Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering og Bygging

1 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 07.02.2024

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-F, Anvendelsesbetingelser Kravet er revidert til å omfatte både Elutforming-E og Elutforming-F og derved også lagt til i 🔗 Vedlegg, Elutforming-E, Anvendelsesbetingelser 🔗 540 2024 Endringsartikkel 3937 🔗 TRV:00447
🔗 Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt Tilbakeført feilaktig bortfalt krav i forbindelse med to kjørbare utliggere ved kryssende trådføring i sporveksler. 🔗 540 2024 Endringsartikkel 3918 🔗 TRV:00574
🔗 Koblingsskjema Endret krav til plassering av tekst, samt innført krav til utforming av teksten «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon». 🔗 540 2024 Endringsartikkel 3912 🔗 TRV:00362
🔗 Komponenter, Vedlegg; Transformatorer Fjernet tidligere kulepunkt fire og endret og delt kulepunkt tre opp i to kulepunkter, 🔗 540 2024 Endringsartikkel 3858 🔗 TRV:01170
🔗 Elutforming-B, Plassering og kobling av sugetransformator, 🔗 Elutforming-C, Plassering og kobling av sugetransformator og 🔗 Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg Samordne avstandskrav mellom signal og seksjonsfelt til å være 260 m. 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3805 🔗 TRV:00398,
🔗 TRV:00410 og
🔗 TRV:00933
🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-E, Føring av PL og NL utenom jernbanetrase Lagt inn nytt avsnitt med forklarende tekst om AT-ledere ført utenom jernbanetraséen. Endringsforslag #3938
🔗 Elutforming-E, Seksjonering av kontaktledningsnettet Presisering av punkt fire. Endringsforslag #3932 🔗 TRV:00442
🔗 Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane Lagt til læreboktekst til kravet for å tydeliggjøre hva som menes med underpunktene. Endringsforslag #3902 🔗 TRV:00384
🔗 Koblingsskjema Presiseringer i fm. kulepunkt 1, underpunkt 15 og kulepunkt 7. Endringsforslag #3817 🔗 TRV:00363
🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-C, Krav til sugetransformator Strømføringsevnen til kontaktledningsutformingene oppdatert iht. endringer gjort i legering for bæreliner. Endringsforslag #3677 🔗 TRV:00401 erstatter utgått krav TRV:00414

2 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 14.09.2023

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Faste avspenninger Opprettet nytt krav til plassering av isolatorer i fixliner 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3726 🔗 TRV:08293
🔗 Koblingsskjema Kravendring fra 9.2.2023 er gjennomgått av partssammensatt arbeidsgruppe og justert iht. innspill fra driftslederorganisasjonen 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3723 🔗 TRV:00363
🔗 Bevegelig avspenning Lagt til underpunkt om utførelse for bevegelig avspenning i tunnel 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3708 🔗 TRV:00588
🔗 Mekanisk utforming S25, 🔗 Mekanisk utforming S20A, 🔗 Mekanisk utforming S20B, 🔗 Mekanisk utforming S20C1, 🔗 Mekanisk utforming S20C2, 🔗 Mekanisk utforming S20A med redusert innspenningskraft og 🔗 Mekanisk utforming S20B med redusert innspenningskraft Kravene henviser til internasjonal standard isteden for tysk nasjonal standard, samt at endring av legering gjør at kontaktledningen kan øke strømføringsevnen uten å øke ledernes tverrsnittsareal. Det er også viktig å fjerne identiske krav med forskjellig unik ID. 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3679 Revidert krav:
🔗 TRV:00604, 🔗 TRV:00606, 🔗 TRV:00607, 🔗 TRV:00614, 🔗 TRV:00691, 🔗 TRV:00692, 🔗 TRV:00694, 🔗 TRV:00695 og 🔗 TRV:00702, Utgått krav: TRV:00705, TRV:00706, TRV:00707, TRV:00708, TRV:00714, TRV:00717, TRV:00718, TRV:00719, TRV:00720, TRV:00721, TRV:00728, TRV:00731, TRV:00732, TRV:00733, TRV:00734, TRV:00741, TRV:00781, TRV:00782, TRV:00783, TRV:00784, TRV:00785, TRV:00792, TRV:00795, TRV:00796, TRV:00797, TRV:00798 og TRV:00804
🔗 Prosjektering og Bygging Mindre presiseringer om sikksakk ref. EH-707298-000, samt oppdatert legering for bæreline Endringsforslagene #2708, #3677 og #3678 🔗 TRV:00414 og 🔗 TRV:00577

