Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering og Bygging

1 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 14.09.2021

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Mekanisk utforming#Montasje Innført toleransekrav til montasjenøyaktighet for utliggernes to nærmeste hengetråder for å tydeliggjøre allerede eksisterende forutsetninger i kontaktledningsutformingenes tekniske systembeskrivelse. 540 2021 Endringsartikkel 2935 TRV:08045
Seksjonering#Seksjonering og koordinering med signalplassering Avstandskravet mellom ERTMS stoppskilt og kontaktledningens seksjonsdeler er endret slik at kravet kommer i harmoni med ERTMS-programmets dokument for prosjektering og bygging «Engineering Guidelines». Dette vil da bidra til at stopp-skiltene lettere kan plasseres ut fra stedlige forhold som siktlinjer, terrengets beskaffenhet, sportraseens utforming samt forutsetninger for god og omforent prosjektering av signal og sikringsanlegg. 540 2021 Endringsartikkel 2950 TRV:00929, TRV:00933
Fundamenter, master og åk#Fundamenter Toleransekrav ved etablering og oppraging av fundamenter er endret i tråd med krav i internasjonale standarder for samme type konstruksjoner. 540 2021 Endringsartikkel 2958 TRV:00994, TRV:00996
Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering Fjernet underkrav 1 i kravet TRV:00971 da HE-B bjelker som pendelmast medfører uheldige lastpåvirkninger i åk og kan føre til mekanisk brudd i åkenes stag. 540 2021 Endringsartikkel 3080 TRV:00971

2 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 11.02.2021

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Tabellen er korrigert med utfyllende krav i kolonne for «Type dokument» for dokumentene Strekningsplan og Tverrfaglig jordingsplan, samt fjernet rad for Grunnforholdenes elektriske egenskaper da denne dekkes opp av raden Vurdering av berøringsspenninger. 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2745 🔗 Tabell: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
🔗 Seksjonering, Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor Innført nytt krav for delvis elektrifisert lastespor 🔗 540 2021 Endringsartikkel 2796 🔗 TRV:07909
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer Lagt til lærebokstoff om støtmåler og dennes behandling Endringsforslag #2839 🔗 TRV:01165
🔗 Fundamenter, master og åk, Mastetype og dimensjonering Lag til lærebokstoff til kravet om «Felles master» Endringsforslag #2878 🔗 TRV:00975
🔗 Mekanisk utforming, Strømavtakerprofil Lagt til lærebokstoff til kravet om «Strømavtakerprofil ved nybygg og oppgradering» underpunkt 1. med hva som menes med moderat vind Endringsforslag #2886 🔗 TRV:00555
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Krav til utforming og innhold for Koblingsskjema for KL er redigert og flyttet hit fra Felles bestemmelser. 🔗 501 2020 Endringsartikkel 2771 🔗 TRV:00362,

🔗 TRV:00363,
🔗 TRV:00364 og
🔗 TRV:00365

3 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 16.09.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Komponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt Krav d) til driftsmerking, Kravene samkjøres med kravene til driftsmerking av elektriske forsyningsanlegg, herunder banestrømforsyning, høyspenningsanlegg (50 Hz) og kontaktledningsanlegg. Kravene legges i vedlegg til Felles elektro (510) og henvises med lenke fra Kontaktledning. 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1955 TRV:01021
🔗 Mekanisk utforming, Sikksakk og spennlengder For krav b) Maksimal spennlengde: Underpunkt 2. er endert og kravet til oppdeling av jevne spennlengder tydeliggjort mhp. lange ledningsparter kan inneha avvikende spennlengder enn en spennlengde som kravet sa tidligere. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 1721 TRV:00567
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator Opprettet nytt kapittel og krav til omsetningsforholdet for biforbrukstransformator slik at utstyr montert på transformatorens sekundærside ikke utsettes for høyere spenning enn hva standarden EN 50160 angir. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2520 TRV:01184

TRV:01185
TRV:01186

🔗 Mekanisk utforming, Skjøting av bæreline Innført nytt kapittel om skjøting av bæreline. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2581 TRV:07796

TRV:07797

🔗 Andre elektriske ledere, Skjøting av line og kabel Innført nytt kapittel om skjøting av line og kabel. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2583 TRV:07798

TRV:07799
TRV:07800
TRV:07801

🔗 Fundamenter, master og åk, Mastetype og dimensjonering Ny læreboktekst til krav a) Mastetyper:, samt nytt underpunkt 1 til krav b) Montasje av stålmaster: hvor det nå klargjøres bruk av pendelmast i fm. prosjektering og bygging av åk. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2698 TRV:00970

