Ekom/Prosjektering og bygging/Radiosystemer

< Ekom‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra 560/9)

Innhold

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

Dette kapitlet inneholder krav for prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.

1.2 Omfang

Følgende radiosystemer omhandles i dette kapitlet:

 • GSM-R: Bane NORs system for togradio
 • MIT (kun i tunneler): Mobildekning og Internett i Tog – kommersiell mobildekning langs jernbanen

Kapitlet beskriver tekniske krav for:

 • RAMS
 • GSM-R kjernenett
 • Radionett
 • Tunneler inkludert retningslinjer for utbygging av Nødnett
 • GSM-R nummerplan
 • GSM-R terminaler (ikke ombordutrustning)
 • Overvåkning
 • Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster
 • Krav til fundamenter for antennemaster

For krav til andre berørte områder i ekomnett som tekniske rom, dokumentasjon, driftsstøttesystemer etc., vises det til oversikt i kapittel 4 (Bok 560) Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

Kravene i dette kapitlet ivaretar krav til dekning og signalstyrke når GSM-R benyttes som transportkanal (bærer) for ETCS-kommunikasjon.

2 RAMS-krav

2.1 Generelt

Generelle RAMS-krav for ekomnett med teletjenester omfatter forbindelse til togleder, kjerne-, radio- og transmisjonsnett.

Dette er spesifisert i kapittel 4. Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

Spesifikke RAMS krav til radiodelen av nettet for togradio er spesifisert i påfølgende avsnitt under.

Togradiosystemet er ikke tillagt sikkerhetsfunksjoner, så i forhold til Safety delen av RAMS er GSM-R et SIL-0 klassifisert delsystem.

For RAM krav til radionettet ut over generelle opptids og tilgjengelighetskrav gjelder i EIRENE System Requirements Specification (SRS). Kravreferansen fra TSI_CCS til EIRENE spesifikasjon gir et måltall med sannsynlighet for radiodekning og tilgjengelighet til taletjenester og datatjeneste (ETCS L2 EURORADIO) over en gitt jernbanestrekning.

2.2 Pålitelighet

2.2.1 Tilfeldige systemfeil

Spesifikke krav til tilfeldige systemfeil som påvirker radiosystemets dekning er gitt senere i dette kapitlet.

2.2.2 Systematiske systemfeil

TRV:03231

Tilgjengelig infrastruktur for test og verifikasjon: Et testnett som inkluderer alle nettelementer i togradiosystemet, skal til enhver tid være tilgjengelig for å sikre kvalitet ved innføring av nye produkter, nye tjenester eller oppgradering av disse.

2.2.3 Eksterne hendelser

TRV:03232

Geografisk redundans: For å sikre sentrale deler av GSM-R nettet mot eksterne hendelser skal alle nettverkselementer som inngår i GSM-R kjernenettet være konfigurert i en nettverkstopologi som gir geografisk redundans.


2.3 Tilgjengelighet

TRV:03233

Definisjon og krav til tilgjengelighet: GSM-R nettet skal være designet for en systemtilgjengelighet (oppetid) på minimum 99,975% i henhold til definisjon gitt i GSM-R kontrakten, ref. 10, vedlegg E1.

TRV:03234

Beregninsgsunderlag: Togradiosystems tilgjengeligheten skal beregnes på grunnlag av modeller med omfang av nettelementer som er beskrevet i GSM-R kontrakten, ref. 10.

 • Kommunikasjon mellom basestasjon og toglederterminal (BTS - Trafikkledersentral)
 • Kringkasting av meldinger fra toglederterminal til flere basestasjoner (Trafikkledersentral - flere BTSer)
 • Kommunikasjon mellom basestasjon og lokal trafikkleder (BTS - TXP)
 • Kommunikasjon mellom to basestasjoner (BTS - BTS)
 • Kommunikasjon mellom to trafikkledersentraler (Trafikkledersentral - Trafikkledersentral)
I beregninger av tilgjengelighetskrav er det forutsatt at nettelementer i konfigurasjoner som listet over er i drift med full funksjonalitet.
Krav til tilgjengelighet forutsettes å være oppfylt uavhengig av geografisk plassering og for øvrig under de forutsetninger som er gitt i GSM-R systemkontrakten, ref. 10, vedlegg E1 avsnitt 6.1.1.1.9.

2.4 Vedlikeholdbarhet

2.4.1 Forebyggende vedlikehold

Det er ikke spesifikke krav utover det som er spesifisert i Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

2.4.2 Korrektivt vedlikehold

TRV:03235

Nedetid ved eksterne hendelser: Maksimal kontinuerlig nedetid for sentrale nettelementer som produserer togradiotjenesten skal ikke overstige følgende nivåer ved eksterne hendelser:

 1. Alvorlig feil (significant failure): 2 timer
 2. Feil som medfører tjenesteforstyrrelse (service failure): 10 timer
 3. Mindre alvorlig feil (minor failure): 3 måneder.


2.5 Sikkerhet

TRV:03236

Kategorisering av PS (Packet Core): GPRS delen av GSM-R nettet skal være åpent nett i henhold til EN 50159 Category 3.

TRV:03237

Togradiosystemets integrerte sikkerhetsnivå: Sikkerhetskravene (Safety) til nett som produserer togradiotjenester skal være SIL nivå 0 (Safety Integrity Level 0) i henhold til EN 50128 og EN 50129.


3 GSM-R kjernenettet

3.1 Generelt

Dette avsnittet beskriver krav til alle systemer som defineres som “GSM-R kjernenettet”:

 • Linjesvitsjet kjernenett
 • Pakkesvitsjet kjernenett
 • Abonnementsdatabase
 • Togledersystem, sentral del
 • Tjenesteplattformer: Intelligent nettnode, SMS kortmeldingssentral, samtaleopptaker

3.2 Funksjonelle krav

TRV:03291

Samsvar med TSI CCS: togradiosystemet skal oppfylle krav gitt i TSI CCS ref. 1, Annex I, tabell A2, Index 32 “EIRENE FRS”.

 1. Alle MI- og M-krav til GSM-R som spesifisert i EIRENE FRS skal oppfylles
 2. Opsjonelle (O) krav og tilhørende M-krav, som er relatert til nasjonale krav til togframføring, skal også oppfylles.

TRV:03292

Nasjonal roaming: Bane NOR skal kunne benytte nasjonal roaming der kommersiell operatør har radiodekning med 2G GSM system.

TRV:03293

Tjenester ved roaming i andre nett: Følgende tjenester skal være tilgjengelige ved bruk av nasjonal roaming:

 1. Punkt til punkt talekommunikasjon
 2. SMS
 3. Sivile nødanrop (110, 112, 113)
 4. Bruk av funksjonelle nummer (anrop, registrering, avregistrering).

TRV:03294

Lagring av kommunikasjon: Alle talesamtaler i togradionettet skal lagres som lydopptak.

