Endringslogg Ekom/Prosjektering og bygging

1 Endringslogg for Ekom/Prosjektering og bygging pr 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ekom Prosjektering og bygging Radiosystemer Bane NOR endrer krav til klatrevern i store mastekonstruksjoner 560_2024_Endringsartikkel_3909 TRV:03779
Ekom Prosjektering og bygging Radiosystemer Bane NOR justerer krav til radioteknisk dekning og redundans for ETCS 560_2023_Endringsartikkel_3759 Nye krav :

KravID:TRV:08488 KravID:TRV:08489 KravID:TRV:08490 KravID:TRV:08491 KravID:TRV:08492

2 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele - hele bok 560 Bane NOR endrer navn på bok 560 fra Tele til Ekom 560_2023_Endringsartikkel_3699 Navngivning hele kap.
Ekom Prosjektering og bygging Radiosystemer Bane NOR fjerner krav om dobbeltdekning for ETCS lavtrafikk lokasjoner og legger til krav ved grensepassering 560_2023_Endringsartikkel_3589 Krav som er fjernet : TRV:03336

Krav som er lagt til :TRV:08303

3 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele Prosjektering_og_bygging Informasjonssystemer Bane NOR fjerner krav om meldeplikt til datatilsynet for områder med videoovervåkning 560_2023_Endringsartikkel_3555 Utgått : TRV:04379

4 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele Prosjektering_og_bygging Kabelanlegg Bane NOR oppdaterer retningslinjer for bruk av OPGW kabel. 560_2022_Endringsartikkel_3256 Endringer i krav : TRV:00275, TRV:00279, TRV:01320, TRV:01325
Tele Prosjektering og bygging Informasjonssystemer Bane NOR fjerner utformingskrav for stasjonsur i TRV og viser til Stasjonshåndbok med videre henvisning til Designhåndbok. 560_2022_Endringsartikkel_3277 Krav som er endret : TRV:04372

Krav som er fjernet :TRV:04371

Tele Prosjektering_og_bygging Kabelanlegg Bane NOR oppdaterer avsnitt undre "Generelle krav" med henvisninger til «Ledningsregistreringsforskriften» (FOR-2020-12-18-2986) 560_2022_Endringsartikkel_3291 Opprettet nytt krav TRV:08255


5 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Tele/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele Prosjektering_og_bygging Kabelanlegg Bane NOR oppdaterer hele kapittelet for kabelanlegg:

Nytt krav til NKOM (ENA) autorisasjon for virksomheter som utfører kabelinstallasjon i Bane NOR sin infrastruktur. Oppdaterer flere krav som har hjemmel i ny «Bredbåndsutbygginglov» og "ledningsforskrift".

560_2021_Endringsartikkel_2963 Nye krav : TRV:08091, TRV:08092

Krav som er fjernet / status "Utgått": TRV:00284,TRV:00285,TRV:00295, TRV:00296,TRV:00444,TRV:01190, TRV:01191,TRV:01192,TRV:01193, TRV:01327,TRV:01328,TRV:01329, TRV:01330,TRV:01331,TRV:01373

Tele Prosjektering og bygging Informasjonssystemer Bane NOR endrer krav til utforming av høyttaleranlegg og mindre bruk av høyttalerutvidelse med Teleslynge i tråd med møbleringsplan for stasjonsområder 560_2021_Endringsartikkel_2968 Krav som er endret : TRV:04325,TRV:04365,TRV:04366,TRV:04367,

Krav som er fjernet / status "Utgått":TRV:04369,TRV:04370

Tele Prosjektering_og_bygging Kabelanlegg Bane NOR oppdaterer avsnitt for "åpen" kabelforlegning i tunnel så dette samsvarer med Felles Elektro 560_2021_Endringsartikkel_3076 Endret krav TRV:01205

7 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele Prosjektering_og_bygging Transmisjonssystemer Bane NOR oppdaterer hele kapittelet for Transmisjon.

