Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer Rettet manglende samsvar mellom eksisterende krav og krav i standard for avstand mellom senterlinje spor og landkar/søyle Endringsforslag 2726 TRV:05190

2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Forankringer_for_støttemurer_og_spuntkonstruksjoner Under punkt b) er det er gitt føringar for kva last som skal reknast som dimensjonerande last for staget og korleis lasta for godkjenningsprøving skal reknast, begge delar for å oppnå få samsvar med NS-EN 1997-1. Det er også lagt inn krav om at for injisert stag i berg skal kapasiteten reknast etter SVVs V220. Endringsartikkel 2664 TRV:04632
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælers bæreevne Gammalt avsnitt 5.5 g) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "g) For strekkpåkjente pæler skal opptrekksmotstanden beregnes. Opptrekksmotstanden kan inkludere pælens vekt." Endringsartikkel 2693 TRV:04588
Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælegrupper Gammalt avsnitt 5.6 e) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "e) Under normale forhold bør det ikke prosjekteres med strekkpæler i en pælegruppe. En optimalisering av pælegruppen reduserer ofte behovet for strekkpæler. I spesielle tilfeller der strekkpæler likevel blir nødvendig, skal det derfor dokumenteres at det er foretatt en optimalisering av pælegruppen mhp. reduksjon av strekkpæler." Endringsartikkel 2693 TRV:04595
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Strekkpeler Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler" er inkludert som definerer begrensing på bruk av strekkpelar. Endringsartikkel 2693 TRV:07812
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering#Strekkpeler til berg Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler til berg" er inkludert som set krav til dokumentasjon dersom det skal brukast strekkpelar til berg. Endringsartikkel 2693 TRV:07813
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll og godkjenning Økt kontroll på brukonstruksjoner før de sendes ut for totalentrepriser, ny brutype eller kompliserte bruer, osv. for å redusere risikoen for ekstra kostnader under utførelsen. Endringsartikkel 2519 TRV:07872
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Islaster Islast er en naturlast som må tas hensyn til under dimensjonering for konstruksjoner i kontakt med vann. Endringsartikkel 2229 TRV:07871
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bredde Det finnes flere gamle stålbjelkebruer som må erstattes pga. alder, dårlig tilstand og kapasitet. Siden det er vanskelig å endre eksisterende bru mht. bredde til kantbjelke åpner dette for ståltrau med bredde mindre enn 2200 mm fra senter spor. Endringsartikkel 2671 TRV:04855

3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn referanse til NS-EN 1990 . 525_2019_Endringsartikkel_2250
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Lagt inn spesifisering av kontrollklasse . 525_2020_Endringsartikkel_2320
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fuktisolasjon Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor . 525_2020_Endringsartikkel_2401

4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Kontroll og godkjenning Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning. 525_2019_Endringsartikkel_2414

5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m . 525_2019_Endringsartikkel_2178
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav Fri_overhøyde_over_vassdrag Ny krav til overhøyde over vassdrag. 525_2019_Endringsartikkel_2245
Fundamentering Setninger Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. 525_2019_Endringsartikkel_2244

6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Forutsetninger_for_utmattingslast Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor. 525_2018_Endringsartikkel_1788

7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske faktorer Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner. 525 2017 Endringsartikkel 1938
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Sikring plass til framtidige AT-ledere. 525 2018 Endringsartikkel 1930
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer Fri bredde og høyde under overgangsbruer Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. 525 2018 Endringsartikkel 1931

I Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Spennarmering Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler 525 2017 Endringsartikkel 1601
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Ulykkeslaster Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner 525 2017 Endringsartikkel 1677


9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Drenering Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav Rekkverk Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong 525 2016 Endringsartikkel 1528
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Laster Tilpasninger til Eurokoden 525 2016 Endringsartikkel 1531
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner Dimensjonering Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg 525 2016 Endringsartikkel 1532

10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Betongkonstruksjoner/Spennkabler Fjernet krav til størrelsen på spennkabler 525_2015_Endringsartikkel_1246

11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging Rekkverk Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer 525_2015_Endringsartikkel_1194

12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. 525 2015 Endringsartikkel 1040


13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav Prosjektdokumenter, beskriveler Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. 525 2013 Endringsartikkel 698

15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


18 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


19 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Laster Vertikal akselerasjon av dekket Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz.
Generelle tekniske krav Stålrør-kulverter Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig
Laster Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Laster Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010
Stål- og samvirkekonstruksjoner Materialfasthet Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009