 1. Gamle opptak skal automatisk slettes når standard lagringstid er overskredet.
 2. Samtaler som må lagres lengre enn standard lagringstid, skal kunne merkes for langtidslagring.
 3. Både standard lagringstid og tid for langtidslagring skal være konfigurerbare.
 4. Løsningen skal dimensjoneres slik at det er mulig å lagre alle samtaler i 12 måneder.
 5. Samtaler, med tilhørende metadata, skal kunne eksporteres fra systemet til ekstern enhet.
 6. Følgende data skal loggføres for VGCS og VBS samtaler:
 • Dato og tid for start av samtale
 • Dato og tid for avslutning av samtale
 • Identifikasjon av initiator (E.164 nummer eller IMSI)
 • Funksjonelt nummer for alle deltagere i samtalen hvis tilgjengelig
7. Følgende data skal minimum loggføres for andre samtaler enn VGCS og VBS:
 • Dato og tid for start av samtale
 • Dato og tid for avslutning av samtale
 • Identifikasjon av alle deltakere i samtalen (E.164 nummer eller IMSI)
 • Funksjonelt nummer for alle deltagere i samtalen hvis tilgjengelig
8. Alle lagrede samtaler i togradionettet skal kunne søkes opp og avspilles.

TRV:03295

Kommunikasjon ved skifting: Nasjonal tilpasset løsning for skifteradio skal benyttes.

 1. Skifteradio skal benytte lukket brukergruppe i togradiosystemet GSM-R eller dedikerte frekvensressurser i radionett som administreres av lokale skiftoperatører.
 2. Nummerserien i GSM-R togradio for skifting skal være iht. nummerplan ,ref.8.
Bane NORs operative regelverk, TJN Kapittel 3. Skifting "3.5 Kommunikasjonssystem" gir ytterligere føringer for når GSM-R togradio er påkrevd og når ev. annet lukket radionett innenfor skifteområde kan benyttes.

TRV:03296

SMS tjenesten: SMS skal være tilgjengelig i systemet for togradio.

 1. Fastmeldinger skal være tilgjengelig og være kodet i.h.h.t. “Trafikkregler for Bane NORs nett”, ref. 12.

TRV:03297

Informasjon om togets posisjon: Posisjonsinformasjon for tog skal være tilgjengelig basert på:

 1. Cellebasert informasjon
 2. Posisjonstelegrammer fra CTC systemene
 3. Cellebasert informasjon skal være oppdatert hver 30.sekund
 4. På CTC-strekninger skal punkt 2 være den primære kilde for posisjonsinformasjon og Cellebasert informasjon er sekundær kilde (sekundær kilde skal benyttes hvis CTC-informasjon ikke er tilgjengelig).

TRV:03298

GPRS tjenesten: Det skal være tilgjengelig pakkesvitsjede dataforbindelser i togradionettet.

TRV:03299

Samtrafikk med offentlig nett: Det skal være to-veis samtrafikk mellom Bane NORs togradionettverk og PSTN fastnett.

TRV:03300

Internasjonal samtrafikk: Det skal være to-veis samtrafikk mellom Bane NORs GSM-R nett og andre GSM-R nett i henhold til avtaler inngått i internasjonale standardiseringsfora (GIRA/UIC).

TRV:03301

Samtrafikk med private nett: Det skal være mulig med to-veis samtrafikk mellom Bane NORs togradionett og andre private nett. (ekomtilbydere)

TRV:03302

Internasjonal roaming: Det skal implementeres internasjonal roaming i henhold til avtaler inngått i internasjonale standardiseringsfora (GIRA/UIC).

TRV:03303

Krav til SIM-kort: SIM-kort som utstedes av Bane NOR skal samsvare med krav som spesifisert i 3GPP (ref. 4), MORANE (ref. 5) og relevante deler i TSI CCS (ref. 1)


3.3 Tekniske krav

TRV:03304

TSI CCS samsvar: Togradiosystemet skal oppfylle krav til samtrafikk iht. TSI CCS (ref. 1, Annex I, tabell A2, Index 33 “EIRENE SRS”)

 1. Alle MI- og M-krav til GSM-R som spesifisert i EIRENE SRS skal oppfylles.
 2. Opsjonelle (O) krav og tilhørende M-krav, som er relatert til nasjonale krav til togframføring skal også oppfylles.

TRV:03305

Geografisk redundans: Togradionettets linjesvitsjede kjernenett skal bygges i samsvar med arkitekturen i 3GPP Release-4

TRV:03306

Funksjonalitet for GPRS tjenester: Kjernenettet for togradio skal inkludere et pakkesvitsjet datanett (GPRS).

 1. Alle endringer i nettet skal gjøres slik at det tilrettelegges for at EDGE kan tas i bruk.

TRV:03307

Funksjonalitet for SMS tjenester: Kjernenettet for togradio skal inkludere et kortmeldingssenter (SMS-C).

TRV:03308

Funksjonalitet for togledere: Kjernenettet i togradiosystemet skal støtte togledersentral sitt behov for kommunikasjon og skal inkludere systemer og grensesnitt som tilbyr tjenesten - "kommunikasjon for togleder".

TRV:03309

Funksjonalitet for opptak av samtaler: Togradionettet skal inkludere et system for samtaleopptak og – avspilling. Ref.jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-11.Kommunikasjonssystem.

TRV:03310

Funksjonalitet for administrasjon av SIM-kort: Togradiosystemet skal inkludere et system for administrasjon av SIM kort, inkludert fjernoppdatering av SIM kort (SAT/OTA).

TRV:03311

Funksjonalitet for gjesting: Togradiosystemet skal støtte roaming av taletrafikk i egnet frekvensbånd (GSM-900 MHz) mot minst en nasjonal kommersiell operatør.

TRV:03312

Funksjonalitet for samtrafikk: Togradiosystemet skal støtte implementering av samtrafikk mot PSTN, private nett og andre GSM-R-nett.

 1. Nettverksinfrastruktur som Bane NOR har samtrafikk med skal tilpasses samtrafikktilbyders grensesnitt og tilkobles ved bruk av ISUP,ISDN PRA eller SIP protokoll.


4 Radionett - RAN Radio Access Network

4.1 Generelt

I dette avsnittet beskrives krav til følgende radionett:

 • GSM-R: System for Bane NORs togradio
 • MIT (kun i tunneler): Mobildekning og Internett i Tog – kommersiell mobildekning langs jernbanen

4.1.1 Funksjonelle krav

TRV:03314

Radioteknisk dekningsområde: Det skal være GSM-R dekning langs hele det nasjonale jernbanenettet, jfr Strekningsbeskrivelse for Bane NORs Nett, ref. 11 og Trafikkregler for Bane NORs Nett, ref. 12.


4.1.2 Tekniske krav

4.1.2.1 Kapasitet i GSM-R basestasjoner

TRV:03315

BTS-kapasitet: Hver basestasjon skal som et minimum være utstyrt med 2 transceivere (TRX).

TRV:03316

Feilrate ved samtaleoppsett: Antall mislykkede oppkall skal ikke overstige 1 % av det totale antall anropsforsøk.

TRV:03317

Feilrate ved HandOver: Antall vellykkede handover skal utgjøre minst 99 % av det totale antall "hand over requests (A-HOREQUEST)"

4.1.2.2 Tilpasning til toglederområder

TRV:03318

HandOver på stasjonsområder: GSM-R terminaler i form av ombordutstyr skal ikke gjøre handover innenfor et stasjonsområde.