Oppdateringen tar bla inn sterkere føringer for digital sikkerhet, infrastrukturforvalters nasjonale koordineringsansvar, knytninger til andre typer nettverk, kategorisering av nettverk, knytter tjenestenivå/tjenestekvalitet mot tjenestekatalog og legger til krav om overvåkning av optisk signalnivå. Teknologi som er under utfasing er fjernet fra prosjektering og bygging. Utdaterte referanser og referanser til informasjon som er ansett som skjermingsverdig er fjernet.

560_2021_Endringsartikkel_2892 Nye krav : TRV:07910, TRV:07911, TRV:07912, TRV:07913, TRV:07914, TRV:07917, TRV:07918, TRV:07919

Krav som er fjernet : TRV:01930, 01969, 01970, 02076, 02077

Tele Prosjektering og bygging Kabelanlegg Fiberkabel Bane NOR endrer krav til fiberkabel som benyttes for aksessnett i tunnel. Der det ikke allerede er naturlig avgrening til utstyr til tekniske installasjoner, nisjer, tverrslag eller telerom bør det legges en kveil for hver 500 meter for å legge til rette for fremtidig avgrening. 560_2020_Endringsartikkel_2744 TRV:01322

8 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tele Prosjektering_og_bygging Radiosystemer Radiodekning_for_ETCS Bane NOR endrer krav til overlappende radiodekning i rasutsatte områder for strekninger med ETCS 560_2020_Endringsartikkel_2661 TRV:03338
Tele Prosjektering Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetrelatert kommunikasjon Bane NOR endrer krav for transmisjonssystemets forhold til risikobetraktninger og sårbarhetsanalyser i tråd med intensjonen i standarden EN50159 560_2020_Endringsartikkel_2612 TRV:01971

9 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.02 2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele Prosjektering og bygging Kabelanlegg Kobberkabel_langlinje Bane NOR endrer krav til jording under pkt. 2.1.3 "Kobberkabel langlinje". Uforholdsmessig dyrt å realisere i vanskelige grunnforhold.

Langlinjekabel skal fases ut, men for banestrekninger som må re-etablere kabel midlertidig skal kost/nytte/sikkerhet vurderes. (ref.måltall "mindre enn 100 Ohm").

560_2019_Endringsartikkel_2453
Tele Prosjektering og bygging kabelanlegg Bane NOR endrer krav til kabelanlegg for skjøting, avtapping og terminering av fiber 560_2019_Endringsartikkel_2481
Tele Prosjektering og bygging Radiosystemer Brannslokkingspunkter Bane NOR sletter feilaktig krav til kommersiell dekning og legger til læreboktekst for bedre forståelse av kommunikasjonsbehovet som utløses av TSI SRT 560_2019_Endringsartikkel_2503
Tele/Prosjektering_og_bygging/Informasjonssystemer Bane NOR endrer føringer for KjøreVeis IKT (KV IKT) Informasjonssystemer.

Oppdaterte definisjoner av informasjonseier (Kunde og Trafikk Informasjon ,KTI) og tilgjengelighetskrav for av produksjon av tjenesten i KV IKT kjernesystemer

560_2019_Endringsartikkel_2220

10 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 09.09 2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele Prosjektering og bygging Radiosystemer Klatrevern Bane NOR endrer krav til klatrevern for små mastekonstruksjoner og henviser til generelle retningslinjer fra Arbeidstilsynet "Forskrift for utførelse av arbeid" - Kapittel 17 - Arbeid i høyden" (endret til "Presisering" ) 560_2019_Endringsartikkel_2265
Tele Prosjektering og bygging Informasjonssystemer Høyttaleranlegg Bane NOR oppdaterer retningslinjer for delt høyttalerfunksjon i EN-54 anlegg (typisk for stasjoner som prosjekteres med særskilte brannkrav som tunnel m.fl.) 560_2019_Endringsartikkel_2255
Tele Prosjektering og bygging Radiosystemer Fastmonterte telefoner i tunnel Bane NOR viser til at krav til kommunikasjon for redningsetater er dekket gjennom TSI SRT og hvis lokal beredskapsplan for tunnelanelegg ikke avdekker spesielle behov for fastmonterte terminaler er dette ikke påkrevd. 560_2019_Endringsartikkel_2345
Tele Prosjektering og bygging Kabelanlegg Fiberkabel Bane NOR endrer krav til innmåling av fiberkabel - målemetoder er avhengig av hva slags fiberanlegg som skal dokumenteres.