3 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 09.02.2023

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-E, Tilrettelegging for jording av PL og NL og 🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-F, Tilrettelegging for jording av NL Opprettet lærerbokteks med henvisning til Teknisk regelverk for skilt. Endringforslag #3522 🔗 TRV:00440 og 🔗 TRV:00450
🔗 Mekanisk utforming, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring Presisert i underpunkt 1. at avvik skal dokumenteres ved avvikssøknad til anleggseier Endringsforslag #3487 🔗 TRV:00569
🔗 Andre elektriske ledere, Generelt Endret krav slik at det gjøres skille mellom elektrisk utforming F på enkelt- og dobbeltsporede stasjoner. Samt tydeliggjøre at elektrisk utforming F med forbigangsleder i praksis er elektrisk utforming E. 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3474 🔗 TRV:00951
🔗 Elektrisk utforming, Elektrisk utforming Endret fokus fra kapasitet til vedlikehodbarhet samt tydeliggjort foretrukne valg av elektrisk utforming for AT-anlegg på enkelt- og dobbeltsporede baner. Endringsforslagene #3441 og #3469 🔗 TRV:00390
🔗 Mekanisk utforming, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt Endret kravet til obligatorisk tangentiell ledningsføring over sporveksler. Ferdig prosjekterte løsninger skal hevd benyttes. Revidert ingress. 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3455 🔗 TRV:00574
🔗 Fundamenter, master og åk, Mastetype og dimensjonering Tydeliggjort at kravet omfatter både stål- og aluminium master. Endringsforslag #3428 🔗 TRV:00970
🔗 Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler Nytt krav ifm. sikring av tunnelportaler 🔗 540 2023 Endringsartikkel 3412 🔗 TRV:08280

4 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 15.09.2022

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Fundamenter, master og åk, Identifikasjon og dokumentasjon Lagt inn forklarende beskrivelse i læreboktekst om prinsippet for nummerering på enkeltsporede- og dobbeltsporede baner Endringsforslag #3359 🔗 TRV:00985
🔗 Fundamenter, master og åk, Identifikasjon og dokumentasjon Lagt inn forklarende beskrivelse i læreboktekst om prinsippet for nummerering av hengemaster i åk Endringsforslag #3355 🔗 TRV:00985
🔗 Generelle tekniske krav, Koblingsskjema Slått sammen endringsforslagene #3281, #3315 og #3325 og revidert to eksisterende krav samt opprettet ett nytt krav om obligatorisk og valgfri informasjon i koblingsskjema slik at planlegging av arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegget blir tilstrekkelig. Samt klargjort koordineringskrav mellom jernbanetekniske fag. 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3325 🔗 TRV:00362, 🔗 TRV:00363 og 🔗 TRV:08251
🔗 Andre elektriske ledere, Generelt Lagt til under-underpunkt til underpunkt 2 om at vurdering av rimelighet skal avklares med eier av utredning 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3310 🔗 TRV:00949
🔗 Seksjonering, Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg Lagt til nytt underpunkt om koordinering med 🔗 Signal, Prosjektering, ETCS, Stoppskilt, Plassering 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3223 🔗 TRV:00929
🔗 Seksjonering, Seksjonering ved lokomotivstaller Presisert teksten i underpunkt to slik at det går klart fram at det skal være en to-polet bryter hvorav den ene polen er utrustet med jordingsbryter. Endringsforslag #3247 🔗 TRV:00942

5 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 10.02.2022

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere Endring av dagens krav angående fjernstyring og lokal betjening av kontaktledningsbrytere, samt flytte dagens krav til avbruddsfri strømforsyning og kapasitet for avbruddsfri strømforsyning til kontaktledningsbrytere fra regelverket til Banestrømforsyning til regelverket for kontaktledning. Dette i samband med at dagens krav i regelverket for Banestrømforsyning til driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg flyttes til regelverket for Felles elektro. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 3154 🔗 TRV:01023, 🔗 TRV:01026, 🔗 TRV:08224, 🔗 TRV:08225
🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-E

🔗 Elektrisk utforming, Vedlegg, Elutforming-F
🔗 Andre elektriske ledere, Luftledning

Nytt krav til montasje av luftledninger på travers. Disse får nå krav om at luftledninger monteres på underside av travers for å hindre elektrokusjon av fugl. 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3185 🔗 TRV:08226
🔗 Mekanisk utforming, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt Endrer fra kryssende ledningsføring til tangentiell ledningsføring over sporveksler som preferert løsning. Dett vil etter internasjonale studier medføre mindre slitasje på kontakttråd og derved øke kontaktledningens levetid. 🔗 540 2022 Endringsartikkel 3187 🔗 TRV:00574