 1. Hele stasjonsområdet og ut til signal ”Innkjør” på hver side av togstasjonen pluss ytterligere 1,5 km skal funksjonelt dekkes av kun én radiocelle.

TRV:03319

HandOver til andre toglederområder: Handover til radioceller som er definert som del av annet toglederområde skal foregå så nær opptil signalet på togledergrensen som mulig.

TRV:03320

Begrensninger i radiocellestruktur: Radiocellen skal ikke dekke så langt som til neste blokkpost eller togstasjon.

4.1.2.3 Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder)

TRV:03321

LocationAreaCode: Grense for et lokasjonsområde (LAC) skal ikke legges ved eller nær grense for et toglederområde.

4.1.2.4 Handover

TRV:03322

Soner for HandOver: Handover skal søkes unngått på stasjoner og i områder der handoversonen er kort, f.eks. ved tunnelmunninger og under antennemaster nær sporet:

 1. Utførelse: Det bør benyttes overlappingsantenner ved tunnelmunninger
 2. Utførelse: Det bør benyttes en-cellekonfigurasjon på basestasjoner nær sporet.

TRV:03323

Radiocellestruktur: Nabolister skal som et minimum inkludere de to nærmeste nabocellene i hver retning.

TRV:03324

Sømløs dekning fra tunnel til dagsone: Tunnelradioanlegg skal ha bruddfri overlapping (“handover”) fra dekning inne i tunnel til dekning på åpen linje.


4.1.2.5 Signalnivå/Dekningsgrad

TRV:03325

Radiodekningsområde: Det skal være mulig å sette opp og gjennomføre en samtale via en GSM-R terminal overalt langs sporet.

TRV:03326

Signalstyrke ved radioplanlegging: Beregnet/prediktert signalnivå for 2W håndholdt langs sporet skal være -77 dBm, målt 1,5 meter over bakken.

For detaljert utregning og linkbudsjett, se GSM-R Radio Planning Guidelines, ref. 7.

TRV:03327

Trafikkdimensjonering: Antall blokkeringer i trafikkanaler skal ikke overstige 1 % av det totale antall samtaler.

TRV:03328

GSM Network Measurement Reports (NMS) : Talekvalitetsindikatoren, RxQual (3GPP TS 45.008), skal ikke ha høyere verdi enn 3.(BER 0.8% til 1.6%)

TRV:03329

Kabeltap og dempning: Fra utstyrskabinett i BTS opp til antenneport skal kabeltap maksimalt være 3 dB.

TRV:03330

Dekningsutfall: Hvis en basestasjon skulle falle ut, skal det ikke oppstå dekningshull med signalnivå lavere enn -95 dBm.

TRV:03331

Dekning ved tunnelmunning: Det skal være fri sikt fra GSM-R basestasjonsantenne til tunnelmunning for alle tunneler som skal dekkes ved bruk av en repeater eller et repeatersystem.

TRV:03332

Dekning på skifteområder: Det skal være dekning på alle skifteområder og sidespor hvor skifting pågår.

TRV:03333

Dekning for togsett på skiftområder: For skifteområde kreves dekning mellom togsett på ulike spor, men ikke mellom vogner på et togsett/skift.

TRV:03334

Radioplanlegging for håndholdte terminaler på skiftområder: Krav til beregnet/prediktert signalnivå for 2W håndholdt på skifteområdet skal være -72 dBm, målt 1,5 meter over bakken.


4.1.2.6 Radiodekning for ETCS

ERA sin spesifikasjon av ERTMS SUBSET-26 SRS er valgt som basis for ETCS utbygging i Bane NOR.

Alle jernbanestrekninger som utbygges med ERTMS ETCS level-2 skal ha radioteknisk dekning fra togradiosystemet som samsvarer med relevante TSI’er i samtrafikkforskriften. Krav fra TSI CCS Annex A skal sikre at det er kontinuerlig kommunikasjon mellom rullende materiell (OBC) og radioblokksenter (RBC) i ETCS. Interoperabilitetskravene i Annex A (MI) viser til ETCS Baseline 3 (Index-33) med referanse til EIRENE SRS 16.1.0 kap.3 - «3.2 Coverage» - med generelle føringer for radioteknisk dekning.

Ut over krav som er basert på samtrafikkforskriften, skal krav i påfølgende avsnitt tilpasse krav til radioteknisk dekning som er nødvendige for å sikrer samsvar med nasjonale operative modeller for togfremføring.

Ved utbygging av ERTMS Nivå 2 skal det etableres overlappende GSM-R Radio dekning for følgende områder :

TRV:03335

Dekningskrav høytrafikk: Linjer som prosjekteres i kategori "høytrafikk" skal ha kontinuerlig overlappende dekning.

Kategorisering av linjer med behov for «dobbelt dekning» ,«overlappende dekning» eller "dekningskritiske områder" er basert på definisjon etablert i ref.13 (ERP-30-M-00002).

Linjekart med kategorisering av banestrekninger og tilhørende dekningskrav vil kunne endre seg ila prosjektperioden for ERTMS programmet

TRV:03336

Dekningskrav lavtrafikk: For linjer som er definert som "lavtrafikk" skal det etableres overlappende radiodekning i følgende områder:

1. Innenfor et 200m område foran “End of Authority” (EoA) (angitt med Stoppskilt/Markerboard)
2. Alle stasjonsområder mellom Stoppskilt/Markerboard ved innkjør i hver ende av stasjonen, samt i et 200m område foran stoppskiltene.
3. Ved blokkposter: Et 200m område foran hvert Stoppskilt/Markerboard
Hensikten er å sikre dekning rundt EoA posisjon definert som 200M foran Stoppskilt/"Marker Board" - Ref. "ERTMS design and engineering rules" (ERP-A0-S-00002)
4. Det skal vurderes for hver enkelt banestrekning om det er behov for dobbelt dekning på sidespor.Området for dobbeldekning må vurderes ut fra kjøremønster og toglengde.
5. I områder med Nivåoverganger som definert i Signal Prosjektering ETCS Nivåer_og_overganger
Dette gjelder fra 100 meter foran balisegruppen som trigger "Session Establisment" til 100 meter forbi LTO balise


TRV:08488

Redundans: Utfall av en enkelt basestasjon skal ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet (ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmontert referanseantenne)


TRV:08489

Basestasjoner uten redundant transmisjonsaksess: I tilfeller der en basestasjon bare har en transmisjonsvei inn, dvs. mangler redundant transmisjonsaksess, og denne ene transmisjonsveien kommer fra en lokasjon der en annen basestasjon er plassert, skal et samtidig utfall av de to basestasjonene ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet.(ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmontert referanseantenne)


TRV:08490

Redundans i tunnelkonfigurasjon: En enkel feil i et GSM-R tunnelsystem skal ikke føre til signalstyrke under -95dBm i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet.(ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmonterte referanseantenne)


TRV:08491

Redundans ved dobbeltfeil: En enkel feil i et GSM-R tunnelsystem samtidig med et utfall av en av basestasjonene som mater GSM-R tunnel systemet, skal ikke føre til signalstyrke under -95dBm målt i det spesifiserte overlappende radiodekningsområdet. (ref. forutsetninger for radioplanlegging fra EIRENE SRS ver. 16.1.0 kap. 3.2.2 ved måling som benytter takmontert referanseantenne)


TRV:08492

Radioaksessnettets tilgjengelighet: Ingen enkelthendelser eller enkeltfeil skal resultere i samtidig utfall av radiosignalet fra basestasjoner/tunnelanlegg som ivaretar overlappende dekning i det spesifiserte området. Det betyr at utstyrskomponenter som hver for seg bidrar til hver sin del av den overlappende dekningen, ikke skal være avhengig av samme infrastruktur. (f.eks i tilfeller der basestasjonene har samme strømkilde i strømnettet må de etableres med separate likerettere/batterier.)