Transportnett,Akessnett,"lokale" spredenett og tunnelfiber kan ha forskjellig behov for innmåling og dokumentasjon.

560_2019_Endringsartikkel_2214

11 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.02 2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele Prosjektering og bygging Transmisjonssystemer Bane NOR legger til kategori-0 rom som en opsjon for innplassering av Nasjonale noder i transmisjonsnettet 560_2018_Endringsartikkel_2151
Tele Prosjektering og bygging Radiosystemer Byggetekniske_og_elektrotekniske_krav_til_antennemaster Bane NOR oppdaterer referanser til byggestandarder for antennemaster,retningslinjer fra masteprodusenter og klargjør jordingskrav til mastekunstruksjoner. 560_2018_Endringsartikkel_2162
Tele Prosjektering og bygging Kabelanlegg Krav_til_kabelkum_og_trekkekum Bane NOR oppdaterer retningslinjer for kabel og trekkekummer 560_2018_Endringsartikkel_2169

12 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 13.09 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Tekniske Krav Bane NOR legger til SIP som alternativ signaleringsform mot eksterne systemer 560_2018_Endringsartikkel_2003
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Tunneler Bane NOR forenkler og standardiserer krav til radiodekning i tunnel. Felles krav for GSM_R,nødnett og evt. kommersiell dekning 560_2018_Endringsartikkel_2006
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Radiodekning for ETCS Bane NOR oppdaterer dekningskrav for ETCS 560_2018_Endringsartikkel_2020
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Bane NOR fjerner krav til fastmonterte "nødanropsinretninger" - 560_2018_Endringsartikkel_2027
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer Antenner og strålekabel Bane NOR oppdaterer krav til utførelse av oppheng for strålekabel 560_2018_Endringsartikkel_2043

13 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02 2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Prosjektering og bygging ved denne revisjonen.

Krav som tidligere lå i avsnittet Tunneler/Prosjektering og bygging/Kommunikasjonssystemer er flyttet til Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler.

14 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02 2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Dokumentasjon Bane NOR innskjerper krav til dokumentasjonsverktøy og filformat 560_2017_Endringsartikkel_1659
Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg Bane NOR innskjerper krav om bruk av Telemator 560_2017_Endringsartikkel_1660
Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer Bane NOR endrer krav til DWDM systemer 560_2017_Endringsartikkel_1661

15 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Solstr.C3.A5ling Behandlet under forslag til felles elektro 510_2016_Endringsartikkel_1487

16 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Temperatur Endret krav til temperaturnivå i bygning uten klimakontroll 560_2015_Endringsartikkel_1211
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav#Teletekniske bygninger og rom Krav a) "Dør til rom hvor det er plassert batterianlegg skal merkes med opplysning om at det er plassert batterianlegg i rommet": Kravet utgår. 560_2015_Endringsartikkel_1206

17 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Vind Endret krav til vindlaster 560_2015_Endringsartikkel_1159

18 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Krav til fysiske egenskaper Nytt krav til kobberkabler 560_2014_Endringsartikkel_969
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel Krav om min. 1 G96-kabel ved fornyelse av fiberkabelanlegg. 560_2014_Endringsartikkel_990

19 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Anleggsspesifikke krav/Skjøter, avgreininger, termineringer/Fiberkabel/Generelt Nytt krav d) om antall fiberforbindelser mellom teletekniske rom i tunneler 560_2014_Endringsartikkel_808
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kabelanlegg#Anleggsspesifikke krav/Skjøter, avgreininger, termineringer/Fiberkabel/Termineringer I krav a) er det foretatt et skille mellom terminering generelt og terminering for radiosystemer i tunneler 560_2014_Endringsartikkel_808
Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer#Antenner_og_strålekabel Innholdet i krav j) er omarbeidet og for en stor del omgjort til lærebokstoff 560_2014_Endringsartikkel_834


