Endringslogg Underbygning/Prosjektering og bygging

Innhold

1 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banelegeme#Utkiling Nytt krav: Sideveis utkiling ved bygging av nytt spor nært inntil eksisterende spor Endringsartikkel 3865 TRV:08466
Generelle_tekniske_krav#Grov infrastruktur på Bane NORs grunn Hele avsnittet "Grov infrastruktur på Bane NORs grunn" er skrevet om med nye krav Endringsartikkel 3615 TRV:08467 til og med TRV:08472
Banelegeme#Føringsveier i løsmassegrøft under banelegemet Avsnittet "Føringsveier som krysser banelegemet" er skrevet om med nye krav og har fått ny tittel "Føringsveier i løsmassegrøft under banelegemet" Endringsartikkel 3616 TRV:08247

2 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Minste avstand jernbane - vei#Minste avstander mellom spormidt og skråningstopp på vei Kravet til forebygging av fare ved utforkjøring fra veg når tillatt hastighet for jernbanesporet er mindre enn 55 km/h er endra Endringsartikkel 3510 TRV:02724
Profiler og minste tverrsnitt#Brøyteprofil Beskrevet brøytepofil som gir plass til snø fra plogen på tog som trafikkerer høyfjellsstekninger og andre strekninger med tilsvarende behov. Endringsartikkel 3512 TRV:00745
Gjerder#Utforming_av_gjerder Det er lagt inn ein ny type gjerder, "Gjerder med høyere sikkerhet" Endringsartikkel 3577 TRV:08335
Drenering#Stikkrenner Det er lagt inn krav om at stikkrenner av stål berre kan brukast der det ikkje er fare for slitasje pga sedimenttransport Endringsartikkel 3732 TRV:02140
Drenering#Stikkrenner Avsnittet 9.3 om fall av stikkrenner er endra Endringsartikkel 3742 TRV:02143 TRV:02144
Drenering#Stikkrenner Det er lagt inn et nytt avsnitt med tittel "Flomløp" Endringsartikkel 3744 TRV:08301

3 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banelegeme#Såle_og_fyllingsfot Det er lagt inn utførelseskrav for fyllingssåle Endringsartikkel 3531 TRV:08279

4 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Profiler og minste tverrsnitt#Plassering og legging av kabelkanal Endret materialkrav for pkt. 2 og tilført 3 nye utførelsespunkter til kabelkanalens horisontale og vertikale beliggenhet mot sporet. Endringsartikkel 3228 TRV:00771
Generelle tekniske krav#Bruk av sprengstoff sammen med elektriske maskiner Innført forbud mot bruk av elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff på anlegg der det benyttes elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy. Endringsartikkel 3363 TRV:08270
Stabilitet#Stabilitet av sideterreng Definert krav til sikkerhet for skred fra bratt terreng. Endringsartikkel 3373 TRV:08267

5 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banelegeme#Føringsveier Det er angitt valg av byggemetoder for føringsveier under sporet og spesiell beskrivelse for graving som metode. Krav i felles elektro er tilsvarende endret med henvisning til krav i underbygningsregelverket. Endringsartikkel 2838 TRV:08247 TRV:00513
Stabilitet#Geoteknisk kategori og konsekvensklasse for bergskjæringer Det er lagt inn krav til bestemming av geoteknisk kategori, konsekvensklasse og kontrollklasse for bergskjæringen Endringsartikkel 2969 TRV:08229
Profiler og minste tverrsnitt#Master og andre gjenstander ved siden av sporet Det er lagt inn eit unntak til krav til avstand forutsett at objekt blir markert med skilt/merker med gule og svarte felt eller mastevarslarar Endringsartikkel 3167 TRV:00764
Frost#Materialer_i_frostsikringslaget Krav til kornfordeling for grus, knust berg og sprengstein til bruk for frostsikring er justert og harmonisert mot krav som er utviklet i Statens Vegvesens handbok N200 over de senere år. For materiale med kornstørrelse som grus og sand er det lagt inn et tilleggskrav som sikrer at materialet er ikke-telefarlig i samsvar med overordnet krav i TRV:02015 Endringsartikkel 3175 TRV:02018 til og med TRV:02027 + TRV:08245 + TRV:08246 + TRV:08243
Banelegeme#Oppbygging_opp_til_formasjonsplan For oppbygging til formasjonsplan i tunnel er det lagt inn et krav til etablering av stabilt underlag når ballastmatter skal benyttes. Dette kan være i form av mekanisk stabiliserte masser, eller andre metoder med dokumentert effekt. Endringsartikkel 3183 TRV:08249