TRV:08303

Radioteknisk dekning ved grensekryssing: Ved grensepassering skal krav til dekning følge normativ referanse fra EIRENE SRS (pkt. 17.3 «Border Crossing») til UIC/UNITEL «FFFS for Voice and Data Services Functionality at borders between GSM-R networks» (FFFX for BX).

I områder med grensepassering mellom Norge og Sverige vil det være behov for koordinert radioplanlegging både for ETCS og øvrige tjenester som tilbys via radiogrensesnitt.Systemvalg for frekvensforvaltning, overlappende dekningsgrad og grenser for Hand-Over må avklares for å oppnå effektive grensekryssinger. Frekvensforvaltning for Railway-Mobile-Radio RMR (GSM-R og FRMCS) er i utgangspunktet under Nasjonal kontroll (Nkom) men begrenset av rammebetingelser som i EU er tildelt ECC via Implementing Decision (EU) 2021/1730 - on the harmonised use of the paired frequency bands 874,4-880,0 MHz and 919,4-925,0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR) og ECC Report 353


4.1.2.7 Antenner og strålekabel

TRV:03340

Ved oppheng av antenner: Avvik fra kompassretning (asimut) skal ikke være større enn +/- 5 grader.

TRV:03341

Opphengstoleranser: Avvik fra helling skal ikke være større enn +/- 0,5 grader.

TRV:03342

Høydeangivelse fra radioplanlegging: Avvik fra høyde skal ikke være større enn +/- 0,5 meter.

TRV:03343

Avstandskrav på innplasseringslokasjon: Avstand til andre operatørers antenner skal være 1 meter horisontalt og 0,5 meter vertikalt.

TRV:03344

Avstand til fysisk hinder for strålingslobe: I horisontalplan skal det være en klaring til fysiske hinder på 15 grader utover antennens horisontale 3 dB strålebredde.

TRV:03345

Fysiske montasjekrav: Antenner skal monteres i henhold til radioplan.

TRV:03346

Standard impedanser: Antenner og strålekabler skal ha karakteristisk impedans lik 50 Ω ±2 Ω.

TRV:03347

Båndbredde for strålekabel: Strålekabelen skal dekke alle aktuelle frekvensbånd opp til 2700 MHz.

TRV:03348

Egenskaper til strålekabel: Strålekabler skal ha følgende styrke/fysiske egenskaper:

 1. Kunne bøyes med bøyeradius lik eller mindre 1000 mm
 2. Installasjonstemperatur område -25 - +60 ºC
 3. Halogenfri, (non corrosive) IEC 60754-1/-2
 4. Lav røykutvikling IEC 61034
 5. Flammehemmende IEC 60332-1

TRV:03349

Montasje av strålekabel: Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning.

 1. Utførelse: Ved hastigheter under 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammer med eller uten bæreline.
 2. Utførelse: Ved hastigheter over 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammer uten bæreline.
 3. Utførelse: Montasje bør utføres i henhold til leverandørens anbefaling.
 4. Utførelse: Innfesting av oppheng skal ikke skade etablerte vannsikringsløsninger.
 5. Utførelse: Strålekabel som benyttes for GSM-R, bør monteres i tilstrekkelig høyde slik at signalstyrken mellom strålekabel og takmontert antenne på rullende materiell ikke blir påvirket negativt.
 6. Utførelse: DC-blokk monteres lett tilgjengelig og bør kapsles inn dersom prosjektert utforming medfører utilsiktet berøringsfare.

TRV:03350

Kvalitetssikring ved innmåling: I forbindelse med installasjonen av antenneanleggene skal det gjøres målinger for VSWR og PIM:

 1. Nivå for passiv intermodulasjon (PIM) på antenneanlegget skal være -140 dBc eller lavere ved påtrykk 40 W (to bærebølger hvorav hver på 20 W).
 2. Refleksjonskoeffisient (return loss, voltage standing wave ratio, VSWR) på antenneanlegget skal være < 1,5.
 3. Disse parametrene skal verifiseres ved målinger.
 4. Testingen skal skje under dynamiske forhold, dvs. under berøring/bevegelse


4.1.2.8 RF-overspenningsvern

TRV:03351

Vern av antenneinstallasjoner: For avkobling av overspenning i antenneanlegg skal alle antenneinstallasjoner vernes med RF-overspenningsvern/"surge-arrester".

TRV:03352

Plassering av vern: Surge-arrester skal monteres i samme rom eller skap som radioutstyret.

TRV:03353

Jording av skjerm: For at antennekabler skal kunne avlede overspenninger, skal antennekabelen jordes til hovedjord før surge-arrester.


4.1.2.9 Frekvenser

Radiofrekvenser og spektrumstildeling administreres på Europeisk nivå (ECC) og forvaltes nasjonalt av "Nasjonal kommunikasjonsmyndighet" NKOM der frekvensdisponering for RMR "Railway Mobile Radio" er listet for GSM-R og FRMCS.

TRV:03354

Sentral styring av frekvensressurser: GSM-R systemets radionett skal benytte frekvenser som tildeles av NKOM


5 Tunneler

5.1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til kommunikasjonssystemer i tunnel.

Det er felles retningslinjer for kommunikasjonsløsninger i alle typer av prosjekterte tunnel konsepter.

5.2 Krav til kommunikasjon

Det skal etableres kommunikasjonsløsninger basert på togradio (GSM_R) og nødnett (TETRA) i alle jernbanetunneler med lengde over 1000 m.

Generelle krav til nødkommunikasjon er gitt i bok 521 Tunneler.

Bane NOR har som strategisk føring å bygge alle tunnelløsninger enhetlig iht. veileder for tunnelsikkerhet Nødnettdekning i jernbanetunneler følger utbyggingsplaner i et samarbeid mellom Bane NOR og DSB.