20 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Jording Innholdet i avsnitt 9 er supplert med ny tekst for tydeliggjøring, krav er omgjort til lærebokstoff. 560_2013_Endringsartikkel_660

21 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav Kapitlet er omarbeidet i struktur og slik at RAMS-krav tydeliggjøres, og konkrete krav samles i de respektive fagkapitler. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_607
Tele/Prosjektering_og_bygging/Driftstøttesystemer Helt nytt kapittel for å synliggjøre krav til Jernbaneverkets driftstøttesystemer for Tele (Drift- og Vedlikeholdsplattformen) på ett sted. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_603
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kjøreveiskunde-_og_trafikkinformasjonssystemer Kapittelet er helt omarbeidet. Kravene er tilpasset dagens og morgendagens teknologi og Jernbaneverkets behov for informasjonssystemer og videoovervåkning. Det er lagt inn RAMS-krav. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_630
Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer Kravene er oppdatert for GSM-R. Det er lagt inn krav for tilrettelegging for MIT. Det er lagt inn RAMS-krav for radiosystemer, krav til GSM-R-terminaler for togleder, txp, driftsoperatører, elkraftoperatører og fastmonterte telefoner i tunnel, antennemaster inklusive fundamenter. Det er ikke spesifisert krav til nødnett eller krav til GSM-R-terminaler i rullende materiell. Krav til radiolinjer er flyttet til transmisjon. Det er tatt inn krav til overvåkningssystemer. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_629
Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Det er lagt inn spesifikke RAMS-krav til transmisjonsssytemer. Krav til radiolinjer er flyttet fra kapittel om radiosystemer til transmisjon. Nye transmisjonsløsninger gir bedre muligheter for sentral drift- og vedlikehold av systemer pga. bedre muligheter for overvåkning. Kravene er basert på at det er åpent nett iht. EN 50159. Krav til TTS er tatt ut da denne teknologien blir erstattet med distribusjonsenheten OTI. Utrangerte systemer er fjernet. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_628
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg Kravene er tilpasset til dagens teknologi og inndelt i funksjons- og anleggskrav. Det er lagt inn føringer og krav for å dekke kommunikasjonsløsninger for dagens og fremtidige jernbaneinfrastruktur. Krav til kabler som ikke lenger anskaffes, er tatt ut av regelverket. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_627
Tele/Prosjektering_og_bygging/Teletekniske bygninger og rom Dette kapittelet er overført til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom 510_2013_Endringsartikkel_623
Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon Helt nytt kapittel. Alt som gjelder dokumentasjon for teleanlegg er tatt ut fra de andre telekapitlene, gjennomgått og samlet her i dette kapitlet. Kapitlet er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til internt fagmiljø. 560_2013_Endringsartikkel_626

22 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#Krav_til_kameraer Nytt krav for å sikre at anleggsspesifikke kvalitative funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_447
Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonsanlegg#Optisk_grensesnitt Tydeliggjøring av krav (presisering av krav til terminering av fiberkabel)
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#FUNKSJONELLE_KRAV#Videoanlegg Nytt krav for å sikre at funksjonelle krav til videoanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_446
Tele/Prosjektering_og_bygging/Kunde-_og_trafikkinformasjonsanlegg#FUNKSJONELLE_KRAV Nytt krav for å sikre at kvalitative funksjonelle, anleggsspesifikke krav til til kunde- og trafikkinformasjonsanlegg blir ivaretatt 560_2012_Endringsartikkel_460

23 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabelanlegg#Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel Tydeliggjøring av krav for å unngå at avgrening foretas rett fra ODF i ettertid 560_2012_Endringsartikkel_349
Kabelanlegg#Skjøter, avgreninger og termineringer for fiberkabel Tydeliggjøring av krav (nødvendig presisering av hva klargjøring for terminering innebærer) 560_2012_Endringsartikkel_351
Radioanlegg#Tunnelradioanlegg Nødvendig oppdatering av kravtekst for tilpasning til dagens situasjon 560_2012_Endringsartikkel_350

24 Endringslogg for Tele/Prosjektering og bygging 04.03.2011

Endringslogg Tele pr 04.03.2011