6 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering_og_bygging 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Stabilitet#Områdestabilitet_i_kvikkleireområder Det er lagt inn eit nytt avsnitt som gir retningsliner for val av tiltakskategori ved vurdering av områdestabilitet etter "Kvikkleireveilederen" i områder med kvikkleire Endringsartikkel_3086 TRV:08107 og TRV:08110
Frost#Frostsikringslag Det er lagt inn lemping av krav til frostsikringslag for hensettingsområder slik at frostsikring ikkje er nødvendig når naturleg grunn er i klasse T2 Endringsartikkel_3092 TRV:08101
Stabilitet#Valg_av_geoteknisk_kategori_og_konsekvensklasse Det lagt inn eit nytt avsnitt som gir retningsliner for val av prosjekteringsklasser for underbygning som supplement til råd i Eurokoden NS-EN 1990 og NS-EN 1997 Endringsartikkel_3094 TRV:08147 til og med TRV:08152

7 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering_og_bygging 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Filterlag I under-avsnittet "Fiberduk som filter/separasjon" er kravet til fiberduk i banelegemet modernisert slik at det er gitt krav til at fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 Endringsartikkel 2505 TRV:00832
[| Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Fjellskjæring] Det er i avsnittet "Fjellskjæring" lagt inn eit nytt under-avsnitt med tittel "Oppbygging til formasjonsplanet (FP)" som beskriver at det ikkje er nødvendig å bygge opp fullt forsterkingslag på fjellskjæring. Det er lagt inn ein referanse til krav til ballastlag slik at utan full høgde av forsterkingslag må høgde av ballast tilsvare krav for hardt underlag Endringsartikkel 2874 TRV:07925 TRV:07926 TRV:07927

8 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering_og_bygging 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Oppbygging_opp_til_formasjonsplan_.28FP.29 Det sto før endringa at for oppbygging til formasjonsplan i tunnel skal graderinga normal ligge innanfor 20 - 120 mm. Det er endra til eit "skal"-krav: "Graderingen skal ligge innenfor området 20 - 120 mm" Endringsartikkel 2241 TRV:00873
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Gjerde_til_vern_mot_alminnelig_ferdsel For avsnitt 2.2 c) er det tatt inn eit krav om piggtråd, slik at der for hensettingsområder der det hensettes kjøretøy med "utilstrekkelig kjøretøysikring" skal inngjerdinga forsterkast med piggtråd på toppen av gjerdet. Endringsartikkel 2718 TRV:02222
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Beskyttelsesjording Det er lagt inn eit nytt krav 3.5 b) som krev at gjerde i elektrisk leiande materiale nærare spormidt enn 10 m, med elektrisk samanhengande lengde meir enn 2 km, og som ikkje skal utjamnast til returkretsen etter pkt a), skal beskyttelsejordast Endringsartikkel 2593 TRV:07861

9 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 05.02.2020

 Kapittel # Avsnitt Endring   Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Setninger#Setningskrav for ballastfritt spor i dagsone Det er lagt inn eit nytt avsnitt nr 3.9 i kapittel 7 "Setninger" som gir krav til maksimale setningar og differansesetningar for ballastfritt spor i dagsone. Avsnittet gir også krav til liggetid og målingar for fyllinga for å verifisere at kravet til langtidssetningar vil bli oppfylt før sporet kan etablerast. Endringsartikkel 2568

10 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 09.09.2019

 Kapittel # Avsnitt Endring   Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt Endringa gir ein klarare definisjon av korleis middelmerket skal påførast, slik at langs heile middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet i 3.3 pkt a) Endringsartikkel 1599
Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Dimensjonerende vannføring I pkt 3 c) er det tatt inn referanse til Norsk Klimaservicesenter for klimapåslag Endringsartikkel 2246
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Flettverksgjerder Det er lagt til to pkt av type "Utførelse" til avsnitt 3.3 pkt c) Endringsartikkel 2359
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel Det er lagt inn eit nytt punkt 2.2 d) som gjeld gjerde rundt hensettingsområder, godsterminaler osv Endringsartikkel 2359
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet#Stabiliserende tiltak Avsnittet er modifisert i hovedsak for å ta hensyn til at at skumglass har lavere mekanisk styrke enn lettklinker. Endringsartikkel 2415
Underbygning/Prosjketering og bygging/Frost#Dimensjonerende frostmengde Kartet med dimensjonerende frostmengde er erstatta av referanse til Statens Vegvesens handbok N200 Endringsartikkel 2427
Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme#Reduksjon av lagtykkelser Det er lagt inn eit dokumentasjonskrav for at lagtykkelsen av forsterkingslag på skumglas skal kunne reduserast Endringsartikkel 2431

11 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 05.02.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder/Plassering av gjerder Endret krav til plassering av gjerder slik at slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering. 520 2019 Endringsartikkel 1796
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder/Flettverksgjerde Åpnet for bruk av piggtråd på toppen av flettverksgjerder som avgrenser adgangsbegrensede områder. 520 2236 Endringsartikkel 2236
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle tekniske krav/Vibrasjon_og_støt Nytt krav om håndtering av risiko for dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner ved bygging på bløte jordarter for baner som bygges med dimensjonerende hastighet over 145 km/h. 520 2236 Endringsartikkel 2247

12 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering/#Drenering i tunnel Plassering av gjennomgående grøft i tunneler 520 2018 Endringsartikkel 1928

13 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2018

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

I Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet#Stabilitetsberegninger er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.