TRV:03463

Dekningskrav "escape route": I tunnelløpene og fram til sikkert område (TSI SRT-begrep: railway tunnel/escape route) skal det etableres dekning for:

 1. Togradio GSM-R
 2. Nødkommunikasjonssystem for nødetatene TETRA.

TRV:03464

Dekningskrav "safe-areas": I sikre områder (TSI SRT-begrep: safe areas) og servicetunneler skal det etableres dekning for:

 1. Togradio GSM-R
 2. Kommersiell kommunikasjon/GSM og/eller nødkommunikasjonssystem for nødetatene (TETRA). Behovet avklares med den lokale redningsetaten og infrastruktureier for den enkelte tunnel som en del av RAMS- og beredskapsanalyser.
I samsvar med TSI SRT Application guide så er det ikke forventet at passasjerene skal ta direkte kontakt med togledersentralen. Direktekontakten kan potensielt overbelaste toglederrollen og er normalt ikke er en del av beredskapsprosedyren ved en nødssituasjon som er avtalt mellom infrastrukturforvalter, jernbaneforetakene og redningstjenestene. Bruk av fastmonterte nødtelefoner med skilting som oppgir telefonnummer til togleder som en del av redningskonseptet er derfor ikke anbefalt.Bruk av fastmonterte telefoner vil i tillegg føre til kostnadskrevende drift og vedlikeholdsrutiner knyttet opp mot generiske arbeidsrutiner og utfordrende driftsovervåkningskonsept.

5.3 Evakuerings- og redningspunkt

Kommunikasjonsbehovet ved evakuering og redningspunkt og er relatert til TSI SRT 4.2.1.7 c) pkt. 4. som listet i TRV bok 521 Tunneler kap. 11 Sikkerhetstiltak

Kravet bygger på at det skal være mulig å stenge av forsyningen av kjørestrøm og jorde elektriske anlegg på evakuering og redningspunkt.

Dette utløser et kommunikasjonsbehov som skal kartlegges gjennom lokal RAMS og beredskapsanalyse i samarbeid med redningsetatene og infrastruktureier.

TRV:03465

Dekningskrav til kommunikasjon ved evakuerings- og redningspunkt::For tunneler med lengde under 20 km der evakuerings- og redningspunkt etableres ved tunnelmunning gjelder dekningskrav for Togradio GSM-R som listet i avsnitt 4.1.2.5 Signalnivå/Dekningsgrad.

 1. Vurdering: Signalnivå og dekningsgrad for håndholdte terminaler bør vurderes spesielt i forbindelse med evakuerings- og redningspunkt som en del av sikkerhets og beredskapsanalyse.
 2. Betingelse:For tunneler med lengde over 20 km der evakuerings- og redningspunkt etableres inn i tunnel gjelder generelle dekningskrav som listet over i avsnitt 5.2 "Krav til kommunikasjon"


5.4 Plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne

TRV:03466

Radiodekning ved jordingspunkt: Ved plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne skal det være dekning for togradio.

Dekningskravet relatert til kommunikasjonsbehovet ved jording av kontaktledning eller strømskinne skal være tilstrekkelig for bruk av håndholdte terminaler (OPH) ref. TSI SRT 4.2.2.2 b) "Communication".

TRV:03467

Radiodekning for nødetater: Ved plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne skal det også være dekning for Nødetatenes sitt kommunikasjonssystem.


5.5 Togradiosystem i tunneler

TRV:03468

Krav til kommunikasjon, sameksistens: Etablering av andre radiosystemer i tunnel skal ikke medføre et høyere støynivå i frekvensområdet for RMR (Railway Mobile Radio : GSM-R + FRMCS)

Parametere for passiv intermodulasjon (PIM) og refleksjonskoeffisient (return loss, Voltage Standing Wave Ratio, VSWR) verifiseres i henhold til retningslinjer som listet under TRV:03350 "Kvalitetssikring ved innmåling"

TRV:03469

Kommunikasjonssystemets redundans: Krav til redundans skal ivaretas ved at signal mates fra begge sider, tunnelens A-side og tunnelens B-side.

 1. Signal fra A-side og B-side skal ha hver sin donor (basestasjon).
Dekning kan oppnås ved naturlig innstråling eller bruk av repeater.
Krav til dekning følger krav som listet under avsnitt 4.1.2.5 "Signalnivå/Dekningsgrad"

5.6 Mobildekning og internett i tog

Radiosystemer i tunneler tilrettelegges for mobildekning og internett i tog i et samarbeid med kommersielle aktører.

TRV:03470

Radioplan for nye tuneller: Det skal i alle nye tunneler etableres dekning for kommersielle mobilnett basert på særskilt vurdering.

 1. Vurdering : På grunn av svært kort innovasjonssyklus innen dette fagområdet vil hvert anlegg vurderes separat for hvilken teknisk løsning som skal benyttes.

TRV:03471

Krav til planlegging og prosjektering av tunnelradioanlegg: Infrastrukturforvalter skal konsulteres iht. retningslinjer gitt i STY-605302 "Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre" for å sikre at ønsker fra alle interessenter ivaretas i planlegging og prosjektering.

5.7 Nødnett

Krav i forbindelse med Nødnett er ivaretatt i Teknisk regelverk i et samarbeid med DSB.

Avtaleverket "Etablering og bestilling og installasjon av Nødnett (Tetra) i tunneler" administreres av infrastrukturforvalter.

Øvrige retningslinjer for implementering bygger på føringer gitt i STY-605302 "Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre".

6 GSM-R Nummerplan

TRV:03548

Felleseuropeisk standard for nummerplan: Funksjonelle krav til nummerplan skal følge TSI CCS Annex I Index 32 (ref.1) som viser til standard EIRENE FRS (sect. 9 "Numbering plan").

TRV:03549

Felleseuropeisk standard for nummerformater: Systemkrav til nummerplanen skal følge TSI CCS Annex I Index 32 (ref.1) som viser til standard EIRENE SRS (sect. 9 "Numbering plan").

TRV:03550

Nasjonal nummerplan: Bane NORs nummerplan for GSM-R skal følges, ref. 8.

 1. GSM-R nummerplanen til Bane NOR skal implementere alle EIRENE-krav samt de nasjonale tilpasninger det åpnes for i EIRENE.

TRV:03551

Nasjonal tilpasning av "CallType" (CT): Ved endringer av gruppeområder eller toglederområder samt ved ibruktakelse/endring av CT7 numre skal sammenhengen mellom UIN delen av CT5 (gruppe anrop) og CT7 (togleder) nummer vurderes.


7 GSM-R terminaler

7.1 Terminaler for Togleder, Togekspeditør, Driftsoperatør og Elkraftoperatør

7.1.1 Generelt

Kravene i dette avsnittet omhandler GSM-R terminaler for Togleder, Togekspeditør, Driftsoperatør og Elkraft operatør.