6 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 14.09.2021

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Mekanisk utforming#Montasje Innført toleransekrav til montasjenøyaktighet for utliggernes to nærmeste hengetråder for å tydeliggjøre allerede eksisterende forutsetninger i kontaktledningsutformingenes tekniske systembeskrivelse. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2935 🔗 TRV:08045
🔗 Seksjonering#Seksjonering og koordinering med signalplassering Avstandskravet mellom ERTMS stoppskilt og kontaktledningens seksjonsdeler er endret slik at kravet kommer i harmoni med ERTMS-programmets dokument for prosjektering og bygging «Engineering Guidelines». Dette vil da bidra til at stopp-skiltene lettere kan plasseres ut fra stedlige forhold som siktlinjer, terrengets beskaffenhet, sportraseens utforming samt forutsetninger for god og omforent prosjektering av signal og sikringsanlegg. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2950 🔗 TRV:00929, 🔗 TRV:00933
🔗 Fundamenter, master og åk#Fundamenter Toleransekrav ved etablering og oppraging av fundamenter er endret i tråd med krav i internasjonale standarder for samme type konstruksjoner. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2958 🔗 TRV:00994, 🔗 TRV:00996
🔗 Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering Fjernet underkrav 1 i kravet TRV:00971 da HE-B bjelker som pendelmast medfører uheldige lastpåvirkninger i åk og kan føre til mekanisk brudd i åkenes stag. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 3080 🔗 TRV:00971

7 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 11.02.2021

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Tabellen er korrigert med utfyllende krav i kolonne for «Type dokument» for dokumentene Strekningsplan og Tverrfaglig jordingsplan, samt fjernet rad for Grunnforholdenes elektriske egenskaper da denne dekkes opp av raden Vurdering av berøringsspenninger. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2745 🔗 Tabell: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
🔗 Seksjonering, Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor Innført nytt krav for delvis elektrifisert lastespor 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2796 🔗 TRV:07909
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer Lagt til lærebokstoff om støtmåler og dennes behandling Endringsforslag #2839 🔗 TRV:01165
🔗 Fundamenter, master og åk, Mastetype og dimensjonering Lag til lærebokstoff til kravet om «Felles master» Endringsforslag #2878 🔗 TRV:00975
🔗 Mekanisk utforming, Strømavtakerprofil Lagt til lærebokstoff til kravet om «Strømavtakerprofil ved nybygg og oppgradering» underpunkt 1. med hva som menes med moderat vind Endringsforslag #2886 🔗 TRV:00555
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Krav til utforming og innhold for Koblingsskjema for KL er redigert og flyttet hit fra Felles bestemmelser. 🔗 501 2020 Endringsartikkel 2771 🔗 TRV:00362,

🔗 TRV:00363,
🔗 TRV:00364 og
🔗 TRV:00365

8 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 16.09.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt Krav d) til driftsmerking, Kravene samkjøres med kravene til driftsmerking av elektriske forsyningsanlegg, herunder banestrømforsyning, høyspenningsanlegg (50 Hz) og kontaktledningsanlegg. Kravene legges i vedlegg til Felles elektro (510) og henvises med lenke fra Kontaktledning. 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1955 TRV:01021
🔗 Mekanisk utforming, Sikksakk og spennlengder For krav b) Maksimal spennlengde: Underpunkt 2. er endert og kravet til oppdeling av jevne spennlengder tydeliggjort mhp. lange ledningsparter kan inneha avvikende spennlengder enn en spennlengde som kravet sa tidligere. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 1721 TRV:00567
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator Opprettet nytt kapittel og krav til omsetningsforholdet for biforbrukstransformator slik at utstyr montert på transformatorens sekundærside ikke utsettes for høyere spenning enn hva standarden EN 50160 angir. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2520 TRV:01184

TRV:01185
TRV:01186

🔗 Mekanisk utforming, Skjøting av bæreline Innført nytt kapittel om skjøting av bæreline. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2581 TRV:07796

TRV:07797

🔗 Andre elektriske ledere, Skjøting av line og kabel Innført nytt kapittel om skjøting av line og kabel. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2583 TRV:07798

TRV:07799
TRV:07800
TRV:07801

🔗 Fundamenter, master og åk, Mastetype og dimensjonering Ny læreboktekst til krav a) Mastetyper:, samt nytt underpunkt 1 til krav b) Montasje av stålmaster: hvor det nå klargjøres bruk av pendelmast i fm. prosjektering og bygging av åk. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2698 TRV:00970

TRV:00971

🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer Endret omsetningsforholdet i kravet a) Merkespenning: for reservestrømstransformator slik at utstyr montert på transformatorens sekundærside ikke utsettes for høyere spenning enn hva standarden EN 50160 angir. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2699 TRV:01179
🔗 Mekanisk utforming, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring Nytt underkrav 3. til a) Nominell kontakttrådhøyde: og nytt underkrav 2. til b) Minste kontakttrådhøyde: som omhandler kontaktrådhøyde i fm. hensettingsspor. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2716 TRV:00568