14 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2017

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

15 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Drenering#Dimensjonerende vannføring Endret krav til beregning av dimensjonerende vannføring for små felt 520_2016_Endringsartikkel_1437
Gjerder#Plassering av gjerder Lagt til funksjonskrav om minimalisering av spordisponering 520_2016_Endringsartikkel_1527

16 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Profiler og minste tverrsnitt # Tverrsnitt E Endret krav til å gjelde både for elektrifiserte og ikke elektrifiserte baner samt endret figur slik at krav kommer i samsvar med TSI ENE og TSI Loc&Pas 520_2016_Endringsartikkel_1339

17 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Minste_avstand_jernbane—vei Lagt til krav for snørydding ved hindring nær jernbane. 520_2015_Endringsartikkel_1162
Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Plassering_og_legging_av_kabelkanal Nytt krav til fundament for kabelkanal 520_2015_Endringsartikkel_1135

18 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt på stasjonsspor Fjernet krav til transportspor. 520_2015_Endringsartikkel_479
Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder#Plassering av gjerder Nye krav om plassering av gjerder. 520_2015_Endringsartikkel_836
Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vibrasjon og støt Nytt krav om grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt 520_2015_Endringsartikkel_920

19 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 29.08.2014

Det er ingen endringer i Underbygning/Prosjektering og bygging siden siste versjon.

20 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet For hovedspor: krav på dokumentasjon av trykkstyrke for lette masser ved stort antall belastninger. 520 2013 Endringsartikkel 513
Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø Ras- og snøoverbygg er flyttet til Tunneler/Prosjektering og bygging 521 2013 Endringsartikkel 686

21 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet Krav om selvslukkende EPS er fjernet. Tykkelse på sidedekning er endret. 520 2013 Endringsartikkel 600
Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø Nytt krav om bruk av ikke brennbare materialer. 520 2013 Endringsartikkel 570
Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei Krav for rekkverk mellom jernbane og vei er endret for å harmonisere med Statens Vegvesens regelverk. 520 2013 Endringsartikkel 565
Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav Det innføres krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering for å sikkerstille at grunnundersøkelser, beregninger og vurderinger dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 520 2013 Endringsartikkel 547

22 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler Regelverket for Tunneler er skilt ut fra Underbygning som egen bok. I den forbindelse er regelverket blitt omarbeidet en del. Regelverket er oppdatert i henhold til kommende TSI SRT, og er i tillegg basert på prosjektet «Rammeverk for jernbanetunneler» som tidligere har vært sendt på høring i fagmiljøene. Regelverket er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til fagmiljøene 520 2013 Endringsartikkel 519
Underbygning/Prosjektering og bygging Henvisning om at regler for fundamentering i JD525 Bruer også gjelder for Underbygning 520 2012 Endringsartikkel 254
Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet Det mangler spesifikke stabilitetskrav i forbindelse med utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane. "NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag" er tatt inn. 520 2012 Endringsartikkel 268
Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt Krav om markering av sporets middel gjenninnføres da det fortsatt er behov for å merke middel i skinnelivet. 520 2012 Endringsartikkel 279

23 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler # Avsporingsindikatorer Henvisning til utførelse av avsporingsindikator fjernet 520 2012 Endringsartikkel 346
Tunneler # Gangbaner Bredde gangbane økt til 0,8 ihht. TSI PRM 520 2012 Endringsartikkel 381

24 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler # Vannforsyning Inntatt krav fra TSI SRT 520 2011 Endringsartikkel 9
Tunneler # Sprøytebetongbuer Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 186
Drenering # Dimensjonerende vannføring Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 192
Generelle tekniske krav # Grov infrastruktur på Jernbaneverkets grunn Nytt krav 520 2011 Endringsartikkel 19725 Endringslogg for Underbygning/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel Konsekvens for bruker
Støyskjermer Oversiktsforhold Endret siktkrav slik at de samsvarer med resten av regelverket. Henviser til Signal/Prosjektering/Lyssignal. Bedre samsvar mellom de ulike deler av regelverket.
Drenering Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende nedbørsintensitet endret til 200 år som følge av tilpasning til klimaendringer Dimensjonering mht klimaendringer og økt nedbørsintensitet
Drenering Dimensjonerende vannføring Dimensjoneringsformel benyttes for feltareal inntil 2000 ha Samme dimensjoneringsformel små felt og inntil feltareal 2000 ha
Drenering Dimensjonerende vannføring Ekstra tiltak må vurderes ved kapasitetsproblemer stikkrenner, problem med mye sedimentasjon og/eller isproblemer Ekstra tiltak vurderes for å hindre dreneringsproblemer samt redusere fare for løsmasseskred ol.