TRV:03618

Krav til utforming av terminal: En GSM-R terminal for disse brukerne skal bestå av:

 1. Håndsett
 2. Skjerm
 3. Tastatur
 4. Mus eller annen tilsvarende peke-enhet
 5. Høyttaler
 6. Eksternt hodesett

TRV:03619

Terminalintegrasjon mot FTS: Terminale som listet under pkt. 7.1.1 og som brukes på fast arbeidsplass skal være integrert mot kjernesystemene i GSM-R via standard EIRINE (ref. 2) grensesnitt mellom Switching Subsystem (NSS) til Fixed Terminal Subsystem (FTS)

TRV:03620

Krav til samtaleopptak: Alle samtaler via terminaltyper som listet for brukere under pkt. 7.1.1 skal lagres i tråd med føringer som listet under KravID TRV:03294

7.1.2 Funksjonelle krav

TRV:03621

Funksjonelle krav til terminal (UE) for togledere:

 1. Det skal kunne ringes til og mottas samtale fra GSM-R, PSTN og PLMN nettet.
 2. Det skal kunne ringes til og mottas funksjonelle nummer som beskrevet i EIRENE standard [ref. 2 og 3]
 3. Et nød-anrop fra GSM-R skal kunne styres, alltid med åpen talekanal.
 4. Det skal kunne ringes punkt til punkt anrop med prioritet 1, 3 eller 4 i GSM-R nettet.
 5. Innkommende samtale skal presenteres på MMI i form av tekst hvis nummeret er kjent.
 6. SMS-fastmeldinger som beskrevet i Operativt regelverk skal støttes.
 7. Det skal være støtte for roller
 8. Det skal være mulig å dynamisk kunne innhente og ta kontroll over flere og valgfrie Toglederområder
 9. Togliste som presenterer tog innenfor valgte strekning skal inngå.
 10. Tilgang til telefonbok med nummer og tekst skal være mulig.
 11. Togleders terminal skal alltid være konfigurert slik at innkommende samtale automatisk rutes til annen terminal ved feil.
 12. Det skal alltid være minst en terminal som er knyttet opp mot en strekning som togleder har ansvar for.

TRV:03622

Funksjonelle krav til terminaler (UE) for tog-ekspeditør, driftsoperatør og elkraftoperatør:

 1. Det skal kunne ringes til og mottas samtale fra GSM-R, PSTN og PLMN nettet.
 2. Det skal kunne ringes til og mottas funksjonelle nummer som beskrevet i EIRENE standard.
 3. Det skal kunne deltas i nødanrop som beskrevet i EIRENE standard.
 4. Det skal kunne initieres punkt til punkt anrop med prioritet 3 eller 4 i GSM-R nettet.
 5. Innkommende samtale skal presenteres på MMI i form av tekst hvis nummeret er kjent.
 6. Terminalene skal ha funksjonalitet for køhåndtering av innkommende anrop.
 7. Bruker skal selv kunne velge rekkefølge for besvaring av innkommende anrop.
 8. Bruker skal kunne ringe ut med innkommende anrop i kø.
 9. Terminalen skal ha funksjonalitet for telefonbok med nummer og navn.
 10. Terminalens funksjonelle nummer skal kunne viderekobles til håndholdt GSM-R telefon (OPH).

7.1.3 Tekniske krav

TRV:03623

Tilpasning til arbeidsmiljø: Terminalen skal enkelt kunne tilpasses arbeidsplass.

TRV:03624

Tilpasning av terminalens brukergrensesnitt: MMI skal være på norsk og kunne leses i mørke.

TRV:03625

Utstyr for stille miljø: Terminalen skal være bestykket med telefonrør og tilkobling for eksternt hodesett.

TRV:03626

Grensesnitt mot FTS: Terminalen skal være oppkoblet mot GSM-R kjernenett via IP/MPLS nettverk med Ethernet grensesnitt.

7.2 Fastmonterte telefoner i tunnel

7.2.1 Generelt

TRV:03627

Ivaretagelse av kommunikasjonsbehov: Bane NOR og beredskapsetatenes kommunikasjonsbehov skal ivaretas ved oppgradering og nyprosjektering.

TRV:03628

Risikovurdering: Det skal sørges for tilstrekkelig radiodekning så dette normalt ikke utløser behov for fastmonterte terminaler.

Togradio (GSM-R) , Nødnett (TETRA) og MIT (kommersiell dekning 3GPP 2 og 4G) dekker nasjonale krav samt føringer gitt gjennom TSI SRT.

Tunneler med eksisterende fastmonterte terminaler som inngår i beredskapsplan må vedlikeholdes ihht Generiske vedlikeholdsrutiner inntil radiodekning og øvrig infrastruktur er oppgradert.

8 Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster

8.1 Levetid

TRV:03766

Levetid for stålkonstruksjon: Antennemast inkludert tilhørende utstyr skal ha en levetid på minimum 50 år.

8.2 Rapportering og registrering

TRV:03767

Merking av luftfartshinder: Antennemaster skal være rapportert og registrert ihht "Forskrift om rapportering registrering og merking av luftfartshinder" (BSL E 2-1)

8.3 Elektrisk utstyr

TRV:03768

Lavspenningsutstyr i mastekonstruksjoner: Antennemaster som prosjekteres med elektrisk utstyr omfattet av «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg» skal følge retningslinjer fra Felles Elektro - Generelle tekniske krav.

Enkelte mastekonstruksjoner utstyres med markeringslys, kameraovervåkning og annet teknisk utstyr som har et kraftforsyningsbehov.

8.4 Byggetekniske krav

TRV:03769

Krav til varmegalvanisering og stålkvalitet: Antennemastens materialer skal være i henhold til NS ISO 1461:2009 og NS-EN 10025

TRV:03770

Krav til festemateriell: Boltekvaliteten skal være iht. NS-EN 4014:2011 og NS-EN 898-1:2003, klasse 8.8.

TRV:03771

Krav til frittstående fundament: Antennemaster skal designes for kun å stå på eget fundament.

Vurdering: Dersom forholdene tilsier det må bruk av bardunering vurderes for det enkelte sted.


8.5 Rotasjonsavvik og antennebelastning

TRV:03772

Mastekonstruksjoner for radiolinje: Utforming av mastekonstruksjonen, braketter, fester og støtter skal sikre at det totale avviket for radiolinjeantenne er mindre enn +/- 1,0 grader i loddrett og vannrett retning.

 1. Utførelse: Toleranse for rotasjonsavvik skal angis i høyde for antenneinstallasjonen.
 2. Utførelse: ”rett bøy” uttrykt som avvik = arctangens avvik/høyde skal ikke benyttes.

TRV:03773

Toleransegrenser for rotasjonsavvik: Generelle avvikskrav skal ikke overstige +/- 1,0 grader ved angitt nivå for mikrobølgeantenne og +/- 1,5 grader i toppen av mastekonstruksjonen.

8.6 Vindlast

TRV:03774

Dimensjoneringskriterier for vindlaster: Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009.

8.7 Islast

TRV:03775

Dimensjoneringskriterier for laster ved isdannelse: Antennemaster skal dimensjoneres i henhold til ISO 12494.

TRV:03776

Bruk av isvern over antenner: På steder hvor det er fare for at is kan skade antenner skal det vurderes om bruk av isvern er hensiktsmessig.

8.8 Vibrasjon

Ref. Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Miljøkrav

8.9 Miljøkrav

Ref. Ekom/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Miljøkrav

8.10 Klatrevern og fallsikring

TRV:03779

Klatrevern: Antennemaster skal ha klatrevern som forhindrer at uautoriserte personer får tilgang til masten.

Utførelse: Klatrevern i store mastekonstruksjoner skal utformes så dette tilrettelegger for at atkomstvei kan benyttes til evakuering av personell.
Utførelse: Dersom klatrevernet har dør, skal denne være låsbar.