TRV:00971

🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer Endret omsetningsforholdet i kravet a) Merkespenning: for reservestrømstransformator slik at utstyr montert på transformatorens sekundærside ikke utsettes for høyere spenning enn hva standarden EN 50160 angir. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2699 TRV:01179
🔗 Mekanisk utforming, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring Nytt underkrav 3. til a) Nominell kontakttrådhøyde: og nytt underkrav 2. til b) Minste kontakttrådhøyde: som omhandler kontaktrådhøyde i fm. hensettingsspor. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2716 TRV:00568

TRV:00569

4 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 05.02.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Seksjonering, Seksjonering og koordinering med signalplassering Lempet krav til avstand mellom innkjørstoppsignal/innkjørhovedsignal til å ha en fleksibel avgrenset avstand. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2445
🔗 Seksjonering, Seksjonering og koordinering med signalplassering Fjernat avstandsbeskrivelsen fra ytre sporveksel til innkjørstoppsignal/innkjørhovedsignal. Det henvises heller direkte til kravet i Teknisk regelverk, Signal. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2452
🔗 Generelle tekniske krav, Dokumentasjon Tydeliggjøring av ansvar for hvem som gjør hva i utarbeidelse av Maste-, utligger- og hengetrådtabeller 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2456
🔗 Komponenter, Vedlegg, Transformatorer Lagt til nytt krav for biforbrukstransformator ved strømforsyning av manøvermaskin for lastskillebrytere direkte fra kl. 🔗 540 2020 Endringsartikkel 2520

5 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 09.09.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav, Kontoller, Krav e) Endret krav til ikke å omfatte termografering av AT-anlegg. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2394
🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Seksjonering Endringen består i generell omstrukturering av Kontaktledning, Prosjetering, Seksjonering og Kontaktledning, Bygging, Seksjonering, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav og sammenslåing av kapitlene til ett kapittel. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2397

6 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 05.02.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering av isolator ved sporstopper Avstemt krav med kapitlet Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2150
🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging Endringen består i generell omstrukturering av kapitlene, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav. Tilgjengeliggjøring av bakgrunnsdokumenter og kravkilder. Sammenslåing av kapitler for prosjektering og bygging. Gjennomgang av AT-kapitlet hvor krav er flyttet til de andre kapitlene hvor disse naturlig høre hjemme og AT-kapitlet som sådan fjernes. Alle krav i AT-kapitlet er vurdert og en del krav er fjernet. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2218
🔗 Seksjonering på stasjonsområder Krav c) er nytt og kommer som resultat av riskovurdering gjort i dokumentet EH-012458-000. krav d) er endret til ikke å omhandle hensettingspor, ellers uendret. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2203

7 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 12.09.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering og oppheng av AT-ledere i tunneler Revidert krav i) ved å formulerte nytt krav i) og j) 🔗 540 2018 Endringsartikkel 2138

8 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 01.02.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Returkrets Fjernet kapitlet og flyttet kravene til 540/5/Vedlegg B og Vedlegg C samt 510/6/6.6.1 Ettersom kapittel 540/8 innehold følgende krav 4.2 Filterimpedanser for strekninger med relebaserte 95/105 Hz sporfelter: er det besluttet å flytte dette kravet til 🔗 510/6/6.1.1
🔗 Mekanisk utforming System 20C1 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 20C2 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 25 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Generelle tekniske krav, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler Nytt krav d) 🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960
🔗 Elektrisk utforming Nytt punkt 3 i krav a) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1862
🔗 Henvisning til andre regelverkskapitler/-Bøker Fjernet pkt. 10 Lenke: til Bruer og konstruksjoner (525) Dette som en følge av

🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960

🔗 Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler Lagt til nytt vedlegg om jording av kontaktledning i tunneler 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1817
🔗 Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere Revidert og slått sammen kapittel 8 for Prosjektering og bygging samt lagt til krav for AT-ledere 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1804

9 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 01.02.2017

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Fjernledning Fjernet kapitlene da disse anleggene ikke lenger prosjekteres eller bygges 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1540
🔗 Kontaktledningsutforming, Vedlegg Lagt til vedlegget 🔗 Elutforming-E 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1607
🔗 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning, Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Revidert innledende tekst (første setning). Endret krav a) tilføyd krav b) og endret nomenklaturen på gamle krav fra b-j til c-k 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1615
🔗 Generelle tekniske krav, Krav til dokumentasjon av planlegging og prosjektering Avsnittet falt ved en inkurie ut ved revisjon 15.9.2016, er nå blitt implementert igjen.
🔗 Kontaktledningsutforming, Mekanisk utforming av kontaktledning Tabell 2 har blitt oppdatert med innformasjon om hastighetspotensiale med en og to strømavtakere.

10 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledningssystemer Totalrevisjon av begge kapitler, omskrevet i ht. håndbok for skriving av Teknisk regelverk. Samt sammenslåing av Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging begge kapitler til felles 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og bygging. Felleskapitlene har fått følgende betegnelser 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming 🔗 540 2016 Endringsartikkel 1515

11 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging pr 15.09.2016