Endringslogg Underbygning/Prosjektering og bygging

Endringsloggg for Underbygning/Prosjektering og bygging 05.02.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder/Plassering av gjerder Endret krav til plassering av gjerder slik at slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering. 520 2019 Endringsartikkel 1796
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder/Flettverksgjerde Åpnet for bruk av piggtråd på toppen av flettverksgjerder som avgrenser adgangsbegrensede områder. 520 2236 Endringsartikkel 2236
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav/Vibrasjon_og_støt Nytt krav om håndtering av risiko for dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner ved bygging på bløte jordarter for baner som bygges med dimensjonerende hastighet over 145 km/h. 520 2236 Endringsartikkel 2247

Endringsloggg for Underbygning/Prosjektering og bygging 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering/#Drenering i tunnel Plassering av gjennomgående grøft i tunneler 520 2018 Endringsartikkel 1928

Endringsloggg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2018

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

I Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet#Stabilitetsberegninger er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

Endringsloggg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2017

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Drenering#Dimensjonerende vannføring Endret krav til beregning av dimensjonerende vannføring for små felt 520_2016_Endringsartikkel_1437
Gjerder#Plassering av gjerder Lagt til funksjonskrav om minimalisering av spordisponering 520_2016_Endringsartikkel_1527

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Profiler og minste tverrsnitt # Tverrsnitt E Endret krav til å gjelde både for elektrifiserte og ikke elektrifiserte baner samt endret figur slik at krav kommer i samsvar med TSI ENE og TSI Loc&Pas 520_2016_Endringsartikkel_1339

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Minste_avstand_jernbane—vei Lagt til krav for snørydding ved hindring nær jernbane. 520_2015_Endringsartikkel_1162
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Plassering_og_legging_av_kabelkanal Nytt krav til fundament for kabelkanal 520_2015_Endringsartikkel_1135

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt på stasjonsspor Fjernet krav til transportspor. 520_2015_Endringsartikkel_479
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Plassering av gjerder Nye krav om plassering av gjerder. 520_2015_Endringsartikkel_836
Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vibrasjon og støt Nytt krav om grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt 520_2015_Endringsartikkel_920

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 29.08.2014

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet For hovedspor: krav på dokumentasjon av trykkstyrke for lette masser ved stort antall belastninger. 520 2013 Endringsartikkel 513
Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø Ras- og snøoverbygg er flyttet til Tunneler/Prosjektering og bygging 521 2013 Endringsartikkel 686

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet Krav om selvslukkende EPS er fjernet. Tykkelse på sidedekning er endret. 520 2013 Endringsartikkel 600
Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø Nytt krav om bruk av ikke brennbare materialer. 520 2013 Endringsartikkel 570
Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei Krav for rekkverk mellom jernbane og vei er endret for å harmonisere med Statens Vegvesens regelverk. 520 2013 Endringsartikkel 565
Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav Det innføres krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering for å sikkerstille at grunnundersøkelser, beregninger og vurderinger dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 520 2013 Endringsartikkel 547

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler Regelverket for Tunneler er skilt ut fra Underbygning som egen bok. I den forbindelse er regelverket blitt omarbeidet en del. Regelverket er oppdatert i henhold til kommende TSI SRT, og er i tillegg basert på prosjektet «Rammeverk for jernbanetunneler» som tidligere har vært sendt på høring i fagmiljøene. Regelverket er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til fagmiljøene 520 2013 Endringsartikkel 519
Underbygning/Prosjektering og bygging Henvisning om at regler for fundamentering i JD525 Bruer også gjelder for Underbygning 520 2012 Endringsartikkel 254
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet Det mangler spesifikke stabilitetskrav i forbindelse med utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane. "NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag" er tatt inn. 520 2012 Endringsartikkel 268
Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt Krav om markering av sporets middel gjenninnføres da det fortsatt er behov for å merke middel i skinnelivet. 520 2012 Endringsartikkel 279

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler # Avsporingsindikatorer Henvisning til utførelse av avsporingsindikator fjernet 520 2012 Endringsartikkel 346
Tunneler # Gangbaner Bredde gangbane økt til 0,8 ihht. TSI PRM 520 2012 Endringsartikkel 381

Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler # Vannforsyning Inntatt krav fra TSI SRT 520 2011 Endringsartikkel 9
Tunneler # Sprøytebetongbuer Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 186
Drenering # Dimensjonerende vannføring Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 192
Generelle tekniske krav # Grov infrastruktur på Jernbaneverkets grunn Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 197Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel Konsekvens for bruker
Støyskjermer Oversiktsforhold Endret siktkrav slik at de samsvarer med resten av regelverket. Henviser til Signal/Prosjektering/Lyssignal. Bedre samsvar mellom de ulike deler av regelverket.
Drenering Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende nedbørsintensitet endret til 200 år som følge av tilpasning til klimaendringer Dimensjonering mht klimaendringer og økt nedbørsintensitet
Drenering Dimensjonerende vannføring Dimensjoneringsformel benyttes for feltareal inntil 2000 ha Samme dimensjoneringsformel små felt og inntil feltareal 2000 ha
Drenering Dimensjonerende vannføring Ekstra tiltak må vurderes ved kapasitetsproblemer stikkrenner, problem med mye sedimentasjon og/eller isproblemer Ekstra tiltak vurderes for å hindre dreneringsproblemer samt redusere fare for løsmasseskred ol.