TRV:03777

Arbeid i høyden: Antennemaster skal ha innvendig klatrestige eller klatreanordning for autorisert personell.

Unntak : Klatrestige gjelder ikke mindre konstruksjoner hvor dimensjoner på prosjektert mastetype ikke tillater dette.
Utførelse : Ved prosjektering bør klatreanordning tilpasses mastens utforming for å tilfredsstille arbeidstilsynets retningslinjer som følger av"Forskrift for utførelse av arbeid" - Kapittel 17 - Arbeid i høyden.Mindre mastekonstruksjoner med lite innvendig tverrsnitt forutsetter bruk av utvendig klatring med personlig sikring.
Definisjonen av klatrestige og fallsikringsanordning er avhengig av mastekonstruksjonens utforming.

8.11 Dimensjonering

TRV:03781

Dimensjoneringskriterier: Antennemaster skal dimensjoneres for å tåle minimum belastning som vist i Tabell: Antennetyper.

 1. Utførelse: A1-antenner skal monteres ca. 3 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 2. Utførelse: A2-antenner skal monteres ca. 5 meter under mastetoppen, beregnet fra laveste punkt på antennen.
 3. Utførelse: B1-mikrobølger skal monteres ca. 6 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.
 4. Utførelse: B2-mikrobølger skal monteres ca. 7 meter under mastetoppen, beregnet fra midten av platen.


Tabell: Antennetyper
Indeks Antennetype Antall Størrelse [meter]
A1 GSM-R (rektangulær) 3 B/H = 0,3/2,5/ - w = 19 kilo
A2 GSM-R eller tilsvarende (rektangulær) 3 B/H = 0,3/1,8/ - w = 15 kilo
B1 Mikrobølge (plater) 2 D = 1,2 - w = 15 kilo
B2 Mikrobølge (plater) 2 D = 0,6 - w = 8 kilo


TRV:03782

Dimensjonering ved innplassering av andre operatører: Mastekonstruksjon skal dimensjoneres for det totale volumet av antenner og det skal under prosjektering vurderes om øvrige mobiloperatører har meldt behov for innplassering på lokasjonen.


TRV:03783

Prosjektering av stålkonstruksjoner: Antennemaster skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009.


8.12 Lynavleder

TRV:03784

Lynvernanlegg: Antennemaster skal utstyres med lynavleder, ref. NEK EN 62305-1,2,3&4.

Antennemaster blir normalt utført i som selvbærende metallkonstruksjoner. Selve metallstrukturen fungerer som nedleder til impulselektrode.

8.13 Mastetype

TRV:03786

Mastekonstruksjonenes utforming: Antennemaster skal være selvbærende og bestå av et modulsystem med sveisede/boltede stålstrukturer.

TRV:03787

Mastekonstruksjonenes høyde: Antennemastens maksimale høyde skal være 70 meter.

TRV:03788

Mastekonstruksjonenes seksjonering: Antennemaster skal bygges opp med seksjonselementer med en lengde på 3 - 6 meter.


8.14 Varsellampe for flytrafikk

TRV:03789

Forskrift om merking av luftfartshinder: Antennemasten skal ha advarselslampe for flytrafikk iht. BSL E 2-2 og ICAO/FAA.

TRV:03790

Krav til alarm: Feil på hinderlys skal varsles ved alarm som indikeres hos infrastrukturforvalters døgnbemannede driftssentral.


8.15 Jording

KravID TRV:01030 (sone for kontaktledning) og TRV:01032 (sone for strømavtaker) setter en standard for nedre grense ved plassering av et elektrisk ledende objekt uten at det opprettes en utjevning til returkretsen.

Spornære antennemaster har ofte større høyde enn kontaktledningsanlegget, slik at det er en vesentlig øket sannsynlighet for å fange lynnedslag, noe som gir utfordringer for å verne installert elektronikk og radioutstyr mot lynspenninger og induserte spenninger. Antennemaster blir derfor forsynt med lynavleder og omfattende jordingsanlegg, og beskyttelsen i jordingsanlegget kan forsterkes dersom det i tillegg legges en utjevning til returkretsen.

Kjøreskinner har en meget god kapasitiv kobling mot jordsmonnet. Dette er utdypet i Felles elektro kap.6. Jording og utjevning, og i denne konteksten er det satt et krav til utjevning mellom antennemast og kjøreskinner eller eventuelt langsgående jordleder, dersom avstanden mellom antennemast og spor er mindre enn 15 m. Hensikten er å begrense lynskader på elektronikk men er ikke et absolutt avstands krav. Det anbefales derimot utjevning, med mindre ekstrakostnadene er vesentlige på grunn av lokale forhold.

TRV:03791

Antennemasters jordingssystem: For mastekonstruksjoner skal det benyttes ringjord der øvrige forhold til utjevning og jording også skal følge retningslinjer fra Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.

TRV:03792

Krav til overgangsmotstand: Jordings-/lynavledersystemets overgangsmotstand skal i løsmasse være mindre enn 40Ω og i fjellgrunn mindre enn 100Ω.

Vurdering: I tidlig planfase skal plassering av jordelektrode vurderes mht. kost/nytte. Hvis det under planlegging på et tidlig tidspunkt er mulig å endre på plassering av mastefundament til et sted med grunnforhold som har lav resistivitet kan det være kostnadseffektivt å etablere mast med tilhørende jordelektroder på alternativ lokasjon.

Jordingskrav skal prosjekteres mhp lokasjon, geotekniske egenskaper i området og BTS eller Radio Link kritikalitet som en del av nasjonal GSM-R infrastruktur

Kombinasjonen av type kråkeføtter velges ut fra stedlige grunnforhold. Ref. Vedlegg b. "Prinsippskisse GSM-R jording av radiomast".

Måltall for teoretisk overgangsmotstand lagt til grunn for prosjektering skal dokumenteres med bilder under bygging og understøttes av måleprotokoll ved overlevering.

8.16 Montering

TRV:03794

Montasje av mastekonstruksjon: Antennemaster skal settes direkte ned på egnet fundament.

TRV:03795

Innfesting av mastekonstruksjon: Alle bolter skal festes i henhold til Norsk standard.


8.17 Kabelføring fra antennemast til rom med utstyr for ekomnett

TRV:03796

Sikring av føringsvei: Kabler fra rom med utstyr for ekomnett til antennemast skal sikres og beskyttes.

 1. Utførelse: Kabelbro mellom rom med utstyr for ekomnett og antennemast skal beskyttes med toppdeksel.
 2. Utførelse: Rør i bakken skal føres opp og over mastefotsokkel - minimum 20 cm over mastefot
 3. Utførelse: Rør i bakken skal føres opp på innsiden av klatrehinderet i master hvor det ikke er mastefotsokkel og avsluttes minimum 40 cm over bakkenivå.

TRV:03797

Forskriftsmessig utførelse: Kabelgjennomføringer i veggkonstruksjoner skal utføres forskriftsmessig.

