnå få samsvar med NS-EN 1997-1. Det er også lagt inn krav om at for injisert stag i berg skal kapasiteten reknast etter SVVs V220. Endringsartikkel 2664 TRV:04632
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælers bæreevne Gammalt avsnitt 5.5 g) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "g) For strekkpåkjente pæler skal opptrekksmotstanden beregnes. Opptrekksmotstanden kan inkludere pælens vekt." Endringsartikkel 2693 TRV:04588
Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælegrupper Gammalt avsnitt 5.6 e) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "e) Under normale forhold bør det ikke prosjekteres med strekkpæler i en pælegruppe. En optimalisering av pælegruppen reduserer ofte behovet for strekkpæler. I spesielle tilfeller der strekkpæler likevel blir nødvendig, skal det derfor dokumenteres at det er foretatt en optimalisering av pælegruppen mhp. reduksjon av strekkpæler." Endringsartikkel 2693 TRV:04595
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Strekkpeler Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler" er inkludert som definerer begrensing på bruk av strekkpelar. Endringsartikkel 2693 TRV:07812
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering#Strekkpeler til berg Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler til berg" er inkludert som set krav til dokumentasjon dersom det skal brukast strekkpelar til berg. Endringsartikkel 2693 TRV:07813
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll og godkjenning Økt kontroll på brukonstruksjoner før de sendes ut for totalentrepriser, ny brutype eller kompliserte bruer, osv. for å redusere risikoen for ekstra kostnader under utførelsen. Endringsartikkel 2519 TRV:07872
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Islaster Islast er en naturlast som må tas hensyn til under dimensjonering for konstruksjoner i kontakt med vann. Endringsartikkel 2229 TRV:07871
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bredde Det finnes flere gamle stålbjelkebruer som må erstattes pga. alder, dårlig tilstand og kapasitet. Siden det er vanskelig å endre eksisterende bru mht. bredde til kantbjelke åpner dette for ståltrau med bredde mindre enn 2200 mm fra senter spor. Endringsartikkel 2671 TRV:04855

9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn referanse til NS-EN 1990 . 525_2019_Endringsartikkel_2250
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn spesifisering av kontrollklasse . 525_2020_Endringsartikkel_2320
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fuktisolasjon Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor . 525_2020_Endringsartikkel_2401

10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning. 525_2019_Endringsartikkel_2414

11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m . 525_2019_Endringsartikkel_2178
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fri_overhøyde_over_vassdrag Ny krav til overhøyde over vassdrag. 525_2019_Endringsartikkel_2245
Fundamentering Setninger Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. 525_2019_Endringsartikkel_2244

12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Forutsetninger_for_utmattingslast Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor. 525_2018_Endringsartikkel_1788

13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske faktorer Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner. 525 2017 Endringsartikkel 1938
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Sikring plass til framtidige AT-ledere. 525 2018 Endringsartikkel 1930
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. 525 2018 Endringsartikkel 1931

I Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Spennarmering Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler 525 2017 Endringsartikkel 1601
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Ulykkeslaster Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner 525 2017 Endringsartikkel 1677


15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Drenering Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Laster Tilpasninger til Eurokoden 525 2016 Endringsartikkel 1531
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Dimensjonering Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg 525 2016 Endringsartikkel 1532

16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Betongkonstruksjoner/Spennkabler Fjernet krav til størrelsen på spennkabler 525_2015_Endringsartikkel_1246

17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Rekkverk Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer 525_2015_Endringsartikkel_1194

18 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. 525 2015 Endringsartikkel 1040


19 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav Prosjektdokumenter, beskriveler Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. 525 2013 Endringsartikkel 698

21 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


22 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


23 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


24 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


25 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009