TRV:00569

9 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 05.02.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Seksjonering, Seksjonering og koordinering med signalplassering Lempet krav til avstand mellom innkjørstoppsignal/innkjørhovedsignal til å ha en fleksibel avgrenset avstand. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2445
🔗 Seksjonering, Seksjonering og koordinering med signalplassering Fjernat avstandsbeskrivelsen fra ytre sporveksel til innkjørstoppsignal/innkjørhovedsignal. Det henvises heller direkte til kravet i Teknisk regelverk, Signal. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2452
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Tydeliggjøring av ansvar for hvem som gjør hva i utarbeidelse av Maste-, utligger- og hengetrådtabeller 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2456
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer Lagt til nytt krav for biforbrukstransformator ved strømforsyning av manøvermaskin for lastskillebrytere direkte fra kl. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2520

10 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 09.09.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav, Kontoller, Krav e) Endret krav til ikke å omfatte termografering av AT-anlegg. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2394
🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Seksjonering Endringen består i generell omstrukturering av Kontaktledning, Prosjetering, Seksjonering og Kontaktledning, Bygging, Seksjonering, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav og sammenslåing av kapitlene til ett kapittel. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2397

11 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 05.02.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering av isolator ved sporstopper Avstemt krav med kapitlet Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2150
🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging Endringen består i generell omstrukturering av kapitlene, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav. Tilgjengeliggjøring av bakgrunnsdokumenter og kravkilder. Sammenslåing av kapitler for prosjektering og bygging. Gjennomgang av AT-kapitlet hvor krav er flyttet til de andre kapitlene hvor disse naturlig høre hjemme og AT-kapitlet som sådan fjernes. Alle krav i AT-kapitlet er vurdert og en del krav er fjernet. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2218
🔗 Seksjonering på stasjonsområder Krav c) er nytt og kommer som resultat av riskovurdering gjort i dokumentet EH-012458-000. krav d) er endret til ikke å omhandle hensettingspor, ellers uendret. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2203

12 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 12.09.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering og oppheng av AT-ledere i tunneler Revidert krav i) ved å formulerte nytt krav i) og j) 🔗 540 2018 Endringsartikkel 2138

13 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 01.02.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Returkrets Fjernet kapitlet og flyttet kravene til 540/5/Vedlegg B og Vedlegg C samt 510/6/6.6.1 Ettersom kapittel 540/8 innehold følgende krav 4.2 Filterimpedanser for strekninger med relebaserte 95/105 Hz sporfelter: er det besluttet å flytte dette kravet til 🔗 510/6/6.1.1
🔗 Mekanisk utforming System 20C1 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 20C2 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 25 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Generelle tekniske krav, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler Nytt krav d) 🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960
🔗 Elektrisk utforming Nytt punkt 3 i krav a) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1862
🔗 Henvisning til andre regelverkskapitler/-Bøker Fjernet pkt. 10 Lenke: til Bruer og konstruksjoner (525) Dette som en følge av

🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960

🔗 Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler Lagt til nytt vedlegg om jording av kontaktledning i tunneler 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1817
🔗 Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere Revidert og slått sammen kapittel 8 for Prosjektering og bygging samt lagt til krav for AT-ledere 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1804

14 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 01.02.2017

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Fjernledning Fjernet kapitlene da disse anleggene ikke lenger prosjekteres eller bygges 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1540
🔗 Kontaktledningsutforming, Vedlegg Lagt til vedlegget 🔗 Elutforming-E 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1607
🔗 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning, Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Revidert innledende tekst (første setning). Endret krav a) tilføyd krav b) og endret nomenklaturen på gamle krav fra b-j til c-k 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1615
🔗 Generelle tekniske krav, Krav til dokumentasjon av planlegging og prosjektering Avsnittet falt ved en inkurie ut ved revisjon 15.9.2016, er nå blitt implementert igjen.
🔗 Kontaktledningsutforming, Mekanisk utforming av kontaktledning Tabell 2 har blitt oppdatert med innformasjon om hastighetspotensiale med en og to strømavtakere.

15 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledningssystemer Totalrevisjon av begge kapitler, omskrevet i ht. håndbok for skriving av Teknisk regelverk. Samt sammenslåing av Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging begge kapitler til felles 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og bygging. Felleskapitlene har fått følgende betegnelser 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming 🔗 540 2016 Endringsartikkel 1515

16 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging pr 15.09.2016