 1. Utførelse: Kabelgjennomføringer skal utformes så disse tilfredsstiller brannforskrifter for aktuell bygningstype.
 2. Utførelse: Vare og trekkerør skal tettes i hver ende for å hindre vanninntrenging.


8.18 Feste av kabler i mast

TRV:03798

Fagmessig utførelse: Kabler skal føres ensartet opp i mast.

 1. Utførelse: Kabelstige skal etableres og plasseres hensiktsmessig i mast.
 2. Utførelse: Kabelklemmer skal benyttes til å feste kabler til kabelstigen.
 3. Utførelse: Jumperkabler fra overgang eller splitter sikres til mast ved bruk av plastikkstrips.


9 Krav til fundamenter for antennemaster

9.1 Fundamenter for antennemaster

TRV:03887

Betongfundamenter for mastekonstruksjoner: Prosjektering, beregninger og utførelse av betongkonstruksjoner skal utføres i henhold til NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021 og NS-EN 1996-3:2006+NA:2010.

TRV:03888

Levetidsperspektiv: Vedlikehold på fundamentet skal være tilnærmet null i henhold til antennemastens levetid (50 år)

TRV:03889

Krav til prosjektering: Alle beregninger og prosjektering skal være i samsvar med gjeldende standarder for betong (NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022), prosjektering av fundament (NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021) og geoteknikk (Eurokode 7) inkludert “nasjonalt tillegg”.

TRV:03890

Utforming og innfesting av fundament:

 1. Utførelse: Fundamenter for antennemaster skal utføres på en slik måte det ikke skjer noen kjemisk reaksjon mellom betongen og boltene.
 2. Utførelse: Stålkvaliteten i innfestingsbolter/stengene skal oppfylle norske standarder og bestå av minimum fyk=500 N/mm2 – St-52.
 3. Utførelse: Ved bruk av fjellbolter skal disse ha dobbel korrosjonsbeskyttelse (min. 80 µm varmforsinking + pulverlakkering).
 4. Utførelse: Fundamentet skal oppfylle alle bestemmelser innenfor et temperaturområde på -50 til +50 grader Celsius.
 5. Utførelse: Lufttemperaturen ved støp når betongen legges skal måles og dokumenteres i dokumentasjonen for byggingen.

TRV:03891

Krav til betongkvalitet: Minimumskrav til betong til bruk for antennemastenes fundamenter har utg. pkt. i parametere som vist i Tabell: Parametere for betong for antennemaster, og skal gjennom prosjektering tilpasses mastekonstruksjonens utforming og lokasjonsspesifikke krav.

Miljøklasse1 MA
Soliditetsklasse C45
Luftinnhold2 4,5 +- 1,5%
Kontrollklasse Normal

1Verdien må vurderes for hver site, på grunn av krav til vann- og frostmotstand.

2Angitt miljøklasse skal betraktes som et minstekrav.

9.2 Fundamenter for kiosker/containere

TRV:03892

Frostsikring av fundamenter: For å unngå telehiv og frostinntregning skal prosjektering utføres iht. Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering.

TRV:03893

Betongkvalitet til grunnmur og fundamenter: For betongkvalitet samt øvrige karakteristikker mht. betong skal relevante standarder legges til grunn.


10 Overvåkning

10.1 Generelt

I dette avsnittet beskrives krav til de systemer som skal benyttes for overvåkning og konfigurering av nettelementene i radionett.

10.2 Funksjonelle krav

TRV:03942

Krav til nettovervåkning: Alle nettelementer som inngår i togradiosystemet skal kunne detektere feil automatisk.

 1. Feildeteksjon skal enten kunne utføres ved bruk av et separat system (element manager) eller av nettelementet selv.
 2. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
 3. Alarmmeldingen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at feilen kan identifiseres og prosess for feilretting kan iverksettes.
 4. Alarmmeldinger skal sendes til sentralt overvåkingssystem.

TRV:03943

Krav til konfigurasjonsverktøy: Alle nettelementer i togradiosystemet skal leveres med verktøy for konfigurasjon.

 1. Konfigurasjon skal enten kunne utføres ved bruk av et separat system (element manager) eller av verktøy på nettelementet selv.

TRV:03944

Krav til geografisk redundans: Alarmhåndtering og konfigurasjon skal være mulig selv ved totalt utfall av en av de to kjernenett lokasjonene.


10.3 Tekniske krav

TRV:03945

Krav til ruting: Alarmer skal kunne vises og analyseres på begge kjernenett lokasjoner.

TRV:03946

Virtualisering av drift og vedlikeholdsfunksjoner: Konfigurasjon av alle nettelementer skal kunne gjøres fra begge kjernenett lokasjoner.

TRV:03947

Dublering av drift og vedlikeholdsapplikasjoner: Alle element managere som forvalter togradiosystemet skal være installert på begge kjernenett lokasjoner.

TRV:03948

Overføring av måledata: Alle nettelementer som produserer togradiotjenester skal overføre tellere og andre data så disse er tilgjengelig for statistikk og analyseverktøy hos infrastrukturforvalter.


11 Dokumentasjon

Ref. Ekom/Prosjektering og bygging/Dokumentasjon.

12 Referanser

 1. Technical Specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system Commission Decision 2016/919 27 May 2016
 2. UIC EIRENE, Functional Requirements Specification, version 8.0.0 15.06.2016
 3. UIC EIRENE, System Requirements Specification, version 16.1.0 26.September 2022
 4. 3GPP TS 11.11 “Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment”
 5. MORANE P38 T 9001 “FFFIS for GSM-R SIM Cards”
 6. TE.800007 Tunnel System Guidelines
 7. TE.805716 Radio Planning Guidelines
 8. TE.805715-000 Nummerplan for GSM-R i Norge
 9. ”Avtale om leveranse av transmisjonstjenester i GSM-R for ombordfunksjonalitet i NSB’s tog”, datert 3. april 2008
 10. Kontrakt K.000158 03.07.2009 GSM-R Systemleveranse
 11. Strekningsbeskrivelse for Bane NORs nett
 12. Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN)
 13. ERP-30-M-00002 "Generic requirements to GSM-R as ETCS communication carrier"
 14. FOR 2003-04-14 nr. 514, Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre (BLS E 2-1)
 15. NS-EN 10025
 16. NS 3479/A
 17. EIA/TA-222-E
 18. NS-EN 1993-3-1:2006+NA:2009
 19. NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
 20. NS-EN 1992-1-1:2004+NA 2008
 21. NS-EN 1996-3:2006+NA:2010
 22. NS ISO 1461:2009
 23. NS-EN 4014:2011
 24. NS-EN 898-1:2013
 25. NEK EN 62305-1,2,3&4
 26. NS-EN 13670:2009+NA:2010
 27. NS-EN 1992-1-1:2004+NA 2008
 28. NS-EN 206:2013+A1:2016+NA 2017
 29. NS-EN 1997-1: 2004+NA2008
 30. NS-EN 1997-2: 2007+NA 2008
 31. Forskrift BSL E 2-2
 32. Forskrift ICAO/FAA

13 Vedlegg

Vedlegg a: Frekvenser for GSM-R (pdf)

Vedlegg b: Prinsippskisse GSM-R Jording av radiomast (pfd)